• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

6 Místní ekonomika a podnikání

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Díky růstu globální ekonomiky, především pak ekonomiky ČR, dochází v chrudimském regionu k poklesu nezaměstnanosti. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům a NNO, ani daně z nemovitosti nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim i nadále pokračuje v pozitivním trendu nejen z hlediska běžných statistik týkajících se např. vývoje míry nezaměstnanosti, která v podstatě dosáhla již přirozemí míry nezaměstnanosti, a dále stabilního vývoj počtu podnikatelských subjektů, ale zejména aktivně přistupuje k nástrojům pozitivně podporujícících zaměstnanost a podnikatelské prostředí ve městě. Velmi lze ocenit rozšiřování spektra nástrojů a navíc i jejich prohlubování z hlediska interního hodnocení jejich úspěšnosti.


Určitým rizikem do budoucna mohou být některé nové trendy, které se objevují a stále častěji diskutují nejen v akademické sféře, ale také na různých konferencích a fórech k průmyslu 4.0, který přináší společně s prostupující digitalizací společnosti nové a nové výzvy. Připravenost lokalit zaměřených mj. na strojírenství bude vyžadovat velmi intenzivní a aktivní přístup měst, aby alespoň pomáhali připravit se příslušným subjektů na tyto nové výzvy a trendy (např. otázka vzdělávání a propojování vzdělávacích aktivit s aktivitami nových moderních forem průmyslu).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Litoměřice jsou typickým městem služeb jak v oblasti sociální a zdravotní, tak v oblasti pohostinství, což souvisí nejen s rozvinutým cestovním ruchem, ale i se všemi dalšími oblastmi, které zajišťují veškerý komfort obyvatelům Litoměřic. Soukromé podnikání zde má skutečně stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům (především lukrativní prostory na náměstí sloužící především k pohostinství) nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice přispívají cílevědomě a relativně úspěšně k rozvoji zaměstnanosti a podnikání jak prostřednictvím městem realizovaných veřejných služeb, tak pobídkami pro rozvoj MSP

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Vývoj počtu registrovaných ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst, avšak počet aktivních subjektů stagnuje.

Město Jihlava vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, přizpůsobení MHD velkým zaměstnavatelům, příprava napojení průmyslové zóny na síť cyklostezek, smlouvy o spolupráci s podnikateli, ralizuje mnoho opatření a projektů ke zvýšení aktaktivity města, apod.)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází, k obsazování průmyslové zóny.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava dosahuje v části nástrojů pro podporu podnikání a zaměstnanosti dobré úrovně. Disponuje širokým spektrem standardních nástrojů podpory této oblasti. Lze postrádat jen podporu města pro začínající podnikatele, např. formou podnikatelských inkubátorů.

Co se týká dosahované úrovně počtu podnikatelských subjektů, zejména aktivních podnikatelských subjektů, má město dlouhodobě stabilizovanou situaci.

V úrovni míry nezaměstnanosti dosahuje město velmi dobrých výsledků, které jsou srovnatelné s celonárodním průměrem u tohoto ukazatele.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1

Kopřivnice leží ve východní části ČR, která je dlouhodobě vnímáná jako region se strukturálními problémy. Okres Nový Jičín, ve kterém se Kopřivnice nachází, je v tomto ohledu jistou výjimkou, neboť nebyl tak zasažen změnami, ke kterým docházelo a dochází především v hornickém a hutnickém odvětví. Závislost Kopřivnice a celého okresu Nový Jičín je spíše spjata s automobilovým průmyslem, kdy i nově příchozí firmy do tohoto regionu působí v tomto sektoru. Tento výchozí stav podmínek rozvoje však Kopřivnice dlouhodobě aktivně řeší širokým spekterm nástrojů podporujících rozvoj místního podnikání a trhu práce a také navazuje mikroregionální spolupráci se sousedními městy v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 zohledňuje v rozvojové oblasti A Ekonomika (ekonomika, podnikání, cestovní ruch) oblast podnikání v cíli A.1. Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost.  viz návrhová část

Rozvojovou oblast A - Ekonomiku sledujeme prostřednictvím dvou měřítek k vizi a 3 měřítek k oblasti. Jedním z měřítek k vizi je i sledování nezaměstnanosti, u které máme nastavený směr "nepřesáhnout přes stanovenou mez" a sledujeme jej každoročně. 

Město Chrudim disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 • vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách (tj. PZ Západ a PZ Sever);
 • podpoře podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivním vlivem prostřednictvím ÚP;
 • podpoře zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích, a znevýhodněných skupin na trhu práce (zejména ženy po mateřské dovolené, budoucí absolventi středních škol);
 • podporu podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře
   V rámci platby daní se v posledních letech nezvyšují daně z nemovitosti dan ze staveb a dan z pozemku. Ve městě je stanoven koeficient 2,0, v okrajových částech je daň nižší 1,6 Medlešice, Topol, Vlčnov a Vestec mají koeficient 1,4. Pouze ve 2 lokalitách je ponechán koeficient snížený o 2 kategorie (1,4), a to u lokalit Lindy a Podhůra. Tyto části jsou trvalé obývané velmi málo a na Podhůře se jedná spíše o rekreační a zahrádkářskou kolonii.   Při stanovení výše koeficientu bylo přihlédnuto přitom k jejich vzdálenosti, dostupnosti poskytovaných služeb, vybavení infrastrukturou, zajištění dopravní obslužnosti i k objemu investovaných prostředků a realizovaným investicím.  

 

Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách

Město Chrudim spravuje dvě průmyslové zóny (dále jen PZ), jejichž prostřednictvím napomáhá při vytváření podmínek pro podporu podnikání. Konkrétně se jedná o:
 • PZ Západ – pro investory bylo připraveno k prodeji cca 33 ha volných pozemků, přičemž tyto navazovaly na areál bývalé Transporty, a. s., který má rozlohu dalších 40 ha. Tato velká průmyslová zóna je v současné době naplněna podnikatelskými subjekty zhruba z 75%. Jsou zde lokalizovány dvě místní firmy. V minulosti město Chrudim velmi spolupracovalo při propagování a prodeji pozemků s agenturou CzechInvest (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu), které však prošlo v nedávné době významnými personálními proměnami, které do značné míry zkomplikovaly další možnosti spolupráce;
 • PZ Sever - Průmyslová zóna „Chrudim – sever“ má celkovou výměru 6,38 ha a všechny pozemky, které byly ve vlastnictví města Chrudim, byly koncem roku 2015 již kompletně prodány investorům. O tuto PZ byl v minulosti větší zájem, protože má velmi výhodnou polohu a navíc existovala poměrně velká poptávka spíše po malých pozemcích (např. pouze na 0,5 ha). Tato PZ navíc byla dříve vyřešena i z hlediska vlastnictví. V této PZ jsou lokalizovány i firmy se sídly mimo Chrudim, např. z Pardubicka. Tato PZ sousedí na jihu s areály zařízení pro zvláštní účely a s plochami více-podlažní bytové zástavby. Západně sousedí se smíšeným územím nebytové občanské vybavenosti, jenž je od areálu bývalé Transporty odděleno izolační zelení.
V roce 2013 byla v průmyslové zóně zrealizována výstavba závodu na výrobu automobilových komponentů, investorem je společnost KYB CHITA Manufacturing Europe s. r. o. V roce 2018 KIB využila právo opce na cca 2 ha a nyní připravuje výstavbu. Společnost KYB CHITA se podílí na rozvoji společenských a kulturních aktivit ve městě - sponzoring festivalu Zlaté Pecky, podpora sociálních aktivit CSSP Chrudim a je sponzorem chrudimského hokeje (HC Chrudim), spolupracuje i v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II. v ORP Chrudim na pozici kariérního poradce. I další firmy a drobní podnikatelé ve městě se podílejí na sponzoringu akcí ve městě ( Bike sport - kampaň Do práce na kole, Geogard - fotbal apod.).
Příchod nového investora přinesl městu vznik přibližně stovky pracovních míst ve strojírenském odvětví, které bylo a je pro Chrudim typické. V roce 2019 zahájil stavbu svého závodu v PZ firma SOFIKO - 0,8 ha.
Město se zabývalo kroky, které by mohly lokalizovat nové podnikatelské subjekty:
 • aktualizování informací o průmyslové zóně pro Czechinvest
 • propagování průmyslové zóny v Chrudimském zpravodaji
 • propagování průmyslové zóny na webových stránkách města Chrudimi
 • obchodní jednání s potencionálními investory - komunikujeme s investory, připravujeme podklady a zajišťujeme spolupráci s úřady
Prozatím se nepodařilo intenzivněji využít další či nové rozvojové plochy (dle územního plánu) pro rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti (např. ve směru k plánované trase východního obchvatu s předpokladem vzniku administrativního a komerčního centra v prostoru nového vjezdu do města ve směru od Pardubic). Území není v našem vlastnictví a stávající vlastníci prozatím nemají zájem pozemky prodávat či zainvestovat, dokud nebude vybudován obchvat.
Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivní vliv prostřednictvím ÚP
Město Chrudim rovněž disponuje dalšími rozvojovými plochami a připravují i nové v územním plánu. Jedná se zejména o bývalé vojenské DEPO, Sladovny, a také plochy určené pro zástavbu. Územní plán tak představuje jeden ze stěžejních nástrojů podpory podmínek pro podnikání, ve kterém mají jasně vymezeny plochy pro podnikatele.
Prostřednictvím ÚP došlo ke změně hospodářských lesů na rekreační lesy. Rekreační lesy spravuje Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. V minulosti došlo k vybudování Rozhledny Báry s přístřeškem s občerstvením, dále bylo cílem z lesů Podhůra vytvořit místo pro aktivní odpočinek a rekreaci a zvyšováním atraktivity oblasti přilákat do regionu návštěvníky. Za přispění dotace z ROP došlo k vybudování nových atraktivit cestovního ruchu – venkovní tělocvičny a lanového parku pro dospělé a děti, což přispělo k zpestření nabídky cestovního ruchu. Vyjma venkovní tělocvičny a lanového parku došlo rovněž k vybudování sítě turistických tras a hipostezek, vydání map se zakreslenými novými trasami a označení turistických cílů a atraktivit. Pro zlepšení přístupnosti došlo k vytvoření autobusové dopravní linky Chrudim – Podhůra (MHD).
Postupně se vytvářejí další doplňkové aktivity – vybudování nouzového nocoviště, uzavřené ohniště, parkoviště, existuje studie na napojení rekreačních lesů prostřednictvím cyklostezky z Chrudimi na Podhůru a studie rekultivace skládky odpadů.
V roce 2019 RM ustavila dvě nové komise, které se budou touto problematikou zabývat - komise cestovního ruchu, komunikace.
Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. vlastní několik certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
CFCS 1004:2006 rev.3
V roce 2009 získal Projekt „Rekreační lesy Podhůra“ Zlatou cenu a třetí místo v oblasti ekologicky udržitelných projektů v rámci Livcomu.
Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost města Chrudim. Město navíc aktivně podporuje podnikání a zaměstnanost i v rámci městské hromadné dopravy, zejména pak se podařilo zlepšit dopravní napojení zmíněných průmyslových zón (prodlužovaly se linky MHD).
Podpora zaměstnanosti ve městě a znevýhodněných skupin na trhu práce
Samotné město Chrudim patří mezi významné zaměstnavatele, cca 600 zaměstnanců na MěÚ a jeho příspěvkových organizacích (cca 5,5 % z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel po odečtu uchazečů o zaměstnání).
Město Chrudim umožňuje také pravidelné praxe studentů (cca 10 – 20 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhají v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.
Ve městě Chrudim dále fungují neziskové organizace podporované každý rok dotacemi přímo z městského rozpočtu. Tyto neziskové organizace se zaměřují zejména na vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce. Aktivity těchto NNO jsou zaměřeny na návrat zmíněných znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce. Město disponuje přímými dotacemi na poskytovatele sociálních služeb. Tyto NNO dostanou na začátku roku finanční podporu, kterou musí na konci daného roku vyúčtovat společně se závěrečným vyhodnocením. Dotace jsou přidělovány na základě analýzy a zjištěné poptávky a musí koncepčně zapadat do potřeb města.
Přímé dotace jsou přidělovány na základě "Pravidel pro přidělování přímých dotací", zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. O jejich výši rozhoduje Rada města Chrudim a Zastupitelstvo města Chrudim. Konečnou výši přímých dotací stanovuje Zastupitelstvo města Chrudim v rámci rozpočtu města na příští kalendářní rok.
Podpořeny byly např. tyto NNO:

Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře

Město Chrudim je členem regionální rozvojové agentury – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je zájmové sdružení právnických osob, které nyní již 11 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje . K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou . Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.
Společně spolupracujeme na projektech, které zajišťují externí pohled na město - např. zpracování analytické části ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6676, ve spolupráci s MAS Chrudimsko zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Chrudimsko pro programovací období 2014 - 2020 http://www.maschrudimsko.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-chrudimsko-20142020-sclld
Jejich služeb využívá město i při zpracování podkladů pro dotace - tzv. měkkých projektů. I některé z firem využily jejich služeb (díky tomu, že je město členem).
Město Chrudim se snaží zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a zvolilo si k tomu cestu, k níž má současný moderní člověk nejblíže - a to internet. Díky internetové aplikaci zveřejněné na stránkách města mají všechny firmy rovný přístup k informacím o právě probíhajících veřejných zakázkách, o jejichž zadání jsou spraveny ve stejnou dobu. Rovněž obyvatelé města mohou mít o zakázkách města přehled - webová aplikace totiž umožňuje přístup do databáze i jim, ačkoliv jen do veřejné části.
Aplikace ale nevedla pouze ke zprůhlednění městských investic - rovné příležitosti měly také za následek rozšíření počtu uchazečů o jednotlivé zakázky.
https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace
Technohrátky
Některé z chrudimských škol jsou zapojeny do projektu Technohrátky - Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Střední průmyslová škola Chrudim a SOŠ a SOU Chrudim.
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/C%C3%ADle-projektu-TECHNOhr%C3%A1tky.
Přínos Technohrátek spočívá tedy i v posílení místní ekonomiky.
Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. , v rámci kterého je podporováno drobné a střední podnikání (zemědělské i nezemědělské) http://www.maschrudimsko.cz/#
Město Chrudim podporuje sociální podnik Šance pro Tebe s názvem šicí dílna - http://www.sance.chrudim.cz/sici-dilna-a-uklidove-prace-701/
Tato NNO uspěla i v rámci žádosti OPZ na rozvoj tohoto sociálního podniku.
Město Chrudim je realizátorem projektu MAP II v ORP Chrudim. Jednou z implementačních aktivit jsou tzv. Mobilní technohrátky pro MŠ  a ZŠ - cílem této aktivity je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, zvýšení motivovanosti žáků o technické obory a prohloubení jejich zájmu o přírodovědné předměty. To vše zajímavou a hravou formou.
Za účasti lektorů z Univerzity Pardubice se již uskutečnilo 5 laboratorních seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 133 žáků a 52 pedagogů ze 4 ZŠ a 1 MŠ (Mateřská škola Řestoky, Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka, Základní škola Prachovice, Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, Základní škola Třemošnice).  Pro pedagogy MŠ se uskutečnil 1 seminář "Chemie pro nechemiky" v MŠ Řestoky, kterého se zúčastnilo celkem 12 učitelek ze 7 MŠ z ORP Chrudim (MŠ Chrudim Strojařů, ZŠ a MŠ Horní Bradlo, MŠ Řestoky, MŠ Rosice, MŠ Nasavrky, MŠ Chrudim, Víta Nejedlého, MŠ Stolany).  Cílem tohoto semináře bylo představení metodiky jednoduchých, ale zábavných přírodovědných a technických pokusů.
Další aktivitou podporující zvyšování motivace žáků o technické obory a podnikatelskou činnost je aktivita s názvem Povolání pro život . Hlavním cílem je zvýšit motivovanost žáků o technické obory a podnikatelskou činnost a posílení povědomí o správné volbě dalšího vzdělávání prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli realizací netradičních exkurzí pro žáky, návštěvy podniků a přednášek podnikatelů a odborníků z praxe. Našim zájmem je zprostředkovat žákům ZŠ aktuální, autentické a inspirativní poznání, které zvýší jejich povědomí o profesích a profesním uplatnění v souvislosti s volbou dalšího studia. Toto poznání není možné bez aktivního zapojení regionálních zaměstnavatelů, kteří disponují prostředím, odborníky a informacemi, které umožní zprostředkovat žákům ZŠ kýženou autentičnost a inspiraci. V rámci propojování odvětvového a regionálního dialogu o vzdělání a k získání aktivní podpory regionálních zaměstnavatelů jsme uzavřeli  smlouvu o účelovém partnerství se Svazem průmyslu a dopravy České republiky. Aktivně spolupracujeme i s agenturou CzechInvest. Jako realizátoři projektu MAP II (město Chrudim) jsme si vědomi důležitosti kariérního poradenství na úrovni základních škol, které je základem pro kvalitní volbu středoškolského studia a následné profese. Z tohoto důvodu jsme uzavřeli smlouvy s firmou KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Třemošnice a ARCA CZECH s.r.o. Chrast na organizaci interaktivních exkurzí a zřízení Pracovních dílen v těchto společnostech. Do pracovních dílen budou složené týmy z  žáků 7 a 8 ročníků, učitelů, kariérních poradců a mentorů z firem  v rozmezí cca 6 měsíců docházet, aby se podrobně seznámili  s firmou, a společně vytvoří výrobek. Tato aktivita je zaměřena především na žáky II. stupně základních škol, pro které je aktuální rozhodování o budoucím studiu a tím i volbě povolání. Žákům je umožněn přímý kontakt s budoucím zaměstnaneckým prostředím a zaměstnavateli, navázání  osobních kontaktů a dialogů, bezprostřední odstranění případných vytvořených mýtů a obav a lichých představ o podnicích a prostředí  v nich a charakteru jednotlivých profesí. Našim společným zájmem je kvalitní a aktivní kariérní poradenství na ZŠ spojené s podporou polytechnické výchovy a rozvojem pozitivního zviditelňování a vnímání technických řemeslných a přírodovědných oborů.  Pomocí soutěží podporujeme pozitivní přístup žáků k manuální práci a nenásilně je navádíme na myšlenku, že jejich budoucí práce může být jejich koníčkem a že po studiu se nám vrátí pracovat do regionu.
 
Ve firmách Kovolis Hedvikov a ARCA Chrast již proběhlo 7 interaktivních exkurzí pro žáky 7. a 8. ročníků. Těchto exkurzí se zúčastnilo celkem 143 žáků a 14 pedagogů. Na společných setkáních s pedagogy s výchovnými a kariérními poradci na ZŠ bylo s průběhem těchto interaktivních exkurzí seznámeno celkem 137 pedagogů. Exkurzí se zúčastnili žáci a pedagogové ze Základní školy, Chrudim, U Stadionu, ZŠ Třemošnice, Základní škola Seč. Ve spolupráci se Svazem průmyslu, CzechInvestem zaměstnavateli a kariérními poradci ze ZŠ jsme uspořádali Kulatý stůl na téma Spolupráce zaměstnavatelů a základních škol v oblasti kariérního poradenství.

více https://www.map2orpchrudim.cz/

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  projekt MAP II - mobilní technohrátky sociální podnik - šicí dílna
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  3502
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  podpora probíhá ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030

Cíl A.1 - Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost
Cíl A.2 - Rozvíjet cestovní ruch

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Neklesající počet podnikatelských subjektů naznačuje míru podnikatelské aktivity ve městě. Jsou zde vytvářeny podmínky pro podnikání a zaměstnanost.

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází i k obsazování průmyslových zón.

Chrudimské SŠ jsou zapojeny do projektu Technohrátky.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. v rámci kterého je podporováno drobné a střední podnikání (zemědělské i nezemědělské).

Město Chrudim je realizátorem projektu MAP II, v rámci kterého probíhají aktivoty zaměřené na popularizaci technických oborů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim kontinuálně zlepšuje již tak pestré spektrum nástrojů pro podporu zaměstnanosti, vzniku podnikatelských subjektů a celkově zlepšuje prostředí pro podnikatelskou činnost. Velmi pozitivně lze hodnotit podporu NNO ve vazbě na zaměstnanost, práci s mladšími ročníky obyvatel města v rámci tzv. Technohrátek, které si průběžně hodnotí. Zprůhlednění zadávání veřejných zakázek a rozšíření spektra zájemců o tyto zakázky lze rovněž zařadit mezi pozitivní a již osvědčené přístupy k podnikatelskému prostředí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst a zahájilo první průzkumy ke zpracování Strategického plánu. V rámci analýz byli osloveni místní podnikatelé anketou, v případě významných zaměstnavatelů a podniků bylo provedeno interview. Ukázka diskuze nad budoucím rozvojem města do roku 2050 - viz odkaz.
2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje. Byla stanovena oblast A - Litoměřice - atraktivní, malebné a prosperující město , týkající se ekonomiky, podnikání a cestovního ruchu. Byly stanoveny cíle A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost a  A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů. 
Již existují metodiky Strategického řízení, včetně metodiky Strategického týmu a zpracování Akčního plánu. Tyto metodiky popisují postupy a odpovědnosti členů týmu za jednotlivé oblasti strategického plánu. Dále jsou v těchto metodikách stanoveny indikátory, jejich přesný popis i odpovědnost. Cíle SPRM jsou realizovány prostřednictvím Akčního plánu, který je sestavován kontinuálně s rozpočtem města. Akční plán s jeho vyhodnocením je každoročně  zveřejňován na webu města viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

také viz příloha: indikátory SPRM

Územní plán

Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti 13. 11. 2009 - definuje prostory pro rozvoj podnikání a brownfields. 

https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

Poskytování nebytových prostor podnikatelům v atraktivní části města

Město dlouhodobě zachovává podmínky pro poskytování služeb malým podnikatelům, což vede např. ke zvyšování počtu pracovních míst. 
Vzhledem k navrácení vojenských objektů dochází kontinualně k rozšiřování prostor vhodných k podnikání.  
Město vychází vstříc podnikatelům i výší nájemného v prostorách v atraktivním centru města, které se v posledních více jak 10 letech nezvyšovalo. Na webu města jsou zveřejněna "Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání s platností od 01.01.2017" viz  https://www.litomerice.cz/prodeje-a-pronajmy/4589-pravidla-pro-stanoveni-a-vypocet-najemneho-v-mestskych-prostorach-slouzicich-k-podnikani-s-platnosti-od-01-01-2017.

Destinační agentura České středohoří o.p.s., regionální značka

Město Litoměřice je zakládajícím členem Destinační agentury (DA) České středohoří. Tato agentura získala práva na vytvoření a udělování regionální značky, jejímž cílem je podpora a zviditelnění lokálních produktů a služeb. V příloze jsou zakládající dokumenty DA a schválená regionální značka.

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

MAS České středohoří

V roce 2006 byla založena Místní akční skupina České středohoří, kde bylo město Litoměřice jedním z iniciátorů založení. Náplní tohoto spolku je podpora podnikatelů, organizací a obcí na jeho území. Na základě schválené strategie získává prostředky z EU, které přerozděluje ve svých výzvách. Město Litoměřice se  aktivně  podílí na tvorbě nové strategie (SCLLD) a má svého zástupce ve správní radě.
V novém období 2017 - 2020 se otevírá možnost dotací na sociální podnikání, což je oblast, do které se mohou zapojit všichni podnikatelé, tedy i podnikatelé z Litoměřic. 

Příloha: Partnerská smlouva s MAS


Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Strategický plán rozvoje města (SPRM), vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008 a 2012

V rámci strategického řízení je využíván Akční plán, rámcový dokument  zahrnující veškeré investiční akce města pro podporu podnikání. Všechny projekty v něm obsažené jsou hodnoceny z pohledu jejich dopadu na udržitelný rozvoj, jehož jedním z pilířů je i dopad na oblast ekonomickou - podpora zaměstnanosti a místního podnikání. Každý projekt je po svém ukončení vyhodnocen, zdali naplnil očekávané dopady.


Spokojenost podnikatelů s prostředím města je také měřena v rámci celorepublikové ankety Město pro BYZNYS, kde byl zaznamenán progres. V roce 2017 se naše město umístilo na 2. místě v Ústeckém kraji.

A.13 - Spokojenost občanů s možností zaměstnání - jedna z hodnocených oblastí ECI indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Příloha: Indikátory SPRM, Metodika akčního plánu, hodnocení projektů

Územní plán

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rámci brownfields a dalších nevyužívaných lokalit ve vlastnictví města: kasárna pod Radobýlem, budova bývalého pivovaru, kasárna Jiřího z Poděbrad. Město získalo do svého vlastnictví 2 vojenské areály. O využití bylo veřejně diskutováno, viz odkaz na záznamy z projednávání o pivovaru a kasárnách. 
Dále jsou potenciální plochou pro podnikání vybrány budovy bývalých Mrazíren, které mají soukromého vlastníka. Pro potřeby potenciálních investorů a žadatelů o dotace byl seznam brownfields aktualizován v květnu 2015, na seznamu jsou všechny plochy včetně soukromých. Tento seznam je zveřejněn na webu města v sekci podnikatel. 
 V současnosti město získalo dotace v rámci programu RE:START na realizaci regenerace brownfield - části Městského pivovaru, který bude po rekonstrukci nabídnut pro podnikatelské využití.

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou (OHK)

Zástupci hospodářské komory jsou zapojováni do výběrových řízení, které vyhlašuje město a jsou relevantní pro podnikatelský sektor. Paní ředitelka OHK je členkou komise Zdravého města a MA21. Smlouva o spolupráci mezi městem a OHK je součástí přílohy.

Příloha: Smlouva o spolupráci město a OHK

MAS České středohoří

MAS ČS realizuje společnou strategii prostřednictvím finanční podpory projektů z jejího území. Efektivita tohoto nástroje bude dokládána počtem projektů realizovaných na území Litoměřic. Zároveň tím lze doložit i povědomí subjektů o možnosti využití tohoto zdroje.  V současnosti se připravuje na  nové dotační období, kdy podnikatelé budou hrát významnou roli jako  žadatelé v oblasti sociálního podnikání.

https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-opz

Regionální značka

Destinační agentura českého středohoří (DA), jedním z jejíž zřizovatelů je i Město Litoměřice, je nositelkou regionální značky. Do procesu certifikace je město zapojeno jak z pozice zřizovatele DA tak z pozice člena MAS České středohoří. Přehled regionálních značek předaných podnikatelům viz odkaz.

http://www.ceskestredohori.info/aktuality/aktualita/vyzva-pro-remeslniky
http://www.ceskestredohori.info/znacky

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  ANO
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  SPRM A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů

 6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4 925
2017 - 5 102

6.1.D Příklad dobré praxe

viz příloha 6_1_1: Memorandum elektromobilita

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město zvyšuje počet nástrojů pro podporu podnikání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město disponuje dostatečně početným a pestrým souborem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podnikání. Tyto nástroje se z větší části opírají o existující Strategický plán města.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

A/Strategické dokumenty města

B/ Průmyslový park a brownfields

C/ Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

 

A/Strategické dokumenty města

a) Strategický plán statutárního města Jihlavy do roku 2020http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms-103678/p1=103678

Základní strategický střednědobý dokument města (období 2014 – 2020), který představuje strategickou vizi a sestavuje cíle a opatření. Prioritní oblasti 1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání 2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost 3) Udržitelný rozvoje města 4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

22.09.2011 - Rada města Jihlavy schválila usnesením č. 1083/11-RM přípravu Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020

19.06.2013 - veřejné projednání a připomínkování jak občany města, tak zástupci jihlavských institucí

prosinec 2013 - projednání SEA

18.02.2014 - Návrhová část strategického plánu byla schválena Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením č. 81/14-ZM

Realizace strategie

Návrhy Akčních plánů 2014, 2015 a 2016 byly v souladu s implementačním postupem strategie schváleny vedením města a následně předloženy k projednání Zastupitelstvu města Jihlavy

- Akční plán 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500895

- Akční plán 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=507909

- Akční plán 2016 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=512213

Plnění strategie

Naplňování stanovených opatření je vyhodnocováno prostřednictvím Zprávy o plnění strategického plánu rozvoje města. Tato zpráva má za cíl zachytit aktuální stav projektů a aktivit zařazených do krátkodobého akčního plánu a zároveň tak průběžně zhodnotit celkové plnění vytyčených cílů strategie.

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2014 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=505416

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2015 http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=51089

- Zpráva o plnění strategického plánu rozvoje města 2016 https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415

Vzhlledem k tomu, že v  letošním roce prochází Strategický plán procesem aktualizace a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014-2016, nebyl pro letošní rok Akční plán ke strategii zpracováván. O návrhu postupu aktualizace SP a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014 - 2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 21. zasedání dne 19. 6. 2017 usnesením č. 221/17-ZM.

Materiál předložený a schválený zastupitelstvem viz výše reaguje na stav naplňování SP a návrh postupu aktualizace si klade za cíl řešit následující klíčové problémy:

 • celková míra implementace SP je na vysoké úrovni, nicméně jednotlivé priority SP jsouo naplňovány disproporčně, z čehož vyplývají rizika pro vyvážený rozvoj města
 • role SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového nástroje strategického řízení města je využívána jen zčásti, ačkoliv se jedná o obsahově kvalitní dokument
 • aktuální metodické nastavení SP neumožňuje dostatečné vyhodnocování stavu implementace a dopadů SP na jednotlivé prioritní oblasti i na město jako celek

V rámci výše zmíněného dokumentu bylo navrženo následující řešení:

Postup aktualizace SP bude probíhat ve 2. polovině roku 2017 (již probíhá) v koordinaci Odboru rozvoje města za účasti všech dotčených odborů MMJ. V rámci aktualizace vznikne i Akční plán 2018 (akční plán 2017 nebude realizován). V rámci konzultační fáze (září a říjen 2017) bude do procesu zapojena odborná veřejnosta významní aktéři (v rámci pracovních skupin) za jednotlivé priority SP a dále politická reprezentace města (zastupitelé).

NAvržený postup aktualizace by měl posílit význam SP jako zastřešujícího rozvojového dokumentu města a klíčového násrtroje strategického řízení města. SP by ěl být základním svorníkem mezi politickou reprezentací města a mezi jeho odbornou a výkonnou složkou (úřad). Efektivní nastavení procesů a mechanismů implementace SP by mělo přirozeně zlepšit koncepční spolupráci mezi odbory navzájem a mezi vedením města a přispět k větší vzájemné informovanosti a koordinaci aktivit/projektů napříč úřadem. Aktuální míra koordinace má značné rezervy a je velkou částí pracovníků úřadu vnímána jako problém. Zvýšení měřitetlnosti dopadů je proto jedním z hlavních předpokladů úspěšného naplnění SP a mělo by být jedním z hlavních přínosů aktualiazce.

b) Integrovaný plán rozvoje města (IPRM)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-mesta/ms-103661/p1=103661

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je strategickým dokumentem sloužícím jako garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity a synergie dopadů v rámci daného města a celého regionu. Rozumí se jím soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území anebo v rámci tématického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány dvěma či více individuálními projekty.

Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do prioritních oblastí. Prioritní oblasti:

1) Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

2) Rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání.

02.07.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil IPRM

Jedná o historicky první IPRM předložený a schválený v rámci regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod i v rámci České republiky jako celku.

07.10.2008 – Výbor regionální rady regionu soudržnosti schválil první projekty zařazené do IPRM

16.12. 2008 – Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo předložené změny v přípravě aktualizace Integrovaného plánu rozvoje města Jihlavy (IPRM)

05.01.2009 - Možnost vyjádření k souladu projektových záměrů (PZ) s IPRM

07.01.2009 – Možnost podávání připomínek a návrhů k aktivitám tematických operačních programů (TOP)

05.02.2009 - Výbor regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil projekt „Projekt řízení IPRM JV 001 – manažer IPRM“

17.02.2009 - Možnost získání vyjádření k souladu projektových záměrů tematických operačních programů s IPRM 

14.04.2009 - Změna postupu při získání potvrzení o zařazení projektových záměrů tématických operačních programů do IPRM

07.04.2010 - Možnost podávání návrhů na doplnění aktivit tématických operačních programů (TOP) zařazených v Integrovaném plánu rozvoje statutárního města Jihlavy (IPRM)

21.06.2011 - Informace pro žadatele o zařazení projektů tématických operačních programů do Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Jihlavy

22.02.2013 - Vyhlášení doplňkové výzvy k předkládání projektů v rámci IPRM Jihlavy

listopad 2015 - realizace posledních projektů IPRM

 

Celkem realizováno 32 projektů:

Projekty financované z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=465617&p1=51960

 

Finanční alokace 689 mil. Kč – 100% vyčerpáno

Celkové náklady projektů 855 mil. Kč

 

c) Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ)http://www.jihlava.cz/integrovany-plan-rozvoje-uzemi/ms-103670/p1=103670

Zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území (Jihlavská sídelní aglomerace). Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí: Prioritní oblast 1: Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace, Prioritní oblast 2: Integrovaná a ekologická mobilita, Prioritní oblast 3: Kvalitní a funkční prostředí.

31.01.2014 - statutární město Jihlava předložilo žádost o dotaci na projekt „Vznik integrované strategie pro Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy“ do výzvy č. 2 Ministerstva pro místní rozvoj České republiky z Operačního programu Technická pomoc. Cílem tohoto projektu bylo zajistit zpracování strategického dokumentu Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy.

09.06.2014 - statutární město Jihlava zahájilo spolupráci se zpracovatelem IPRÚ

26.08.2014 – byla odsouhlasena první pracovní verze analytické a návrhové části dokumentu IPRÚ, pracovní verze IPRÚ zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR ke zveřejnění ve veřejné databázi strategií

podzim 2014 - oponentní řízení ze strany externích expertů Ministerstva pro místní rozvoj ČR

27.12.2014 - posuzování vlivu strategie IPRÚ na životní prostředí (SEA)

červenec - říjen 2015 - oponentní řízení v rámci projektu MEDUIN

17.09.2015 – proběhlo veřejné projednání návrhu integrované strategie IPRÚ

22.10.2015 – bylo vydáno souhlasné stanovisko SEA

14.12.2015 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ

průběžně 2014 – 2015:

- jednání pracovních skupin se zapojením široké škály partnerů

- jednání Výboru pro přípravu strategie

- představení IPRÚ na jednání Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina

25.01.2016 – byla předložena žádost o podporu integrované strategie IPRÚ

16.08.2016 – IPRÚ JSA je jednou z prvních schválených integrovaných strategií v ČR

20.09.2016 – byla schválena integrovaná strategie IPRÚ, verze 1.2

05.10.2016 – byla projednána integrovaná strategie IPRÚ na Národní stálé konferenci

09.01.2017 - byla zveřejněna výzva k předkládání projektových záměrů ROZŠÍŘENÍ TROLEJOVÉ DOPRAVY - http://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozsireni-trolejove-dopravy/d-516320

20.01.2017 - byl zveřejněn předokládaný haronogram výzev nositele IPRÚ JSA - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=516706

Strategický plán rozvoje města, Integrovaný plán rozvoje města i Integrovaný plán rozvoje území       Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy. Akční plán ke Strategickému plánu rozvoje města Jihlavy je provázaný s každoroční přípravou rozpočtu města. (Více k provázanosti mezi rozpočtem a strategickými dokumenty viz TÉMA 1 - Správa věcí veřejných a územní rozvoj)

 

d) Územní plán města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/uzemni-plan-mesta/ds-9015?p1=103741

Dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory.

Územní plán města Jihlavy byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 05.06.2001. Formou změn Územního plánu města Jihlavy se tento dokument v nepravidelném cyklu aktualizuje. Aktuální verze Územního plánu města Jihlavy je účinná od 19.02.2013.

Současný územní plán byl koncipován pro návrhové období do roku 2010 a tomu odpovídají i bilance a návrhové parametry. Kapacita všech rozvojových ploch se dnes pro potřeby krajského města jeví jako nedostačující. Některým plochám (např. bývalý vojenský prostor nebo nevyužité zemědělské areály, tzv. brownfieldy) je potřeba stanovit nové regulační podmínky.

Od roku 2009 je zpracováván nový Územní plán. Předpokládá se, že bude předložen zastupitelstvu ke schválení po opakovaném veřejném projekdnání a jeho vyhodnocení v roce 2017. V průběhu zpracovávání ÚP byla vytvořena elektronická podoba připomínkování ÚP tzv. PUP - http://www.jihlava.cz/pripominkovani/d-489726, kde se k návrhu ÚP mohla veřejnost vyjadřovat v průběhu třiceti dnů v rámci každého veřejného projednání, celkem proběhla čtyři veřejná projednání a připravuje se páté. Doposud přišlo a bylo vyhodnoceno 1181 námitek a připomínek k připravovanému návrhu územního plánu z toho bylo 755 připomínek a námitek shledáno jako opodstatněné a prošla do další úpravy návrhu ÚP Jihlavy.

 

e) další strategické dokumenty 

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017 - 2018 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172

Nástroje strategického plánování (viz výše):

 1. strategický plán rozvoje
 2. IPRM
 3. IPRÚ
 4. územní plán

Oborové strategie a studie:

 1. Plán odpadového hospodářství 
 2. Studie Optimalizace hospodaření s komunálními dopady včetně jejich obalové složky 
 3. Strategie nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem rostlinného původu
 4. Komunitní plán sociálních služeb
 5. Generel cyklodopravy a cyklotras
 6. Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras
 7. Koncepce parkovacího systému
 8. Územní energetická koncepce
 9. Dopravní koncepce
 10. Plán zdraví a kvality života
 11. Plán zdraví a kvality života mládeže
 12. Zdravotní plán

Pasporty:

 1. Pasport kanalizace
 2. Pasport veřejného osvětlení
 3. Pasport zeleně a inventarizace zeleně
 4. Pasport místních komunikací

V letech 2017 až 2019 bude zpracováván Plán udržitelné městské mobility (SUMF a SUMP).

 

B/ Průmyslový park a brownfields

a) D1 Průmyslový park Jihlava - http://www.jihlava.cz/d1-prumyslovy-park-jihlava/d-1629/p1=50149

Průmyslový park Jihlava (PPJ) se nachází v severní části města Jihlavy v těsné blízkosti dálnice D1. Bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu vytvářející městskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující mj. významné firmy Bosch Diesel, Automotive Lighting, Kronospan, Swotes. Celé území je dle platného ÚPO určeno pro průmyslovou výrobu – funkční náplň – lehký průmysl.

Příklady firem umístěné v PPJ:

SILSTAP spol. s r.o., SYNER VHS Vysočina, a.s., Kronospan, KUSAG s.r.o., Ammeraal Beltech s.r.o., JAVAB, ASMJ s.r.o., BUGIINVEST s.r.o., ENVIROPOL s.r.o., Scania Real Estate Czech Republic s.r.o., KOSYKA s.r.o., EBERHARD Automatizace s.r.o., WAPE s.r.o., TT Real, a.s., Raiffeisen-Leasing, s.r.o., ENERGOKLASTR CTT Vysočina, o.p.s.

 Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Jihlavy.

V platném územním plánu města Jihlavy jsou vymezené plochy pro průmysl o celkové výši cca 90 ha,

Nový územní plán návrhové plochy rozšiřuje o dalších cca 16ha ploch.

Rozvojové plochy průmyslu navazují na stávající průmyslovou zónu o rozloze cca 280ha v severní části města.

 

Tab. 1 - Postupné zaplňování průmyslovéhoparku D1 v letech 2008 - 2015

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zaplňeno v letech (ha):

5,519

7,105

7,17

12,954

11,917

5,651

3,61

2,846

Příloha č. 1 - Vývoj územních rozhodnutí v průmyslové zóně v letech 2008 – 2015

Příloha č. 2 – PRUMYSL - STAV-VOLNE

Příloha č. 3 - obsazenost průmyslové zóny - mapa

Příloha č. 4 - celková obsazenost průmyslové zóny k 1.1.2017

Rozvojové plochy ve stávajícím ani návrhu nového územního plánu netvoří kompaktní celek, který by splňoval potřebná kritéria dle zaslaného materiálu.

Ve stávajícím území evidujeme dvě lokality vhodné pro  možný rozvoj průmyslu:

Lokalita Cihelna - většinový vlastník je město Jihlava, zbytek, drobní soukromí vlastníci, stát

Lokalita Heroltická - mezi ulicemi Heroltická, Pávovská, Průmyslová

b) Brownfields

Na území města Jihlavy se nacházejí 4 brownfields

 • Autopark Pístov
 • Kasárna gen. Štefánika  - již vydáno územní rozhodnutí viz příloha č. 4
 • Vojenský areál Brněnská - zčásti využitý hasičským záchranným sborem (cca 2/3)
 • Vojenský areál Pístov

Příloha č. 5 - BROWNFIELDS

Příloha č. 6 - Územní rozhodnutí B-5-16 ze dne 18,7,2017 o umístění stavby "Rezidence Vrchlického"

 

C/ Statutární město Jilhava podporuje zaměstnanost:

a) praxe studentů jak středních, tak vysokých škol jsme v uvedeném období realizovali v tomto rozsahu: celkem 426 studentů ať už na krátkodobých, tak také na semestrálních praxích (studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava)

b) veřejně prospěšné práce - zapojeni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní - převážně manuální práce realizované ve městě a projekty ve spolupráci s úřadem práce podporující zaměstnávání absolventů škol nebo nezaměstnaných z řad ohrožených skupin (mladí do 25 let věku, ženy po MD, samoživitelky, nezaměstnaní nad 50 let věku)

d) podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob (spolupráce s organizacemi zaměstnávajícími invalidy)

Příloha č. 7 – Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost – vývoj v letech 2008 - 2016

 

Tab. 2 - Statutární město Jihlava je významným zaměstnavatelem

Vývoj stavu zaměstnanců statutárního města Jihlavy v období r. 2008 až r. 2016

   

Období

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet zaměst. v evid. stavu *

407,2

409,77

405,08

401,9

393,69

401,6

423,91

425,75 

431,66 

* průměrný přepočtený stav

   

 

Tab. 3 - Obchodní společnosti založené statutárním městem Jihlava

Počty zaměstnanců obchodních společností města k 31. 12. 2014, resp. 31. 12. 2015 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Společnost k 31.12.2014 k 31.12.2015
HC Dukla Jihlava, s.r.o.  12 12
SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o.  158 162
Správa městských lesů Jihlava, s.r.o.  109 106
Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.  90 90
Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.  7 6
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.  175 173
CELKEM 551 549

 

Tab. 4 - Příspěvkové organizace statutárního města Jihlavy

Počty zaměstnanců příspěvkových organizací města k 31. 12. 2015, resp. k 31.12.2016 (v průměrném přepočteném počtu zaměstnanců):

Příspěvková organizace k 31.12.2015 k 31.12.2016
MŠ Mozaika1 192,896 186,528
MŠ a SPC Demlova 56,317 58,614
ZŠ Demlova 32 47,763 53,076
ZŠ E. Rošického 75,515 78,963
ZŠ Havlíčkova 31,659 32,417
ZŠ Jungmannova 21,057 21,792
ZŠ Kollárova 50,42 54,646
ZŠ Křížová 38,866 38,661
ZŠ Nad Plovárnou 51,376 63,04
ZŠ Ot. Březiny 63,824 66,563
ZŠ Seifertova 76,993 78,805
ZŠ Žižkova TGM 40,335 41,152
ZŠ speciální a Praktická škola Březinova 40,705 40,772
Dům dětí a mládeže  9,675 10,191
Základní umělecká škola 40,63 40,157
Městská knihovna 27,66 27,79
Zoologická zahrada 51,79 54,44
Denní a týdenní stacionář
42,25
38,25
Domov pro seniory Lesnov 78,2 78,44
Integrované centrum sociálních služeb 71,64 73,07
CELKEM 1109,571 1137,367

1 MŠ Mozaika sdružuje 17 odloučených pracovišť, včetně 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy. Ve školním roce 2016/2017 se jedná o 1.423 dětí v celkem 58 třídách.

 

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

Klíčové investice statutárního města Jihlavy přispívající k růstu životní úrovně v období 2008 - 2016

Více o projektech spolufinancovaných z EU a FM EHP/Norska

Zatraktivnění města z hlediska budoucích investic

Projekty v rámci připravovaného IPRÚ - viz výše

Jihlava, jakožto krajské město, je sídlem řady významných institucí a organizací, které vedou k vyšší prestiži sídla podnikatelů a investorů:

Kontakty - http://www.jihlava.cz/instituce/ms-32004

Společenskou odpovědností firem se zabývají např. následující společnosti:

Bosch Diesel Jihlava - http://www.bosch.cz/cs/cz/our_company_7/locations_7/jihlava_menu/jihlava_menu_sponzorstvi/jihlava_sponzorstvi.html

Automotive Lighting - http://www.al-lighting.cz/cs/novinky/116-ermstal-marathon

Kronospan Jihlava - http://www.kronospan-worldwide.com/environment/

Jipocar Jihlava - http://www.jipocar.cz/o-nas/sponzoring/

Tesla Jihlava - http://www.teslaji.cz/5-ekologie.html

Swoboda - http://www.swoboda.de/Kompetenzen/Zertifizierungen/26/de

Moravské Kovárny - https://mokov.com/projekt-esf

Biofarma Sasov - http://biofarma.cz/

Icom transport, a.s. - http://www.icomtransport.cz/zijeme-s-vami/blog

Sapeli, a.s. - https://www.sapeli.cz/105-let-truhlariny-nas-naucilo-delat-opravdu-poctive-dvere

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. - http://www.smj.cz/certifikaty-osvedceni/ds-1038/p1=1158

 

V Jihlavě má sídlo či pobočku řada personálních agentur, které plní nezastupitelnou úlohu ve zprostředkovávání kontaktů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a přispívají k rozvoji místní ekonomiky.

Databáze agentur práce - http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Město Jihlava se dlouhodobě zabývá podporou cyklodopravy a samozřejmostí je i postupné propojování jednotlivých částí města včetně průmyslové zóny. Město vyšlo největšímu zaměstnavateli, firmě Bosch Diesel, vstříc a na podzim roku 2016 zprovoznilo dvě nové autobusové linky navazující na začátek a konec pracovní doby. Podrobnější informace viz 6.1.D hodnota indikátoru.
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Podrobnější informace viz níže hodnota indikátoru.

Hodnota indikátoru:

CYKLOSTEZKY DO FIREM

Postupné budování sítě cyklostezek včetně napojení průmyslové zóny:

Generel cyklostezek - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

08.10.2013 - TZ - http://www.jihlava.cz/generel/ds-35023

Příprava cyklostezky R08 Jihlava - Pávov (průmslová zóna) - http://jihlava.cz/cyklostezka-r08-jihlava-pavov-prumyslova-zona-sever/ds-56036/p1=63038

Příprava cyklostezky R09 ulice Průmyslová

PŘIZPŮSOBENÍ MHD FIRMÁM

01.10.2016 - zavedení expresních linek do průmyslové zóny (Bosch)

 • linka č. 31 - trasa Dopravní podnik - S. K. Neumanna - Bosch Diesel (jízdní doba 10 minut, dříve 25 - 30 minut)
 • linka č. 32 - trasa Dopravní podnik - Březinova - Bosch Diesel (jízdní doba 13 minut, dříve 23 - 30 minut)

Schéma sítě linek zde http://www.dpmj.cz/www/mambo/schema2.html 

http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Sebehodnocení +1

Město Jihlava disponuje všemi standardními nástroji na podporu místní ekonomiky a místního podnikání.

V posledních letech začíná mnohem častejí využívat přímé spolupráce s podnikateli na konkrétních projektech viz 6.1.D a 6.2.B. 

Také Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch viz 6.3.1 obsahuje opatření týkající se podpory podnikání:

 • oblast 2, cíl. 2.4, opatření 2.4.1 - 2.4.4
 • oblast 3, cíl 3.2, opatření 3.2.6; cíl 3.4, opatření 3.4.1
Hodnocení oponenta +1

Používané nástroje pro podporu podnikání a zaměstnanosti jsou ve městě Jihlava standardní, nicméně v některých vykazuje město míru aktivit vyšší než je běžné v ČR. Jedná se zejmnéna o vyhledávání nových ploch pro podnikání, v akčním plánu na rok 2016 byl důraz kladen na lehkou výrobu se zaměřením na transfer technologií, vědu a výzkum.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 1. vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně Podnikatelský park Kopřivnice;
 2. podporu podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor;
 3. podporu zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích,
 4. podporu projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti
 5. transparentní zadávání veřejných zakázek

Ad a) Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslové zóně

V roce 1999 zahájilo město Kopřivnice přípravu průmyslové zóny, která se svými 83 ha patřila svého času k největším průmyslovým zónám v České republice. Město vykoupilo pozemky od soukromých vlastníků a za přispění dotací z národních i evropských zdrojů vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Rovněž v zóně vystavělo dvě výrobní haly, které pronajímá průmyslovému podniku. Prvním investorům, kteří do zóny přišli, poskytlo město veřejnou podporu ve formě zvýhodněné ceny za prodej pozemků.

Celkové náklady, které byly na přípravu zóny vynaloženy (výkup pozemků + infrastruktura) činily 171 mil. Kč, tj. cca 2 mil. Kč/ha a dalších 150 mil. Kč bylo investováno do dvou nájemních výrobních hal. V rámci After Care servisu zlepšuje město infrastrukturu průmyslové zóny i po příchodu investorů. V létech 2010 – 2014 byly realizovány investice za více než 36 milionu korun zaměřené na zlepšení dopravní obslužnosti zóny. Byly vybudovány cyklostezky propojující areál jak s městskou zástavbou, tak cyklostezkami propojujícími místní části Kopřivnice s okolní obce. V roce 2016, v souvislosti s příchodem dalšího investora (firma Hacvia, s.r.o.), byla za 2,3 mil. Kč prodloužena základní technická infrastruktura k hranici pozemku budoucího výrobního areálu.

V zóně působí 6 investorů (zaměstnavatelů):

Zdroj dat: Účetní závěrky  společností za rok 2010 a 2015  (www.justice.cz)

V závěru roku 2014 prodalo město v průmyslové zóně pozemek o výměře 5,5 ha firmě Hacvia, s.r.o., která se zabývá produkcí několika druhů léčivých látek pro humánní i veterinární medicínu. Po dokončení projektové přípravy byla stavba výrobního areálu zahájena na konci roku 2016 a bude ukončena v roce 2017. V první fázi společnost Hacvia hodlá zaměstnat 5 až 10 především vysoce kvalifikovaných vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných pracovníků, v případě dalšího rozvoje pak do dvaceti zaměstnanců. 

Největším investorem v průmyslové zóně je společnost Brose CZ spol. s r.o. Její výrobní závod byl otevřen v roce 2004 Celý výrobní program firmy je úzce spjatý s automobilovým průmyslem. Vyrábí především sedadlové systémy a uzamykací systémy dveří pro osobní vozidla. Závod v Kopřivnici není jen montážním místem, výrobní linky jsou vybaveny náročnými technologiemi a zařízeními, jako jsou například lisy, svařovací automaty s moderními svářecími technologiemi či dvě lakovací linky. Další nespornou výhodou je skutečnost, že mateřská firma Brose se sídlem v německém Coburgu je rodinnou firmou, která má velký zájem na tom rozšiřovat svoji pozici v oboru, zajistit svým zaměstnancům kvalitní pracovní podmínky, silné sociální zázemí a v neposlední řadě sází také na další rozvoj zaměstnanců. Za své aktivity byla firma oceněna Cenou hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014 a Národní cenou za společenskou odpovědnost za rok 2015. Společnost tato ocenění získala za svou aktivní spolupráci s městem Kopřivnice na řadě veřejně prospěšných projektů, podporu dětí i školáků stejně jako za nadstandardní péči o zaměstnance, jejímž výrazem je například originální Kids Club Brose, který spojuje jesle, školku, družinu a prázdninový klub. 

Společnost Brose rovněž spolupracuje s místní VOŠ, SOŠ a SOU, které nejen přispívá na pořizování moderních učebních pomůcek, ale rovněž nabízí stáže a odborné praxe pro její studenty.

Původní rozloha zóny byla cca 83 ha, které město vykoupilo a vybudovalo základní technickou infrastrukturu. Ke květnu 2017 město nabízí k okamžitému využití 3 pozemky o rozloze 1,7; 3,3 a 6,1 ha. 

V průmyslové zóně vlastní město rovněž dvě výrobní haly, které pronajímá společnosti Cirex CZ, s.r.o. Tyto haly město vybudovalo s přispěním z fondu Phare za účelem pronájmu výrobní společnosti, která vytvoří stabilní pracovní místa pro obyvatele města a okolí. Tento cíl se daří plnit. Společnost Cirex patří k nejdéle působícím firmám v průmyslové zóně.

Město komunikuje s investory i po jejich zasídlení v průmyslové zóně a snaží se vycházet vstříc jejich potřebám a požadavků. Pravidelně jsou konzultovány jejich připomínky k zajištění meziměstské hromadné dopravě, ke zvýšení bezpečnosti přístupových cest do zóny pro cyklisty a pěší, k problematice parkování zásobovacích vozidel apod.

Vznik průmyslové zóny na zelené louce a příchod několika menších investorů (oproti původnímu záměru, kdy zóna měla být připravena pro jednoho velkého investora) se v čase ukázalo jako nejlepší řešení krizové situace na trhu práce, která v Kopřivnici na konci 20. století po útlumu výroby v dominantním regionálním zaměstnavateli, společnosti Tatra, byla. 

Ad b) Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor a veřejného prostranství;

Město Kopřivnice disponuje několika objekty vhodnými pro provozování živností a rozvoj podnikání, zejména v oblasti služeb. Mezi tyto objekty patří:

 • budova radnice, Štefánikova 1163
 • budova Domu podnikatelů, Štefánikova 244
 • budova Kulturního domu Kopřivnice
 • a další

Aktuální nabídka volných prostor, které jsou v majetku města je uveřejňována na internetových stránkách města  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=nebytove-prostory-koprivnice, na úřední desce, a to i v její elektronické podobě http://www.koprivnice.cz/index.php?id=uredni-deska-koprivnice a také formou inzerce v týdeníku Kopřivnické noviny.

Tyto nebytové prostory jsou vhodné pro provozovny obchodů, restaurací, nevýrobních služeb, kancelářské provozy apod. Prostory k podnikání jsou pronajímány za tržní nájemné.

V minulosti město rovněž prodalo několik objektů, které jsou v současné době využívány k podnikatelské činnosti (např. bývalé objekty MÚ na ul. Štefánikova a Záhumenní apod.) Objekt na ul. Štefánikova byl v roce 2005 prodán firmě Slumeko, s.r.o., která je vlastněna městem. Tato firma objekt zrekonstruovala a kromě toho, že je v něm její sídlo, pronajímá další prostory např. prodejně obuvi, dětských kočárků, sklenářství,  realitní kancelář, cestovní agentura a další.

Objekt na ul. Záhumenní byl prodán v roce 2008 manželům Varaďovým, který objekt pro rekonstrukci nabídli k využití pro ordinace lékařů, v objektu je také umístěno fitcentru, lékárna a čajovna. V roce 2016 schválilo zastupitelstvo města změnu závazku vyplývajícího z kupní smlouvy tak, aby umožnilo rozvoj jejich podnikatelské aktivity spočívající v dostavbě objektu za účelem vybudování restaurace.

V roce 2014 prodalo město manželům Machů nevyužívaný objekt bývalého loutkového divadla, kteří citlivou rekonstrukcí tento historický objekt zachránili a rozšířili nabídku ubytovacích, stravovacích a kulturních kapacit ve městě. http://vilamachu.cz/

V létech 2013-2014 byl v Kopřivnici realizován projekt Modernizace centrálního zásobování teplem, v rámci kterého bylo původní nadzemní vedení tepla nahrazeno a uloženo do země. V souvislosti s tímto projektem zůstalo městu v různých částech 19 objektů výměníkových stanic, které tímto projektem ztratily svůj původní účel. Město se snaží tyto projekty postupně upravovat a následně prodávat, pronajímat či využít pro své vlastní účely. K květnu 2017 byly 2 stanice upraveny a pronajaty k parkování vozidel, 3 objekty byly pronajaty podnikatelským subjektům jako skladovací prostory, 4 objekty byly prodány za účelem vzniku podnikatelských provozoven. U deseti objektů se buď dořešují majetkoprávní vztahy nebo jsou využívány městem a jeho příspěvkovými organizacemi pro vlastní projekty.

Pro rok 2017 připravuje město investici do nevyužívaného objektu bývalého závodního klubu Tatry – tzv. Ringhofferovy vily. Tento objekt, který je součástí centrální zóny města a nachází se v městském parku Sadu dr. E. Beneše bude po rekonstrukci sloužit pro společenské a kulturní akce. Součástí projektu je i rekonstrukce vestibulu projektu pro budoucí provoz gastronomického zařízení. Zájmem města je tyto upravené prostory po rekonstrukci pronajmout soukromému provozovateli.

Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Využívání veřejného prostranství je regulováno vyhláškou 6/2012 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tato vyhláška je spolu s ostatními předpisy města zveřejněna na http://www.koprivnice.cz/index.php?id=predpisy-mesta-koprivnice. Stánkový prodej je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. Kopřivnická pouť, Velikonoční trhy, Mikulášské trhy, Vánoční trhy apod. Od roku 2011 město zorganizuje čtyřikrát ročně Farmářské trhy.

Ad c) Podpora zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích;

Město Kopřivnice patří mezi významné zaměstnavatele. Městský úřad má cca 200 zaměstnanců včetně městské policie a hasičské jednotky. Další pracovní místa jsou vytvářeny v příspěvkových organizacích města.

Městské a základní školy a školská zařízení mají cca 330 zaměstnanců, Správa sportovišť města Kopřivnice má cca 30 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a dále nabízí příležitostnou práci na dohody o provedení práce či pracovní činnosti. Ročně uzavírá cca 70 dohod. Správa sociálních služeb zaměstnává cca 40 pracovníků.  Příspěvková organizace Kulturní dům Kopřivnice, která kromě organizace kulturních a společenských akcí zajišťuje i činnost kina, městské knihovny a městského informačního centra má 30 zaměstnanců.

Prostřednictvím městského úřadu a příspěvkových organizací vytváří město cca 700 pracovních míst.

Další pracovní místa jsou vytvořeny v obchodních společnostech, ve kterých má město majetkovou účast - Slumeko, s.r.o. a Teplo Kopřivnice, s.r.o.

Město rovněž umožňuje  pravidelné praxe studentů (cca 10 - 15 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhá v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.

Na základě podnětu z Mládežnického fóra v roce 2013 vytvořilo město v létech 2014-2016 program letních brigád pro studenty pod názvem Mladí městu, v rámci kterého nabízelo po dobu letních prázdnin brigády mladým lidem od 16ti let. V roce 2014 i 2015 se brigád zúčastnilo 25 studentů, v roce 2016 jich bylo 22. S ohledem na klesající zájem studentů o tento typ brigád nebude v roce 2017 program vyhlášen. Studenti mají možnost získat letní brigády ve výrobních a obchodních firmách ve městě za finančně výhodnějšího podmínek.

Ad d) Podpora projektů vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti

Město Kopřivnice je rovněž partnerem projektu Techno 2012 – start technické kariéry,  který byl realizován v létech 2010 – 2012.  Projekt byl  zaměřen na propagaci technických oborů a zvýšení zájmů žáků základních škol o technické vzdělávání. Partnery projektu jsou všechny základní školy v Kopřivnici a vybrané průmyslové podniky. Po ukončení finanční podpory z OP vzdělávání pro konkurenceschopnost pokračuje město ve financování a organizaci dílčích aktivit, které byly v rámci tohoto projektu zahájeny. Jde především o Den technické kariéry, určený žákům 8. a 9. ročníků a jejich rodičům. Jedná se o prezentaci škol s technickým zaměřením a místních firem, doplněnou o poradenství pro žáky a jejich rodiče při volbě dalšího studia. V listopadu 2016 se akce uskutečnila již po páté a představilo se na ni čtrnáct škol a sedm firem. ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=skoly-a-firmy-z-okoli-nabizely-zakum-technickou-karieru&clanek=21789 )

Další akcí zaměřenou na žáky základních škol je soutěž Nebojte se matematiky, která je určená nikoliv  pro premianty, ale pro žáky s průměrným prospěchem, neboť jejim smyslem je vzbudit v nich větší motivaci k učení.  Podnětem pro uspořádání této akce bylo setkání s podnikateli a zástupci velkých podniků v Kopřivnici, kteří si na něm posteskli, že mladí lidé nastupující po škole mají velké problémy s užitím matematiky v praxi, neumí spočítat trojčlenky, procenta, či jiné základní věci, které by měli umět.  ( článek v Kopřivnických novinách k akci - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-pripravila-soutez-pro-devataky-jez-je-ma-motivovat-k-uceni-matematiky&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20250 )

Ad e) Zveřejňování zakázek malého rozsahu nad rámec zákonných povinností

Město Kopřivnice již od roku 2011 zveřejňuje na svých internetových stránkách  http://www.koprivnice.cz/index.php?id=verejne-zakazky-koprivnice informace o zakázkách malého rozsahu nad rámec povinností vyplývajících ze zákona. Aby byla dána možnost ucházet se o veřejnou zakázku co největšímu počtu potenciálních uchazečů jsou zveřejňovány výzvy k předložení nabídek u stavebních prací od 400 tis. a dodávek a služeb od 200 tis. bez DPH.

Kromě toho jsou v rámci zvýšení transparentnosti celého procesu na internetu zveřejňovány protokoly o jednání komisí, oznámení o výběru, informace o skutečné ceně zakázky a informace u udělených výjimkách včetně smluv, které se k těmto výjimkám vážou.

Město si rovněž plní své zákonné povinnosti ve vztahu zveřejňování informací o zakázkách na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00298077000

 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Nejvýznamnějšími nástroji podpory podnikání jsou prodej či pronájem nemovitostí vhodných pro podnikatelské aktivity, rozvoj technické infrastruktury jak pro firmy, tak pro obyvatele města, vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel ve městě (potenciální zákazníky či zaměstnance firem).
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2
 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Letní brigády pro mládež - Mladí městu

Tiskové zprávy k akci z roku 2015 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=radnice-rozsiri-projekt-letnich-brigad-pro-mlade&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1363

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=projekty-nekdo-ven?-a-mladi-mestu-koprivnice-2015-obyvatele-zaujaly&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1413

Sebehodnocení +1

Město se snaží aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání. Nejvýznamnějším projektem je příprava průmyslové zóny pro příchod nových investorů. Podporuje využívání tzv. brownfields. 

Hodnocení oponenta +1
6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vývoj počtu podnikatelských subjektů lze vyčíst z následujících údajů:

Data k 31.12.2018

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Ekonomické subjekty se sídlem na území měst

pro rok 2018  je zdrojem statistika Odboru živnostenského MěÚ Chrudim

Nelze dohledat aktuálnější data v uvedených DTB.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet podnikatelských subjektů má mírně vzrůstající úroveň .

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 15 - 65 let činí v roce 2018 14 796 obyvatel. Počet registrovaných podniků činil v roce 2018 6 248 subjektů, z toho ekonomicky aktivních je 3 650.

V tomto smyslu lze vyvodit dílčí závěr, že ve městě Chrudim se podnikatelské prostředí zasloužilo o určité ztlumení negativních dopadů zejména na trh práce (míra nezaměstnanosti), který byl negativně poznamenán stejným způsobem jako kterýkoliv region či město v ČR i celé EU.

V Chrudimi má tradici především strojírenská výroba (bývalý závod Transpotra Chrudim- 5 tisíc zaměstnanců). Po roce 1989 došlo k postupnému rozpadu této firmy s tím, že se výrobní program závodu atomizoval do menších a středních firem. Ty většinou zůstaly ve městě nebo jeho blízkém okolí. Strukturu podniků ve městě tvoří vedle strojírenství i textilní výroba ( Evona), služby (kromě drobných služeb cool centrum Vodafone), zdravotnictví a sociální péče ( Nemocnice, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Arriva) apod. V Chrudimi má tradici mateřské, základní i střední školství (20 škol). V oblasti strojírenské výroby jsou firmy zaměřené na různé evropské i mimo evropské trhy, což je dobré v případě lokálních krizí trhu.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  3502

Dle metodiky činí přepočet pro registrované podniky 42% a pro ekonomicky aktivní 23%.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Mezi roky 2011 - 2018 je počet aktivních ekonomických subjektů konstantní.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Počet podnikatelských subjektů ve městě je dlouhodobě stabilní a to i v posledních letech, které jsou charakteristické silným ekonomickým růstem a situací, kdy obecně často dochází k přesunu podnikatelů do zaměstnaneckých poměrů, které jsou v současné době velmi pestré. Město Chrudim poskytuje stabilizované prostředí pro podnikatelskou činnost.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Sledovaní vývoje podnikatelských subjektů ve městě

Sledováním indikátoru SPRM týkajícího se počtu podnikatelských subjektů (malé a střední podniky včetně živnostníků) na tisíc obyvatel zjistíme pokles tohoto indikátoru  od roku 2015 do roku 2017 i  přesto, že počet obyvatel je takřka stabilní a liší se v řádu maximálně desítek a totéž platí i pro počet cizinců, kteří jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuti. Počet zahraničních podnikatelských subjektů je stabilní, pohybuje se stále kolem 60 podnikatelů.  Počet podnikatelů celkem je relativně vysoký, pro rok 2017 je dokonce přes 5 tisíc subjektů, ale nemá přesnou vypovídací schopnost, protože v tomto počtu jsou zahrnuti podnikatelské subjekty, které mají platné živnostenské oprávnění, ale nemusí ho aktivně využívat. Naopak počet aktivních podnikatelů odráží skutečný počet těch, kteří se podnikáním živí. Rozdíl mezi  celkovým počtem a aktivními podnikateli byl v roce 2015 a 2016 okolo 700 subjektů. V roce 2017 jsme se již dostali na rozdíl nad tisíc podnikatelů (viz Příloha 5). V tomto vysokém rozdílu mezi celkovým počtem a aktivním počtem podnikatelů se mimo jiné odráží i zavedení EET a to v oblasti velkoobchodu a malobchodu a v oblasti hostinské. Spousta malých podnikatelů své živnosti přerušovala. Další podíl na relativním úbytku mají podnikatelé, kteří se v době velké poptávky po pracovní síle nechali zaměstnat a svou podnikatelskou činnost přerušili. Proto jsou zahrnuti v celkovém počtu podnikatelů, který je stabilní, ale snižují množství aktivních podnikatelů. Poptávka na trhu práce převyšuje nabídku, proto dochází i k úbytku řemesných živností, vzniká málo nových míst jako náhrada za ty, co končí a odchází do důchodu. Většina technicky vzdělaných lidí se nechává  zaměstnat, protože právě toto zaměření je nejpoptávanější. Vzhledem k tomu, že Litoměřice nepatří mezi průmyslové oblasti a postrádají i průmyslovou zónu, převažují v podnikání služby nad výrobou, které jsou zajišťované především živnostníky, kteří početně výrazně  převažují  nad malými a středními podniky, jsou tyto vlivy výrazně promítnuty do počtu aktivních podnikatelů celkem. I přes vlivy, které jsou objektivní a město je nemá jak regulovat (legislativa, celková ekonomická situace v ČR, situace na trhu práce, apod.), je podnikatelské prostředí velice stabilní a nevykazuje výrazné výkyvy.

Příloha:  Indikátory SPRM
Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

Sledování stability zemědělského podnikání

Litoměřice jako "Zahrada Čech" mají dlouholetou ovocnářskou a zelinářskou tradici, což je patrné nejen ve městě, ale v celém jeho přilehlém okolí obklopeném sady a vinicemi i poli se zelinářskými i jinými produkty. Proto je nutné vedle podnikání zohlednit také zemědělské podnikání, kterému se zde stabilně věnuje okolo 60 zemědělských podnikatelů (viz příloha 5), kteří mají možnost své výpěstky prodávat nejen v městské tržnici, ale zúčastňovat se také farmářských trhů pořádaných společností Zahrada Čech s.r.o., ve které má město 50% podíl. Konají se od jara do podzimu vždy každých 14 dní v centru města s cílem podpory regionálních produktů. Zemědělské podnikání zde tvoří jednu z tváří města, vykazuje stabilitu podporovanou městem jak v možnosti prodejních ploch, tak prezentace svých produktů při pořádání pravidelných výstav Zahrady Čech skládajících se z části výstavní a prodejní. Vzhledem k počtu ostatních podnikatelů by se zdálo, že tento počet zemědělců je zanedbatelný, přesto je velice podstatný a přispívá k zachování tváře města kromě toho, že vytváří další pracovní příležitosti přinejmenším při sezónních pracích. 

Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102

6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4  925
2017 - 5 102

Indikátor SPRM
A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů/1000 obyvatel

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období je doložen relativně stabilní počet podnikatelů (příloha: statistiky podnikatelé).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet podnikatelských subjektů ve městě lze označit za dlouhodobě stabilizovaný.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

 Tab. 1 - Podnikatelské subjekty podle právní formy (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Registrované
podniky
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 11 791 11 958 12 206 12 265 12 288 12 326 12 421 12 610 12 691
Fyzické osoby . . 9 106 9 116 9 121 9 289 9 485 9 558 9 537
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
8 040 8 306 8 418 8 411 8 355 7 978 8 183 8 357 8 433
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
690 595 558 574 644 1 259 1 115 1 009 909
Zemědělští podnikatelé 44 58 59 64 62 52 52 60 60
Právnické osoby . . 3 100 3 149 3 167 3 037 2 936 3 052 3 154
Obchodní společnosti . . 1 303 1 356 1 377 1 408 1 437 1 526 1 603
akciové společnosti 61 59 60 62 61 58 57 57 55
Družstva . . 57 55 54 54 55 57 56

 

Tab. 2 - Podnikatelské subjekty dle zjištěné aktivity  (období 2008 - 2016 vždy k 31.12. daného roku)

Podnikatelské subjekty Podniky se
zjištěnou aktivitou
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Celkem 6 420 6 717 6 975 6 874 6 534 6 531 6 524
Fyzické osoby 4 553 4 711 4 718 4 610 4 674 4 673 4 655
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
4 015 4 151 4 111 3 797 3 918 3 988 4 027
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
461 480 533 778 640 565 511
Zemědělští podnikatelé 42 47 44 35 34 45 42
Právnické osoby 1 867 2 006 2 257 2 264 1 860 1 858 1 869
Obchodní společnosti 1 011 1 075 1 177 1 276 1 159 1 203 1 250
akciové společnosti 52 53 58 52 51 49 51
Družstva 50 49 49 50 43 44 44
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Vývoj počtu podnikatelských subjektů

Z uvedených údajů ČSÚ vyplývá, že vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst (viz Tab. 1). Je třeba zdůraznit, že k největšímu nárůstu podnikatelských subjektů došlo v období ekonomické recese (2008 – 2010). Tento skokový růst má na svědomí především zvýšení počtu podnikajících fyzických osob. V jistém ohledu je proto možné učinit závěr, že zvyšování počtu tohoto typu podnikatelů mohlo mít vliv na zmírnění negativních dopadů ekonomické krize především míry nezaměstnanosti. Lze totiž předpokládat, že z důvodu propouštění zaměstnanců byli tito více ochotni začít podnikat,  než se evidovat jako nezaměstnaní. Naopak v následujících letech je přírůstek podnikatelských subjektů mnohem nižší a u podnikajících fyzických osob jsou počty dokonce klesající. Tento trend může být způsobem mj. i tažením ministerstva práce a sociálních věcí proti tzv. „švarcsystému“. Pokud jde o počet aktivních ekonomických subjektů, tady je trend v podleních letech stabilní (viz Tab. 2).

 

Tab. 3 - Nejvýznamnější podnikatelské subjekty se sídlem v Jihlavě z pohledu počtu zaměstnanců a vývoje obratu

Podnikatelský subjekt

CZ-NACE převažující

Počet pracovníků

Obrat

Bosch Diesel, s.r.o.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

4000 - 4999

rok 2012:

18. 151 mil. Kč

Automotive Lighting, s.r.o.

Výroba elektrických osvětlovacích zařízení

1000 - 1499

rok 2012:

8. 125 mil. Kč

Motorpal, a.s.

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla, kromě motocyklů

1500 - 1999

rok 2011:

1.518 mil. Kč

Icom transport, a.s.

Silniční nákladní doprava

500 - 999

rok 2011:

1.646 mil. Kč

Moravské kovárny, a.s.

Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie

500 - 999

rok 2011:

1.553 mil. Kč

Kronospan CR, s.r.o.

Výroba dýh a desek na bázi dřeva

250 - 499

rok 2012:

5.672 mil. Kč

Moravia Lacto, a.s.

Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů

250 - 499

rok 2011:

1.168 mil. Kč

Sapeli, a.s.

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství

250 - 499

rok 2011:

1.138 mil. Kč

Swoboda CZ, s.r.o.

Výroba elektronických součástek

250 - 499

rok 2011:

1.008 mil. Kč

Tesla Jihlava, s.r.o

Povrchová úprava a zušlechťování kovů

250 - 499

rok 2012:

566 mil. Kč

Jipocar Logistic, s.r.o.

Skladování

250 - 499

rok 2011:

300 - 499 mil. Kč

Lapek, a.s.

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých

250 - 499

rok 2011:

214 mil. Kč

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Sběr odpadů, kromě nebezpečných

250 - 499

rok 2012:

196 mil. Kč

 

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 524

Hodnota indikátoru:

 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze

 

Od roku 2008 vzrůstal počet registrovaných podnikatelských subjektů, ale mírně klesal počet subjektů se zjištěnou aktivitou. V letech 2014 - 2016 se počet aktivních subjektů ustálil na počtu cca 6 500. 

Sebehodnocení 0

Ačkoliv počet registrovaných ekonomických subjektů setrvale stoupá (viz Tab. 1), považujeme za vypovídající spíše údaj o aktivních subjektech, jejichž počet zůstává v posledních letech stabilní, a pohhybuje se okolo 6 500 (viz Tab. 2).

Město Jihlava je sídlem ekonomicky silných společností a to jak s ohledem na počet zaměstnanců, tak s ohledem na jejich roční obrat (viz Tab. 3).

Hodnocení oponenta 0

Vývoj v počtu podnikatelských subjektů ve městě je dlouhodobě stabilizovaný, zejména co se týká počtu aktivních podnikatelských subjektů. V celkových relacích je možné identifikovat setrvalý mírný nárůst, nicméně pro vlastní hodnocení této otázky je zásadnější vývoj aktivních podnikatelských subjektů.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Vývoj počtu ekonomických subjektů ve správním obvodu ORP Kopřivnice je uveden v tabulce:

 

Počet podnikatelských subjektů je relativně stabilní. Jistou změnu očekáváme v roce 2017, kdy pravděpodobně v důsledku legislativních změn (zavedení EET) dochází k viditelnému omezení některých podnikatelských aktivit. Dále uvedená tabulka ukazuje vývoj přerušených živností v územním obvodu ORP Kopřivnice:

Na počtáku roku 2017 je počet přerušených živností za necelé čtyři měsíce roku 2,5 násobek ročního průměru z předchozích let. Tato skutečnost je viditelná i ve městě, kde došlo k uzavření některých drobných provozoven.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  viz 6.1.2

V ORP Kopřivnice je cca 3.800 ekonomicky aktivních subjektů (z toho 2.650 FO podnikajících dle ŽZ) na cca 28 tisíc obyvatel ve věku 15 - 64 let

Sebehodnocení +1

Kopřivnice se nachází v regionu, který se tradičně vyznačuje vysokou zaměstaností ve větších firmách a nižší mírou podnikatelské aktivity. Obyvatelům města je však k dispozici široká škála služeb a počet podnikatelských subjektů je stabilní.

Hodnocení oponenta 0
6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v obcích, MPSV

Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že míra nezaměstnanosti zaznamenala poměrně dramatický vývoj v období od začátku poslední hospodářské krize (tj. rok 2008) až do roku 2010. Mezi nejvíce postižené sektory ve městě patřila zejména strojírenská výroba a textilní průmysl.

Z nynějších 2,59% nezaměstnaných je drtivá většina těžko uplatnitelná na trhu práce, neboť se z převážné části jedná o lidi s dosaženým základním vzděláním. Další část tvoří lidé s handicapem či těsně před důchodem. Jako nedostatkové profese se pro Chrudim a jeho okolí jeví  zaměstnanci do strojírenských a údržbářských provozů, stavebnictví, nemocniční personál - zdravotní sestry, řemesla atd.

Z pohledu bilance vyjížďky a dojížďky za prací se na základě dat od dopravců jeví tato bilance jako vyvážená.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  podíl nezaměstnaných osob od roku 2016 klesá
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě se daří snižovat nezaměstnanost. 

Ve spolupráci s Úřadem práce jsou realizovány některé projekty.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se v posledních letech výrazně snižuje a v současné době se udržuje v podstatě na nejnižší možné úrovni, tzv. přirozemí míře nezaměstnanosti. Tento stav je zapříčiněn celkovým makroekonomický vývojem v ČR, který pozitivně ovlivňuje právě mikroregiony zaměřující se na strojírenství.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Míra nezaměstnanosti celková a její složení

Podíl nezaměstnanosti ve městě Litoměřice se v letech 2015 - 2017 stále snižuje, sleduje celorepublikový trend. Přestože Ústecký kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností, Litoměřice v něm patří naopak k městům s nezaměstnaností nejnižší. Jestli hovoříme o výrazném poklesu mezi roky 2014 a 2015, kdy byla nejvyšší míra nezaměstnanosti v roce 2015 v měsících leden - březen, klesá míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2014, ještě větší pokles zaznamenáváme v roce 2016, kdy průměrná míra nezaměstnanosti činí pouze 5,5 % (nejvyšší leden 6,56 %, nejnižší listopad 4,59 %). V roce 2017 se dostáváme k průměrné nezaměstnanosti dokonce pod 4 %
(nejvyšší leden - 5,14 %, nejnižší listopad 3,17 %) - viz příloha Vývoj nezaměstnanosti
Vývoj nezaměstnanosti odráží vysokou poptávku na trhu práce a odráží právě i výše zmíněný úbytek aktivních podnikatelů.

Podpora zaměstnanosti

Město v rámci svých příspěvkových organizací  a úřadu zaměstnává cca 2 tis. zaměstnanců (nemocnice 900, tech. služby 120, město + MP 230, ostatní 750), což je podstatná část ekonomicky aktivního obyvatelstva Litoměřic. Je podstatné zdůraznit, že město a jeho příspěvkové organizace jsou jedním z nejstabilnějších zaměstnavatelů.
Nelze nezmínit, že nástrojem pro podporu zaměstnanosti ve městě jsou i každoročně pořádané TECHDAYS (viz příklad dobré praxe oblast 6.2.1), které se snaží podporovat technické vzdělávání  mládeže, a tím následně zaplnit mezery v lidských zdrojích, které jsou  v technických oborech firem.

Příloha: Vývoj nezaměstnanosti
 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4 %

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob

2014 - 8,2 %
2017 - 4 %

Měřeno indikátorem SPRM A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod úrovní přirozené míry nezaměstnanosti Ústeckého kraje. Kladně je hodnocena stabilita prostředí města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti ve městě se v posledním období dramaticky snížila - z části i zásluhou intervencí veřejného sektoru.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Tab. 1 - Jihlava – vývoj počtů uchazečů o zaměstnání od roku 2008 až k 31.01.2017

Stav k

Počet uchazečů

Míra registrované nezaměstnanosti

(v %)

Podíl nezaměstnaných osob

(v %)

Volná pracovní místa

31.12.2008 1 728   6,4    
31.12.2009 2 750 10,2    
31.12.2010 2 582   9,5    
31.12.2011 2 435   9,0    
31.12.2012 2 856   9,1  
31.12.2013 2 589   7,7  
31.12.2014 2 417   7,1 297
31.12.2015 1 992   5,9 422
31.12.2016 1 534   4,6 1 042
31.1.2017 1 478   4,5 1 048

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.next_page=%2Findex.do&_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000019&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=0&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=2000000000111&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=A&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2017&_piref37_240429_37_240428_240428.uzemi=122000&ok=Vybrat

Nezaměstnanost v okresním městě Jihlavě se až do roku 2008 držela na relativně nízké úrovni, ovšem v roce 2009 došlo s příchodem ekonomicko hospodářské krize ke zlomu a nezaměstnanost prudce vzrostla až na cca 12,0 %. K opačnému zlomu, tedy k výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo až v průběhu roku 2014. Nicméně úrovně nezaměstnanosti z roku 2008 ještě dosaženo nebylo.

 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5

Vývoj počtu nezaměstnaných je velmi pozitivní a už roku 2012 vykazuje setrvalý pokles, kdy se k 31.12.2017 dostal na minimum za sledované období (viz Tab. 1).

 

Sebehodnocení +2

Tento v současné době příznivý vývoj nezaměstnanosti související s restrukturalizací ekonomiky po odeznění krizového období ve městě. Je příznivě podporován rozvinutou a odvětvově pestrou ekonomickou základnou, i strukturou vzdělanostního rozložení obyvatelstva, orientovaného zejména na strojírenský průmysl, který je hlavním „tahounem“ zaměstnanosti v Jihlavě.

Hodnocení oponenta +2

Vývoj míry nezaměstnanosti ve městě Jihlava je téměř identický s vývojem úrovně tohoto ukazatele na celonárodní úrovni. V tomto ohledu lze identifikovat v posledních 3 letech mírný pokles a tím i mírné zlepšení na trhu práce. Celkově je míra nezaměstnanosti ve městě velmi nízká, i když lze předpokládat, že existují znevýhodněné skupiny osob na trhu práce, které stále mají problém se dostupností relevantních pracovních příležitostí. Celkově dosahuje město u tohoto ukazatele velmi příznivých hodnot.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Díky zlepšení ekonomické situace dochází od roku 2009, kdy byla nezaměstnanost v Kopřivnici na dlouhodobém maximu 14,7 %, ke snižování míry nezaměstnanosti a k dubnu 2014 se dostala pod úroveň před celosvětovou ekonomickou krizí, která propukla v září 2008 celosvětovým poklesem burzovních trhů z důvodu kolapsu globálních finančních institucí (V r. 2007 byla v Kopřivnici nezaměstnanost 4,7).

K tomuto příznivému vývoji přispívá rozvoj firem v Průmyslovém parku Kopřivnice, oživení produkce v Tatře a také příchod nových investorů do nedaleké průmyslové zóny v Mošnově.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4,5 % (duben 2017)
Sebehodnocení +2

Míra nezaměstnanosti se pohybuje na úrovni přirozené míry. Počet volných pracovních míst evidovaných ÚP se blíží počtu dosažitelných nezaměstnaných. Na trhu jsou další volná pracovní místa, neboť firmy nemají povinnost hlásit ÚP všechna volná pracovní místa.

Hodnocení oponenta +2

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města a MA 21, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s tajemníkem a dalšími pracovníky úřadu. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města Litoměřice, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města, kde sledujeme značný zájem a stále se zvyšující  účast. Dvakrát se uskutečnilo podnikatelské fórum.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1

Město Jihlava s podnikateli komunikuje. Zástupci podnikatelů jsou ve všech komisích Rady měst Jihlavy, podnikatelé spolupracují při vytváření strategických dokumentů města, plánování investičních akcí města a jsou zváni a účastni na veřejných diskuzích a kulatých stolech pořádaných městem.

Web Zdravého města/Plánování s veřejností http://www.jihlava.cz/kulate-stoly/ds-54018/p1=89142

Město s pdnikateli úzce spolupracuje - ukázkou mohou být min. dva velké projekty viz 6.2.B

Hodnocení oponenta 0

Město má nastavené standardní nástroje pro komunikaci s místními podnikateli a jejich využívání je odpovídající pro potřeby hodnocení kategorie B. Přesto by bylo vhodné více prohloubit zejména komunikaci s mikro a malými podniky, např. prostřednictvím podnikatelských fór.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +2

Město aktivně spolupracuje s firmami a podnikateli a vytváří prostor pro vzájemnou výměnu informací a síťování s dalšími subjekty - např. školami, úřadem práce, poradenskými firmami.

Hodnocení oponenta +2

Město je velmi aktivní ve spolupráci s podnikateli a hledá nové způsoby pro vzájemnou diskusi a rozvoj lokálního znalostního potenciálu. Pozitivně hodnotím zejména nástroje soutěže Best Business Kopřivnice.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Rada města zřídila poradní orgán Komisi pro hospodářský rozvoj. Komise představuje poradní a konzultační orgán města. Tato komise funguje ve městě již 10 let. V rámci této komise je diskutována průběžně problematika hospodářského rozvoje města s vazbou na soukromé podnikání. Pokud vzejde podnět k řešení od podnikatelů či občanů, komise se jím město zabývá a řeší vzniklé problémy.

Personální složení : předseda komise je předseda krajské hospodářské komory i místní hospodářské komory. Dále jsou zde podnikatelé (jmenováni Radou města) a administrátor (zástupce města - mediátor). Město Chrudim umožňuje fungování této komise prostřednictvím uvolnění zasedací místnosti.

Způsob fungování : Komise zadává úkoly administrátorovi, aby se daný problém začal řešit v rámci organizačního fungování Městského úřadu. Administrátor zároveň zajišťuje poskytnutí příslušných informací zástupcům Rady města. Povinnou přílohou různých dokumentů města jsou často i stanoviska této komise. Na příklad v době před 8-mi lety, kdy město Chrudim si vytvářelo strategický plán, tak tato komise aktivně vstupovala do příslušných jednání o budoucím rozvoji města v oblasti podnikání.

V roce 2015 byla nově zřízena Komise rozvoje a výstavby města.

Činnost obou komisí se doplňuje, vzájemně spolupracují.

Kromě výše uvedeného příkladu dobré praxe město Chrudim pořádá tzv. veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde se pracuje týmově u kulatých stolů. Jeden z kulatých stolů je zaměřen na oblast ekonomiky a podnikání. Zde je garantem komise hospodářského rozvoje a Odbor územního plánu a regionálního rozvoje. Akce je pro širokou veřejnost.

Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, kde se řeší problémy regionu, hledají se společné aktivity a podávají se dotace na zvelebení prostředí v členských obcích. Role mikroregionu postupně slábne. Přerozdělované finanční prostředky jsou menší a naopak zde silnější roli přebírají MAS. Ty čerpají alokované prostředky dle strategie území. V současné době mají obcím více co nabídnout, především z finančního hlediska.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. V uplynulém období proběhl kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období. Kancelář MAS poskytuje bezplatně podnikatelům konzultace a poradenství v oblasti dotačních možností, psaní projektů, žádostí apod. Podnikatelé byli zapojeni prostřednictvím pracovních skupin a veřejných projednání do tvorby strategie území MAS. Přes MAS mohou žádat o finanční prostředky z Evropských fondů přes IROP a PRV - jedná se především o zemědělské subjekty nebo sociální podniky.

Město Chrudim se podílí realizaci destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko. V rámci turistické oblasti také komunikuje s podnikateli z oblasti cestovního ruchu, např. při přípravě propagačních materiálů, webových stránek apod. Při tvorbě cykloturistického materiálu byli osloveni podnikatelé, kteří mají zájem ubytovat turisty s koly. Tito pak byli zveřejněni v propagačních materiálech.

V Chrudimi existuje několik brownfieldů, které je snaha přeměnit na fungující podnikatelské plochy, případně již tak bylo učiněno v minulosti:

 1. Bývalá Transporta (starý i nový závod) – vzniklo zde nákupní středisko, dále 15-20 nových firem
 2. Evona Chrudim – rekonstrukce nevyužívané haly na nákupní středisko, připravená studie na revitalizace celého objektu
 3. Vojenské Depo – připravený projekt na kompletní revitalizaci se záměrem využít prostory pro lehčí výrobu, služby, obchod, bydlení a sport
 4. Sladovna – brownfield s novymi majiteli - zahájena projekční příprava na realizaci
 5. VCES – revitalizace stavebního podniku na lokalitu pro bydlení - jeden objekt již postaven, další se chystají
 6. Bývalý pivovar – vznikl zde welness, fitness, domov pro seniory

 

Realizujeme odstranění staré ekologické zátěže na území bývalé Transporty, s.p. při aktivní spolupráci s místními podnikateli.

Zpracování rizik ekologických zátěží. Cílem je monitorování zátěže, odhad její rozsah a případné transportní cesty šíření.

1x ročně probíhá pravidelné setkání starosty města s podnikateli - jedná se o setkání společenského, ale i pracovního charakteru. Cíle je budovat sounáležitost a soudržnost s městem.

"Klub podnikatelů" se zabývá shromažďováním přání, připomínek, potřeb podnikatelského sektoru. Scházejí se max.4 ročně v počtu 20 - 30 zástupců firem a neformálně diskutují nad aktuálními problémy a potřebami v podnikání ( v minulosti řešili např. GDPR, nový obchodní zákoník apod.)

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město působí jako koordinátor socioekonomických aktivit. Probíhají pravidelné setkání i komunikace s podnikateli. Snažíme se hledat oběma stranám prospěšná řešení.

Nastavenou spoluprácí se daří zavádět společná stanoviska do praxe - odstranění staré ekologické zátěže, zpracování rizik ekologických zátěží.

Každoročně probíhá setkání vedení města s podnikateli.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se setkává s podnikateli různými způsoby:

Veřejná projednání

Proběhlo projednání k revitalizaci městské tržnice 4. 11. 2015. Problematika revitalizace tržnice byla také nadefinována mezi TOP 10 problémy v rámci veřejného fóra. Revitalizace tržnice byla zahájena na konci roku 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=-akx8Or8ljA

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou

Její zástupci jsou členy výběrových komisí, dále jsou jako odborníci zváni na jednání některých výborů a komisí při Radě města. 

Fórum Zdravého města 

Každoročně pořádané fórum Zdravého města se  v rámci diskutovaných oblastí zabývá i tématem "Podnikání, cestovní ruch, bydlení". Tímto byla zahájena komunikace s podnikateli se zájmem o dění ve městě. Pozitivně lze hodnotit každoroční nárůst počtu účastníků. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Spolupráce veřejné správy s podnikateli

Ve snaze vyjít vstříc všem podnikatelům (i potenciálním podnikatelům), má živnostenský úřad upravenou pracovní dobu, kdy otevírací dny pro veřejnost jsou od pondělí do čtvrtka. Převážná většina všech požadavků se vyřizuje na počkání, podnikatelům jsou poskytovány takové informace, aby byli schopni vše vyřídit při jedné návštěvě úřadu. Toho využívají z velké části i podnikatelé z okolí a hlavně z Prahy při zakládání společností. Informační dostatečnost se projevuje i při následné kontrole našich podnikatelů, kteří jsou náležitě preventivně poučeni, proto kontroly probíhají ve většině případů bez sankčních postihů.
Odbor životního prostředí poskytuje komplexní poradenskou činnost v oblasti životního prostředí, mimo jiné nakládání s odpady.
Na webu města byla vytvořena sekce PODNIKATEL, která obsahuje aktuální důležité informace pro podnikatele.

https://www.litomerice.cz/podnikatel

Podnikatelské forum

26.5.2015 proběhlo II. Podnikatelské fórum. Toto fórum proběhlo úspěšně za účasti aktivních podnikatelů, politických představitelů Města a zástupců z řad úředníků, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká či souvisí s podnikáním, reportáž z akce v příloze. Ze samotného fóra vyšlo několik zajímavých námětů, které obsahuje  závěrečná zpráva, která byla základním materiálem pro zpracování Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli, tento materiál je zveřejněn na webu města.  
V roce 2015 bylo město spoluorganizátorem Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, které se konalo 21. - 22.9.2015.
Další podnikatelské fórum proběhlo 6.12.2016 se zaměřením především na elektromobilitu.
Od roku 2017 probíhají několikrát do roka pravidelná neformální setkání s podnikateli a zástupci MěÚ Litoměřice. Na těchto setkáních se řeší aktuální problémy ve městě, např. související s rekontrukcí ulic a komunikací ve městě az toho plynoucí omezení. Dále hodnotíme proběhlé akce ve městě a následné připomínky k nim, současně probíhá aktualizace informací na webu podnikatel. Zápisy z jednání jsou přílohou. V tomto trendu pokračujeme i v roce 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=sonG7AbTdGU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=CEa3hQFmVLc

Příloha: Zpráva z podnikatelského fóra - https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/4809-akcni-plan-rozvoje-spoluprace-s-podnikateli-2015-2021

http://usteckatelevize.cz/2017/12/litomerice-tajemnik-mestskeho-uradu-se-opet-setkal-s-podnikateli/

https://www.youtube.com/watch?v=TsiQcpoy0Ug
 

Partnerství v rámci projektu Zdravé město Litoměřice

Unie ovocnářů severočeského regionu, Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Regionální televize, Fair  café, ..

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=99

Hospodářská a sociální rada (HSR) Litoměřicka, součást Ústecké HSR

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka,o.s. (dále jen HSR-LT) vznikla dne 21. 03. 2002. Základním posláním tohoto sdružení je vytváření prostředí podporujícího realizaci soustředěných a smysluplných podnikatelských záměrů, vizí měst a obcí. Souborně napomáhá řešit problémy bývalého okresu Litoměřice. Je součástí  HSR Ústeckého kraje, jejímiž členy jsou další HSR z ÚK, které společně podporují společný cíl: „Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje“. Město Litoměřice je zakládajícím členem, jeho zástupce (starosta) je členem předsednictva.

http://www.hsr-uk.cz/hsr_litomerice_dokumenty.html

Techdays

Město Litoměřice je spoluorganizátorem tzv. "TECHDAYS". V rámci spolupráce probíhá akce v areálu výstaviště Zahrady Čech od roku 2016 vždy 3 dny v roce. Spolupracují především firmy, které mají zájem o technicky vzdělané absolventy, prezentují svoji práci a možnosti uplatnění. Spoluvystavovateli jsou technické školy (především střední), které se tak snaží zaujmout žáky závěrečných ročníků základních škol.

https://www.youtube.com/watch?v=t6sDoBqGtDU

https://www.youtube.com/watch?v=sX27R56aVA4

Příloha: Techdays

Spolupráce v rámci Zdravého města

V rámci kampaní Zdravého města probíhá spolupráce s místními podnikateli, např.
Regionální televize, fy  Gerhard Horejsek a spol. s r.o,  Unie ovocnářů Severočeského regionu (UOSR), ...

29. 5. 2016 proběhla akce U-ŽÍT LITOMĚŘICE ZDRAVĚ + MTB TOUR ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - viz plakát v příloze.

Příloha: Partnerská dohoda UOSR
Příloha: Plakát U-žít Litoměřice zdravě

Partnerské akce s podnikatelskými subjekty

4. 9. 2015 město zorganizovalo velkou veřejnou akci na náměstí s názvem " U-ŽÍT Litoměřice" (den udržitelného města). Akce byla zaměřena na podporu šetrné dopravy a úsporné energetiky. Do akce byli zapojeni místní podnikatelé, kteří se danou problematikou zabývají. a kteří prezentovali své technologie (soláry, čerpadla, elektromobily).
Akce byla zopakována 2. 6. 2017. Opět byli přizváni místní podnikatelé. Plakáty s logy všech partnerů v příloze.

- doplněna příloha do zip 6_2_1: Podnikatele_zapisy_2017

U-ŽÍT 2015: https://www.youtube.com/watch?v=QisdwsAqwpo
U-ŽIT 2017: https://www.youtube.com/watch?v=2O0jn5uJMMQ

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  ANO
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO

6.2.A Spolupráce s místními podniky

Pravidelné opakování akcí:
U-ŽÍT Litoměřice
Fórum ZM
Setkávání s podnikateli

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Častější komunikace města s podnikateli, opakování vybraných a úspěšných akcí.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Jihlava má na svých webových stránkách konkrétní odkaz PODNIKÁNÍ, kde podnikatelé najdou základní informace (jedná se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele) - http://www.jihlava.cz/podnikani/ms-103369/p1=103369, další informace lze nalézt pod odkazem Obecníhoživnostenského úřadu - http://www.jihlava.cz/obecni-zivnostensky-urad/ms-103420/p1=103420

Zástupci Hospodářské komory jsou zapojeni ve všech komisích Rady města, kde můžou aktivně pracovat na řešení problémů podnikatelské sféry a dávat prostřednictvím výstupů z komisí podněty Radě města Jihlavy.

Vedení města komunikuje s firmami na řešení problematických otázek v oblasti životního prostředí a to jak těch, které způsobují firmy (např. Kronospan), tak případů, kdy dochází k ohrožení firem v důsledku vlivů životního prostředí (opakované záplavy provozů Bosch a AML v prostoru Karlova zámečku).

 

Pravidelné návštěvy představitelů města a vedoucích odborů Magistrátu města Jihlavy na jednáních představenstva OHK Jihlava:

10.05.2012 – RNDr. Petr Pospíchal a Ing. arch. Tomáš Lakomý – územní plán

14.11.2013 – Ing. Kottová – vedoucí odboru rozvoje města 

10.12.2013 – Ing. Jan Frenc – ředitel Městské policie Jihlava

16.01.2014 – Ing. Ján Tinka - vedoucí odboru dopravy

15.01.2015 – Bc. Jan Kubišta – vedoucí živnostenského úřadu

12.03.2015 - Ing. Jaromír Kalina - náměstek primátora

12.11.2015 - Ing.Alena Kottová - vedoucí odboru rozvoje města

17.03.2016 - Ing. Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí

 

Účast zástupců podnikatelů (OHK Jihlava) v komisích Rady města Jihlavy:

Majetková komise - Eva Krpálková, Parola, spol. s r.o.

Komise pro kulturu - Ing. Ladislav Král, TRIALOG, spol. s r.o.

Komise pro sport, tělovýchovu a volný čas - Bc. Karel Löffler, Pozemní stavby Jihlava spol. s r.o.

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 - Ing. Luboš Kameník, Ph.D., Jihlavan, a.s.

Komise pro dopravu - Ing. Prokop Háva, TERNI s.r.o.

Komise pro životní prostředí - Ing. Michal Janouškovec, Tesla Jihlava, s.r.o.

Komise pro výchovu a vzdělávání - Ing. Miroslav Vítů, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Komise pro neziskovou a sociální oblast - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Komise pro občanské záležitosti - JUDr. Dagmar Zápotočná, APLA-Vysočina o.s.

Pracovní skupina prevence kriminality - Ing. Mgr. Evžen Zámek, PATROL GROUP s.r.o.

 

Pravidelná setkání vedení města s vedením OHK Jihlava:

Vedení Statutárního města Jihlavy se pravidelně setkávalo s vedením OHK Jihlava – v letech 2012 – 2014 každý sudý měsíc.

Zápisy z jednáních:

12.02.2009 – setkání OHK Jihlava s primátorem města Jihlavy

09.02.2012 – zpráva z jednání s vedením města

23.4.2012 – setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

21.10.2013 - setkání vedení OHK Jihlava s vedením města Jihlavy

 

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020.

 

Spolupráce na tvorbě a realizaci IPRM:

Zástupce za podnikatele a zaměstnavatele Ing. Vladimír Jabulka, PSJ a.s. Stálý člen Řídícího výboru IPRM je zástupce Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina

 

Spolupráce na tvorbě IPRÚ:

Členy pracovní skupiny „Ekonomická síla aglomerace“ byli zástupci Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina (Ing. Miloslav Ileček), Okresní hospodářské komory Jihlava, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, oslovováni k účasti jako hosté byli zástupci místních zaměstnavatelů a firem, klastrů, Vědeckotechnického parku Vysočina aj.

Do října 2015 se jednání pracovních skupin uskutečnila 4x, před předložením strategie orgánům města ke schválení předpokládáme cca ještě jeden termín setkání. Pracovní skupiny zároveň vykonávaly svou činnost prostřednictvím e-mailové komunikace.

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje Statutárního města Jihlavy do roku 2020. Členy pracovních skupin byli zástupci Ammeraal Beltech s.r.o., Okresní hospodářské komory, Alternativní dopravní studio.

Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti  předškolního vzdělávání se  s firmou BOSCH DIESEL. Město Jihlava má podepsané i další smlouvy o spolupráci a memoranda.

 

Město Jihlava také poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v oblasti kultury např.:

2008

FOIBOS a.s. - výstavní expozici „Slavné vily kraje Vysočiny"

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, koncerty

2009

DKO, s.r.o. - koncerty, opery, balet, divadlo, výchovné pořady pro MŠ a ZŠ

2010

DKO, s.r.o. - opera, divadlo, balet

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce

2011

CN-MUSIC s.r.o. - Rocková show

DKO, s.r.o. - opera, balet, Pražská divadla, výchovné a vzdělávácí programy pro MŠ a ZŠ

Fabes s.r.o. - Letní kino na náměstí

K Brewery trade, a.s. - vánoce v Pivovaru, Kulturní léto v Pivovarské restauraci, Pivovar se loučí s létem

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

SK PROGASTRO s.r.o. - projekt Hangár

WEREVA s.r.o. - Worlfilm 2011

2012

DKO, s.r.o. - divadlo, opera, Tančírna, výchovné programy pro MŠ a ZŠ

FABES, s.r.o. - Jazz do Jihlavy, Letní kino na náměstí

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Pivovar se loučí s létem, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2013

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

PAROLAART, s.r.o. - gospelové vánoce, s JL za pohádkou, soutěž MŠ a ZŠ o nejhezčí stromeček, Mikulášské odpoledne pro děti

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Orchestrión v Pivovaru, Po stopách Březňáku, Kulturní léto v Pivovarské restauraci

2014

D-Cinema, s.r.o. - Provozování kina Dukla Jihlava

DKO, s.r.o. - Tančírna, koncerty, divadlo, opera, Tančírna, Pražská divadla, Festival vína

GRIF Line, s.r.o. - FEBIOFEST _ FESTIVALOVÉ OZVĚNY 2014

Via Vysočina, s.r.o. - Rok lidských obyčejů

2015

FOIBOS BOOKS s.r.o. - výstava Slavné stavby Bohuslava Fuchse

Oliva Gastro s.r.o. - LADÍME na JIH v Jihlavě

Pivovary Lobkowicz, a.s. - Oslavy 155 let Pivovaru Jihlava

Via Vysočina, s.r.o. - JIHLAVSKÝ MASOPUST

WEREVA s.r.o. - Tančírna

 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO Níže uvedeny příklady dobré praxe. Prezenční listiny a zápisy z jednání jsou uloženy na příslušných odborech Magistrátu města Jihlavy
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat PPP projekt Domov seniorů Stříbrné Terasy a také smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání se s firmou BOSCH DIESEL

2008 - PPP projekt DS Stříbrné Terasy - spolupráce statutárního města JIhlavy a společnosti CORBADA, a.s. na výstavbe domova pro seniory s tím, že město Jihlava je dle smlouvy budoucím zakladatelem

http://www.jihlava.cz/jihlava-ma-novy-domov-senioru/d-486635

http://www.stribrneterasy.cz/

Projekt DS Stříbrné Terasy je i unikátním příkladem využití bývalých továrních hal (brownfield) společnosti TESLA, které se nachází prskticky v centru města -http://www.jihlava.cz/novy-domov-pro-seniory-o-krok-blize-k-uskutecneni/d-470828/p1=71323 

 

2016 - podepsaná smlouva o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s jedním z největších zaměstnavatelů, společností BOSCH DIESEL, s.r.o.

http://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984

 

Další spolupráce s podnikateli např.:

2011 - Memorandum o spolupráce se společností IBM Česká Republika, spol. s r.o. - příprava a realizace projektu IBM KindSmart Early Learning Programe

2011 - Okresní hospodářská komora Jihlava - vzájemná spolupráce v obalsti působnosti OHK - utváření, rozvoj a optimalizace podnikatelského prostředí města a regionu v zájmu jejich ekonomického rozvoje a podpory podnikatelských aktivit

2013 - memorandum o spolupráci s DELON mode, s.r.o. - vzájemná propagace Rodinného parku ROBINSON a turistických atraktivit zřizovaných městem

2013 - D-Cinema, s.r.o. - zabezpečení Fimového klubu  Jihlava v kině Dukla

2016 - E.ON - memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství) v projektu Smart City - vzájemná podpora v projektech elektromobility, CNG a osvětlení budov, spolupráce na bázi komunikace a předání odborných znalostí.

Sebehodnocení +1

Město Jihlava v posledních letech výrazně posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem. Příklady dobré praxe jsou toho jasným důkazem.

Zásadní informací je, že zastupitelstvo města vzalo ne vědomí Strategii pro kutluru, volný čas a cestovní ruch (viz 6.3.1) a bude v dubnu 2017 schvalovat akční plán 2017/2018 k této strategii, která mimo jiné počítá s posílením spolupráce s mítními podnikateli v oblasti kultury, volného času a cestovního ruchu.

Zástupci podnikatelů jsou členy komisí rady města, které jsou poradními orgány rady.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

Město Jihlava uzavřelo několik smluv o spolupráci s podnikatelským sektorem viz 6.2B.

Hodnocení oponenta 0

Situace týkající se míry komunikace města Jihlavy s podnikateli je uspokojivá. Město zapojuje místní podnikatele standardními formami, které jsou běžné i v ostatních srovnatelných městech ČR. Lze však postrádat ucelenější a komplexnější pojetí komunikace, včetně vymezení, tj. včetně mikro a malých podniků. V současné době město zjevně velmi dobře spolupracuje s většími podniky. Jako vhodný způsob se jeví realizace podnikatelských konferencí či podnikatelských fór, v rámci kterých by byly řešeny konkrétní záleižitosti rozvoje místního podnikání. Jednalo by se tak o významný doplněk ke stavajícím způsobům komunikace s podnikateli.

 

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Komunikace s podnikateli probíhá na několika úrovních. Jak na úrovni projektové, kdy jsou v rámci realizace jednotlivých projektů projednávány požadavky, potřeby a možná omezení, která mohou v rámci projektu nastat, tak na úrovni strategické, při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů města.

Příklady spolupráce:

Tvorba a aktualizace strategického plánu rozvoje města

Stejně jako při tvorbě Strategického plánu rozvoje města pro období 2007 – 2022, která probíhala v létech 2006-7, tak se podnikatelé a firmy zapojily do jeho aktualizace, která probíhala v létech 2013-14. Zástupci podnikatelů byli členy Komise pro strategický rozvoj, která celý proces aktualizace zaštiťovala a podílela se na definici dlouhodobých cílů a prioritních oblastí. V rámci analytické části aktualizace strategie proběhl ve městě Průzkum podnikatelského prostředí, jehož výstupy, které jsou zveřejněny na webu města http://www.koprivnice.cz/urad/strategicky_plan/pruzkum_podnikatelskeho_prostredi.pdf, byly využity při tvorbě definici opatření řešících prioritní oblasti. Podnikatelé se rovněž účastnili jednání jednotlivých pracovních skupin dle prioritních oblastí. Tyto pracovní skupiny byly organizovány jako veřejné. Záznamy z jednání Komise pro strategický rozvoj, pracovních skupin a další relevantní dokumenty vztahující se k aktualizaci strategického plánu jsou na webu města. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=strategicky-plan-koprivnice

Soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku - Best Business Kopřivnice

Jedním z výstupů aktualizovaného strategického plánu byla i soutěž o živnostníka, firmu a nápad roku, která v Kopřivnici proběhla v roce 2015 pod názvem Best Business Kopřivnice. Účastníci se mohli ucházet o ocenění v pěti kategoriích. K hodnocení jejich přihlášek město navázalo spolupráci s odborníky z celého regionu http://bbk.koprivnice.cz/porota/ . Soutěž vyvrcholila minikonferencí, jejíž zajímavý program byl inspirací i poučením pro všechny přítomné http://bbk.koprivnice.cz/program_minikonference/ Bližší informace k soutěži, pravidla soutěže, hodnocená kritéria, seznam finalistů i vítězové jsou zveřejněni na webových stránkách soutěže http://bbk.koprivnice.cz/ . Soutěž měla mezi účastníky kladný ohlas, město získalo od nich zpětnou vazbu a náměty na zlepšení. O realizaci dalšího ročníku zatím orgány města nerozhodly.

Infoportál

Dalším výstupem tvorby strategického plánu byl vznik databáze podnikatelských subjektů. Ukončením činnosti Centra podnikání a rozvoje, s.r. o., které spravovalo databázi kopřivnických firem nebyla tato databáze aktualizována. Iniciativy se chopilo místní Informační centrum, které vytvořilo a aktualizuje databázi v uživatelsky přívětivějším prostředí, než byla původní databáze. U jednotlivých firem je kromě kontaktních údajů uveden krátký popis jejich činnosti, provozní doba, popř. odkaz na vlastní internetové stránky. Databáze je spojena s mapovým podkladem, který usnadní uživateli orientaci. Je vytvořena pro čtyři partnerská města v rámci projektu Lašská brána Beskyd. http://www.lasska-brana.cz/infoportal/

Zpracování cyklogenerelu

V roce 2016 probíhalo zpracování cyklogenerelu města. V rámci přípravy tohoto dokumentu byli zaměstnavatelé s více než padesáti zaměstnanci osloveni formou dotazníku, kdy byly zjišťovány jejich názory a požadavky na zlepšení podmínek pro cyklodopravu do zaměstnání, způsoby dopravy zaměstnanců do zaměstnání a ochota zaměstnavatelů podporovat pracovníky v tomto způsobu dopravy vytvářením zázemí pro cyklisty. Výstupy tohoto průzkumu byly zapracovány do návrhu cyklogenerelu. Město se snaží firmy motivovat k cyklodopravě zapojením do akce Do práce na kole. Kromě zaměstnanců města se do této akce zapojují také cyklistické týmy z firmy Brose CZ spol. s r.o.

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Kopřivnice

V roce 2016 zpracovávalo město ve spolupráci s organizací CI2 o.p.s. adaptační strategii na změnu klimatu. Do přípravy této strategie byly zapojeny podnikatelské subjekty, jak ve fázi analytické, kdy se vybrané výrobní a zemědělské podniky zapojily do dotazníkového šetření, tak ve fázi návrhové, kdy se zástupci těchto subjektů účastnili jednání, na kterých byly definovány opatření k řešení prioritních oblastí. http://adaptace.ci2.co.cz/sites/default/files/souboryredakce/navrhova_cast_strategie_koprivnice_030417.pdf

Rada pro rozvoj lidských zdrojů

Od roku 2007 se čtyřikrát ročně schází Rada rozvoje lidských zdrojů. Jejími členy jsou političtí představitelé města, odborní pracovníci městského úřadu, zástupce úřadu práce, zástupci vzdělávacích institucí ve městě a zástupci významných zaměstnavatelů a podnikatelů, kteří ve městě působí. Cílem schůzek RRLZ je zajištění vzájemné informovanosti o aktuálním stavu na trhu práce, předpokládaném vývoji a potřebách zaměstnavatelů. Členové se rovněž vzájemně informují o svých projektech, popř. se zde vytváří základ pro společné projekty a aktivity.

Kopřivnické dny techniky

Jednou ze společných aktivit jsou Kopřivnické dny techniky, které se v roce 2017 uskuteční již po páté. Dvoudenní akce, které se v roce 2016 zúčastnilo přes dvacet tisíc návštěvníků probíhá v areálu zkušebního polygonu Tatry. Jedná se o jedinečnou interaktivní přehlídku, jejímž cílem je zábavnou a nenásilnou formou zvýšit zájem veřejnosti o polytechnické vzdělávání, řemesla a strojírenský průmysl. Základem akce jsou statické i dynamické ukázky zemědělské, stavební, hasičské, komunální a jiné techniky. Desítky firem a několik vzdělávacích institucí prezentují příchozím technologie, komponenty či zařízení, které buď samy vyvíjejí a vyrábějí, nebo které využívají při své práci. http://koprivnickednytechniky.webnode.cz/

Komise Zdravého města

Zástupce podnikatelského sektoru je rovněž členem Komise Zdravého města a MA21. Jde o zástupce nejvýznamnějšího investora v průmyslové zóně firmu Brose CZ spol. s r.o. 

 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  Město se snaží rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty různými nástroji. viz text
 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Společný propagační snímek - Kopřivnice město automobilů

O tom, že je Kopřivnice právem nazývána městem automobilů, má její obyvatele i návštěvníky přesvědčit společný prezentační film města a firem. Město, v němž byl vyroben první automobil v Rakousko-Uhersku, je dnes sídlem mnoha významných firem působících v automobilovém průmyslu a právě díky jejich spolupráci se podařilo snímek vytvořit.

https://www.youtube.com/watch?v=5NFdbdkUm8Q

Sebehodnocení +2

Město komunikuje se zástupci podnikatelské sféry v různých úrovních a různými formami. Podnikatelé se účastní procesu tvorby koncepčních dokumentů města a jsou s nimi diskutovány projekty, které je bezprostředně ovlivňují.

Město Kopřivnice rozšířilo spektrum nástrojů komunikace s podnikateli ve srovnání se stavem v roce 2012. Kromě standardních a běžných forem komunikace (např. participace podnikatelů na tvorbě a aktualizaci strategického plánu rozvoje města) se podnikatelé více scházejí a mezi sebou komunikují např. v rámci soutěže o živnostníka, firmu či nápad roku. Tuto soutěž bych vyzdvihl jako příklad dobré praxe, navíc město k této soutěži připojuje i další akce a minikonference.

Prezentovaný příklad dobré praxe týkající se propagačního snímku, který je dostupný na portálu youtube.com, je rovněž vhodný nástroj na podporu spíše propagace města.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Jsou však některé krátkodobé trendy, které naznačují určité zhoršení situace (viz např. klesající návštěvnost velkého i dětského lanového parku, počet ubytovaných hostů ve městě). Z tohoto hlediska bude důležité nastavení nově připravované Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028, v jejímž rámci by město Chrudim mělo věnovat pozornost právě hodnocení těchto trendů. Rovněž je nutné i nadále komunikovat s vlastníkem hotelu Bohemia ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě. Je vhodné toto zakomponovat do připravovaného akčního plánu na rok 2020. Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je město Chrudim stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Železných hor.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město nejprve uchopilo příležitost pro podporu služeb a rozvoje podnikání cestovního ruchu zřízením vlastní příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu (dále PO CCR), spravující Inovovanou strategii marketingu cestovního ruchu, která má ve své gesci certifikaci kvality cestovního ruchu ve všech směrech.

K 31. 12. 2017 bylo rozhodnuto o zrušeni CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti předchozímu stavu, kdy byla odděleně realizovaná činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.

Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice převezme plně nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které realizuje v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.

Město je spoluzakladatelem Destinační agentury České středohoří, která je koordinátorkou cyklistiky a propagace celého regionu. Litoměřice se díky páteřní Labské cyklostezce staly městem cyklistů. Přirozená konkurence spolu s požadavky klientů vytváří neviditelnou ruku trhu třídící ubytovatele i restauratéry, proto zůstává pouze kvalitní nabídka odpovídající poptávce. Právě odvětví cestovního ruchu má v Litoměřicích značně vzrůstající tendenci.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Litoměřice nejsou typickou destinací cestovního ruchu, v přiměřené míře však využívají své polohy a historických památek k růstu návštěvnosti města s pozitivními dopady na ekonomiku veřejného i soukromého sektoru. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit (nový sportovně-relaxační areál, rozvoj cyklostezek a cyklotras, rozvoj Zoologické zahrady), které jsou součástí Integrovaného plánu rozvoje města a dalších rozvojových dokumentů, a které přispívají k zvýšení prestiže města a nabídky nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty. Tyto aktivity přispívají i k tomu, že se zvyšuje návštěvnost objektů cestovního ruchu, ale i počet přenocování.

Jihlava disponuje komplexní nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu, tzn. pro rodiny s menšími i většími dětmi, pro individuální turisty, milovníky hudby i filmu, historie a seniory. O tom svědčí i stoupající návštěvnost jednotlivých objektů cestovního ruchu. V návštěvnosti objektů cestovního ruchu se promítá ale více faktorů např. aktuální počasí.

Statutární město Jihlava má trvalou snahu oživovat objekty cestovního ruchu, které má ve své správě (vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, Brána Matky Boží, Dům Gustava Mahlera, podzemí) výstavami nebo bohatým doprovodným programem pro širokou skupinu návštěvníků např. pro školy nebo seniory. Zároveň existuje trvalý zájem o propojení aktivit v těchto subjektech s významnými kulturními akcemi města.

Statutární město jihlava provozuje čtyřiobjekty cestovního ruchu, které má v majektu - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, Jihlavské podzemí a historickou budovu radnice. V sezńě zajišťuje také provoz vyhlídkové věže kostela sv. Jakuba. Dále provozuje prohlídkový okruh jihalvskými kolektory.

 

Hodnocení oponenta +1

Situace v tématice rozvoje udržitelného místního cestovního ruchu vykazuje měst uspokojivé úrovně. Město disponuje klasickými nástroji rozvoje této tématiky, pořádá každoroční tradiční akce, které umožňují zejména rozvoj domácího cestovního ruchu - situaci lze považovat celkově za dobrou. Z hlediska vývoj počtu hostů je v posledních letech vývoj stabilizovaný, nicméně byl evidentní vyšší nárůst ve srovnání s obdobím před rokem 2011. V posledních 5ti letech si město udržuje vyšší úroveň návštěvnosti na stabilizované úrovni.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1

Ačkoliv město nepatří mezi tradiční turistické destinace, může doložit širokou a pestrou nabídku aktivit posilujících atraktivitu města v cestovním ruchu. Navazuje partnerství s okolními městy.

Hodnocení oponenta +2

Město Kopřivnice sice nepatří mezi klasické turistické destinace, přesto však nabízí celou řadu aktivit a možností rozvoje cestovního ruchu v návaznosti na místní tradice, kulturu a zejména průmyslovou historii týkající se automobilové výroby. Spektrum aktivit je velmi široké a je zjevné, že město neustále a velmi intenzivně podporuje rozvoj cestovního ruchu. Velmi pozitivně lze hodnotit také statistiky ČSÚ týkající se vývoje počtu ubytovaných hostů a také průměrné délky přenocování.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má Koncepci rozvoje cestovního ruchu, která je průběžně realizována, především se zaměřením na zvýšení cestovního ruchu v Chrudimi s přihlédnutím k eliminaci negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí. Nosná myšlenka této koncepce je postavena na tezi „přírodě blízko“ na jeden den . Existují cyklostezky Chrudim-Slatiňany, Chrudim-Medlešice (přiblížuje Pardubice).

Vyhodnocení Akčního plánu 2009 – 2013 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2009-2018

Akční plán na roky 2009-2013 (Koncepce str. 35) byl vyhodnocen v roce 2013 a následně byl na základě hodnocení a nových impulzů vytvořen nový akční plán na roky 2014-2018. Hodnocení a následné vytvoření nového akčního plánu měla na starosti pracovní skupina složená z odborníků a podnikatelů v cestovním ruchu. Většina bodů akčního plánu byla alespoň částečně realizována, výzvou do dalšího období zůstává jednotný vizuální styl města včetně loga využitelného pro marketingové účely. Akční plán na roky 2014-2018 bude vyhodnocen v rámci nově zřízené komise pro cestovní ruch (rok 2019). Zároveň bude připravena nová Koncepce s akčním plánem na rok 2020. I v dalších letech pak bude připravován akční plán vždy na jeden rok tak, aby byl v souladu s přípravou rozpočtu města Chrudim.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/koncepce-cestovniho-ruchu-chrudim-2009

Je zpracovaná Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/studie-rozvoje-infrastruktury-pro-cyklisty-v-chrudimi-2013?typ=download

Město Chrudim pořádá každoročně tematicky zaměřené akce k jednomu danému tématu (Rok hudby 2010, Rok baroka 2011, Rok sportu 2012, Chrudim hraje 2013, Chrudim sobě 2014 až 2018). Dále pořádá slavnosti, festivaly, jarmarky, výstavy, kulturní představení a spolupracuje v této oblasti i se soukromými subjekty.

Město Chrudim koordinuje rozvoj cestovního ruchu s ohledem na Koncepci rozvoje cestovního ruchu. Velmi intenzivní je kooperace města Chrudim s mikroregionem Chrudimsko, v rámci kterého rovněž řeší vhodné formy cestovního ruchu (např. hippostezky a cyklostezky v mikroregionu). Dále město intenzivně spolupracuje s MAS Chrudimsko, z.s. a Národním geoparkem Železné hory (spravují Vodní zdroje Chrudim). V uplynulých letech bylo řešeno několik společných projektů v cestovním ruchu (v rámci turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko, od roku 2017 v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s.). V případě města Chrudim je nutné uvést, že cestovní ruch se musí řešit a koordinovat komplexněji v širším prostoru a územního zázemí města, které nepatří mezi klíčové turistické destinace České republiky. Spíše se jedná o město, které může dlouhodobě poskytovat vhodné formy cestovních ruchu pro turisty navštěvující okolí (např. Železné hory). Spolupráce v rámci turistické oblasti se doposud osvědčila.

Město Chrudim dále vytvořilo podmínky pro tzv. rekreační lesy, které však doposud nemají příslušné ubytovací kapacity. Návštěvníci proto mají možnosti vyžití max. na 1-2 dny. Dále mohou pokračovat do Železných hor a dále směr Hlinsko, které nabízí další možnosti

Město Chrudim dále disponuje následujícími formami cestovního ruchu, které nevytváří negativní vlivy na životní prostředí a jsou v souladu s požadavky na zajištění veřejného zdraví, tj.:

V roce 2019 probíhají akce v rámci tématu Chrudim sobě 2019. Jednotlivé akce jsou zveřejněny na webu www.chrudimsobe.cz. Realizaci má na starosti každoročně Oddělení kultury a Chrudimská beseda, městské kulturní středisko. Většina aktivit je totiž zaměřená především na místní obyvatele. Pro cestovní ruch jsou tyto akce pouze okrajovou záležitostí. Pro návštěvníka města je to zajímavé zpestření (doplňková služba) když už přijede, avšak až na několik větších akcí nejsou tyto akce hlavním důvodem k návštěvě města. Úsek cestovního ruchu a turistického informačního centra spolupracují při propagaci kulturních roků jako celku a zmíněných významnějších akcí.

Město Chrudim se nachází v turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko. V rámci této oblasti dochází ke spolupráci za účelem rozvoje cestovního ruchu a k žádostem o dotace (v minulosti 3 žádosti do SROP a ROP) na podporu místního cestovního ruchu. V roce 2016-2018 každoroční žádost o podporu činnosti a provozu oblastní organizace cestovního ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. (žádost na PK, pozn. v roce 2016 žádalo MAS Chrudimsko, z.s.), z kterého jsou financovány především marketingové aktivity zaměřené prioritně na udržitelný cestovní ruch (např. pěší a cykloturistiku).

http://www.navstevnik.cz/
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Pro zvýšení úrovně komerčního využití centra města i historického jádra město provedlo následující kroky: centrum města se využívá pro pronájmy předzahrádek, trhy, podnikatelé si pronajímají plochy pro reklamní poutač.

Spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu na území Chrudimska (turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko) v současné době navazuje na spolupráci započatou při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II) realizovaných v letech 2009 - 2012, projektu Krok za krokem geoparkem realizovaným v letech 2014 - 2015 a podporu činnosti a provozu oblastní organizace cestovního ruchu MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2016 a Chrudimsko-Hlinecko, z.s. (2017 a 2018). Hlavními aktivitami zintenzivňujícími spolupráci s podnikateli jsou webové stránky turistické oblasti www.navstevnik.cz a turistické noviny oblasti s přílohou chrudimského turistického magazínu. Podnikatelé, ale i ostatní subjekty působící v oblasti cestovního ruchu se zapojují prostřednictvím jednotlivých turistických informačních center, která spravují přidělené území v rámci turistické oblasti. Informační centra bezplatně vkládají na web služby, které podnikatelé nabízejí. Rovněž spolupracují s podnikateli na článcích určených do turistických novin, případně chrudimského turistického magazínu. Město Chrudim ve spolupráci s ostatními městy zapojenými do projektu (provozovateli turistických informačních center) poté webové stránky propaguje a distribuuje turistické noviny (mezi poskytovatele služeb v oblasti, ale také mimo oblast do vybraných turistických cílů a center po celé ČR). Do Informačního centra města Chrudim může také jakýkoliv podnikatelský subjekt v cestovním ruchu umístit svůj propagační materiál apod. Pokud si návštěvník nevybere ze služeb (hlavně ubytování) nabízených v Chrudimi, jsou mu doporučeny služby ve zbytku turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Turistická informační centra si materiály a informace pravidelně vyměňují. Služby podnikatelských subjektů jsou poté propagovány také např. na veletrzích cestovního ruchu apod.

Jako příklad dobré praxe v rámci udržitelného cestovního ruchu můžeme uvést Rekreační lesy Chruidm - Podhůra https://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-podhura/o-projektu/

příloha - počet návštěvníků Informačního centra (TIC) v letech 2016 - 2018, návštěvnost Městských lesů (lanové parky a rozhledna Bára)

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Rekreační lesy Chrudim - Podhůra Spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ano

Rekreační lesy Chrudim - Podhůra
Spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Oceňuji vedení evidence a statistiky týkající se návštěvnosti dětského lanového parku a velkého lanového parku, která však v posledních letech měla výraznější sestupnou tendenci. Může se jednat o přechodný vývoj, nicméně, pokud by trend pokračoval i v dalších letech, tak by bylo nezbytné jej detailněji vyhodnotit, z hlediska potenciálních příčin. Lze předpokládat, že konkrétní aktivity budou v tomto smyslu nastaveny i v nově připravované Koncepci cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu

V roce 2014 vznikla „Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu“.  Již ve formulované vizi se dbá na soulad s životním prostředím. Všechny cíle inovované strategie marketingu a cestovního ruchu se zaměřují na vytvoření kvalitního životního prostředí pro rezidenty a atraktivního prostředí pro návštěvníky.

Co se týká oblastí turistiky, je,vzhledem k poloze města na Labské stezce, v Litoměřicích podporována zejména cykloturistika. Informační centrum a Hrad Litoměřice jsou certifikovány v rámci projektu „Cyklisté vítáni“. Propagace Litoměřic jako cykloturistické destinace je zejména v gesci DA České středohoří. Využití Labské stezky je monitorováno a marketingově propagováno.

Podporovány jsou farmářské trhy a zejména akce výstaviště „Zahrada Čech“, které má návaznost na místní úrodnou oblast a produkuje řadu regionálních produktů. Vzhledem k bohaté vinařské historii Litoměřicka jsou významně podporovány vinařské akce, které mají nadregionální charakter, např. Vinařské Litoměřice, Litoměřický hrozen, Vinobraní. 

Strategie rozvoje marketingu a CR se rovněž zabývá cílem revitalizace brownfields a jejich následného využití pro cestovní ruch (revitalizace městského pivovaru). Důležitým projektem v návaznosti na životní prostředí byla revitalizace Jiráskových sadů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_Strategie_marketingu_a_cestovniho_ruchu_140724.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=HWjZCaoQjX8

Centrum cestovního ruchu

V roce 2009 byla zřízena vlastní příspěvková organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice zaměřená na cestovní ruch a marketing CR.  K 31.12.2017 bylo rozhodnuto o zrušení CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti současnému stavu, kdy je odděleně realizovaná hlavní činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.
Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice plně převzal nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které bude realizovat v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.
Informační centrum, které dosud spadalo pod CCR, bylo začleněno do nově vzniklého odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Přešel do něj i marketingový pracovník CCR. Jeho přechod je zárukou návaznosti a pokračování práce zrušené příspěvkové organizace. Produkty cestovního ruchu, které CCR vytvořilo (např. expozice Richard, Holzmann, expozice vín apod.), budou nadále rozvíjeny a propagovány. Nicméně marketing nemá zahrnovat pouze cestovní ruch a propagaci Litoměřic směrem k turistům, ale i budování korektních vztahů s veřejností, s obyvateli města a rozvíjet vzájemnou participaci. Proto nový odbor zahrnuje tři úseky – tiskový, marketingový a informační centrum, jejichž práce je úzce provázaná a navzájem se doplňuje.
Informační centrum (IC) je certifikováno Asociací informačních center a Cyklisté vítáni. V roce 2014 přibyla certifikace Českého systému kvality služeb, uděluje MMR prostřednictvím agentury Czech turism. Značku kvality I. stupně ČSKS obdrželo  IC jako jedno z prvních v České republice. V roce 2017 IC obdrželo certifikaci II. stupně.

Příloha: Certifikáty IC 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=299311&typ=UPLNY 

Komise cestovního ruchu

Město Litoměřice má komisi cestovního ruchu. Komise představuje poradní a konzultační orgán města.

https://www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

Destinační agentura České středohoří

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. vznikla v roce 2011. Zakladateli jsou Město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. = Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko. Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

http://www.ceskestredohori.info/destinacni-agentura

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

Podpora vzniku muzea "Křišťálový dotek"

Město Litoměřice vyšlo vstříc autoru projektu Janu Huňátovi. Zrekonstruovalo a  pronajalo reprezentativní prostory v historickém jádru Litoměřice pro  unikátní muzeum Křišťálový dotek.
Vice informací viz odkaz:
http://www.hunatmuseum.cz/

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  ANO
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ANO

6.3.A Podpora místní turistiky

Byla zpracována inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu.

6.3.D Příklad dobré praxe podpory cestovního ruchu

- např. otevření muzea Křišťálový dotek

Indikátor SPRM A.II.5  Procento plnění marketingové strategie města

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pro aktivní podporu cestovního ruchu zřídilo město příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu, po jejím zrušení následně odbor KMACR. 

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Intervence města na poli cestovního ruchu jsou koncepčně založené, přiměřené, co do rozsahu a relativně úspěšné.  

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Cestovní ruch je koordinován obcí s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Projekty, které souvisí a podporují rozvoj cestovního ruchu viz níže, přispívají jak k rozvoji cestovního ruchu, ale také k rozvoji městského prostředí, regeneraci veřejného prostranství apod. Projekty jsou vždy koncipovány s ohledem na únosnost daného prostoru, ve kterém jsou realizovány a maximálně se snaží tento prostor respektovat popř. doplňovat. 

Rozšíření sítě cyklistických stezek - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=470178

Stříbrné pomezí (nový turistický informační systém) - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=476559

Projekt Poznejte Gustava Mahlera (rekonstrukce domu Gustava Mahlera) - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=480915&n=poznejte-gustava-mahlera 

Projekt Park Gustava Mahlera - http://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&id=468418&p1=51960 

ZOO pěti kontinentů - http://www.jihlava.cz/zoo-peti-kontinentu/d-492101 

 

Jihlava si je vědoma jednak své bohaté historie, strategické polohy uprostřed České republiky, ale i dalšího potenciálu, který vede k jejímu dalšímu rozvoji. Hlavní směry týkající se cestovního ruchu jsou stanoveny v Programovém prohlášení Rady města Jihlavy - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517172  a propojují jednak oblast cestovního ruchu, prezentace města, ale i oblast kultury, která je jeho nedílnou součástí.

 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017 - 2024 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517033

prosince 2015 až  října2016 -   napříč celým kulturním spektrem probíhaly analýzy pramenů, rozhovory s kulturními aktéry a představiteli místního veřejného života, veřejné diskuse/kulaté stoly a závěrem i veřejné projednávání připraveného dokumentu (doporučené postupy a organizační opatření) a v závěrečné fázi i samotné představení strategie na pracovním semináři zastupitelů.

Do zhruba 10ti měsíčního procesu se zapojilo zhruba 50 různých subjektů (zhruba 120 jednotlivců), kteří procesu věnovali  v úhrnu 1000 hodin. Dále byla zpětná vazba získána od 900 obyvatel Jihlavy v dotazníkovém šetření. Takovýto rozsah zapojení odborné i laické veřejnosti výrazně přispěl ke komplexnímu pojetí řešených témat a zrcadlí i zájem aktérů podílet se na realizaci strategie.

12. 12. 2016 - Zastupitelstvo města JIhlavy vzalo usnesením č. 421/16-ZM Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 na vědomí a uložilo aktualizovat projektové listy a přílohy. Součástí mateiálu byly i Závěrečné zprávy z osmi dílčích výstupů navazujících na jednotlivé části mapování témat obsažených ve Strategii viz http://www.jihlava.cz/zaverecna-zprava-strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave/d-517020/p1=103733

11. 4. 2017 - Zastupitelstvo města JIhlavy bude schvalovat Akční plán 2017 - 2018 k výše uvedené strategii.

 

Nejvýznamnější sportovní akce:

Mistovství ČR v kulturistice a fitness 2010 - http://kulturistika.ronnie.cz/c-6972-mistrovstvi-cr-muzu-zen-a-paru-vysledky-a-fotogalerie.html

Mistrovství ČR dorostenců v kuželkách 2011 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_dorostenci_11

Jihlavská 24MTB od roku 2011 každoročně - http://www.jihlavska24mtb.cz/s/novinky

Světový pohár v akrobatickém rokenrolu 2012 žáci a junioři - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10171877043-tanec/212471293250005-svet-rock-and-rollu-svetovy-pohar-v-jihlave/

Mistrovství ČR žákyň v kuželkách 2012 - http://www.kuzelky.cz/fotogalerie/nahledy.php?s=mcr_zakyne_12

Eurojack - závod mezinárodního seriálu dřevorubeckých sportů od roku 2012 každoročně - http://www.jihlava.cz/v-rijnu-se-rozjedou-nove-linky-do-jihlavske-prumyslove-zony/d-514769/p1=103430

Jihlavský půlmaraton od roku 2014 každoročně - http://www.jihlavskypulmaraton.cz/s/novinky

Zlaté utkání 30. 8. 2014 - http://jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id=501436&p1=50145&n=olympijsti-vitezove-a-mistri-sveta-si-pri-zlatem-utkani-pripomenou-pamatku-ivana-hlinky&cookiesAllowed=1

Jihlavský ježek - http://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=Jihlavsky-Jezek-2016-privital-22-tymu-ze-tri-evropskych-zemi-a-temer-320-zavodnic-8491

Velká cena Jihlavy v zápase řecko-římském -  http://www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/jihlava-hostila-velkou-cenu-mesta-v-zapase-recko-rimskem-v-druzstvem-vyhrala-havlickobrodska-jiskra-131185/

Jihlavský triatlon - http://bezecvysociny.cz/

AXIS CUP - mezinárodní plavecké závody http://www.jpkaxis.cz/index.php/getting-started/rozpis

ORION CUP - http://www.jihlavskadrbna.cz/sport/ostatni-sporty/1209-o-vikendu-se-v-jihlave-kona-orion-cup-nejvetsi-hokejbalovy-turnaj-v-kraji.html

Skate Contest Jihlava 2015, 2016 - http://www.skaterock.cz/akce/skate-contest-jihlava-2015/http://www.skaterock.cz/akce/snowbitch-skate-local-contest-jihlava-vol-2/

Zimní mistrovství ČR v plavání - http://www.plavanifm.cz/udalost/mcr-jihlava/

Juniroský maraton - http://www.jihlava.cz/juniorsky-maraton-bezime-pro-evropu-2016/d-509724

 

Mimořádná kulturní akce:

Picasso v Jihlavě!

09.09.2011 - 07.11.2009

Výstava 56 originálních plakátů, grafik a kreseb inspirovaných býčími zápasy a minotaury. Díla byla zapůjčena Muzeem umění v Heidenheimu.

Výstava měla bohatý dopravovdný program 

http://www.jihlava.cz/picasso-v-jihlave/d-517039/p1=106230

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  V Jihlavě se každoročně koná velká škála tradičních kulturních i sportovních akcí, z nichž některé mají regionální, resp. mezinárodní charakter. S ohledem na historická specifika se město Jihlava již dlouhodobě věnuje i obnově česko-německých vztahů
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Níže a v popisu oddílu 6.3.1 jsou uvedeny příklady dobré praxe a také vývoj v této oblasti v letech 2008 - 2016. Jihlava dlouhodobě pracuje na rozvoji cyklostezek a cyklotras, město je jedním ze zakládajících členů Asociace cykloměst.

Hodnota indikátoru:

Generel cyklistické dopravy Jihlava a webová stránka Cyklo - http://www.jihlava.cz/generel-cyklisticke-dopravy-mesta-jihlavy/d-484243/p1=76435

ZOO Jihlava -  příspěvková organizace města - http://www.zoojihlava.cz/cz/

Jihlavské podzemí - http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=43252&n=jihlavske-podzemi&p1=1015

Dům Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/dgm/

Oficiální stránky Turistického informačního centra v Jihlavě - http://www.jihlava.cz/tic/nebohttp://visitjihlava.eu

Tradiční slavnosti: viz 6.3.3

Sportovní akce:

obecně všechna utkání HC Dukla Jihlava a FC Vysočina

Mezi nejvýznamnější sportovní akce v období 2008 - 2016 patří akce vyjmenované v oddíle 6.3.1

 

 

 

Sebehodnocení +1

Cestovní ruch je koordinován s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prosředí a veřejné zdraví. Projekty, které přispívají k rozvoji CR jsou současně provázány na Strategický plán rozvoje města a rozpočet města.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava evidentně aplikuje velmi šetrným způsobem podporu rozvoje cestovního ruchu, zejména s ohledem na území a životní prostředí. Používané nástroje inklinují zejména k podpoře domácího cestovního ruchu, což je ve vazbě na specifika Jihlavy očekávatelné. Město pořádá nebo podporuje na svém území pravidelné akce, které představují základ rozvoje cestovního ruchu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto měst do projektu přispívá svým specifickým způsobem, který vychází z jeho historických, kulturních a průmyslových tradic a přírodních podmínek.

Město Kopřivnice rozvíjí své aktivity zejména v oblastech:

 1. Muzejnictví

Obecně prospěšná společnost Regionální muzeum v Kopřivnici spravuje 4 muzejní expozice ve 3 objektech:

 1. Technické muzeum Tatra http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=5&idj=1

Nejucelenější sbírka věnovaná kopřivnické automobilce TATRA. Na šedesát osobních a nákladních automobilů ze všech etap výroby doplňují podvozky, motory, modely, designérské návrhy, trofeje ze sportovních klání, dobové fotografie a různé rarity. Spoustu zajímavých a vyčerpávajících informací poskytují vícejazyčné videoboxy s filmovými sekvencemi automobilových skvostů. 

 1. Expozice Emila a Dany Zátopkových http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=288&idj=1

Moderně pojatá expozice, jež se nachází v prostorách Technického muzea, nabízí kromě informací o sportovních úspěších manželů Zátopkových i autentické fotografie, medaile, trofeje, plakety, upomínkové předměty, Zátopkovu reprezentační bundu nebo startovní číslo z legendárních OH v Londýně a taky různé osobní věci manželů Zátopkových. Součástí expozice je i dokumentární film vzniklý ve spolupráci s finskou TV, který je sestříhán do délky 14 minut a šest vteřin - právě tolik potřeboval největší běžec epochy ke světovému rekordu na pět kilometrů.

 1. Lašské muzeum http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=6&idj=1

Stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi. V budově muzea se rovněž nachází  K-galerie, která je zaměřena především na mladé, začínající umělce z řad regionálních výtvarníků a čajovna árt té café Mandala se zajímavým kulturním programme.

 1. Muzeum Fojtství http://www.tatramuseum.cz/index.php?r=14&idj=1

Expozice nabízí pohled do života lidí v minulosti, seznamuje s lidovými zvyky a tradicemi. Návštěvníci poznají, jak cestovali naši předkové. Právě zde v roce 1850 začal Ignác Šustala, fojtův syn, s výrobou prvních bryček a kočárů a právem mu náleží vzpomínka mezi významnými kopřivnickými rodáky. Muzeum pořádá několikrát ročně různé tématické výstavy.  V roce 2015 proběhla rozsáhlá revitalizace vnějších prostor  areálu muzea.  Bylo vybudováno nové posezení, dřevěné pódium pro kulturní a společenské akce, veřejné osvětlení a obnovena zeleň. Areál byl propojen s okolním veřejným prostranstvím. Díky těmto úpravám byl vytvořen prostor pro organizaci akcí jako jsou Slavnosti medu nebo tradiční zabíjačka.

Old timer muzeum – privátní muzeum veteránů bylo otevřeno v roce 2015 http://www.automotomuzeum.cz/ Vedle automobilových pradědečků značek jako Ford, Mercedes, Fiat, Praga, Jaguár, Horch, Riley a dalších jsou vystaveny i zajímavé sportovní automobily Opel nebo Ferrari. Nechybí ani motocykly nebo samostatné historické motory a řada dalších zajímavostí.

Nové muzeum Tatry – Společnost Tatra Trucks, a.s. a  Moravskoslezský kraj připravili projet, na jehož realizaci získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, jehož předmětem je vybudování nového muzea v těsné blízkosti výrobního areálu. Rekonstrukcí nevyužívaného bývalého výrobního objektu budou vytvořeny výstavní prostory pro expozici nákladních automobilů Tatra, které jsou v Technickém muzeu zastoupeny pouze v malé míře, neboť to prostorové uspořádání objektu neumožňuje. Projekt bude realizován v létech 2018 – 2020.

 1. Cyklistika

Kopřivnicí a jejím blízkým okolím procházejí atraktivní cykloturistické trasy:

Cyklotrasa č. 502 (dálková trasa, hlavní osa) – Moravská brána(Starý Jičín–Štramberk–Sklenov, rozc.) Délka trasy je 25 km. Regionální trasa – odbočka od dálkové trasy Moravská brána – větev C1 projektu Greenways.

Cyklotrasa č. 6039 – nenáročná trasa (Kopřivnice–Příbor–Skotnice–Nová Horka)
Trasa vede z Kopřivnice, přes Příbor, Skotnici až do Nové Horky, zpřístupňuje oblast CHKO Poodří. Délka trasy je 17 km. Bývá označována jako trasa rodištěm Sigmunda Freuda (místní spojení mezi větví C1 a C2 projektu Greenways, z Příbora vedou ještě dvě další napojovací větve, a to cyklotrasa č. 6134 – Stará ves n. O. – Příbor-Klokočov (11 km) a cyklotrasa č. 6136 – Petřvaldík–Skotnice (8 km). V Příboře ještě existuje tzv. Příborský okruh – 10kilometrová trasa vedoucí k Boroveckým rybníkům.

Cyklotrasa č. 6001 – Cykloturistická trasa „Hukvaldy-Kopřivnice-Příbor“ (vhodný pro treková kola a MTB) Trasa zpřístupňuje cyklistům Větřkovickou přehradu ve směru od Hukvald a Příbora a má délku 9,5 km.

Cyklotrasa č. 6002 – Cykloturistický okruh „Paseky“ (vhodný pro treková kola a MTB) – Celková délka okruhu, který propojuje města Kopřivnici a Příbor a obec Závišice, je 10 km.
Radhošťská stezka (Ostrava–Příbor–Frenštát p/R–Radhošť) Trasa vede z Ostravy-Bělského lesa, přes Starou a Novou Bělou, Krmelín, Mošnov, Příbor, Mniší, Tichou, Frenštát až na Pustevny resp. Radhošť. Délka trasy je 66 km.

Město Kopřivnice chce svými investičními akcemi přispět ke zkvalitnění cyklostezek a zvýšení bezpečnosti cyklistů. V roce 2008 představilo Návrh vedení cyklotras a cyklostezek v Kopřivnici a místních částech a za přispění dotací z Regionálního operačního programu realizovalo dílčí projekty. Jde především o intravilánovou cyklostezku podél toku Kopřivničky a dále extravilánovou cyklostezku podél řeky Lubina z Příbora směrem k místním částem Kopřivnice – Lubině a Vlčovicím. V roce 2014 bylo dokončeno cyklistické propojení městských a mimoměstských cyklostezek, které zároveň zajistilo cyklistické napojení Průmyslového parku Kopřivnice. Další rozvoj cyklostezek a cyklotras se plánuje. V roce 2017 by měla být realizována cyklostezka zv. Dolní Roličky, která odklání cyklistický provoz z frekventované komunikace I/58 procházející místní části Lubina a projektově se připravuje cyklistické napojení ve směru do Nového Jičína.

Kromě realizace potřebné infrastruktury, podporuje město organizaci poloorientačního nezávodního hobby MTB maratónu Kopřivnický drtič http://www.drticbike.cz/drtic/default.htm, jehož známost dlouhodobě přesahuje hranice kraje a účastní se jej závodníci z celé České republiky.

 1. Využití příměstských lesů

Město Kopřivnice leží mezi dvěmi kopci Bílá hora a Červený kámen. Oba tyto kopce nabízejí mnoho možností pro rekreační aktivity. Jsou spojeny Lašskou naučnou stezkou, která nabízí okruhy v různé náročnosti na fyzickou kondici http://www.lasska-brana.cz/cz/vylet/lasska-naucna-stezka-koprivnici

Na Bílé hoře stojí od roku 2000 rozhledna http://rozhledna-bila-hora.cz/, která je nejen architektonicky zajímavá, ale nabízí zajímavý výhled do předhůří Beskyd.

Řadu zajímavostí nabízí také okolí Červeného kamene, např. zříceninu hradu Šostýn, Raškovu vyhlídku, Jasníkovou studánku apod.  V roce 2012 zde město vybudovalo za přispění dotace z Programu rozvoje venkova novou dřevěnou Bezručovou vyhlídku a dva přístřešky pro turisty.

Okolím Červeného kamene procházejí také dvě cyklotrasy:

Okruh Červený kámen (6,5 km/ 112 m převýšení) - lesní trasa kolem masívu hřebene Červený kámen, jsou zde krásné výhledy na beskydské kopce: Pustevny, Radhošť, Vel. Javorník a další
- méně náročný okruh. Pouze ve třech místech je nutno překonat kratší stoupání ve sklonu 12–14 %.

Okruh Pískovna (2,4 km/ 67 m převýšení) - malý, ale záživný lesní okruh v blízkosti Janíkového sedla na Červeném kameni. Okruh je náročný na kondici. V obou směrech se překonává vždy v úseku 500 m a ve sklonu 11–12% převážná část z celkového převýšení.

V září 2014 otevřela Dana Zátopková na úpatí Červeného kamene nové discgolfové hřiště, které bylo realizováno na základě požadavků obyvatel vzešlých z Fóra Zdravého města.

 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  Kopřivnice rozvíjí svůj turistický potenciál s ohledem na automobilovou tradici, odkaz významných rodáků a přírodní podmínky. K rozvoji této oblasti navazuje účelná partnerství s okolními obcemi v rámci projektu Lašská brána Beskyd.
 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Partnerství s okolními obcemi.

Město Kopřivnice se v rámci rozvoje cestovního ruchu spojilo s městy Příbor, Štramberk a obcí Hukvaldy a založilo svazek, v rámci kterého rozvíjí aktivity projektu Lašská brána Beskyd http://www.lasska-brana.cz/. Každé z těchto čtyř měst má svá specifika a společnou prací přispívají k zvýšení turistické atraktivity regionu. Město Příbor se profiluje jako rodiště Sigmunda Freuda a obnovuje tradiční slavnosti, jako např. Valentinská pouť,  investovalo nemalé finanční prostředky do obnovy historických památek a v roce 2015 získalo ocenění Historické město roku. Hukvaldy rozvíjejí kulturní akce s odkazem k Leoši Janáčkovi a několikrát ročně pořádají atraktivní rytířské slavnosti na Hukvaldském hradě,  Štramberk těží z malebnosti dřevěných roubenek, zříceniny hradu zvané Trúba a tradičního cukrářského výrobku Štramberských uší. V roce 2016 se po krajském vítězství probojoval do finále soutěže Historické město roku, kde získal cenu ministryně pro místní rozvoj. Kopřivnice staví na své automobilové tradici spojené se značkou Tatra a rodácích, především výtvarníkovi Zdenku Burianovi a atletovi Emilu Zátopkovi. Ve městě jsou pořádány srazy automobilových veteránů, jsou organizovány tradiční kulturní, sportovní a společenské akce.

Sebehodnocení +1

Město se snaží rozvíjet svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu a protože si je vědomo, že není tradiční turistickou destinací, navazuje partnerství s okolními městy a zkvalitňuje tradiční turistickou infrastrukturu. Zaměřuje se na podporu pohybových aktivit, zejména cykloturistiky a pěší turistiky a odkaz průmyslové tradice a slavných rodáků prostřednictvím řady muzejních expozic.

Hodnocení oponenta +1

Město Kopřivnice sice leží v průmyslově založeném regionu, nicméně jeho konkrétní geografická poloha je výhodnější pro rozvoj udržitelných forem cestovního ruchu. Město disponuje velmi dobrou turistickou infrastrukturou, kterou průběžně rozvíjí i s ohledem na životní prostředí a veřejné zdraví. Využití a rozvoj cyklistiky a příměstských parků se k tomuto velmi vybízí.

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Celkový vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) byl od roku 2001 ve znamení stoupajícího trendu, tj. z počtu cca 5000 návštěvníků na úroveň 9 800 v roce 2005 (rok po vstupu do EU).

V roce 2013 nastal propad v počtu návštěvníků HUZ dle ČSÚ na úroveň 4 802 návštěvníků z 12 586 v roce 2012, což bylo  zapříčiněno především rekonstrukcí největšího ubytovacího centra ve městě s tradičně velmi dobrou obsazeností, tj. hotelu Bohemia. Rekonstrukce byla v roce 2013 přerušena, hotel zůstává zavřený, což má až do současnosti negativní dopad na návštěvnost.  V roce 2015 sice vzrostl počet hostů na 8 577 a v roce 2016 dokonce až na 9 491, v roce 2017 avšak opět poklesl na 6 344. Pokud nebude rekonstrukce dokončena, hotel otevřen nebo nahrazen jiným zařízením s dostatečným počtem lůžek a odpovídající úrovní, nelze předpokládat, že se návštěvnost zařízení přiblíží návštěvnosti z roku 2013. Přehled návštěvnosti od roku 2012 do 2017 dle ČSÚ je umístěn v příloze. Za rok 2018 nejsou data ještě k dispozici.

Město Chrudim dále podporuje atraktivitu města pro návštěvníky i tím, že nevybírá poplatky za ubytované návštěvníky.

V současné době (2019) je Hotel Bohemia stále ještě uzavřen. Město Chrudim jedná s majitelem hotelu o možnostech dokončení rekonstrukce a znovuotevření zařízení

Počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízení (ČSÚ)

 

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  viz tabulka 6.3.2

Město Chrudim podporuje atraktivitu města pro návštěvníky tím, že nevybírá poplatky za ubytované návštěvníky.

V současné době (2019) je Hotel Bohemia stále ještě uzavřen. Město Chrudim jedná s majitelem hotelu o možnostech dokončení rekonstrukce a znovuotevření zařízení.

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Vznikají nová ubytovací zařízení - ubytování v soukromí. Velký Hotel Bohemia je stále uzavřen, s tím souvisí i nižší počty rezidentů.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Využívání kapacity v ubytovacích zařízeních měřené počtem hostů bylo a je ovlivněno negativním způsobem tím, že v roce 2013 přestal fungovat hotel Bohemia, který disponoval významnými ubytovacími kapacitami, které by bylo možné využít pro konferenční aktivity a turismus. Zástupci města se snaží s majitelem města vyjednávat ohleně možnosti znovuotevření tohoto zařízení, nicméně situace je dlouhodobě neměnná. Ačkoliv došlo mezi lety 2016 (9491 hostů) a 2017 (6344 hostů) ke snížení návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, tak podle nejnovějších údajů ČSÚ za rok 2018 došlo k opětovnému nárustu počtu hostů (tj. 7339). Z tohoto vývoje je evidentní, že existují meziroční výkyvy v návštěvnosti města, která průběžně dosahuje cca 60 % úrovně situace, která byla před uzavřením výše uvedeného hotelu Bohemia. V této souvislosti nelze doporučit nic jiného neže jen nadále komunikovat s vlastníkem hotelu ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počet hostů neboli přenocování má kolísavý trend. Obecně lze konstatovat, že zájem turistů o přespání v Litoměřicích je relativně nízký (viz strategie).
Na počtu přenocování mají alespoň částečný podíl různé akce (zejména vícedenní konference), pořádané v hradu Litoměřice. Získaná data o počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních je zapotřebí hodnotit v kontextu geografické polohy. Litoměřice jsou blízko Praze (navíc velmi dobře dopravně dostupné), lze proto předpokládat, že velké množství potenciálních klientů ubytovacích zařízení je stahováno do hlavního města. Navzdory nedostatku vhodných ubytovacích kapacit a navzdory faktu, že situace v oblasti ubytování nebyla v předchozích letech příznivá (např. uzavření hotelu Roosevelt, Dejmalík, penzionu Sv. Václav, ..), což vidíme na výrazném poklesu ubytovaných v roce 2016, dostáváme se v roce 2017 opět na úroveň roku 2015, dokonce dochází k mírnému navýšení.

Nelze přesně rozklíčovat paralelu mezi ubytovacími zařízeními a ubytovanými hosty v návaznosti na akce pořádané ve městě, protože ubytovaní převažují během turistické sezony, avšak nelze zjistit přesné počty v jednotlivým měsících, neboť ty vycházejí z poplatků z ubytování a ty se vykazují jednou ročně.

Příloha: Přehled ubytování

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  46 404

6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti)
2014 - 39 152 
2015 - 45 864
2016 - 42 352
2017 - 46 404

Indikátor SPRM A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovcích kapacit

Indikátor SPRM A.II.2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V roce 2017 přenocovalo celkem 46 404 hostů. Tento ukazatel má opět  rostoucí trend, viz příloha Prehled ubytovani

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet ubytovaných hostů v posledním období mírně narůstá - s dlouhodobého hlediska je stabilizován.

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Údaje za správní území obce a ubytování zařízení shromažďuje Český statistický úřad za roky 2008-2015. Údaje jsou sledovány za hromadná ubytovací zařízení, sledují se také počty přenocování, počet hostů a přenocování se dále ještě dělí na tuzemské a zahraniční hosty. Počet hostů v ubytovacích zařízeních se v letech 2008-2009 držel na téměř identických číslech, a to i co se týká zahraničních a místních hostů, v roce 2008 se ubytovalo 49 935 hostů, v roce 2009 46 750 hostů. V letech 2010-2011 byl zaznamenán drobný pokles, který ale nebyl nijak markantní, v roce 2010 se ubytováno 45 032 hostů a v roce 2011 44 147 hostů. Od roku 2012 je zaznamenáván trvalý vzestup v počtu hostů v ubytovacích zařízeních. V roce 2012 se ve správním území obce ubytovalo 58 334 hostů, v roce 2013 61 150 hostů a v roce 2014 62 579 hostů. V roce 2015 došlo k mírnému poklesu, kdy zde bylo ubytováno 59 405 hostů. Roky 2012-2014 vykazují také vzestup v počtu přenocování, počty přenocování se pohybovaly mezi roky 2008-2011 většinou v rozmezí 84- 92 000 přenocování, v letech 2012-2015 to bylo již od 120 000 přenocování výše.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  59 405

Hodnota indikátoru:

Příloha č. 10_Počet hostů a přenocování

 

Počet hostů – 59 405

Počet přenocování – 120 328

(rok 2015)

Sebehodnocení +1

V letech 2012 - 2014 trvale rostl počet hostů v ubytovacích zařízení. Tento trend se zastavil v roce 2015, což přičítáme ekonomickému oživení po ukončení hospodářské recese a tedy zvýšenému zájmu turistů o zahraniční destinace. 

Pozitivně se jeví nárust počtu přenocování, kdy v letech 2008 - 2011 činil v průměru 88 000 přenocování a v letech 2012 - 2015 to bylo kolem 120 000 přenocování. 

Trend v prodloužení pobytu považujeme jednoznačně za podstatnější než celkový počet hostů v ubytovacíh zařízení a hodnotíme ho kladně.

Hodnocení oponenta +1

Město Jihlava nepatří mezi klasické destinace rozvoje cestovního ruchu a je tudíť závislé na svém zatraktivnění prostřednictvím pořádaných akcí a lákáním zejména domácích turistů. Dle vývoje statistik týkajících se počtu hostů v ubytovacích zařízeních dosáhlo město v letech 2013 a 2014 maximálních hodnot a od té doby se udržuje na stabilizované úrovni ve srovnání s dlouhodobým průměrem.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město Kopřivnice nelze považovat za klasickou cílovou turistickou destinaci. Přestože nabízí řadu turistických atrakcí, hosté, kteří do Kopřivnice za nimi přijíždějí obvykle volí ubytování v sousedním městečku Štramberk či přímo v horských oblastech Beskyd, které jsou od Kopřivnice vzdálené cca 15 km.

Dále uvedené tabulky vycházejí z údajů ČSÚ, které jsou veřejně přístupné. S ohledem na to, že provozovatelé ubytovacích zařízení nemají povinnost vykazovat počty ubytovaných ani bližší informace týkající se délky jejich pobytu, je nutno na uvedená data pohlížet s jistou mírou zkreslení. Město Kopřivnice nevybírá žádné poplatky souvisejícím s pobytem v ubytovacím zařízení, které by mj. umožnily přesnější evidenci hostů.

Počet hostů i průměrná délka jejich přenocování každoročně mírně stoupá. Lze to pravděpodobně přičítat i zvyšování kvality ubytovacích služeb, kdy provozovatelé ubytovacích zařízení investují do svých objektů a snaží se zkvalitňovat prostředí a zlepšovat nabízené služby.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  10 000+

Vývoj počtu hostů od roku 2012 do roku 2015 uvádí tabulka zpracovaná na základě podkladů ČSÚ. V roce 2014 přesáhl roční počet ubytovaných hostů poprvé v dlouhodobě sledované historii (od roku 2000) počet 10 tis. Mírně se také prodlužuje délka pobytu.

Sebehodnocení +1

Kopřivnice není městem, které by bylo turisticky atraktivní z pohledu trávení delších rodinných dovolených. V této oblasti je vystavena silné konkurenci ubytovacích zařízení v blízkých Beskydách či sousedním Štramberku.

Hodnocení oponenta +2

Vzhledem k tomu, že město Kopřivnice nepatří mezi turistické destinace, tak vývoj zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních se v posledních letech výrazně zvýšil. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst od mezi lety 2012 až 2015 za mimořádně vysoký. Je pravděpodobné, že v v letech 2014 a 2015 město dosáhlo určitého maxima. Lze také poukázat, že mezi roky 2014 - 2015 sice klesl počet rezidentů, ale výrazně se navýšil počet nerezidentů v roli hostů ubytovacích zařízení.

Rovněž se průběžně zvyšuje průměrný počet přenocování, což indikuje vyšší míru finanční výtěžnosti cestovního ruchu.

6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město pořádá nebo spolupořádá řadu kulturních a sportovních akcí:

ÚNOR - Masopustní jarmark - masopustní veselice s tradiční obchůzkou maškarád

DUBEN – Athény východních Čech – festival klasické hudby nejen pro mladé

ČERVENEC – Loutkářská Chrudim – týdenní přehlídka amatérského loutkářství s workshopy, loutkářskou poutí, hudebním programem

ČERVENEC - Balóny nad Chrudimí - balónová show s doprovodným programem

SRPEN – Rallye Železné hory – automobilové závody se startem, cílem a servisní zónou v Chrudimi

SRPEN – Salvátorská pouť – kolotoče, atrakce pro malé i velké, stánkový prodej

SRPEN - MTB Maraton Manitou Železné hory – cyklistické závody pro všechny věkové kategorie s bohatým doprovodným programem

SRPEN/ZÁŘÍ - Zlatá Pecka - hudební festival s účastí chrudimské rodačky Dagmar Peckové

ZÁŘÍ – Obžínky – folklórní festival a celodenní trh lidových řemesel, tradiční dožínkové občerstvení

ŘÍJEN – Bramborový jarmark

LISTOPAD - Loutkářský víkend – víkend plný pohádek pro děti (přehlídka loutkářských souborů)

LISTOPAD – Kateřinské posvícení – posvícení se zabíjačkou a jarmarkem na Resselově náměstí

PROSINEC – Mikulášský jarmark – tradiční jarmark s „čertem a Mikulášem“

PROSINEC – Stříbrná neděle v Muzeu – celodenní prodejní akce ve všech prostorách Muzea – zaměřeno na vánoční dárky

Každoročně je vyhlášen tématický rok, v rámci kterého se konají další akce (rok 2018 a 2019 - Chrudim sobě www.chrudimsobe.cz)
V posledních letech se zintenzivňuje spolupráce s Národním geoparkem Železné hory při pořádání akcí zaměřených na tradice. Vždy se jedná o jarmark (s nabídkou regionálních produktů, ukázkou tradičních řemesel apod.) doplněný doprovodnými akcemi zaměřenými na aktuální téma.  

Město je možné projít s průvodcem. Průvodcovské služby nabízí turistické informační centrum města.
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/pruvodce-po-chrudimi/

O všech akcích se mohou návštěvníci informovat v Informačním centru -
www.chrudimsky.navstevnik.cz

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s., který spolupracuje s MAS Železnohorský region na certifikaci regionálních výrobků pod značkou Železné hory - regionální produkt. Tyto produkty propagujeme např. na Dni Země a prostřednictvím Informačního centra.

http://www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory/

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město připravuje akce, jehož je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město Chrudim se již standardně zaměřuje na pořádání tradičních i nových akcí podporujících cestovní ruch. Jedná se zejména o jednodenní aktivity, které zvyšují atraktivitu spíše celého mikroregionu. Město Chrudim se tak stává spíše bránou Železných hor a významnou podpůrnou destinací tohoto mikroregionu. Kladně lze hodnotit i podporu města pro certifikaci regionálních produktů pod značkou Železné hory.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Akce organizované městem - pravidelné, nárazové

Město je hrdé na vinařskou tradici. Velké množství kulturních akcí proto přímo souvisí s vínem. Významnou úlohu v propagaci regionálních vín má hrad Litoměřice zvaný Svatostánek českého vinařství. Zahrnuje Expozici českého vinařství, degustační místnost, archiv vín a kongresové prostory. Budova se nachází v centru města. Byla provozována Centrem cestovního ruchu Litoměřice, nyní Kulturním a kongresovým centrem. Mj. je pořádán i „Ples vína“, v červnu pak soutěžní, prezentační a prodejní akce vinařů „Litoměřický hrozen“. Každý měsíc probíhá v degustační místnosti hradu „Povídání o víně“, v jehož průběhu je vždy představováno jedno vinařství. Tradici má i „Žehnání svatomartinským vínům“, jimž žehná biskup litoměřický v přítomnosti zástupců města v čele se starostou. V hradu a zároveň i domě kultury probíhá  každý rok v dubnu obdobná akce „Vinařské Litoměřice“, organizovaná Ortopedickým centrem Ústí nad Labem. Zřejmě nejnavštěvovanější akcí v roce však je zářijové „Litoměřické vinobraní“ – každoroční dvoudenní velkolepá akce pořádaná MKZ, kterou navštěvuje kolem 20 až 30 tisíc osob. 
Hovoříme-li o specifikách města, nelze nezmínit tradiční jarní tržnici Zahrady Čech a podzimní výstavu Zahrady Čech. V roce 2016  proběhla jubilejní 40. výstava Zahrady Čech. V rámci výstavy mají možnost představit místní zemědělci, ovocnáři i další podnikatelé své produkty. Lákadlem pro návštěvníky je ale také pestrý doprovodný program a možnost zviditelnění i dalších vystavovatelů ne přímo zaměřených na ovocnářství a zemědělství.

http://www.kamvltm.cz/

Příloha: seznam tradičních akcí, akce hradu, jejich návštěvnost, program Zahrady Čech
 

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  ANO

Jsou podporovány aktivity týkající se vinařství, propagace regionálních potravin, výstavní akce typu Gastrofood, Výstava Zahrada Čech, farmářské trhy.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Kromě tradičních přibývají další pravidelné akce.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město organizuje pestrou škálu festivalů a dalších akcí, které přispívají jak k rozvoji místního cestovního ruchu, tak k posílení komunitního života ve městě. 

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Jihlava jako nejstarší královské horní město je městem, které se sice soustředí na svou bohatou historickou tradici jako centra dolování stříbra, ražby mince, řemesel a obchodu, zároveň ale propaguje významné osobnosti, které v Jihlavě žily (především doby moderny) a uvědomuje si současné moderní trendy a současný moderní rozvoj. K tradičním slavnostem a akcím, které jsou na území města pořádány, patří Jihlavský havířský průvod, který je oslavou bohaté historie města, dále Festival Mahler Jihlava – hudební festival, který si připomíná jednu z nejvýraznějších osobností moderny Gustava Mahlera, který v Jihlavě strávil 15 let a jehož dům byl velmi citlivě rekonstruován v rámci projektu k rozvoji infrastruktury cestovního ruchu; Mezinárodní festival dokumentárních filmů – věhlasný festival týkající se dokumentárního filmu. Akce jako festival Mahler Jihlava a Mezinárodní festival dokumentárních filmů jsou akcemi nejen místního, ale i nadregionálního a mezinárodního významu, které výrazně podporují rozvoj místní turisticky. Jihlavský havířský průvod přispívá k rozvoji občanství a sounáležitosti s městem.

Tradiční akce v Jihlavě! - http://www.jihlava.cz/tradicni-akce-v-jihlave/ds-56220/p1=103884

Kalendář akcí -http://www.jihlava.cz/ap/p1=103871, každý měsíc je uveřejněn i v tištěné podobě v Novinách jihlavské radnice, které dostávají občané zdarma do svých schránek.

 

Tradiční akce dlouhodobě podporované městem (termíny posledních ročníků):

Peklo v jihlavském podzemí - 2. - 4.12.2016

Každoročně se  jihlavské podzemí mění v peklo. Kolem svátku sv. Mikuláše probíhají prohlídky podzemí spojené s vystoupením čertů, Mikuláše, andělů a zlobivých dětí uvězněných v pekelné kobce.

Festival Mahler Jihlava - Hudba tisíců - 18. 5. - 7. 7. 2016

V roce 2000 se u příležitosti 140. výročí narození Gustava Mahlera v Kalištích u Humpolce a 130. výročí jeho prvního veřejného vystoupení konaly v Jihlavě první Mahlerovské slavnosti, které se setkaly s velkým úspěchem a dokonce i mezinárodním ohlasem. Již tehdy vznikla myšlenka na tuto událost navázat a vytvořit v Jihlavě tradici hudebních slavností spojených se jménem tohoto velikána. V roce 2002 se tak v Jihlavě konal první mezinárodní hudební festival "Mahler Jihlava 2002" a od tohoto roku se festival koná každoročně.

Jihlavské folklorní léto - 16. - 19. 6. 2016

Každoroční mezinárodní přehlídka folklorních souborů.

Jihlavský havířský průvod - 24. - 26. 6. 2016

Již v roce 1799 prošel ulicemi Jihlavy ke kstelu sv. Jana Křtitele první průvod 12 chlapců oděných do hornických šatů a byla tak založena dlouholetá tradice. V 80. letech 19. století začala tato tradice upadat. Znovu ji obnovil Johanes Haupt , fotograf a historický nadšenec. Rozhodl se založit novou tradici v podobě hornického průvodu. Dne 24. června 1890 vyšlo 44 chlapců - havířů z náměstí. Oblečeni byli do přesných kopií historických krojů se všemi doplňky a náležitostmi, jak vypadaly v 16. století. Havířský průvod se od roku 1890 konal téměř pravidelně až do roku 1944. Po 2. světové válce až do roku 1989 se průvody konaly sporadicky. Tradici se znovu podařilo obnovit v roce 1999 díky občanskému sdružení Jihlavský havířský průvod. Průvod se koná v Jihlavě každé dva roky. Více v animovaném filmu O jihlavském havířeníhttps://www.youtube.com/watch?v=_kxEC5K6N7w

Svatý Martin 2017 - 11. 11. 2016

Každforoční  příchod svatého Martina na bílém koni s doprovodem, který čítá asi 200 osob.

Jihlavská pouť - 29. 6. - 3. 7. 2016

Festival sborového umění - 3. - 5. 6. 2016

FSU Jihlava je prestižní přehlídka sborového umění s dlouholetou tradicí, která umožňuje prezentaci i vzájemnou interpretační konfrontaci špičkových českých amatérských pěveckých sborů s pěveckými sbory ze zahraničí.

Horácký letecký den - 10. 9. 2016

DED + Den zemědělců - 3. 9. 2016

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí o kulturním dědictví v mezinárodním kontextu.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava - 25. - 30. 10. 2016

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava je největší přehlídkou autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě, která se za dobu své existence stala nepřehlédnutelnou součástí českého i světového dokumentárního dění.

 

Akce podporující navázání česko-německé spolupráce:

Výstava Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci - 25.06.2011 - 30.09.2011 -http://www.jihlava.cz/nikdy-zcela-neodesli-jihlavsti-nemci/d-516980/p1=106126

Jihlavské dny 2016 / Iglauer Heimattage 2016 - 23.06.2016-25.06.2016

http://www.tyden.cz/rubriky/relax/cestovani/v-jihlave-zacaly-slavnosti-nazvane-jihlavske-dny-heimattage_388529.html

http://jihlava.city.cz/akce/jihlavske-dny-iglauer-heimattage-ukazi-spolecnou-cesko-nemeckou-historii-jihlavy/421

Příloha č. 11 - Mähischer Grenzbote_Februar_März_2016

Příloha č. 12 - Mährischer Grenzbote_April_Mail_2016

Příloha č. 13 - Mährischer Grenzbote_SONDERAUSGABE Heimattage 2016

kniha Čestní občané města Jihlavy 1825-2015 a nástin dějin samosprávy města (německá mutace) - vydáno v červnu 2016

chystaná výstava Pomlu začalo být zase dobře - 17.06.2017 - 31.07.2017  - usnesení Rady měst aJihlavy č. 116/17-RM

 

Výstavy na Domě Gustava Mahlera:

2008 

Emanuel Ranný - obrazy, grafika http://www.jihlava.cz/emanuel-ranny-obrazy-grafika/d-517041/p1=106237

Alfred Habermann http://www.jihlava.cz/alfred-habermann/d-517042/p1=106241

Vladimír Franz - Písně potulného tovaryše http://www.jihlava.cz/vladimir-franz-pisne-potulneho-tovaryse/d-517043/p1=106244

2009

Eva Činčerová - grafika http://www.jihlava.cz/eva-cincerova-grafika/d-517038/p1=106226

Picasso v Jihlavě! 

Dílo Adolfa Loose ve fotografiích Waltera Zedniceka http://www.jihlava.cz/dilo-adolfa-loose-ve-fotografiich-waltera-zedniceka/d-517040/p1=106231

2010

Pocta hudbě Gustava Mahlera http://www.jihlava.cz/pocta-hudbe-gustava-mahlera/d-517018/p1=106189

Salvator Dalí - Božská komedie http://www.jihlava.cz/salvador-dali-bozska-komedie/d-517034/p1=106211

Gustav Mahler a Vídeň http://www.jihlava.cz/gustav-mahler-a-viden/d-517035/p1=106216

Ida Saudková - Krása http://www.jihlava.cz/ida-saudkova-krasa/d-517036/p1=106219

Josef Hoffmann - ornament a moderna http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-ornament-a-moderna/d-517037/p1=106222

2011

Josef Hoffmann - symfonie architektury a designu v černé a bílé http://www.jihlava.cz/josef-hoffmann-symfonie-architektury-a-designu-v-cerne-a-bile/d-516978/p1=106111

Chvála hudbě http://www.jihlava.cz/chvala-hudbe/d-516979/p1=106123

Nikdy zcela neodešli - jihlavští Němci 

Adolf Roller http://www.jihlava.cz/alfred-roller/d-517009/p1=106174

Milíčův dům Přemysla Pittra na pražském předměstí http://www.jihlava.cz/milicuv-dum-premysla-pittra-na-prazskem-predmesti/d-517014/p1=106181

Tomáš Procházka, David Szalay - autorský stříbrný šperk a kovová plastika http://www.jihlava.cz/tomas-prochazka-david-szalay-autorsky-stribrny-sperk-a-kovova-plastika/d-517015/p1=106186

2012

Hanuš Lamr - šperky, Zlatka Lamrová - textilní brouci http://www.jihlava.cz/hanus-lamr-sperky-zlatka-lamrova-textilni-brouci/d-516967/p1=106096

Alice Waisserová - Eden http://www.jihlava.cz/alice-waisserova-eden/d-516968/p1=106098

Na výletě - fotografie Evy Bystrianské http://www.jihlava.cz/na-vylete-fotografie-evy-bystrianske/d-516969/p1=106103

Daniel Reynek - fotografie http://www.jihlava.cz/daniel-reynek-fotografie/d-516973/p1=106106

Alfons Mucha http://www.jihlava.cz/alfons-mucha/d-516976/p1=106109

2013

Eliška MAtoušková - světlo a stín http://www.jihlava.cz/eliska-matousova-svetlo-a-stin/d-516938/p1=106037

České a moravské synagogy http://www.jihlava.cz/ceske-a-moravske-synagogy/d-516939/p1=106038

Věroslav Bergr - pocta Mahlerovi http://www.jihlava.cz/veroslav-bergr-pocta-mahlerovi/d-516947/p1=106064

Tripolis Praga http://www.jihlava.cz/tripolis-praga/d-516948/p1=106070

Mária Danielová - subtilní energie http://www.jihlava.cz/maria-danielova-subtilni-energie/d-516959/p1=106090

Josef Jambor - okouzlení krajinou http://www.jihlava.cz/josef-jambor-okouzleni-krajinou/d-516961/p1=106091

2014

Irena Wagnerová - chaos a řád http://www.jihlava.cz/irena-wagnerova-chaos-a-rad/d-516926/p1=106013

Mahlerovi současníci http://www.jihlava.cz/mahlerovi-soucasnici/d-516927/p1=106016

Frýdlantský umělecký smalt http://www.jihlava.cz/frydlantsky-umelecky-smalt/d-516934/p1=106026

Dirigenti http://www.jihlava.cz/dirigenti/d-516935/p1=106027

David Bartoň - obrazy: krajiny z filmu Jako nikdy http://www.jihlava.cz/david-barton-obrazy-krajiny-z-filmu-jako-nikdy/d-516936/p1=106030

Gustav Krum - jihlavská pevnost http://www.jihlava.cz/gustav-krum-jihlavska-pevnost/d-516937/p1=106033

2015

Židovské zvyky a tradice http://www.jihlava.cz/zidovske-tradice-a-zvyky/d-516707/p1=105373

Funkce a styl http://www.jihlava.cz/funkce-a-styl/d-516708/p1=105374

Šárka Radová - Kontrasty http://www.jihlava.cz/sarka-radova-kontrasty/d-516709/p1=105375

Počátky konců http://www.jihlava.cz/pocatky-koncu/d-516710/p1=105376

Eva Prokopcová - Partitury v obrazech http://www.jihlava.cz/eva-prokopcova-partitury-v-obrazech/d-516711/p1=105377

Fantazie a realita Františka Dlouhého http://www.jihlava.cz/fantazie-a-realita-frantiska-dlouheho/d-516712/p1=105378

2016

Krása knižních vazeb http://www.jihlava.cz/krasa-kniznich-vazeb/d-516674/p1=105352

Opuštěné světy http://www.jihlava.cz/opustene-svety/d-516675/p1=105353

Zdeněk Hudeček - Ve jménu krásy http://www.jihlava.cz/zdenek-hudecek-ve-jmenu-krasy/d-516676/p1=105354

Mahler 15 http://www.jihlava.cz/mahler-15/d-516677/p1=105355

Pavla Czeinerová - under my breath http://www.jihlava.cz/pavla-czeinerova-under-my-breath/d-516678/p1=105356

Václav Rožánek - obrazy a monotypy http://www.jihlava.cz/vaclav-rozanek-obrazy-a-monotypy/d-516679/p1=105357

2017

Oldřich Blažíček - malíř radosti http://www.jihlava.cz/oldrich-blazicek-malir-radosti/d-516673/p1=105997

 

 

 

 

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Jihlava jako město s bohatou historickou tradicí dlouhodobě podporuje tradiční akce a v posledních letech se intenzivně zaměřuje také na obnovování zpřetrhaných česko-německých vazeb viz celý oddíl 6.3.3.

Nejvýznamějšími a nejvyhledávanějšími jsou bezpochyby Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Jihlavské havíření a každoroční

Sebehodnocení +1

Tradiční akce josu dlouhodobě podporovány městem a jejich úroveň s přibývajícími léty roste. V mnoha případech se nejedná pouze o regionální akce, ale i o akce nadregionálního a mezinárodního charakteru.

Z uvedeného výčtu akcí je patrné, že město se nezaměřuje pouze na určité skupiny, ale pořádá akce pro širokou škálu publika, od rodin s malými dětmi až po milovníky vážné hudby a dokumentárního filmu.

Hodnocení oponenta +1

Město poskytuje možnosti pro specifika místních výrobků, ve městě se pořádají tradiční akce a slavnosti, což ve svém důsledku vede k rozvoji místní komunity jako celku.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město pořádá nebo podporuje řadu dnes již tradičních akcí určených jak obyvatelům města, tak i turistům a návštěvníkům. Jde o různé jarmarky, sportovní nebo kulturní akce. Mezi ty nejznámější patří:

Jarmarky a trny

 • Mikulášský trh – dvoudenní akce probíhá počátkem prosince před svátkem sv. Mikuláše. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Na den sv. Mikuláše připravuje město ve spolupráci s partnery zábavný program zakončený rozsvícením vánočního stromu a Lašský běžecký klub pořádá pro děti Mikulášský běh parkem
 • Vánoční trh – dvoudenní akce před vánočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím. Akce bývá spojena s odpoledním doprovodným programem zejména pro děti.
 • Velikonoční trh - dvoudenní akce před velikonočními svátky. V jeho průběhu jsou k v centru města umístěny prodejní stánky s různým zbožím.
 • Farmářské trhy – od roku 2011 organizuje město Farmářské trhy. Čtyřikrát ročně mají obyvatelé a návštěvníci města možnost nakoupit v centrální zóně produkty od lokálních výrobců potravin, zejména zemědělců, pekařů, uzenářů, výrobky z kravského či kozího mléka, bylinky a koření a také jarní či podzimní sadbu rostlin (zeleniny i okrasných rostlin) či dřevěného kuchyňského náčiní od místních řezbářů. Farmářské trhy bývají doprovázeny zajímavým programem, např. minivýstavou zemědělských zvířat nebo mykologickou poradnou.
 • Starodávný jarmark v Sadu E. Beneše – při příležitosti Bartolomějské pouti je v centrální zóně města organizován trh s tradičními řemeslnými výrobky a regionálními pochutinami. 
 • Kopřivnická (Bartolomějská) pouť na konci letních prázdnin bývá v Kopřivnici tradiční pouť, která je hojně navštěvovaná jak obyvateli Kopřivnice tak i návštěvníky z jiných měst.
 • Pouti v MČ Mniší, MČ Lubina, MČ Vlčovice – tradiční pouti v místních částech města Kopřivnice.

Sportovní akce

 • Běh rodným krajem E. Zátopka vč. doprovodných akcí – každý rok v září organizuje město ve spolupráci s partnery sportovní akci s mezinárodní účastí. Kromě hlavního běžeckého závodu, kterého se účastní sportovci z celého světa, je akce doprovázena menšími akcemi, např. atletickým závodem pro děti Minizátopek nebo Lidovým během, který je určen všem nezávodním běžcům, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví. Tohoto sportovního svátku ze pravidelně účastní členové Českého olympijského výboru společně s Danou Zátopkovou, olympioničkou a manželkou kopřivnického rodáka běžce Emila Zátopka. V roce 2017 proběhne již 15. ročník této akce.
 • Malá a Velká cena města Kopřivnice v krasobruslení – krasobruslařské závody,  které pořádá Figure Skating Club Kopřivnice. V roce 2016 se uskutečnil 44. ročník Velké ceny, které se zúčastnilo 160 závodníků v 10 kategoriích. Klub rovněž každoročně pořádá Vánoční exhibici.
 • Kopřivnická laťka – v prosinci 2016 se uskutečnil 26. ročník závodu ve skoku vysokém, kterého se zúčastnilo 121 žáků základních a středních škol. Akci pořádá ZŠ Dr. M. Horákové.
 • Beskyd Model KIT SHOW – akci pořádá občanské sdružení Beskyd model KIT SHOW. V květnu 2017 se uskutečnil 21. ročník. Beskyd Model Kit Show se od svého vzniku nezaměřuje pouze na aktivní modeláře, ale i na širokou veřejnost. Kromě výstavy a několika soutěží je pro návštěvníky připraven pestrý doprovodný program, např. výstava několika modelů z produkce automobilky Tatra, ukázky výzbroje a výstroje armád, které se utkaly ve druhé, ale i v první světové válce, apod.
 • Sportovní hry zdravotně postižených dětí a dospělých – v květnu 2017 se uskutečnil 20. ročník celostátní akce, která kromě obdivuhodných sportovních výkonů nabízí také bohatý kulturně-společenský doprovodný program. Dvoudenní pořádá Asociace zdravotně postižených Kopřivnice.
 • Kopřivnický drtič – je poloorientační nezávodní hobby MTB maratón, který v červnu 2017 proběhne již po dvacáté. Akci, které se účastní tisícovka cyklistů z celé republiky pořádá CykloArt Bike Club.
 • Pochod všech generací - jde o každoročně městem pořádanou akci, která není pouze pasivní zábavou, ale také příležitostí udělat něco pro své zdraví. Kromě sportovního výkonu bude pro účastníky připraven příjemný doprovodný program.
 • Výstup na Mount Everest – dvoudenní akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice při níž zájemci zdolají převýšení 8 848 metrů výstupem po sjezdovce na Červeném kameni. Účastníci se mohou registrovat ve třech kategoriích – sólolezci, duolezci a družstva, která jsou u dospělých maximálně šestičlenná, u dětí desetičlenná. Na sjezdovce, která měří celkem 821 metrů, úspěšní sólolezci našlapou zhruba 55 km a na vrchol vyjdou devětatřicetkrát.

Kulturní akce

 • Koprstar – v roce 2017 proběhl 23. ročník pěvecké soutěže pro děti a mladé lidi ve věku od 3 do 18 let. Castingová kola probíhají v místních školách, školkách a pořádajícím Domě dětí a mládeže Kopřivnice a jejich vítězové postoupí do semifinále, kde vystoupí před porotou. Porotci vyberou 10 finalistů, kteří se následně ucházejí o přízeň poroty, ale také o sympatie diváků v kinosále kulturního domu a u obrazovek Kabelové televize Kopřivnice.
 • Kopřivnická bedna – tradiční akce pořádaná Domem dětí a mládeže Kopřivnice, jde o mezinárodní nepostupovou přehlídku dětského, studentského a jinak mladého divadla. V roce 2017 proběhne 17. ročník akce.
 • Kopřivnická vánočka – tradiční předvánoční divadelní přehlídka pořádaná Domem dětí a mládeže a partnery
 • Kopřiva - dvoudenní přehlídka netradičních (alternativních, experimentálních) divadel. Kopřiva je jedním z nejstarších divadelních festivalů v ČR. Mapuje autorské divadlo a představuje nejrůznější směry netradičního divadla – činoherní, taneční, loutková a plenérová představení, divadlo neslyšících či představení jednoho herce. V roce 2017 proběhl 31. ročník akce.
 • Motýlek – v listopadu 2016 proběhl již 20. ročník přehlídky tance zpěvu a dramatické tvorby dětí s různými druhy smyslových, mentálních či tělesných handicapů. Na tuto akci se do Kopřivnice sjíždějí stovky účinkujících ze zařízení nejen z celé České republiky, ale také ze slovenské Žiliny a partnerských měst Kopřivnice z Polska a Francie. Akci ve spolupráci s městem pořádá Dětské centrum Kopřivnice.
 • Taneční soutěž Tatra – v listopadu 2016 proběhl 50. ročník postupové soutěže tanečních párů třídy Dospělí A ve standardních a latinských tancích. U příležitosti tohoto výročí vydalo město tištěný almanach.

Ostatní

Kopřivnické dny technikyod roku 2012 je město spoluorganizátorem akce, která během dvou dnů navštíví více než 20 tisíc návštěvníků. Jde o přehlídku výrobců a výrobků z Kopřivnice a také ukázku zemědělské a hasičské techniky s bohatým kulturním a společenským programem.

 • 6.3.C Podpora turistiky z hlediska specifik místních výrobků a pravidelnosti tradičních akcí v obci ?
  Organizace a podpora široké škály aktivit pro různé cílové skupiny.

Město a jeho příspěvkové organizace (Kulturní dům Kopřivnice, Dům dětí a mládeže, Správa sportoviš Kopřivnice, základní a mateřské školy) organizují řadu tradičních akcí. Město vstupuje jako partner do akcí pořádaných NNO či podnikatelskými subjekty a celou řadu aktivit podporuje prostřednictvím dotačních programů zaměřených na oblast kultury, sportu, mezinrodní spolupráci apod.

Sebehodnocení +2

Město organizuje a podporuje řadu tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí.

Hodnocení oponenta +2

Město Kopřivnice organizuje velmi širokou škálu akci podporujících tradičnost města, místní výrobky a celkově místní a regionální cestovní ruchu. Rovněž velmi pozitivně lze hodnotit tradiční sportovní a kulturní akce, jejichž zaměření je velmi dobře v tomto auditu popsáno a je evidentní, že měst průběžně usiluje o co největší míru podpory této problematiky.

6.3.4 Zkoumá obec, jak místní subjekty (obyvatelé i podnikatelé) vnímají cestovní ruch, resp. přijíždějící návštěvníky, v dané obci? Zdali jako příležitosti nebo hrozbu? (Pozn.: Tato otázka se týká pouze turistických destinací [např. památka UNESCO, lázeňská města], pro ostatní obce je nerelevantní.)
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Tato otázka není pro město Chrudim relevantní, protože město Chrudim nelze považovat za turistickou destinaci.

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?
Sebehodnocení 0
Trend nehodnoceno
Hodnocení oponenta 0
Trend nehodnoceno
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Není relevantní.

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?
  Není relevantní.
Trend nehodnoceno
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

 Bez komentáře.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Nerelevantní

 • 6.3.E Vnímání rozvoje turistiky místními obyvateli a podnikateli ?

Tato část není relevantní pro hodnocení.

...přehled aktuálních kompletních Auditů