• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

6 Místní ekonomika a podnikání

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vývoj počtu registrovaných i aktivních ekonomickcých subjektů v Jihlavě setrvale stoupá.

Město vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost (průmyslový park, MHD, MŠ, projekty veřejné infrastruktury, projekty zvyšující atraktivitu města)

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, problém trvá u malých a mikro podniků.

V letech 2020-2021 bude tvořen nový strategický plán, kde se otevře možnost znovu nastavit, resp. aktualizovat přístup města k podnikatelským subjektům a nastavit nové formy vzájemné spolupráce.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Jihlava disponuje širokým spektrem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podporu vzniku nových podnikatelských subjektů. V porovnání se situací v předchozích auditech na nižší úrovni kategorií B a C je evidentní, že město Jihlava udržuje a dále prohlubuje aplikaci těchto nástrojů. Stále lze jen vytknout absenci podpory pro začínající podnikatele ve městě, např. formou podnikatelských inkubátorů, příp. malým a mikro podnikům.

Ve městě Jihlavě se v posledních 4 až 5 letech průběžně mírně zvyšuje počet aktivních podnikatelských subjektů, což lze hodnotit jako pozitivní trend odpovídající celkově přížnivému makroekonomickému vývoji v ČR. Město Jihlava má dlouhodobě velmi předimenzovaný pracovní trh s masivní poptávkou po pracovní síle. Auditovaný vývoj v posledních letech jednoznačně prokázal, mimořádně příznivou situaci na trhu práce, která vyústila až v nutnost zajištění zahraničních pracovních sil.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město staví na dlouhodobě realizovaných aktivitách, které se mu v minulosti osvědčily. Podporu místní zaměstnanosti a podnikání spatřuje nejen ve vytváření fyzických podmínek pro podnikání, ale také ve zvyšování kvality ve vzdělávání, především na úrovni základních škol, které jako zřizovatel může ovlivnit nejvíce. Podporuje aktivity zaměřené na zvyšování zájmu o technické obory, které jsou mezi zaměstnavateli v tomto regionu nejvíce žádané.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocen

Velmi oceňuji aktivity města v oblasti podpory místní zaměstnanosti a podpory firem. Celkový přístup v této oblasti je velmi dobrý. Mám pouze žádost o zpřesnění ukazatele počtu podnikatelských subjektů dle metodiky tohoto indikátoru (viz komentář níže).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem, výstavbou a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Soukromé podnikání zde má stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Město podporuje podnikání v oblasti služeb prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor. Zde se snaží podpořit stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách (především prostory na Náměstí sloužící k pohostinství a k poskytování jiných služeb), a nebo realizací svých projektů.

Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu a Integrovaném plánu rozvoje města Velké Meziříčí.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Město disponuje dlouhodobou tradicí strategického plánování, včetně strategicky založené podpory podnikání a zaměstnanosti. Tato politika podpory využívá širokou škálu nástrojů, konkrétně v auditu popsaných. Praktický dopad těchto nástrojů na ekonomický segment udržitelného rozvoje města je zřetelný a dlouhodobě stabilní a je také pozitivně hodnocen i ze strany podnikatelské veřejnosti. Z kvantitativního hlediska však, jak se zdá, jak počet podnikatelských subjektů, tak zejména míra nezaměstnanosti dosáhly svých přirozených limitů. V budoucnu proto bude třeba podporu více zacílit na rozvoj technologických inovací v souvislosti s postupující digitalizací a automatizací výrobních i nevýrobních procesů (Průmysl 4.0.).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Díky růstu globální ekonomiky, především pak ekonomiky ČR, dochází v chrudimském regionu k poklesu nezaměstnanosti. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru.

Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům a NNO, ani daně z nemovitosti nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim i nadále pokračuje v pozitivním trendu nejen z hlediska běžných statistik týkajících se např. vývoje míry nezaměstnanosti, která v podstatě dosáhla již přirozemí míry nezaměstnanosti, a dále stabilního vývoj počtu podnikatelských subjektů, ale zejména aktivně přistupuje k nástrojům pozitivně podporujícících zaměstnanost a podnikatelské prostředí ve městě. Velmi lze ocenit rozšiřování spektra nástrojů a navíc i jejich prohlubování z hlediska interního hodnocení jejich úspěšnosti.


Určitým rizikem do budoucna mohou být některé nové trendy, které se objevují a stále častěji diskutují nejen v akademické sféře, ale také na různých konferencích a fórech k průmyslu 4.0, který přináší společně s prostupující digitalizací společnosti nové a nové výzvy. Připravenost lokalit zaměřených mj. na strojírenství bude vyžadovat velmi intenzivní a aktivní přístup měst, aby alespoň pomáhali připravit se příslušným subjektů na tyto nové výzvy a trendy (např. otázka vzdělávání a propojování vzdělávacích aktivit s aktivitami nových moderních forem průmyslu).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice vykazuje v oblasti podnikání a zaměstnanosti dlouhodobou stabilitu. Zaměstnanost je podporována rozvojem a finančním zajištěním příspěvkových organizací města a neziskového sektoru. Litoměřice jsou typickým městem služeb jak v oblasti sociální a zdravotní, tak v oblasti pohostinství, což souvisí nejen s rozvinutým cestovním ruchem, ale i se všemi dalšími oblastmi, které zajišťují veškerý komfort obyvatelům Litoměřic. Soukromé podnikání zde má skutečně stabilní základnu s poskytováním služeb odpovídajícím poptávce. Snahou města je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí i tím, že nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města poskytnutých podnikatelům (především lukrativní prostory na náměstí sloužící především k pohostinství) nebo realizací svých projektů.
Podpora podnikání je zakotvena v Územním plánu (využití brownfieldů) a Strategickém plánu rozvoje města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Litoměřice přispívají cílevědomě a relativně úspěšně k rozvoji zaměstnanosti a podnikání jak prostřednictvím městem realizovaných veřejných služeb, tak pobídkami pro rozvoj MSP

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.1.1 Disponuje město nástroji pro podporu zaměstnanosti nebo podporu vzniku nových podnikatelských subjektů? Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

A/Strategické dokumenty města

B/ Průmyslový park a brownfields

C/ Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost

D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně

 

 

A/Strategické dokumenty města

a)  Strategický plán statutárního města Jihlavy do roku 2020

http://www.jihlava.cz/strategicky-plan-rozvoje-mesta/ms- 103678/p1=103678

Základní strategický střednědobý dokument města (období 2014-2020), který představuje strategickou vizi a určuje cíle a opatření. Prioritní oblasti 1) Vzdělávání, zaměstnanost a podnikání; 2) Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost;  3) Udržitelný rozvoje města;  4) Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

Návrhy Akčních plánů, viz. https://www.jihlava.cz/realizace-strategie/d-500894,  byly v souladu s implementačním postupem strategie každoročně schváleny Zastupitelstvem města Jihlavy. Pouze v roce 2017 prošel Strategický plán procesem aktualizace a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014-2016, viz https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415, proto nebyl pro rok 2017 Akční plán ke strategii zpracováván. O návrhu postupu aktualizace SP a vyhodnocení jeho naplňování v letech 2014-2016 rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 21. zasedání dne 19. 6. 2017 usnesením č. 221/17- ZM.

Naplňování stanovených opatření je vyhodnocováno prostřednictvím Zprávy o plnění strategického plánu rozvoje města, viz https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415. Tato zpráva má za cíl zachytit aktuální stav projektů a aktivit zařazených do krátkodobého akčního plánu a zároveň tak průběžně zhodnotit celkové plnění vytyčených cílů strategie.

V roce 2017 bylo vyhodnoceno plnění SP za roky 2014-2016 dokument Návrh postupu aktualizace SP města Jihlavy 2014-2020 a nástrojů jeho implementace viz https://www.jihlava.cz/plneni-strategie/d-505415. V tomto roce tudíž nebyla zpracována Zpráva o plnění SP.

Z následujících Zpráv o plnění SP stojí v prioritní oblasti A - vzdělávání, podnikání a zaměstnanost za zmínku zejména následující:


Specifický cíl A2: Podporovat kvalitu v oblasti předškolního a základního vzdělávání na území města

 •     Mateřská škola Na Dolech - dokončena novostavba mateřské školy pro 100 dětí se školní zahradou s hracími prvky. Objekt obsahuje čtyři třídy po 25 dětech, polytechnickou dílnu, třídu pro vnitřní pohybové aktivity, dětskou saunu a vlastní kuchyň. Jedno oddělení umožňuje tzv. internátní provoz, tedy možnost pobytu dětí přes noc. Součástí stavby je nové parkoviště a příjezdová cesta. Provoz byl zahájen 1. 9. 2019. V roce 2016 byla mezi městem a společností Bosch uzavřena smlouva (https://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984) o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání, kde se společnost Bosch zavázala podporovat předškolní vzdělávání po dobu 10 let částkou 1.000.000 Kč ročně a město Jihlava zajistí 75 míst v nové školce s internátním provozem. Důvodem je možnost lešího sladění pracovního a rodinného života  a usnadnění návratu do práce zejména ženám pracujícím ve směnném provozu.

Specifický cíl A3: Vytvářet podmínky pro udržení a rozvoj vysokého školství ve městě

 •     Podpora statutárního města Jihlavy ke stabilizaci a personálnímu rozvoji VŠPJ ke zvýšení kvality vzdělávání - prostředky byly využity na dotaci na projekt „Podpora statutárního města Jihlavy ke stabilizaci a personálnímu rozvoji Vysoké škole polytechnické Jihlava (dále VŠPJ) ke zvýšení kvality vzdělávání“ na období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2022 v celkové výši 5.512.500 Kč. Žádost o dotaci byla žádána za účelem stabilizace a zajištění personálního rozvoje VŠPJ k zachování a zvýšení kvality vzdělávání. Statutární město Jihlava vedle této dotace uzavřelo i rámcovou smlouvu o spolupráci a v návaznosti na ní proběhly v roce 2018 společné projekty a aktivity: Piknik v parku, Oslavy Proletí století, realizováno dotazníkové šetření s návštěvníky ZOO pro potřeby projektu Modeta.

Specifický cíl A4: Využívat potenciál místních kulturních a uměleckých aktivit pro rozvoje vzdělávání

 •     Inkubátor Jihlava vzdělává kulturou - podpora inovativních forem vzdělávání a propojování klíčových kompetencí u dětí, jako je třeba inovativní spolupráce nebo kritické myšlení. Děti jsou za pomoci odborníků z řad kulturních institucí vedeni od vzniku projektů postupně k jejich závěrům a prezentaci výsledků. Oceněno NSZM ČR jako příklad dobré praxe viz https://jihlava.cz/jihlavsky-projekt-inkubator-je-dobrym-prikladem-pro-mesta/d-536811/p1=103430.


Vzhledem ke skutečnosti, že platnost Strategického plánu končí v letošním roce, rozhodlo Zastupitelstvo města Jihlavy na svém 5. zasedání dne 11. 6. 2019 usnesení č. 197/19-ZM, kterým souhlasilo s předložením žádosti o podporu na projekt „Strategický plán 2021“ z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4. Efektivní veřejná správa, investiční priority 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy, specifického cíle 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže do Výzvy č. 92, viz https://www.esfcr.cz/vyzva-092-opz,  a zavázalo se k zajištění spolufinancování projektu „Strategický plán 2021“, zajištění jeho finančního krytí ve výši celkových nákladů projektu a zajištění udržitelnosti projektu. Žádost o podporu byla bohužel zamítnuta.

Přesto, že došlo k zamítnutí žádosti o podporu, bude strategický plán připravován včetně některých územních analýz, mimo jiné také Územní analýzy - průmysl a logistika, která by nám měla odpovědět na otázky týkající se:

1. vlivu na kvalitu životního prostředí a zdroje - voda, kvalita ovzduší, půda (hypotéza: je možné, že je již na hraně udržitelnosti / únosnosti)

 •     analýza jednotlivých kapacit a jejich možných kombinací
 •     limity růstu průmyslu ve městě - posoudit sociální, environmentální a ekonomická rizika
 •     jaký průmysl chceme - 2.0 nebo 5.0...? Spojení se způsobem ovlivnění demografické struktury obyvatel a úrovní vzdělání (přivedení důležitých institucí)

2. vlivu na ekonomiku (hypotéza: přínos / ztráta - je možné, že nám centra již nic nepřináší, pouze navyšují provozní / mandatorní výdaje?, které zatěžují rozpočet)

 •     analýza přínosu všech aspektů, provozu a benefitů v době odchodu, krizové situace, endogenní vs. zahraniční

3. vlivu na sociální rozvoj města (hypotéza: estetická devastace, sociálně-patologické jevy ve společnosti, mrtvý prostor, řízení společností i kdo tu pracuje neumožňuje vznik společnosti, která má zájem o Jihlavu)

 •     analýza zaměstnanosti a podpory a analýza sociálních strategií v jednotlivých firmách
 •     srovnání spokojenosti obyvatel s jinými městy v republice


 

b)  Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace (IPRÚ)

https://www.jihlava.cz/ipru/ds-55555

Zajišťuje provázanost nejvýznamnějších rozvojových projektů s prokazatelným dopadem do vymezeného území. Obsahuje komplexní soubor rozvojových záměrů a projektů koncentrovaných do následujících prioritních oblastí: 1. Ekonomicky silná a sociálně stabilní aglomerace; 2. Integrovaná a ekologická mobilita,  3. Kvalitní a funkční prostředí.

V průběhu let 2017-2019 byly zveřejněny následující výzvy k předkládání projektových záměrů, podrobnosti viz https://www.jihlava.cz/vyzvy/ds-56207/archiv=0&tzv=1&pocet=25&stranka=1  

V roce 2019 byla ukončena realizace projektu „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“, který byl zaměřen na výstavbu nového zařízení pro předškolní vzdělávání na území města Jihlavy s kapacitou pro 100 dětí umožňující rovněž tzv. internátní provoz. Realizace tohoto projektu rozšiřuje možnosti pro sladění rodinného a pracovního života a napomáhá tak rodičům s malými dětmi k návratu na trh práce, díky internátnímu provozu i rodičům pracujícím ve vícesměnných provozech. Obdobně realizací projektů v sociální oblasti, např. projektu „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“ či „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“, které byly dokončeny v roce 2018, je umožněn návrat na trh práce osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením, které mohou využívat pečovatelskou a odlehčovací službu a služby denního či týdenního stacionáře. Dalším dokončeným projektem je „Chráněné bydlení pro osoby zdravotním postižením v Jihlavě“, který zajišťuje osobám se zdravotním postižením možnost samostatného bydlení, začlenění se do společnosti a podporuje pracovní uplatnění.

Podrobněji k projektům z IPRÚ:

Přímo na zaměstnanost znevýhodněných osob byly cíleny výzvy nositele IPRÚ JSA č. 12, 14 a 16 - Zřízení a provoz aktivit na přímou podporu zaměstnanosti znevýhodněných I., II. a III (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-zrizeni-a-provoz-aktivit-na-primou-podporu-zamestnanosti-znevyhodnenych-zejmena-osob-se-zdravotnim-postizenim/d-526260/p1=106499, https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-zrizeni-a-provoz-aktivit-na-primou-podporu-zamestnanosti-znevyhodnenych-zejmena-osob-se-zdravotnim-postizenim-ii/d-528106/p1=106499, https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-zrizeni-a-provoz-aktivit-na-primou-podporu-zamestnanosti-znevyhodnenych-iii/d-531039/p1=106499). Projektový záměr byl předložen pouze do poslední uvedené výzvy, a to projektový záměr „Podpora v oblasti zaměstnanosti zdravotně znevýhodněných osob v Jihlavě a okolí“ předkladatele Organizace nevidomých z.s. Žádost o podporu tohoto projektu byla však ze strany Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost vyřazena z hodnocení z důvodu nesplnění podmínek věcného hodnocení a projekt tedy nebyl realizován.

Návaznost na zaměstnanost měla rovněž výzva nositele IPRÚ JSA č. 3 - Výstavba mateřských škol zejména ve vazbě na významné zaměstnavatele (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-vystavba-materskych-skol-zejmena-ve-vazbe-na-vyznamne-zamestnavatele/d-517567/p1=106499). V rámci této výzvy byla v roce 2019 ukončena realizace projektu „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ předkladatele statutární město Jihlava, který byl zaměřen na výstavbu nového zařízení pro předškolní vzdělávání na území města Jihlavy s kapacitou pro 100 dětí umožňující rovněž tzv. internátní provoz. Realizace tohoto projektu rozšiřuje možnosti pro sladění rodinného a pracovního života a napomáhá tak rodičům s malými dětmi k návratu na trh práce, díky internátnímu provozu i rodičům pracujícím ve vícesměnných provozech. Aktuálně je kapacita MŠ naplněna, přičemž internátního provozu využívá cca 20 - 24 dětí. Lze tedy konstatovat, že realizace projektu přispěla k návratu rodičů na trh práce či sladění jejich rodinného a pracovního života.

Obdobně měla na zaměstnanost vliv výzva nositele IPRÚ JSA č. 4 - Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro poskytování sociálních služeb (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozsireni-a-zkvalitneni-infrastruktury-pro-poskytovani-socialnich-sluzeb/d-518667/p1=106499). V rámci této výzvy byly realizovány projekty „Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“ či „Rozvoj Denního a týdenního stacionáře Jihlava - II. etapa“ předkladatele statutární město Jihlava, díky kterým je umožněn návrat na trh práce osobám pečujícím o osoby se zdravotním postižením, které mohou využívat pečovatelskou a odlehčovací službu a služby denního či týdenního stacionáře. Dalším dokončeným projektem je „Chráněné bydlení pro osoby zdravotním postižením v Jihlavě“ předkladatele statutární město Jihlava, který zajišťuje osobám se zdravotním postižením možnost samostatného bydlení, začlenění se do společnosti a podporuje pracovní uplatnění.

V návaznosti na výše uvedený projekt lze rovněž zmínit projekt "Chráněné bydlení pro osoby zdravotním postižením v Jihlavě" předkladatele Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o., který je v současné době realizován v rámci výzvy nositele IPRÚ JSA č. 13 - Rozvoj sociálních služeb a aktivit v oblasti sociálního začleňování (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozvoj-socialnich-sluzeb-a-aktivit-v-oblasti-socialniho-zaclenovani/d-526265/p1=106499).


Nepřímý vliv na podnikání a zaměstnanost mají rovněž tyto výzvy:

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 2 - Rozšíření trolejové dopravy (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozsireni-trolejove-dopravy/d-516320/p1=106499), v rámci které byl zrealizován projekt "Rozšíření trolejové dopravy v Jihlavě" předkladatele Dopravní podnik města Jihlavy a. s. a který byl zaměřen na vybudování a modernizaci trolejového vedení. Nová trolejová trať v celkové délce 2,1 km umožňuje napojení sídlišť Horní Kosov a Na Dolech přes nemocnici a polikliniku s centrem města. Zároveň dochází k přímé návaznosti na železniční dopravu (zastávka Jihlava – Staré Hory na trati Jihlava – Veselí nad Lužnicí). V neposlední řadě má tento projekt též návaznost na výše uvedený projekt „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“.

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 1 - Ekologizace vozového parku (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-ekologizace-vozoveho-parku/d-517359/p1=106499), v rámci které byl zrealizován projekt "Autobusy s pohonem na CNG v Jihlavě" předkladatele Dopravní podnik města Jihlavy a. s. a který byl zaměřen na nákup 9 nízkoemisních autobusů. Tato vozidla mimo jiné obsluhují i průmyslové zóny v Jihlavě.

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 5 - Podpora opatření ke zvýšení bezpečnosti a průchodu městem (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-podpora-opatreni-ke-zvyseni-bezpecnosti-a-pruchodu-mestem/d-521981/p1=106499), v rámci které byl zrealizován projekt "Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava" předkladatele statutární město Jihlava, jehož předmětem bylo vybudování komplexních dopravně bezpečnostních opatření podél frekventované komunikace v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech v Jihlavě.

Výzva nositele IPRÚ JSA č. 9 - Rozvoj páteřních cyklostezek a cyklotras a podpora cyklodojížďky (https://www.jihlava.cz/vyzva-k-predkladani-projektovych-zameru-rozvoj-paternich-cyklostezek-a-cyklotras-a-podpora-cyklodojizdky/d-522713/p1=106499), v rámci které byl zrealizován projekt "Cyklostezka R08 Jihlava – Pávov (průmyslová zóna – sever)" předkladatele statutární město Jihlava, jehož předmětem bylo vybudování bezpečného cyklistického propojení města Jihlavy s částí města Pávov a napojení průmyslové zóny - sever, a v současné době je realizován projekt "Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park, Jihlava" předkladatele statutární město Jihlava, který řeší vybudování tří úseků cyklostezek v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech v Jihlavě.


Strategický plán rozvoje města, i Integrovaný plán rozvoje území Jihlavské sídelní aglomerace jsou provázány s Územním plánem města Jihlavy. Akční plán je provázaný s každoroční přípravou rozpočtu města. (více k provázanosti mezi rozpočtem a strategickými dokumenty viz TÉMA 1 - Správa věcí veřejných a územní rozvoj)


c)  Územní plán města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/uzemni-plan-jihlavy/d-489250

Dokument, který v souladu se základní urbanistickou koncepcí města, systémem dopravy, technické infrastruktury a ekologické stability reaguje na společensko-ekonomické podmínky, vlastnické vztahy a další faktory.

Platný územní plán města Jihlavy byl vydán Zastupitelstvem města Jihlavy dne 26. 9. 2017 usnesením č. 260/17-ZM. Formou změn Územního plánu města Jihlavy se tento dokument v nepravidelném cyklu aktualizuje. Usnesením č. 48/18-ZM ze dne 10. 12. 2018 vydalo Zastupitelstvo města Jihlavy Změnu č. 1 územního plánu Jihlavy. V současné době jsou pořizovány změny č. 2 a změny č. 3.

Ve sledovaném období byla pořízena změna ÚP č. 1 a bylo schváleno zadání změn č. 2 (standardní postup) a 3 (zkrácený postup), zároveň probíhá zpracování masterplanu rozvojové lokality Jihlava-jih, která bude podkladem pro změnu ÚP (aktivace rezervních ploch pro bydlení a rozšíření průmyslové zóny) a která bude během léta 2020 projednána s vlastníky pozemků a investory v území.

Obsahem souborů změn jsou dílčí změny na základě podnětu vlastníků pozemků (podnikatelů, obyvatel) nebo Statutárního města Jihlava nebo Magistrátu města Jihlavy. Standardní postup je, že žadatel požádá o změnu ÚP, žádost následně posoudí Komise pro územní plánování a vyjádří se k ní dotčené odbory, následně se ke všem žádostem o změnu vyjádří dotčené orgány státní správy. Na základě tohoto kompletního posouzení rozhoduje Zastupitelstvo Jihlavy o zadání/pořízení změny ÚP a následně postupujeme standardním postupem dle Stavebního zákona. V odůvodněných případech může žadatel žádat o změnu zkráceným postupem, pokud prokáže vyjádřením Krajského úřadu, že není třeba posuzovat vliv dílčí změny ÚP na životní prostředí, Zastupitelstvu města je (po předjednání) předložen návrh na pořízení změny ÚP zkráceným postupem. Tímto způsobem byla v roce 2019 pořízena změna č. 1 (https://jihlava.cz/zmena-c-1/d-530810 ) a aktuálně je pořizována změna č. 3.

V průběhu zpracovávání ÚP byla vytvořena elektronická podoba připomínkování ÚP tzv. PUP - https://www.jihlava.cz/pripominkovani/d-489726, kde se k návrhu ÚP mohla vyjadřovat veřejnost. Na zmíněném odkazu lze najít informaci o aktuálních a plánovaných připomínkováním.

Současně byly vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, viz https://www.jihlava.cz/jihlava/ds-56634/archiv=0.

 

d)  Strategie ITI

Je připravována Integrovaná strategie ITI pro programovací období 2021-2027.

Zpracování strategie ITI bude probíhat ve 2. polovině roku 2020 a v roce 2021. Nicméně již teď předpokládáme existenci pracovní skupiny "Ekonomická síla aglomerace", která bude tematicky zaměřená na vzdělávání, podnikání a zaměstnanost. V pracovní skupině budou mimo jiné zástupci Vysoké školy polytechnické Jihlava, Okresní hospodářské komory / Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Úřadu práce ČR, Obecního živnostenského úřadu, Krajského úřadu kraje Vysočina, zástupci města a obcí z Jihlavské aglomerace a případně další odborníci na základě analýzy stakeholderů.

 

e)  další strategické dokumenty

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2017-2018

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=517279

Programové prohlášení Rady města Jihlavy 2019-2022

https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763

 

Nástroje strategického plánování (viz výše):

1.    strategický plán rozvoje

2.    IPRÚ

3.    územní plán

4.    strategie ITI

 

Oborové strategie a studie:

1.    Plán odpadového hospodářství 2017-2021

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=521939

2.    Strategický plán sociálního začleňování Jihlava 2019-2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536441

3.          Plán prevence kriminality 2020-2021

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536439

4.    Střednědobé výhledy rozpočtu statutárního města Jihlavy

https://www.jihlava.cz/strednedobe-vyhledy-rozpoctu-statutarniho-mesta-jihlavy/ds-56306/archiv=0&p1=103721

5.    Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace 2018

https://www.jihlava.cz/schvaleny-plan-financovani-obnovy-vodovodu-a-kanalizaci-aktualizace-duben-2018/d-508374/p1=103718

6.    Územní energetická koncepce – nová, v současnosti prochází zjišťovacím řízením o posouzení vlivu koncepce na životní prostředí

7.    Koncepce podpory sportovních a volnočasových aktivit statutárního města Jihlava na roky 2020-2022

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=536122

8.    Plán rozvoje sportu v Jihlavě 2018-2025

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528633

9.    Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024

https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032/p1=103733

10.Plán udržitelné městské mobility

https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=532208

11.Strategické dokumenty Projektu Zdravé město a MA 21

https://www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty/ms-104060/p1=104060

 

Pasporty v GIS:

1.    komunikací

2.    veřejného osvětlení

3.    vodovodů a kanalizací

4.    zeleně a inventarizace zeleně

5.    spravovaných objektů (lavičky, dětská hřiště, sportoviště, drobné nemovité památky, vitríny)


B/ Průmyslový park a brownfields

a)     D1 Průmyslový park Jihlava

Průmyslový park Jihlava (PPJ) se nachází v severní části města Jihlavy v těsné blízkosti dálnice D1. Bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu vytvářející městskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující mj. významné firmy Bosch Diesel, Automotive Lighting, Kronospan, Swotes. Celé území je dle platného ÚPO určeno pro průmyslovou výrobu – funkční náplň – lehký průmysl.

Volné pozemky jsou ve vlastnictví města Jihlavy.

 •     prodané pozemky - 32,11 ha
 •     neprodané pozemky - 2,93 ha
 •     rezervované neprodané - 1,2 ha


V platném územním plánu města Jihlavy jsou vymezené plochy pro průmysl následující:

 •     stabilizované plochy - lehká výroba  - 273,9 ha a drobná výroba - 80,3 ha. (celkem 354,2 ha)
 •     rozvojové plochy - lehká výroba - 109,5 ha a drobná výroba - 9,5 ha. (celkem 119 ha)
 •     nepočítány jsou smíšené plochy ani VZ, TO a DS.

V roce 2018 byla zpracována Územní studie – průmyslový park Jihlava – Hruškové Dvory (US 11, US 13, US 18, US 19 a US 22 dle platného ÚP) – rozloha řešeného území 21,499 ha viz https://www.jihlava.cz/prumyslovy-park-jihlava-hruskove-dvory-us-11-us-13-us-18-us-19-a-us-20/ds-56862, https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=527095.

Informace o průmyslovém parku pro veřejnost jsou k dispozici zde:  Průmyslový park Jihlava

Další plochy pro podnikání jsou zařazeny do 2. a 3. změny územního plánu, která se aktuálně projednává.

Soubor změn č. 2

https://www.jihlava.cz/soubor-zmen-c-2/d-535821/p1=103707

Soubor změn č. 3

https://www.jihlava.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5967&p1=103707&id=540636

 

b)     Brownfields

Na území města Jihlavy se nacházejí několik lokalit brownfields

1.      Autopark Pístov – objekt v majetku města (město zajišťuje opravy a údržbu v nezbytně nutném rozsahu), v areálu sídlí útulek pro opuštěná zvířata, haly jsou využity pro skladování, část využívá město pro uskladnění vlastního majetku, část je pronajata (parkování historických trolejbusů a autobusů, historických vojenských vozidel, sklad posypového materiálu a prodejních stánků, apod.).

2.      Kasárna gen. Štefánika – objekt nebyl v majetku města, došlo k demolici objektu a byla zahájena stavba bytového komplexu, která je nyní pozastavena z důvodu insolvence investora.

3.      Vojenský areál Brněnská - areál není v majetku města, areál zčásti využitý hasičským záchranným sborem (cca 2/3).

4.      Vojenský areál Pístov tzv. Nová kasárna

5.      Mincovna (objekty U Mincovny 6 a 8) – objekty rekonstruovány pro potřeby Magistrátu města Jihlavy (rekonstrukce zahájena na podzim 2019)

 

C/ Statutární město Jihlava podporuje zaměstnanost

    a)     počet studentů jak středních, tak vysokých škol jsme v uvedeném období 2017-2019 realizovali v tomto rozsahu: celkem 49 studentů ať už na krátkodobých, tak také na semestrálních praxích (studenti Vysoké školy polytechnické Jihlava)

    b)      v minulosti veřejně prospěšné práce - zapojeni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní - převážně manuální práce realizované ve městě a projekty ve spolupráci s úřadem práce podporující zaměstnávání absolventů škol nebo nezaměstnaných z řad ohrožených skupin (mladí do 25 let věku, ženy po MD, samoživitelky, nezaměstnaní nad 50 let věku - za současné situace na trhu práce nevyužíváno

     c)     podpora zaměstnávání zdravotně postižených osob (spolupráce s organizacemi zaměstnávajícími invalidy) – zaměstnáváme 14 osob + odebíráme služby (vzdělávací akce)


D/ Atraktivita města a investice přispívající k růstu životní úrovně


Klíčové investice statutárního města Jihlavy přispívající k růstu životní úrovně v letech 2017-2020

 

Dokončené projekty 2017

Zkapacitnění okružní křižovatky ul. Pávovská

Cyklostezka R01 - úsek od stávající R01 po napojení na G01 Na Skalce, Jihlava

Cyklostezka G04 - ul. Havlíčkova - Helenínská Projekty města

 

Dokončené projekty 2018

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava

Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava - II. etapa

 

Projekty v realizaci

Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava

Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava pro potřeby ICSS

Rozvoj Denního a týdenního stacionáře, Jihlava - II. etapa


 

Připravované projekty

Horácká multifunkční aréna https://jihlava.cz/arena/

Revitalizace Masarykova náměstí https://jihlava.cz/namesti/

 

Dopravní terminál - ul. Havlíčkova, Jihlava

Modernizace přestupního uzlu městské linkové osobní dopravy na zastávce Chlumova a revitalizace přilehlé části ulice Havlíčkova s cílem zvýšení kvality přestupní vazby a pobytové kvality prostoru a návazně zvýšení podílu využití udržitelných forem dopravy.

Modeta - dočasné využití

Oživení a využití "volné" části objektu, jehož zbývající část se pronajímá firmě Modeta Style s.r.o., během překlenovacího období, kdy bude připravován dlouhodobý projekt využití objektu a bude řešeno jeho financování. V rámci dočasného provozu budou ve spolupráci s dalšími partnery realizovány v prostoru takové aktivity, které umožní přibližovat se k vizi v omezených prostorových a ekonomických podmínkách a testovat principy dlouhodobého využití.

Ideová studie Stříbrné údolí


Rozšíření trolejbusové dopravy, Jihlava - sever

Nová trolejbusová trať bude začínat na okružní křižovatce Romana Havelky – Sokolovská. Odtud bude stoupat ulicí Sokolovská k zastávkám Královský vršek. Za zastávkami Královský Vršek bude pokračovat až ke křižovatce s ul. Pávovská. Na křižovatce Sokolovská-Pávovská se trať stáčí doprava na ul. Pávovská a po mostě překonává železniční trať 240. Na konci souvislé zástavby se bude nacházet odbočka do bývalé smyčky „Domácí potřeby“. Tato odbočka bude napojena pouze ve směru od města (počátku nové trati). Dále pokračuje trať mimo zastavěné území k okružní křižovatce Pávovská – Průmyslová. V této okružní křižovatce bude zavěšena slepá stopa, která umožní otočení trolejbusu ve směru od města. Za okružní křižovatkou Pávovská – Průmyslová bude trať pokračovat dále k odbočce na stávající konečnou autobusů BOSCH DIESEL, kde bude trať ukončena smyčkou, která bude odpovídat stávající smyčce autobusů.


Centrální dopravní terminál Jihlava

Cílem projektu je výstavba nového moderního dopravního terminálu, který vytvoří podmínky pro zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a který obyvatelům krajského města Jihlavy a všem ostatním cestujícím usnadní využití a vzájemné přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou (MHD).


Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - Průmyslový park Jihlava

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti cyklistů zejména při cestě do zaměstnání a za službami, rozšíření a zkvalitnění infrastruktury pro nemotorovou dopravu, oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorové, postupné snižování používání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti či zvýšení využití ekologických forem dopravy ve městě.

Předmětem projektu je vybudování tří úseků cyklostezek v průmyslovém parku v Hruškových Dvorech v Jihlavě. Dva z těchto úseků navazují na stávající cyklostezku R09 podél komunikace v ulici Průmyslová. Posledním budovaným úsekem je smíšená stezka pro pěší a cyklisty vedoucí mezi areály v průmyslovém parku a propojující ulici Havlíčkova a cyklostezku R09, na kterou se napojí přibližně v polovině její délky. Celková délka budovaných cyklostezek bude 961 m.


Sjezd na I38 - Pávov

Vybudování odbočovacího a připojovacího pruhu na komunikaci v majetku ŘSD a s tím spojené vyprojektování protihlukových stěn na sjezdu.

Mimoúrovňová křižovatka I38 - R. Havelky, Jihlava

Dostavba mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 s ulicí R. Havelky o sjezd, který umožní napojení dopravy ve směru od Znojma na ul. Romana Havelky, a přestavba stávající křižovatky na křižovatku řízenou světelným signalizačním zařízením.

Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy

Jedná se o vybudování zpevněné asfaltové dráhy na letišti v Jihlavě, kdy v současné době je provozována nezpevněná travnatá RWY pro provoz podle pravidel letů VFR ve dne. Úpravy a zpevněné plochy zajistí změnu kategorie a typu letadel, které budou moci letiště využívat, čímž se zvětší potenciál využití letiště v Jihlavě. Součástí vytvoření zpevněné vzletové a přistávací dráhy je dále vytvoření zpevněných a nezpevněných pojezdových drah, zřízení osvětlení a úprava odvodnění.


Pomoc v době koronaviru:

Vzdání se práva na úhrady nájemného v souvislosti s dopady koronakrize na nájemce

Vzhledem k citelným, zejména ekonomickým, dopadům opatření vlády proti epidemii SARS-CoV-2 bylo Radou města Jihlavy a Zastupitelstvem města Jihlavy schváleno „odpuštění“ nájemného za měsíce březen a duben 2020 u pronájmů nebytových prostorů (zároveň rada města zrušila své usnesení týkající se posunutí termínů hrazení nájemného u pronájmů nebytových prostorů ve vlastnictví města za měsíce duben a květen 2020 do 30. 6. 2020). Schválením návrhů byla prominuta částka cca 2,7 mil. Kč. Následně rada města a zastupitelstvo města schválily vzdání se práva na úhrady nájemného za měsíce březen a duben 2020 za pronájmy celých nemovitostí (kino Dukla, areál MODETA Březinovy sady, pronájem posilovny Jiráskova 6). Schválením návrhů byla prominuta částka cca 255 tis. Kč.

Vzdání se práva na valorizaci nájemného pro rok 2020 o roční míru inflace za pronájmy bytů

V únoru rada města schválila valorizaci nájemného pro rok 2020 o roční míru inflace 2,8% u pronájmů bytů ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Opatření přijatá v souvislosti s koronavirem dopadla, jak na osoby podnikající, tak i na obyvatele. Zastupitelstvo města Jihlavy schválilo  vzdání se práva na valorizaci nájemného pro rok 2020 o roční míru inflace u pronájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Nenavyšování nájemného pro nájemce městských bytů přispělo ke zmírnění dopadů krizových a mimořádných opatření, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19.

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  ANO
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 809 / 4 335 přepočteno na skupinu 15- 64 let
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  ANO

6.1.A

Město Jihlava se dlouhodobě zabývá podporou a budováním cyklostezek do firem, v minulosti již přizpůsobilo speciální linky MHD tak, aby navazovali na počátky a konce pracovní doby a do budoucna plánuje prodloužení trolejové trati Jihlava - sever, kde jsou velcí zaměstnavatelé.

V letošním roce byla otevřena první mateřská škola internátního typu pro rodiče, kteří pracují na směny. Jde o projekt předškolního vzdělávání, projekt společný s největším zaměstnavatelem v Jihlavě a také projekt umožňující sladění pracovního a osobního života.

6.1.B

Výše uvedené číslo reprezentuje počet aktivních podnikatelských subjektů, z celkového počtu 12 788 / 8 141 (přepočteno na skupinu 15-64 let) registrovaných. Počet podnikatelských subjektů je stabilní, vykazuje v letech 2016-2019 (s výjimkou statisticky zanedbatelného poklesu v roce 2018) velmi mírný leč setrvalý nárůst.

Ekonomické subjekty podle právní formy_2008-2019

6.1.D

2019 - Spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání - MŠ Bystrouška

https://www.jihlava.cz/otevreni-ms-bystrouska/gs-5521/p1=110043

2019 - Cyklostezka R08

Cyklostezka bude oficiálně otevřena 22. 4. 2020 v rámci oslav Dne Země, kdy proběhne i zahájení cyklosezóny. Na programu se budou posílet i společnosti BOSCH DIESEL a GLS.

2020 - Spolupráce se společností CZ LOKO v oblasti profesionálního sportu

https://www.jihlava.cz/cz-loko-se-stava-partnerem-jihlavskeho-hokeje/d-536287

Připravovaný projekt Rozšíření trolejové dopravy Jihlava - sever 

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=528950

Projekt řeší zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny, zejména areálu společnosti BOSCH Diesel a současně snížení ekologické zátěže, kdy v současné době je toto území obsluhováno autobusy.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Jihlava disponuje všemi tradičními nástroji na podporu místní ekonomiky a podnikání.

Již v minulosti byly realizovány společné projekty, např. PPP projekt Stříbrné terasy. Loni byla otevřena na základě smlouvy o předškolním vzdělávání se společností BOSCH DIESEL internátní mateřská škola.

Za zásadní v letech 2020-2021 považujeme tvorbu nového územního plánu (viz příloha), kde v pracovních skupinách nebudou chybět zástupci největších zaměstnavatelů a významných firem, a kde budou společně projednávány potřeby firem a jejich zaměstnanců.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Jihlava disponuje širokým spektrem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podporu vzniku nových podnikatelských subjektů. V porovnání se situací v předchozích auditech na nižší úrovni kategorií B a C je evidentní, že město Jihlava udržuje a dále prohlubuje aplikaci těchto nástrojů. Stále lze jen vytknout absenci podpory pro začínající podnikatele ve městě, např. formou podnikatelských inkubátorů, které zajišťují např. sdílené prostory, základní poradenské služby v oblastí účetnictví a finančního managementu. V auditu je zmíněn inkubátor, který však má jinou povahu a je zaměřen na vzdělávání a děti. Celkově lze ale hodnotit používané spektrum nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podnikání za dobré.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Škála užívaných nástrojů na podporu zaměstnanosti a podnikání zůstává ve městě ve sledovaném období nezměněna.

Nejvýznamnějším nástrojem je Průmyslový park Kopřivnice (PPK), ve kterém jsou nabízeny pozemky „na zelené louce“ nově příchozím investorům. K 6 investorům přibyli ve sledovaném období další. Jde o firmu Hacvia, s.r.o., která vyrábí léčiva pro humánní i veterinární medicínu, dále společnost Remoska, s. r. o., která vyrábí známé elektrické pečicí mísy stejného názvu. Firma, která působila v pronajatých prostorách Frenštátě pod Radhoštěm, prostřednictvím sesterské společnosti Aproreal koupila v průmyslové zóně pozemek o výměře cca 18 tisíc metrů čtverečních a buduje na něm výrobní halu s možností budoucího rozšíření. Závod bude vybavený moderní automatizovanou technologií, jeho součástí má být i nové výzkumné a vývojové centrum s kulinářským studiem. Zaměstnávat bude asi 105 lidí.

Výhody dopravní dostupnosti a možnosti připojení se na infrastrukturu vybudovanou v průmyslovém parku využila také firma Smart Kovo, s.r.o., která staví svou výrobní halu, na pozemku, který bezprostředně na navazuje na PPK.

V PPK zůstávají cca 3,2 ha pozemků ve vlastnictví města, které jsou vhodné pro výstavbu. Město aktuálně jedná s třemi zájemci, kteří mají zájem o cca hektarové pozemky, na kterých by realizovali své projekty.

Přestože základní infrastruktura je v PPK vybudována, město se snaží stále zlepšovat podmínky v této lokalitě. V roce 2017 byla provedena úprava dopravního značení na příjezdové komunikaci k průmyslovému parku, která pomáhá lepší organizaci odstavovaných nákladních vozidel, která čekají na odbavení v jednotlivých areálech. V roce 2019 realizovalo město výstavbu autobusové zastávky a navazujících chodníků v blízkosti firmy Erich Jaeger. Na tuto akci se městu podařilo získat dotaci z IROP a také příspěvek od firmy Erich Jaeger.

(Článek KN 35/2019 ze dne 10.10.2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=stavba-chodniku-a-autobusoveho-zalivu-omezi-dopravu-v-zone&clanek=26108)

Významným projektem, pro jehož realizaci město v PPK dlouhodobě rezervuje pozemky je úprava silnice I/58 a výstavba obchvatu Vlčovic, který připravuje a bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic. Jde o páteřní komunikaci zajišťující dopravní napojení PPK na dálniční síť popř. spojení s okolními městy. S ohledem na intenzitu provozu na komunikaci I/58 je tento projekt dlouhodobě preferovanou investicí. Město se zapojilo do diskuse o budoucí podobě projektu, kterou ŘSD počátkem roku 2020 zveřejnilo a nastínilo harmonogram budoucí realizace.  http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=letos-ma-byt-schvalen-zamer-projektu-obchvatu-vlcovic&clanek=26511

Dalším významným připravovaným projektem, který by měl vzniknout v těsné blízkosti PPK je výstavba Integrovaného výjezdového centra. http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=hasici-chteji-budovat-nove-integrovane-vyjezdove-centrum&clanek=25267 Pro tento projekt zajišťuje město v těsné blízkosti PPK pozemky.

 

Dalším nástrojem podpory podnikání je prodej či pronájem nemovitostí v majetku města. Město disponuje několika objekty, ve kterých pronajímá prostory pro podnikání. O aktuální nabídce volných prostor informuje prostřednictvím webové stránky http://www.koprivnice.cz/index.php?id=prodej-pronajem-nemovitosti-koprivnice nebo inzerce v Kopřivnických novinách.

Mezi tyto nebytové prostory patří i část budovy nově zrekonstruovaného objektu Ringhofferovy vily v parku E. Beneše. Tento objekt byl dlouhodobě nevyužívaný a v roce 2018 jej město rekonstruovalo a v 2. NP vybudovalo novou obřadní síň a prostory pro kulturní a společenské aktivity. Tato rekonstrukce získala hlavní cenu v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2018. http://koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=rekonstrukce-ringhofferovy-vily-ziskala-hlavni-cenu-v-soutezi&clanek=25747. Prostory v 1. NP jsou zvažovány pro provoz restaurace či kavárny a město hledalo soukromého partnera, který by se podílel na jejich dokončení a následném provozu. Tohoto partnera se nepodařilo najít, proto byly v rozpočtu 2020 vyčleněny finance na dokončení těchto prostor a město bude pak nabízet k pronájmu upravené a vybavené prostory.

 

Město si uvědomuje, že významným faktorem, který ovlivňuje zaměstnanost a podnikatelské prostředí je kvalita vzdělávání. Proto se snaží svými aktivitami přispět k jejímu zvyšování a snaží se u žáků základních škol zvyšovat zájem o technické profese, o které je mezi kopřivnickými firmami největší zájem. V rámci projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kořivnice I a II vytvořilo partnerskou síť škol, firem a dalších institucí a realizuje s nimi dílčí aktivity zaměřené jak na zvýšení kvality výuky, tak i na práci s dětmi a jejich rodiči prostřednictvím kariérového poradenství apod. V rámci MAP I, který byl ukončen v roce 2017 byly pro rodiče a zaměstnance škol realizovány aktivity, které jsou uvedené na webu http://koprivnice.cz/index.php?id=mistni-akcni-plan-orp-aktivity-koprivnice. Na MAP I navázal projekt MAP II, který dále rozvíjí a doplňuje uvedené aktivity. Mimo jiné se věnuje technickému vzdělávání již od předškolního věku v rámci aktivity Technické školky http://koprivnice.cz/index.php?id=technicke-skolky-map-orp-koprivnice, pro nadané děti byl vytvořen badatelský kroužek BADY http://koprivnice.cz/index.php?id=bady-map-orp-koprivnice a je realizována řada dalších aktivit – viz http://koprivnice.cz/index.php?id=probehle-aktivity-map-orp-koprivnice. MAP I i MAP II jsou spolufinancovány z OP VVV a organizačně i administrativně zaštítěny městem Kopřivnice.

Technické vzdělávání probíhá rovněž v rámci volnočasových aktivit organizovaných Domem dětí a mládeže, který je příspěvkovou organizací města http://www.ddmkoprivnice.cz/nabidka-krouzku-20122013/technika/. Na podporu těchto aktivit připravilo město projekt Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice, který byl podpořen dotací z IROP a bude realizován v roce 2020. Předmětem projektu je obnova a doplnění vybavení pro technické kroužky, především dílny, ve které probíhá modelářský kroužek, učebny kybernetiky a robotiky, ve které bude probíhat technický kroužek Lego Mincraft a zázemí pro Media club, který bude zaměřen na práci s digitálním filmovým záznamem či fotografiemi. Předpokladem, že následná výuka v těchto technických kroužcích bude probíhat ve spolupráci se studenty a profesory VŠB – TUO, pracovníky Kabelové televize Kopřivnice a technickými odborníky společnosti Tatra Trucks.

 

Město realizuje aktivity, v rámci který propaguje a zviditelňuje činnost místních firem a podnikatelů. Tou nejvýznamnější jsou Kopřivnické dny techniky https://koprivnickednytechniky.webnode.cz/, které od roku 2013 první víkend v červnu prezentují na polygonu společnosti Tatra činnost všech významných především strojírenských výrobců regionu. Dvoudenní program tradičně navštíví více než dvacet tisíc návštěvníků z celé České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Akce je organizována fyzickou osobou panem Fardou a město ji podporuje dotací ve výši cca 700 tis. Kč a podílí se na její mediální propagaci.

Tradičně v listopadu organizuje město akci Den tvojí kariéry (dříve Den technické kariéry) http://koprivnice.cz/index.php?tema=kam-po-skole-poradi-zakum-den-tvoji-kariery&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1985, který je zaměřený na žáky především 9. ročníků základních škol a jejich rodiče a v rámci kterého jsou prezentovány střední školy, ale také VŠB – TUO a místní firmy jako budoucí zaměstnavatelé.

Město se snaží zapojovat místní producenty potravin a zemědělce také do akcí jako jsou Farmářské trhy, které se v Kopřivnici organizují 4x ročně nebo tradiční Férové snídaně, která je věnována podpoře Fair Trade a lokálních producentů.

 

25.6.2019 se uskutečnil v budově úřadu Konzultační den pro podnikatele, kteří se zajímali o podpory z programů administrovaných Agenturou pro podnikání a inovace, CzechInvestem, CzechTrade a Technologickou agenturou ČR. Město poskytlo ve své budově místnost setkání podnikatelů přímo se zástupci těchto institucí, kteří konzultovali konkrétní projektové záměry. Toto možnosti využilo cca 10 podnikatelů a zástupců firem.

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Průmyslový park Kopřivnice
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  Stav k 31.12.2019 ORP Kopřivnice 7.766 z toho aktivní 3.920 Kopřivnice 4.007 z toho aktivní 1.953 Přepočet na počet obyvatel ve věku 15-65 let: * index ekonomické subjekty (FO i PO) - 0,136 * index fyzické osoby - 0,102
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  slovní popis

6.1.A

Jak uvádíme v odpovědi na návodnou otázku, využívá město několik nástrojů k podpoře zaměstnanosti a podnikání. Podnikatele zapojuje do tvorby strategických rozvojových dokumentů města a přihlíží k jejich potřebám především v oblasti koordinace veřejné hromadné dopravy určené k dopravě do zaměstnání, výstavby a obnovy komunikací pro všechny typy dopravy či rozvoji další technické infrastruktury. 

Město organizuje akce, v rámci kterých se podnikatelé a společnosti mohou prezentovat jako perspektivní zaměstnavatelé, popř. na nich mohou předvádět a prodávat své výrobky.

6.1.D

Na konci devadesátých let 20. století se město rozhodlo reagovat na útlum výroby a snižování počtu pracovních míst u dominantního zaměstnavatele (společnosti Tatra) přípravou průmyslové zóny "na zelené louce". Průmyslový park Kopřivnice vznikl na okraji města v těsném sousedství výrobního areálu Tatry http://koprivnice.cz/index.php?id=prumyslovy-park-koprivnice. Za přispění národních i evropských dotací vybudovalo město rozvojovou lokalitu, ve které v současné době podniká 7 investorů, 8. investor svůj výrobní areál staví a s dalšími zájemci o pozemky město jedná. Stávající investoři vytvořili více než 4,5 tisíce pracovních míst (což dokládáme v přiložené tabulce) nejen pro obyvatele Kopřivnice, ale celého regionu. Řada z nich sponzorsky podporuje sportovní, kulturní a společenské aktivity ve městě a podílí se na rozvoji regionu.

Vývoj počtu zaměstnanců v PPK

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí  se hlásí k modelu "otevřené radnice" a každý podnikatel má možnost kdykoliv navštívit představitele města či zástupce městského úřadu a prezentovat zde svoje problémy, požádat o pomoc s jejich řešením.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velkého Meziříčí.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho pěti oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.

V současné době město připravuje nový strategický dokument IPRM na léta 2021 -2028.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11720-radnice-ziskala-5-6-milionu-korun-z-evropskeho-socialniho-fondu


Město Velké Meziříčí disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území.

vytvoření podmínek pro podnikání, průmyslové zóny (spolupráce s CzechInvetem - zahraniční firmy kapitál ve městě)
podpora podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor
podpora nezaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích
transparentní zadávání veřejných zakázek

Vytvoření podmínek pro podnikání, průmyslové zóny

Od konce 90. let, kdy většině závodů nevyhovovalo jejich prostorové a technické zázemí a začal na město sílit tlak v pomoci s touto záležitostí. Město všemožně podporovalo a zasloužilo se o vznik tří průmyslových zón. Zvláště v průmyslové zóně Karlov – došlo k vykoupení pozemků, byla zafinancována technická infrastruktura a vybudována komunikace pro byznys a průmysl. V období novodobých dějin města po roce 2007, kdy došlo k poměrně velké recesi, město sáhlo i k pobídkám pro business a toto hodně pomohlo s udržením zaměstnanosti ve městě a nedošlo v této době k výraznému rozevírání nůžek a sociálnímu napětí.
Město Velké Meziříčí spolupracuje s podnikateli i v oblasti propagace a PR. Pro občany velmi oblíbenou a užitečnou aplikací publikovanou na webu města se stal katalog firem. Tato aplikace funguje již mnoho let a stala se velmi vyhledávanou a oblíbenou.
https://www.velkemezirici.cz/katalog-instituci-a-firem/.
Pomocí jednoduchého nástroje se zde mohou firmy zaregistrovat, publikovat obchodní údaje a jejich nabídky. Pokud si s touto aplikací podnikatel neví rady, obrátí se na naše informační centrum, a to vše provede za podnikatele. Město jednou ročně aktualizuje katalog z důvodu jeho aktuálnosti.

Již celou řadu let pravidelně první adventní pátek se uskuteční neformální setkání vedení města (rady města) s podnikateli. Na úvod starosta města bilancuje uplynulý rok a prezentuje plány do budoucna z hlediska informací pro podnikání. Posléze dostane slovo každý podnikatel a má prostor ventilovat své požadavky, názory, poděkování vůči městu. Poté následuje několikahodinová volná recepce, která slouží bilaterálním setkáním mezi zástupci města a podnikateli, kde je možnost prodiskutovat případné otázky hlouběji.

Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Využívání veřejného prostranství je regulováno Obecně závaznou vyhláškou města Velké Meziříčí č. 5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Tržním řádem. Tato vyhláška je spolu s ostatními předpisy města zveřejněna na:

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/pravni-predpisy-mesta/8256-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-velke-mezirici-c-52013-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi

Stánkový prodej je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. pouť, květnový a vánoční trh, Den zdraví, Den pro ženu apod. 
Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou

Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě prostřednictvím pronájmu či prodeje nebytových prostor

Město Velké Meziříčí disponuje několika objekty vhodnými pro provozování živností a rozvoj podnikání, zejména v oblasti služeb. Mezi tyto objekty v majetku města patří:

budova Obecníku, Náměstí 79/3
budova kulturního domu Jupiter Club, Náměstí 15/17
a další (jedná se především o přízemní nebytové prostory v dalších podlažích bytových domů, hlavně v širším centru města - služby a prodejny)
Tyto nebytové prostory jsou vhodné pro provozovny obchodů, restaurací, nevýrobních služeb, kancelářské provozy apod. Prostory k  podnikání jsou pronajímány za tržní nájemné. Snahou je podporovat stabilitu místního podnikatelského prostředí tím, že město nezvyšuje nájem v nebytových prostorách ve vlastnictví města.

Podpora nezaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích

Město patří mezi významné zaměstnavatele. Městský úřad má cca 130 zaměstnanců, včetně městské policie. Rovněž umožňuje pravidelné praxe studentů (cca 5-10 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhá v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti. Další pracovní místa jsou vytvářena v příspěvkových organizacích. (Městská knihovna, Muzeum Velké Meziříčí, Sociální služby města Velké Meziříčí, DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí, Základní školy a mateřské školy a školská zařízení, Základní umělecká škola. Prostřednictvím městského úřadu a příspěvkových organizací vytváří město cca 600 pracovních míst. Zvláštní kategorií jsou obchodní společnosti města - Jupiter club a zvláště Technické služby, tyto velice blízce spolupracují s úřadem práce. Ročně po dohodě s úřadem práce uzavírají několik desítek pracovních smluv s občany vedenými na úřadu práce. Pomáhají k získávání pracovních návyků nezaměstnaných a přispívají k resocializaci nezaměstnaných.

Zveřejňování zakázek malého rozsahu nad rámec zákonných povinností

Město  již od roku 2011 zveřejňuje na svých internetových stránkách informace o zakázkách malého rozsahu nad rámec povinností vyplývajících ze zákona. Aby byla dána možnost ucházet se o veřejnou zakázku co největšímu počtu uchazečů byly zveřejňovány výzvy k předložení nabídek. Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, je od 1.7.2016 již povinné tyto smlouvy uveřejňovat.

Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí

Historicky první projekt strategického plánování ve Velkém Meziříčí vznikl v roce 1996 a vytvořila jej americká společnost Barents group llc (Washington DC).

Další v pořadí byl plán: Velké Meziříčí - Vize rozvoje
http://www.pavelnovacek.eu/media/uploads/mezirici.pdf

Strategický plán rozvoje města Velké Meziříčí byl poté zpracován ve formě Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) v roce 2007 společností EURONEST s.r.o. Tento plán byl primárně zpracován jako základní podklad a strategické východisko pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Vzhledem k dynamickému vývoji města a změnám v makroekonomických podmínkách regionu bylo nutné přistoupit k jeho aktualizaci.
Aktualizace Strategického plánu byla provedena v rámci projektu výzvy č. 53 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, CZ.1.04/4.1.01/53.00121 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí, aktivita č. 5.
Strategický plán rozvoje města je jedním ze základních dokumentů města Velké Meziříčí, jež vyjadřuje předpokládaný vývoj územního celku města a koordinaci aktivit veřejného (příp. i soukromého) sektoru.
Aktualizace strategického plánu vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit, demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje v souladu s jednotlivými zájmy občanů a skupin, s důrazem na prosperitu celku a zároveň poskytuje orientaci při stanovování záměrů a plánů.
Zpracování aktualizace strategického plánu, shodně jako původní IPRM má tři vzájemně provázané aspekty pro řešení:
1. územní – vzájemné synergie aktivit IPRM, tj. projektů, budou identifikovány z hlediska územní vazby v rámci katastru města a také z hlediska okolních sídelních celků.
2. tematické – jednotlivé aktivity IPRM budou provázané z hlediska tematické návaznosti a vzájemných synergií.
3. finanční – jasné zacílení na konkrétní témata, jejich vzájemná věcná, územní a finanční provázanost umožní městu efektivně využít své omezené rozpočtové zdroje, které samy o sobě na financování jeho rozvojových aktivit dlouhodobě nepostačují.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11720-radnice-ziskala-5-6-milionu-korun-z-evropskeho-socialniho-fondu

Při tvorbě tohoto plánu vždy na prvním místě stál udržitelný rozvoj města.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

Územní plán

Zpracováním tohoto dokumentu budou vytvořeny předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj na území města Velké Meziříčí a jeho místních částí. Územní plán města Velké Meziříčí nabyl účinnosti 2.10.2014, ve znění po změně č.1. Od roku 2019 probíhá příprava projektu a k 1.7.2020 dojde pravděpodobně k vydání nového Územního plánu Velkého Meziříčí.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12060-uzemni-plan-a-dalsi-rozvoj-mesta

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-dokumentace

MAS MOST Vysočiny

Místní akční skupina (MAS) je organizační složka právnické osoby založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS musí mít stanoven statut, jednací řád, strukturu a být registrována u MV ČR.

MAS se snaží koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál. Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit a projektů, kterým následně zprostředkovává financování z výše zmíněných veřejných zdrojů.

Žádosti o financování projektů mohou podávat obce, podnikatelé či organizace působící na území obce, která byla rozhodnutím zastupitelstva přihlášena za člena či zakladatele MAS.

V čele všech orgánů MAS MOST Vysočina stojí představitelé města (město leží v samotném geografickém centru sdružení a veškeré aktivity jsou rovněž v souladu s udržitelným rozvojem regionu).

http://www.masmost.cz/

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  Ano Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství.Ten je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. pouť, květnový a vánoční trh, Den zdraví, apod. Město spolupracuje s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  Město Velké Meziříčí: 2018 - 2848, 2017 - 2817, 2016 - 2805, 2015 - 2839
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  Ano

Město Velké Meziříčí se dlouhodobě zabývá podporou cyklodopravy a samozřejmě i jednotlivé propojování částí města - Výtahy s.r.o. Město konzultovalo začátky a konce pracovních dob v průmyslových zónách (průmyslová zóna cca 10 zaměstnavatelů, prům. zóna Třebíčská - Draka Kabely Velké Meziříčí s.r.o. (300 zaměstnanců) a zavedlo linky MHD odpovídající jejím potřebám začátku a konce směn).

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Velké Meziříčí má zapracovanou koncepci podpory podnikání v aktuálním platném IPRM, priorita 1 PODNIKÁNÍ a využívá různých nástrojů, jak zaměstnanost podpořit.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 zohledňuje v rozvojové oblasti A Ekonomika (ekonomika, podnikání, cestovní ruch) oblast podnikání v cíli A.1. Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost.  viz návrhová část

Rozvojovou oblast A - Ekonomiku sledujeme prostřednictvím dvou měřítek k vizi a 3 měřítek k oblasti. Jedním z měřítek k vizi je i sledování nezaměstnanosti, u které máme nastavený směr "nepřesáhnout přes stanovenou mez" a sledujeme jej každoročně. 

Město Chrudim disponuje několika různými nástroji na podporu zaměstnanosti a podnikání na svém území. Jedná se zejména o:

 • vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách (tj. PZ Západ a PZ Sever);
 • podpoře podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivním vlivem prostřednictvím ÚP;
 • podpoře zaměstnanosti ve městě ve vlastních institucích a příspěvkových organizacích, a znevýhodněných skupin na trhu práce (zejména ženy po mateřské dovolené, budoucí absolventi středních škol);
 • podporu podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře
   V rámci platby daní se v posledních letech nezvyšují daně z nemovitosti dan ze staveb a dan z pozemku. Ve městě je stanoven koeficient 2,0, v okrajových částech je daň nižší 1,6 Medlešice, Topol, Vlčnov a Vestec mají koeficient 1,4. Pouze ve 2 lokalitách je ponechán koeficient snížený o 2 kategorie (1,4), a to u lokalit Lindy a Podhůra. Tyto části jsou trvalé obývané velmi málo a na Podhůře se jedná spíše o rekreační a zahrádkářskou kolonii.   Při stanovení výše koeficientu bylo přihlédnuto přitom k jejich vzdálenosti, dostupnosti poskytovaných služeb, vybavení infrastrukturou, zajištění dopravní obslužnosti i k objemu investovaných prostředků a realizovaným investicím.  

 

Vytváření podmínek pro podnikání v průmyslových zónách

Město Chrudim spravuje dvě průmyslové zóny (dále jen PZ), jejichž prostřednictvím napomáhá při vytváření podmínek pro podporu podnikání. Konkrétně se jedná o:
 • PZ Západ – pro investory bylo připraveno k prodeji cca 33 ha volných pozemků, přičemž tyto navazovaly na areál bývalé Transporty, a. s., který má rozlohu dalších 40 ha. Tato velká průmyslová zóna je v současné době naplněna podnikatelskými subjekty zhruba z 75%. Jsou zde lokalizovány dvě místní firmy. V minulosti město Chrudim velmi spolupracovalo při propagování a prodeji pozemků s agenturou CzechInvest (v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu), které však prošlo v nedávné době významnými personálními proměnami, které do značné míry zkomplikovaly další možnosti spolupráce;
 • PZ Sever - Průmyslová zóna „Chrudim – sever“ má celkovou výměru 6,38 ha a všechny pozemky, které byly ve vlastnictví města Chrudim, byly koncem roku 2015 již kompletně prodány investorům. O tuto PZ byl v minulosti větší zájem, protože má velmi výhodnou polohu a navíc existovala poměrně velká poptávka spíše po malých pozemcích (např. pouze na 0,5 ha). Tato PZ navíc byla dříve vyřešena i z hlediska vlastnictví. V této PZ jsou lokalizovány i firmy se sídly mimo Chrudim, např. z Pardubicka. Tato PZ sousedí na jihu s areály zařízení pro zvláštní účely a s plochami více-podlažní bytové zástavby. Západně sousedí se smíšeným územím nebytové občanské vybavenosti, jenž je od areálu bývalé Transporty odděleno izolační zelení.
V roce 2013 byla v průmyslové zóně zrealizována výstavba závodu na výrobu automobilových komponentů, investorem je společnost KYB CHITA Manufacturing Europe s. r. o. V roce 2018 KIB využila právo opce na cca 2 ha a nyní připravuje výstavbu. Společnost KYB CHITA se podílí na rozvoji společenských a kulturních aktivit ve městě - sponzoring festivalu Zlaté Pecky, podpora sociálních aktivit CSSP Chrudim a je sponzorem chrudimského hokeje (HC Chrudim), spolupracuje i v rámci Místního akčního plánu vzdělávání II. v ORP Chrudim na pozici kariérního poradce. I další firmy a drobní podnikatelé ve městě se podílejí na sponzoringu akcí ve městě ( Bike sport - kampaň Do práce na kole, Geogard - fotbal apod.).
Příchod nového investora přinesl městu vznik přibližně stovky pracovních míst ve strojírenském odvětví, které bylo a je pro Chrudim typické. V roce 2019 zahájil stavbu svého závodu v PZ firma SOFIKO - 0,8 ha.
Město se zabývalo kroky, které by mohly lokalizovat nové podnikatelské subjekty:
 • aktualizování informací o průmyslové zóně pro Czechinvest
 • propagování průmyslové zóny v Chrudimském zpravodaji
 • propagování průmyslové zóny na webových stránkách města Chrudimi
 • obchodní jednání s potencionálními investory - komunikujeme s investory, připravujeme podklady a zajišťujeme spolupráci s úřady
Prozatím se nepodařilo intenzivněji využít další či nové rozvojové plochy (dle územního plánu) pro rozvoj místního podnikání a zaměstnanosti (např. ve směru k plánované trase východního obchvatu s předpokladem vzniku administrativního a komerčního centra v prostoru nového vjezdu do města ve směru od Pardubic). Území není v našem vlastnictví a stávající vlastníci prozatím nemají zájem pozemky prodávat či zainvestovat, dokud nebude vybudován obchvat.
Podpora podnikání v oblasti služeb ve městě a aktivní vliv prostřednictvím ÚP
Město Chrudim rovněž disponuje dalšími rozvojovými plochami a připravují i nové v územním plánu. Jedná se zejména o bývalé vojenské DEPO, Sladovny, a také plochy určené pro zástavbu. Územní plán tak představuje jeden ze stěžejních nástrojů podpory podmínek pro podnikání, ve kterém mají jasně vymezeny plochy pro podnikatele.
Prostřednictvím ÚP došlo ke změně hospodářských lesů na rekreační lesy. Rekreační lesy spravuje Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. V minulosti došlo k vybudování Rozhledny Báry s přístřeškem s občerstvením, dále bylo cílem z lesů Podhůra vytvořit místo pro aktivní odpočinek a rekreaci a zvyšováním atraktivity oblasti přilákat do regionu návštěvníky. Za přispění dotace z ROP došlo k vybudování nových atraktivit cestovního ruchu – venkovní tělocvičny a lanového parku pro dospělé a děti, což přispělo k zpestření nabídky cestovního ruchu. Vyjma venkovní tělocvičny a lanového parku došlo rovněž k vybudování sítě turistických tras a hipostezek, vydání map se zakreslenými novými trasami a označení turistických cílů a atraktivit. Pro zlepšení přístupnosti došlo k vytvoření autobusové dopravní linky Chrudim – Podhůra (MHD).
Postupně se vytvářejí další doplňkové aktivity – vybudování nouzového nocoviště, uzavřené ohniště, parkoviště, existuje studie na napojení rekreačních lesů prostřednictvím cyklostezky z Chrudimi na Podhůru a studie rekultivace skládky odpadů.
V roce 2019 RM ustavila dvě nové komise, které se budou touto problematikou zabývat - komise cestovního ruchu, komunikace.
Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. vlastní několik certifikátu:
ČSN EN ISO 9001:2009
ČSN EN ISO 14001:2005
ČSN OHSAS 18001:2008
CFCS 1004:2006 rev.3
V roce 2009 získal Projekt „Rekreační lesy Podhůra“ Zlatou cenu a třetí místo v oblasti ekologicky udržitelných projektů v rámci Livcomu.
Velkou výhodou je dobrá dopravní dostupnost města Chrudim. Město navíc aktivně podporuje podnikání a zaměstnanost i v rámci městské hromadné dopravy, zejména pak se podařilo zlepšit dopravní napojení zmíněných průmyslových zón (prodlužovaly se linky MHD).
Podpora zaměstnanosti ve městě a znevýhodněných skupin na trhu práce
Samotné město Chrudim patří mezi významné zaměstnavatele, cca 600 zaměstnanců na MěÚ a jeho příspěvkových organizacích (cca 5,5 % z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel po odečtu uchazečů o zaměstnání).
Město Chrudim umožňuje také pravidelné praxe studentů (cca 10 – 20 studentů za rok) na zajištění administrativní agendy města, čímž napomáhají v budování profesních životopisů budoucích absolventů škol a jejich potenciální zaměstnatelnosti.
Ve městě Chrudim dále fungují neziskové organizace podporované každý rok dotacemi přímo z městského rozpočtu. Tyto neziskové organizace se zaměřují zejména na vybrané znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce. Aktivity těchto NNO jsou zaměřeny na návrat zmíněných znevýhodněných skupin obyvatel na trh práce. Město disponuje přímými dotacemi na poskytovatele sociálních služeb. Tyto NNO dostanou na začátku roku finanční podporu, kterou musí na konci daného roku vyúčtovat společně se závěrečným vyhodnocením. Dotace jsou přidělovány na základě analýzy a zjištěné poptávky a musí koncepčně zapadat do potřeb města.
Přímé dotace jsou přidělovány na základě "Pravidel pro přidělování přímých dotací", zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. O jejich výši rozhoduje Rada města Chrudim a Zastupitelstvo města Chrudim. Konečnou výši přímých dotací stanovuje Zastupitelstvo města Chrudim v rámci rozpočtu města na příští kalendářní rok.
Podpořeny byly např. tyto NNO:

Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře

Město Chrudim je členem regionální rozvojové agentury – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje je zájmové sdružení právnických osob, které nyní již 11 rokem podporuje rozvoj Pardubického kraje . K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s veřejnou správou regionu, zejména s místními samosprávami měst a obcí. Úkolem RRA PK je zastupovat zájmy místní správy v regionálních institucích, koordinovat problémy spojené s rozvojem měst a obcí a spolupracovat s centrálními orgány státu a krajskou správou . Své aktivity zaměřuje zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání, dopravní infrastruktury, životního prostředí, cestovního ruchu a obnovy kulturních památek.Podpora podnikání v širším okolí v rámci spolupůsobení v regionální rozvojové agentuře

RRA PK podporuje rozvoj Pardubického kraje a poskytuje podporu a poradenství členům a dalším subjektům v oblasti strategického plánování, dotačních titulů a dalších oblastí, které mají vazbu na regionální rozvoj.
Společně spolupracujeme na projektech, které zajišťují externí pohled na město - např. zpracování analytické části ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje města Chrudim 2015 - 2030 http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=6676, ve spolupráci s MAS Chrudimsko zpracování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Chrudimsko pro programovací období 2014 - 2020 http://www.maschrudimsko.cz/strategie-komunitne-vedeneho-mistniho-rozvoje-mas-chrudimsko-20142020-sclld
Jejich služeb využívá město i při zpracování podkladů pro dotace - tzv. měkkých projektů. I některé z firem využily jejich služeb (díky tomu, že je město členem).
Město Chrudim se snaží zprůhlednit zadávání veřejných zakázek a zvolilo si k tomu cestu, k níž má současný moderní člověk nejblíže - a to internet. Díky internetové aplikaci zveřejněné na stránkách města mají všechny firmy rovný přístup k informacím o právě probíhajících veřejných zakázkách, o jejichž zadání jsou spraveny ve stejnou dobu. Rovněž obyvatelé města mohou mít o zakázkách města přehled - webová aplikace totiž umožňuje přístup do databáze i jim, ačkoliv jen do veřejné části.
Aplikace ale nevedla pouze ke zprůhlednění městských investic - rovné příležitosti měly také za následek rozšíření počtu uchazečů o jednotlivé zakázky.
https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace
Technohrátky
Některé z chrudimských škol jsou zapojeny do projektu Technohrátky - Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim, Střední průmyslová škola Chrudim a SOŠ a SOU Chrudim.
https://www.klickevzdelani.cz/Ve%C5%99ejnost/TECHNOhr%C3%A1tky/C%C3%ADle-projektu-TECHNOhr%C3%A1tky.
Přínos Technohrátek spočívá tedy i v posílení místní ekonomiky.
Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. , v rámci kterého je podporováno drobné a střední podnikání (zemědělské i nezemědělské) http://www.maschrudimsko.cz/#
Město Chrudim podporuje sociální podnik Šance pro Tebe s názvem šicí dílna - http://www.sance.chrudim.cz/sici-dilna-a-uklidove-prace-701/
Tato NNO uspěla i v rámci žádosti OPZ na rozvoj tohoto sociálního podniku.
Město Chrudim je realizátorem projektu MAP II v ORP Chrudim. Jednou z implementačních aktivit jsou tzv. Mobilní technohrátky pro MŠ  a ZŠ - cílem této aktivity je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice, zvýšení motivovanosti žáků o technické obory a prohloubení jejich zájmu o přírodovědné předměty. To vše zajímavou a hravou formou.
Za účasti lektorů z Univerzity Pardubice se již uskutečnilo 5 laboratorních seminářů, kterých se zúčastnilo celkem 133 žáků a 52 pedagogů ze 4 ZŠ a 1 MŠ (Mateřská škola Řestoky, Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka, Základní škola Prachovice, Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, Základní škola Třemošnice).  Pro pedagogy MŠ se uskutečnil 1 seminář "Chemie pro nechemiky" v MŠ Řestoky, kterého se zúčastnilo celkem 12 učitelek ze 7 MŠ z ORP Chrudim (MŠ Chrudim Strojařů, ZŠ a MŠ Horní Bradlo, MŠ Řestoky, MŠ Rosice, MŠ Nasavrky, MŠ Chrudim, Víta Nejedlého, MŠ Stolany).  Cílem tohoto semináře bylo představení metodiky jednoduchých, ale zábavných přírodovědných a technických pokusů.
Další aktivitou podporující zvyšování motivace žáků o technické obory a podnikatelskou činnost je aktivita s názvem Povolání pro život . Hlavním cílem je zvýšit motivovanost žáků o technické obory a podnikatelskou činnost a posílení povědomí o správné volbě dalšího vzdělávání prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli realizací netradičních exkurzí pro žáky, návštěvy podniků a přednášek podnikatelů a odborníků z praxe. Našim zájmem je zprostředkovat žákům ZŠ aktuální, autentické a inspirativní poznání, které zvýší jejich povědomí o profesích a profesním uplatnění v souvislosti s volbou dalšího studia. Toto poznání není možné bez aktivního zapojení regionálních zaměstnavatelů, kteří disponují prostředím, odborníky a informacemi, které umožní zprostředkovat žákům ZŠ kýženou autentičnost a inspiraci. V rámci propojování odvětvového a regionálního dialogu o vzdělání a k získání aktivní podpory regionálních zaměstnavatelů jsme uzavřeli  smlouvu o účelovém partnerství se Svazem průmyslu a dopravy České republiky. Aktivně spolupracujeme i s agenturou CzechInvest. Jako realizátoři projektu MAP II (město Chrudim) jsme si vědomi důležitosti kariérního poradenství na úrovni základních škol, které je základem pro kvalitní volbu středoškolského studia a následné profese. Z tohoto důvodu jsme uzavřeli smlouvy s firmou KOVOLIS HEDVIKOV a.s. Třemošnice a ARCA CZECH s.r.o. Chrast na organizaci interaktivních exkurzí a zřízení Pracovních dílen v těchto společnostech. Do pracovních dílen budou složené týmy z  žáků 7 a 8 ročníků, učitelů, kariérních poradců a mentorů z firem  v rozmezí cca 6 měsíců docházet, aby se podrobně seznámili  s firmou, a společně vytvoří výrobek. Tato aktivita je zaměřena především na žáky II. stupně základních škol, pro které je aktuální rozhodování o budoucím studiu a tím i volbě povolání. Žákům je umožněn přímý kontakt s budoucím zaměstnaneckým prostředím a zaměstnavateli, navázání  osobních kontaktů a dialogů, bezprostřední odstranění případných vytvořených mýtů a obav a lichých představ o podnicích a prostředí  v nich a charakteru jednotlivých profesí. Našim společným zájmem je kvalitní a aktivní kariérní poradenství na ZŠ spojené s podporou polytechnické výchovy a rozvojem pozitivního zviditelňování a vnímání technických řemeslných a přírodovědných oborů.  Pomocí soutěží podporujeme pozitivní přístup žáků k manuální práci a nenásilně je navádíme na myšlenku, že jejich budoucí práce může být jejich koníčkem a že po studiu se nám vrátí pracovat do regionu.
 
Ve firmách Kovolis Hedvikov a ARCA Chrast již proběhlo 7 interaktivních exkurzí pro žáky 7. a 8. ročníků. Těchto exkurzí se zúčastnilo celkem 143 žáků a 14 pedagogů. Na společných setkáních s pedagogy s výchovnými a kariérními poradci na ZŠ bylo s průběhem těchto interaktivních exkurzí seznámeno celkem 137 pedagogů. Exkurzí se zúčastnili žáci a pedagogové ze Základní školy, Chrudim, U Stadionu, ZŠ Třemošnice, Základní škola Seč. Ve spolupráci se Svazem průmyslu, CzechInvestem zaměstnavateli a kariérními poradci ze ZŠ jsme uspořádali Kulatý stůl na téma Spolupráce zaměstnavatelů a základních škol v oblasti kariérního poradenství.

více https://www.map2orpchrudim.cz/

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  projekt MAP II - mobilní technohrátky sociální podnik - šicí dílna
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  3502
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  podpora probíhá ve vazbě na Strategický plán udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030

Cíl A.1 - Podporovat podnikatelské aktivity ve městě a zaměstnanost
Cíl A.2 - Rozvíjet cestovní ruch

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Neklesající počet podnikatelských subjektů naznačuje míru podnikatelské aktivity ve městě. Jsou zde vytvářeny podmínky pro podnikání a zaměstnanost.

Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány, dochází i k obsazování průmyslových zón.

Chrudimské SŠ jsou zapojeny do projektu Technohrátky.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. v rámci kterého je podporováno drobné a střední podnikání (zemědělské i nezemědělské).

Město Chrudim je realizátorem projektu MAP II, v rámci kterého probíhají aktivoty zaměřené na popularizaci technických oborů.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim kontinuálně zlepšuje již tak pestré spektrum nástrojů pro podporu zaměstnanosti, vzniku podnikatelských subjektů a celkově zlepšuje prostředí pro podnikatelskou činnost. Velmi pozitivně lze hodnotit podporu NNO ve vazbě na zaměstnanost, práci s mladšími ročníky obyvatel města v rámci tzv. Technohrátek, které si průběžně hodnotí. Zprůhlednění zadávání veřejných zakázek a rozšíření spektra zájemců o tyto zakázky lze rovněž zařadit mezi pozitivní a již osvědčené přístupy k podnikatelskému prostředí.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Strategický plán rozvoje města, vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008, 2012

Proces strategického řízení byl v Litoměřicích oficiálně zahájen v roce 2002, kdy město vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst a zahájilo první průzkumy ke zpracování Strategického plánu. V rámci analýz byli osloveni místní podnikatelé anketou, v případě významných zaměstnavatelů a podniků bylo provedeno interview. Ukázka diskuze nad budoucím rozvojem města do roku 2050 - viz odkaz.
2012 - byla provedena zásadní revize strategického plánu, který odpovídá principům moderního strategického řízení a udržitelného rozvoje. Byla stanovena oblast A - Litoměřice - atraktivní, malebné a prosperující město , týkající se ekonomiky, podnikání a cestovního ruchu. Byly stanoveny cíle A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost a  A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů. 
Již existují metodiky Strategického řízení, včetně metodiky Strategického týmu a zpracování Akčního plánu. Tyto metodiky popisují postupy a odpovědnosti členů týmu za jednotlivé oblasti strategického plánu. Dále jsou v těchto metodikách stanoveny indikátory, jejich přesný popis i odpovědnost. Cíle SPRM jsou realizovány prostřednictvím Akčního plánu, který je sestavován kontinuálně s rozpočtem města. Akční plán s jeho vyhodnocením je každoročně  zveřejňován na webu města viz odkaz.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

také viz příloha: indikátory SPRM

Územní plán

Územní plán Litoměřice nabyl účinnosti 13. 11. 2009 - definuje prostory pro rozvoj podnikání a brownfields. 

https://www.litomerice.cz/uzemni-plany/846-uzemni-plan-litomerice

Poskytování nebytových prostor podnikatelům v atraktivní části města

Město dlouhodobě zachovává podmínky pro poskytování služeb malým podnikatelům, což vede např. ke zvyšování počtu pracovních míst. 
Vzhledem k navrácení vojenských objektů dochází kontinualně k rozšiřování prostor vhodných k podnikání.  
Město vychází vstříc podnikatelům i výší nájemného v prostorách v atraktivním centru města, které se v posledních více jak 10 letech nezvyšovalo. Na webu města jsou zveřejněna "Pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských prostorách sloužících k podnikání s platností od 01.01.2017" viz  https://www.litomerice.cz/prodeje-a-pronajmy/4589-pravidla-pro-stanoveni-a-vypocet-najemneho-v-mestskych-prostorach-slouzicich-k-podnikani-s-platnosti-od-01-01-2017.

Destinační agentura České středohoří o.p.s., regionální značka

Město Litoměřice je zakládajícím členem Destinační agentury (DA) České středohoří. Tato agentura získala práva na vytvoření a udělování regionální značky, jejímž cílem je podpora a zviditelnění lokálních produktů a služeb. V příloze jsou zakládající dokumenty DA a schválená regionální značka.

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

MAS České středohoří

V roce 2006 byla založena Místní akční skupina České středohoří, kde bylo město Litoměřice jedním z iniciátorů založení. Náplní tohoto spolku je podpora podnikatelů, organizací a obcí na jeho území. Na základě schválené strategie získává prostředky z EU, které přerozděluje ve svých výzvách. Město Litoměřice se  aktivně  podílí na tvorbě nové strategie (SCLLD) a má svého zástupce ve správní radě.
V novém období 2017 - 2020 se otevírá možnost dotací na sociální podnikání, což je oblast, do které se mohou zapojit všichni podnikatelé, tedy i podnikatelé z Litoměřic. 

Příloha: Partnerská smlouva s MAS


Jaká je míra jejich využití a jak se tyto nástroje hodnotí?

Strategický plán rozvoje města (SPRM), vznik 2005, aktualizovaný v r. 2008 a 2012

V rámci strategického řízení je využíván Akční plán, rámcový dokument  zahrnující veškeré investiční akce města pro podporu podnikání. Všechny projekty v něm obsažené jsou hodnoceny z pohledu jejich dopadu na udržitelný rozvoj, jehož jedním z pilířů je i dopad na oblast ekonomickou - podpora zaměstnanosti a místního podnikání. Každý projekt je po svém ukončení vyhodnocen, zdali naplnil očekávané dopady.


Spokojenost podnikatelů s prostředím města je také měřena v rámci celorepublikové ankety Město pro BYZNYS, kde byl zaznamenán progres. V roce 2017 se naše město umístilo na 2. místě v Ústeckém kraji.

A.13 - Spokojenost občanů s možností zaměstnání - jedna z hodnocených oblastí ECI indikátoru A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím.

https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty

Příloha: Indikátory SPRM, Metodika akčního plánu, hodnocení projektů

Územní plán

Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rámci brownfields a dalších nevyužívaných lokalit ve vlastnictví města: kasárna pod Radobýlem, budova bývalého pivovaru, kasárna Jiřího z Poděbrad. Město získalo do svého vlastnictví 2 vojenské areály. O využití bylo veřejně diskutováno, viz odkaz na záznamy z projednávání o pivovaru a kasárnách. 
Dále jsou potenciální plochou pro podnikání vybrány budovy bývalých Mrazíren, které mají soukromého vlastníka. Pro potřeby potenciálních investorů a žadatelů o dotace byl seznam brownfields aktualizován v květnu 2015, na seznamu jsou všechny plochy včetně soukromých. Tento seznam je zveřejněn na webu města v sekci podnikatel. 
 V současnosti město získalo dotace v rámci programu RE:START na realizaci regenerace brownfield - části Městského pivovaru, který bude po rekonstrukci nabídnut pro podnikatelské využití.

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou (OHK)

Zástupci hospodářské komory jsou zapojováni do výběrových řízení, které vyhlašuje město a jsou relevantní pro podnikatelský sektor. Paní ředitelka OHK je členkou komise Zdravého města a MA21. Smlouva o spolupráci mezi městem a OHK je součástí přílohy.

Příloha: Smlouva o spolupráci město a OHK

MAS České středohoří

MAS ČS realizuje společnou strategii prostřednictvím finanční podpory projektů z jejího území. Efektivita tohoto nástroje bude dokládána počtem projektů realizovaných na území Litoměřic. Zároveň tím lze doložit i povědomí subjektů o možnosti využití tohoto zdroje.  V současnosti se připravuje na  nové dotační období, kdy podnikatelé budou hrát významnou roli jako  žadatelé v oblasti sociálního podnikání.

https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-prv
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-irop
https://mascs.cz/vyzvy/vyzvy-opz

Regionální značka

Destinační agentura českého středohoří (DA), jedním z jejíž zřizovatelů je i Město Litoměřice, je nositelkou regionální značky. Do procesu certifikace je město zapojeno jak z pozice zřizovatele DA tak z pozice člena MAS České středohoří. Přehled regionálních značek předaných podnikatelům viz odkaz.

http://www.ceskestredohori.info/aktuality/aktualita/vyzva-pro-remeslniky
http://www.ceskestredohori.info/znacky

 • 6.1.D Příklad dobré praxe (z oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání) ?
  ANO
 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102
 • 6.1.A Podpora zaměstnanosti, podnikání a diverzifikace struktury místní ekonomiky. ?
  SPRM A.I. Zlepšit podmínky pro podnikání a zaměstnanost A.III. Zajistit podmínky pro revitalizaci nevyužitých ploch a objektů

 6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4 925
2017 - 5 102

6.1.D Příklad dobré praxe

viz příloha 6_1_1: Memorandum elektromobilita

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

 Město zvyšuje počet nástrojů pro podporu podnikání.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město disponuje dostatečně početným a pestrým souborem nástrojů pro podporu zaměstnanosti a podnikání. Tyto nástroje se z větší části opírají o existující Strategický plán města.

6.1.2 Došlo ke zvýšení počtu podnikatelských subjektů v obci?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Z údajů ČSÚ vyplývá, že vývoj počtu jak registrovaných, tak aktivních ekonomických subjektů v Jihlavě vykazuje dlouhodobě stabilní růst. Je třeba zdůraznit, že k největšímu nárůstu podnikatelských subjektů došlo v období ekonomické recese (2008 – 2010). Tento skokový růst má na svědomí především zvýšení počtu podnikajících fyzických osob. V jistém ohledu je proto možné učinit závěr, že zvyšování počtu tohoto typu podnikatelů mohlo mít vliv na zmírnění negativních dopadů ekonomické krize především míry nezaměstnanosti. Lze totiž předpokládat, že z důvodu propouštění zaměstnanců byli tito více ochotni začít podnikat, než se evidovat jako nezaměstnaní.

Pokud jde o počet aktivních ekonomických subjektů, tady je trend v posledních letech stabilní.

Kraj Vysočina a jím zřizované organizace a město Jihlava jsou významnými zaměstnavateli.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  6 809 / 4 335 přepočteno na skupinu 15- 64 let

Výše uvedené číslo reprezentuje počet aktivních podnikatelských subjektů, z celkového počtu 12 788 / 8 141 (přepočteno na skupinu 15- 64 let) registrovaných. Počet podnikatelských subjektů je stabilní a vykazuje v letech 2016-2019 (s výjimkou statisticky zanedbatelsného poklesu v roce 2018) velmi mírný leč setrvalý nárůst.

Ekonomické subjekty podle právní formy_2008-2019

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Počet ekonomických subjektů vykazuje velmi mírný, přesto setrvalý nárůst. Počet aktivních podnikatelských subjektů se v letech 2017-2019 zvýšil z 6 670 na 6 809 v roce 2019.

Město Jihlava je sídlem ekonomicky silných společností a to jak s ohledem na počet zaměstnanců, tak s ohledem na jejich roční obrat.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě Jihlavě se v posledních 4 až 5 letech průběžně mírně zvyšuje počet aktivních podnikatelských subjektů, což lze hodnotit jako pozitivní trend odpovídající celkově přížnivému makroekonomickému vývoji v ČR. Je velmi pravděpodobné, že tento trend bude v roce 2020 přerušen pandemickou situací ve světě a v ČR, a proto bude město muset hledat další nástroje, kterými by se mohla situace stabilizovat, případně pokračovat v některých současných nástrojích zaměřených na pomoc podnikatelskému segmentu, např. cílená podpora vzdání se práva na úhrady nájemného či jeho valorizaci i pro rok 2021.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Počet ekonomických subjektů ve městě i ORP je relativně stabilní, což dokládá uvedená tabulka. Došlo k mírnému snížení registrovaných subjektů, avšak počet aktivních je téměř stejný.

Dle právní formy podnikání došlo k nárůstu počtu obchodních společností z 254 ek. aktivních ke konci roku 2016 na 304 v roce 2019. Počet fyzických osob podnikajících dle živnostenského zákona je téměř stejný, došlo k výraznějšímu snížení počtu registrovaných i aktivních podnikatelů, kteří podnikají dle jiných zákonů.

 Z pohledu převažující činnosti, které se podnikatelé věnují (viz přiložená tabulka Ek. subjekty dle převažující činnosti) je nejvíce podnikatelů v oblasti Průmyslu, Velko- a maloobchodu a dále podnikatelé v kategorii Profesní, vědecké a technické činnosti. Struktura podnikatelů dle ekonomické činnosti zůstává při srovnání let 2016 a 2019 téměř stejná. K největší změně došlo v činnosti Peněžnictví a pojišťovnictví, kdy došlo k poklesu o 82 %. Toto může být způsobeno jednak ukončením aktivity některých zprostředkovatelů bankovních a pojišťovacích služeb, jednak změnou vykazování této činnosti např. jako Administrativní a podpůrné činnosti. K 11 % poklesu došlo rovněž v oblasti Velko- a maloobchod, což se viditelně projevuje i ve městě, kdy jsou některé komerční prostory dříve užívané k prodeji zboží prázdné, protože jejich provozovatelé ukončili činnost. K tomu pravděpodobně dochází jak změnou legislativních podmínek pro podnikání tak i změnou spotřebitelského chování, kdy spotřebitele častěji nakupují zboží prostřednictvím internetových obchodů a tradiční kamenné obchody neobstojí v této konkurenci.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  Stav k 31.12.2019 ORP Kopřivnice 7.766 z toho aktivní 3.920 Kopřivnice 4.007 z toho aktivní 1.953 Přepočet na počet obyvatel ve věku 15-65 let: * index ekonomické subjekty (FO i PO) - 0,136 * index fyzické osoby - 0,102

Bližší údaje týkající se počtu podnikatelských subjektů jsou uvedeny v přiložené tabulce.

Přibližně 10 % obyvatel města ve věku 15-65 let jsou podnikající fyzické osoby. Podnikatelské oprávnění má cca 23 % FO, ale více než polovina z nich není aktivní.

Poměr ekonomických subjektů (bez ohledu na právní formu) k počtu ekonomicky aktivních obyvatel je mírně vyšší (cca 13 %), toto však může být zavádějící, neboť jedna fyzická osoba může být vlastníkem více právnických osob, popř. zároveň podnikat jako fyzická osoba.

Počet ekonomických subjektů dle forem podnikání (město Kopřivnice/ORP Kopřivnice)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
 

Okomentování situace v oblasti počtu podnikatelských subjektů je velmi kvalitativní.

V případě kvantifikace a hodnocení vývoje počtu podnikatelských subjektů je v rámci metodiky upozorněno, že by měl být absolutní počet podnikatelských subjektů přepočítán na počet obyvatel ve věku 15 - 64 let, aby bylo možné údaje porovnávat (viz metodika). Prosím o doplnění.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podnikatelské subjekty ve Velkém Meziříčí - veřejně přístupná data Českého statistického úřadu

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz

Z nám dostupných a známých údajů ČSÚ vyplývá, že vývoj počtu aktivních ekonomických subjektů ve Velkém Meziříčí vykazuje dlouhodobě stabilní stav. Je třeba zdůraznit, že k většímu nárůstu podnikatelských subjektů došlo v období ekonomické recese (2008-2010). Tento skokový růst má na svědomí především zvýšení počtu podnikajících osob. V jistém ohledu je proto možné učinit závěr, že zvyšování počtu tohoto typu podnikatelů mohlo mít vliv na zmírnění negativních dopadů ekonomické krize, především míry nezaměstnanosti. Lze totiž předpokládat, že z důvodu propouštění zaměstnanců, byli tito více ochotni začít podnikat, než se evidovat jako nezaměstnaní.

Pokud jde o počet aktivních ekonomických subjektů, tady je trend v posledních letech relativně stabilní.

Ekonomické subjekty podle převažující činnosti - ORP


Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem - ORP

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  Město Velké Meziříčí: 2018 - 2848, 2017 - 2817, 2016 - 2805, 2015 - 2839
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Vývoj počtu registrovaných subjektů i ekonomicky aktivních subjektů ve Velkém Meziříčí je dlouhodobě stabilní.

K tomuto přispívá jednak poloha města (dálniceD1), přístup města spolupracující s CzechInvestem a soustředící se na vznik nových industriálních zón a přivedení do našeho města nových zahraničních investorů, zvláště v období 2008 -2010, kteří zde zakořenili.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Vývoj počtu podnikatelských subjektů lze vyčíst z následujících údajů:

Data k 31.12.2018

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Ekonomické subjekty se sídlem na území měst

pro rok 2018  je zdrojem statistika Odboru živnostenského MěÚ Chrudim

Nelze dohledat aktuálnější data v uvedených DTB.

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že počet podnikatelských subjektů má mírně vzrůstající úroveň .

Počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věku 15 - 65 let činí v roce 2018 14 796 obyvatel. Počet registrovaných podniků činil v roce 2018 6 248 subjektů, z toho ekonomicky aktivních je 3 650.

V tomto smyslu lze vyvodit dílčí závěr, že ve městě Chrudim se podnikatelské prostředí zasloužilo o určité ztlumení negativních dopadů zejména na trh práce (míra nezaměstnanosti), který byl negativně poznamenán stejným způsobem jako kterýkoliv region či město v ČR i celé EU.

V Chrudimi má tradici především strojírenská výroba (bývalý závod Transpotra Chrudim- 5 tisíc zaměstnanců). Po roce 1989 došlo k postupnému rozpadu této firmy s tím, že se výrobní program závodu atomizoval do menších a středních firem. Ty většinou zůstaly ve městě nebo jeho blízkém okolí. Strukturu podniků ve městě tvoří vedle strojírenství i textilní výroba ( Evona), služby (kromě drobných služeb cool centrum Vodafone), zdravotnictví a sociální péče ( Nemocnice, Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, Arriva) apod. V Chrudimi má tradici mateřské, základní i střední školství (20 škol). V oblasti strojírenské výroby jsou firmy zaměřené na různé evropské i mimo evropské trhy, což je dobré v případě lokálních krizí trhu.

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  3502

Dle metodiky činí přepočet pro registrované podniky 42% a pro ekonomicky aktivní 23%.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Mezi roky 2011 - 2018 je počet aktivních ekonomických subjektů konstantní.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Počet podnikatelských subjektů ve městě je dlouhodobě stabilní a to i v posledních letech, které jsou charakteristické silným ekonomickým růstem a situací, kdy obecně často dochází k přesunu podnikatelů do zaměstnaneckých poměrů, které jsou v současné době velmi pestré. Město Chrudim poskytuje stabilizované prostředí pro podnikatelskou činnost.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Sledovaní vývoje podnikatelských subjektů ve městě

Sledováním indikátoru SPRM týkajícího se počtu podnikatelských subjektů (malé a střední podniky včetně živnostníků) na tisíc obyvatel zjistíme pokles tohoto indikátoru  od roku 2015 do roku 2017 i  přesto, že počet obyvatel je takřka stabilní a liší se v řádu maximálně desítek a totéž platí i pro počet cizinců, kteří jsou do celkového počtu obyvatel zahrnuti. Počet zahraničních podnikatelských subjektů je stabilní, pohybuje se stále kolem 60 podnikatelů.  Počet podnikatelů celkem je relativně vysoký, pro rok 2017 je dokonce přes 5 tisíc subjektů, ale nemá přesnou vypovídací schopnost, protože v tomto počtu jsou zahrnuti podnikatelské subjekty, které mají platné živnostenské oprávnění, ale nemusí ho aktivně využívat. Naopak počet aktivních podnikatelů odráží skutečný počet těch, kteří se podnikáním živí. Rozdíl mezi  celkovým počtem a aktivními podnikateli byl v roce 2015 a 2016 okolo 700 subjektů. V roce 2017 jsme se již dostali na rozdíl nad tisíc podnikatelů (viz Příloha 5). V tomto vysokém rozdílu mezi celkovým počtem a aktivním počtem podnikatelů se mimo jiné odráží i zavedení EET a to v oblasti velkoobchodu a malobchodu a v oblasti hostinské. Spousta malých podnikatelů své živnosti přerušovala. Další podíl na relativním úbytku mají podnikatelé, kteří se v době velké poptávky po pracovní síle nechali zaměstnat a svou podnikatelskou činnost přerušili. Proto jsou zahrnuti v celkovém počtu podnikatelů, který je stabilní, ale snižují množství aktivních podnikatelů. Poptávka na trhu práce převyšuje nabídku, proto dochází i k úbytku řemesných živností, vzniká málo nových míst jako náhrada za ty, co končí a odchází do důchodu. Většina technicky vzdělaných lidí se nechává  zaměstnat, protože právě toto zaměření je nejpoptávanější. Vzhledem k tomu, že Litoměřice nepatří mezi průmyslové oblasti a postrádají i průmyslovou zónu, převažují v podnikání služby nad výrobou, které jsou zajišťované především živnostníky, kteří početně výrazně  převažují  nad malými a středními podniky, jsou tyto vlivy výrazně promítnuty do počtu aktivních podnikatelů celkem. I přes vlivy, které jsou objektivní a město je nemá jak regulovat (legislativa, celková ekonomická situace v ČR, situace na trhu práce, apod.), je podnikatelské prostředí velice stabilní a nevykazuje výrazné výkyvy.

Příloha:  Indikátory SPRM
Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

Sledování stability zemědělského podnikání

Litoměřice jako "Zahrada Čech" mají dlouholetou ovocnářskou a zelinářskou tradici, což je patrné nejen ve městě, ale v celém jeho přilehlém okolí obklopeném sady a vinicemi i poli se zelinářskými i jinými produkty. Proto je nutné vedle podnikání zohlednit také zemědělské podnikání, kterému se zde stabilně věnuje okolo 60 zemědělských podnikatelů (viz příloha 5), kteří mají možnost své výpěstky prodávat nejen v městské tržnici, ale zúčastňovat se také farmářských trhů pořádaných společností Zahrada Čech s.r.o., ve které má město 50% podíl. Konají se od jara do podzimu vždy každých 14 dní v centru města s cílem podpory regionálních produktů. Zemědělské podnikání zde tvoří jednu z tváří města, vykazuje stabilitu podporovanou městem jak v možnosti prodejních ploch, tak prezentace svých produktů při pořádání pravidelných výstav Zahrady Čech skládajících se z části výstavní a prodejní. Vzhledem k počtu ostatních podnikatelů by se zdálo, že tento počet zemědělců je zanedbatelný, přesto je velice podstatný a přispívá k zachování tváře města kromě toho, že vytváří další pracovní příležitosti přinejmenším při sezónních pracích. 

Příloha: Statistika podnikatelských subjektů v LTM

 • 6.1.B Počet podnikatelských subjektů ?
  5 102

6.1.B Počet podnikatelských subjektů

2014 - 5 126
2015 - 4 768
2016 - 4  925
2017 - 5 102

Indikátor SPRM
A.I1 Počet malých, středních podniků a podnikatelů/1000 obyvatel

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve sledovaném období je doložen relativně stabilní počet podnikatelů (příloha: statistiky podnikatelé).

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet podnikatelských subjektů ve městě lze označit za dlouhodobě stabilizovaný.

6.1.3 Došlo ke snížení míry nezaměstnanosti? (trendy, vývoj, struktura)
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nezaměstnanost v se až do roku 2008 držela na relativně nízké úrovni, ovšem v roce 2009 došlo s příchodem ekonomicko-hospodářské krize ke zlomu a nezaměstnanost prudce vzrostla až na cca 10,2 %v roce 2009. Poté začala nezaměstnanost mírně klesat.

K opačnému zlomu, tedy k výraznějšímu poklesu nezaměstnanosti došlo až v průběhu roku 2015. Nicméně úrovně nezaměstnanosti z roku 2008 ještě dosaženo nebylo. Hospodářský růst a konjunktura zapříčinily setrvalý pokles nezaměstnanosti až na nejnižší úroveň v roce 2019 a to 2,8 %.  Současně stoupá počet pracovních míst v evidenci. V současné době je na trhu práce převis pracovních míst nad poptávkou.

Velcí zaměstnavatelé jsou nuceni najímat zahraniční pracovní síly a současně zvyšovat mzdy pro udržení stávajících zaměstnanců. V roce 2019 bylo velmi problematické získat na trhu práce i nekvalifikovanou pracovní sílu. 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  2,8 %

Vývoj počtu nezaměstnaných je velmi pozitivní a už od roku 2012 vykazuje trvalý pokles, kdy se k 31. 12. 2019 dostal na historické minimum, a to 2,8 %. 

Na 940 uchazečů o zaměstnání evidovaných Úřadem práce k 31. 12. 2019 připadalo 1 428 pracovních míst v evidenci.

Tento trend s sebou nese i negativní dopady v tom smyslu, že si subjekty velmi konkurují při získávání pracovních sil a na trhu práce je v současné době bohužel také  nedostatek nekvalifikovaných pracovních sil, což přispívá přílivu zahraničních pracovních sil.

Nezaměstnanost_údaje_2014-2020_01_30

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Po odeznění ekonomické krize v letech 2009-2012, kdy se nezaměstnanost pohybovala od 10,2 do 9,1 %, nastal velmi příznivý trend setrvalého a mezi lety rychlého poklesu nezaměstnanosti. 

Trend je podporován rozvinutou a odvětvově pestrou ekonomickou základnou, orientovanou zejména na strojírenský průmysl, který je hlavním tahounem zaměstnanosti v Jihlavě. 

Problém s dostatkem pracovních sil je patrný zejména v u subjektů zapojených do automobilového průmyslu a v dopravě, kde dochází k přílivu zahraničních pracovních sil. Tento trend by mohl zmírnit Průmysl 4.0.

Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

Město Jihlava má dlouhodobě velmi předimenzovaný pracovní trh s masivní poptávkou po pracovní síle, což se stalo v posledních letech dokonce i problémem pro řadu zaměstnavatelů, kteří museli hledat potenciální zaměstnance v zahraničí. Proto je možné tuto otázku hodnotit jako mimořádně dobrou se silným trendem zlepšení při porovnání se stavem od roku 2014. V současné konstelaci dopadů koronavirové krize by se měla situace zhoršovat a teprve statistiky v roce 2021 budou prokazovat, zda-li půjde o návrat k rovnovážné situaci na místním/regionálním trhu práce, či budou dopady mnohem zásadnější. Auditovaný vývoj v posledních letech však jednoznačně prokázal, mimořádně příznivou situaci na trhu práce, která vyústila až v nutnost zajištění zahraničních pracovních sil.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Díky celosvětovému ekonomickému růstu docházelo ve sledovaném období ke snižování nezaměstnanosti ve městě i celém ORP. Rovněž stoupala nabídka volných pracovních míst, což bylo vyvoláno především potřebou zaměstnanců ve firmách umístěných v Průmyslovém parku Kopřivnice a Strategické průmyslové zóně Ostrava – Mošnov, která patří do správního obvodu ORP Kopřivnice. Nabídka volných pracovních míst se téměř vyrovná počtu dosažitelných uchazečů o práci. Avšak tito uchazeči neodpovídají kvalifikací, zdravotním stavem či jinými omezeními tomu, co zaměstnavatelé požadují.

Nízká nezaměstnanost, která je z pohledu města i jeho obyvatel pozitivní, je negativně vnímána zaměstnavateli a to nejen z důvodu rostoucích mzdových nákladů, ale i z důvodu nutnosti řešit vysokou fluktuaci a s tím spojené náklady na zaučení nových pracovníků.

U velkých průmyslových zaměstnavatelů je vidět rostoucí trend ve využívání především zahraničních agenturních zaměstnanců k vyrovnání nedostatečné lokální nabídky na trhu práce.

Část těchto zaměstnanců denně do zaměstnání dojíždí a to především z Polska či Slovenska, část jich je ubytována ve městě a okolí. Nedochází k zásadnějším incidentům ve vztahu k občanskému soužití agenturních zaměstnanců firem a obyvatel města. Lze očekávat, že v souvislosti s ekonomickým vývojem vyplývajícím z coronavirové krize dojde ke snížení počtu volných pracovních míst, stejně tak ke snížení počtu zahraničních agenturních zaměstnanců. Dle dat k dubnu 2020 došlo ke snížení počtu volných pracovních míst v Kopřivnici na 586 (ve 12/2019 - 613) a v ORP Kopřivnice na 773 (ve 12/2019 - 869). Rovněž došlo k nárůstu podílu nezaměstnaných - v Kopřivnici 4,3 %, v ORP Kopřivnice 4 %.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  Stav k 31.12.2019: ORP Kopřivnice 3,37 % Kopřivnice 3,7 %

Vývoj od roku 2016 do roku 2019 je uveden v přiložené tabulce Nezaměstnanost.

Nezaměstnanost

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Díky v minulosti realizovaným aktivitám se městu podařilo vytvořit podmínky pro nové podnikatelské aktivity, které snížily závislost města na dominantním zaměstnavateli. 

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Mám spíše dotaz. Počet disponibilních pracovních sil evidentně omezený (vzhledem k minimální nezaměstnanosti) a velké firmy musí využívat agenturní pracovníky. Je tato situace v lokalitě udržitelná? Nepřináší to problémy s integrací agenturních pracovníků?

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Nezaměstnanost ve Velkém Meziříčí se v prosinci 2018 dostala na nízké číslo, a to 3,1 procenta (říjen, listopad 2018 2,4 %). Je to méně než v celé ČR, kde byl podíl nezaměstnaných k listopadu 2018 3,2 %. Na 197 volných pracovních míst Úřad práce evidoval 253 dosažitelných uchazečů z celkového počtu lidí bez práce v našem městě.

V roce 2019 se nezaměstnanost dostala na rekordně nízké číslo 2,7% (517, z toho dosažitelní 483).

Z uvedených statistických dat vyplývá, že míra nezaměstnanosti zaznamenala poměrně dramatický vývoj v období od začátku poslední hospodářské krize (tj. rok 2008) až do roku 2012. Mezi nejvíce postižené sektory ve městě patřila zejména strojírenská výroba a stavební průmysl. V roce 2009 a 2010 byl jeho průmysl poměrně razantně zasažen ekonomickou krizí, protože mnoho firem, které se angažovaly v automobilovém průmyslu, se dostalo do existenčních problémů. Takže v průběhu roku 2011 zde průměrná míra nezaměstnanosti dosáhla výše 11,3 %. V březnu 2015, byl podíl nezaměstnaných v našem městě nad šesti procenty. V průběhu roku klesl a držel se nad pětiprocentní hranicí. Po zbytek roku 2016 se pak pohyboval nad pětiprocentní hranicí, pod kterou spadl poprvé v březnu 2017.

Zaměstnavatelé mají největší poptávku po řemeslnících a opravářích.

Město Velké Meziříčí

*počet uchazečů je kvalifikovaný odhad, protože na stránkách portálu MPSV jsou uváděni pouze dosažitelní uchazeči: 

Tradičně je velká poptávka po technických profesích napříč všemi obory. Právě v této oblasti se zaměstnavatelé nejčastěji potýkají s problémem najít kvalifikované zaměstnance.

Mezi největší zaměstnavatele ve městě patří společnosti Draka Kabely, s.r.o. Velké Meziříčí (skupina Prysmian), která zaměstnává cca 300 pracovníků a nkt Velké Meziříčí, k.s., člen skupiny NKT, ve které pracuje cca 200 zaměstnanců

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  vývoj počtu nezaměstnaných je velmi pozitivní a již od roku 2013 vykazuje setrvalý pokles, kdy se k 31.12.2019 dostal na minimum za sledované období:

v roce 2011 - 12,7 %

v roce2012  - 13,3 %

v roce 2013  - 8,1 %

v roce 2014  - 7,6 %

v roce 2015  - 6,4 %

v roce 2016  - 5,4 %

v roce 2017  - 3,9 %

v roce 2018 - 3,1 %

v roce 2019 - 2,7 %

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se pohybuje na úrovni přirozené míry. Počet volných pracovních míst evidovaných ÚP se blíží počtu dosažitelných nezaměstnaných. Na trhu jsou další volná pracovní místa, neboť firmy nemají povinnost hlásit ÚP všechna volná pracovní místa.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Zdroj: ČSÚ Pardubice, Počet uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v obcích, MPSV

Z výše uvedených statistických dat vyplývá, že míra nezaměstnanosti zaznamenala poměrně dramatický vývoj v období od začátku poslední hospodářské krize (tj. rok 2008) až do roku 2010. Mezi nejvíce postižené sektory ve městě patřila zejména strojírenská výroba a textilní průmysl.

Z nynějších 2,59% nezaměstnaných je drtivá většina těžko uplatnitelná na trhu práce, neboť se z převážné části jedná o lidi s dosaženým základním vzděláním. Další část tvoří lidé s handicapem či těsně před důchodem. Jako nedostatkové profese se pro Chrudim a jeho okolí jeví  zaměstnanci do strojírenských a údržbářských provozů, stavebnictví, nemocniční personál - zdravotní sestry, řemesla atd.

Z pohledu bilance vyjížďky a dojížďky za prací se na základě dat od dopravců jeví tato bilance jako vyvážená.

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  podíl nezaměstnaných osob od roku 2016 klesá
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě se daří snižovat nezaměstnanost. 

Ve spolupráci s Úřadem práce jsou realizovány některé projekty.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se v posledních letech výrazně snižuje a v současné době se udržuje v podstatě na nejnižší možné úrovni, tzv. přirozemí míře nezaměstnanosti. Tento stav je zapříčiněn celkovým makroekonomický vývojem v ČR, který pozitivně ovlivňuje právě mikroregiony zaměřující se na strojírenství.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Míra nezaměstnanosti celková a její složení

Podíl nezaměstnanosti ve městě Litoměřice se v letech 2015 - 2017 stále snižuje, sleduje celorepublikový trend. Přestože Ústecký kraj patří ke krajům s nejvyšší nezaměstnaností, Litoměřice v něm patří naopak k městům s nezaměstnaností nejnižší. Jestli hovoříme o výrazném poklesu mezi roky 2014 a 2015, kdy byla nejvyšší míra nezaměstnanosti v roce 2015 v měsících leden - březen, klesá míra nezaměstnanosti v průběhu roku 2014, ještě větší pokles zaznamenáváme v roce 2016, kdy průměrná míra nezaměstnanosti činí pouze 5,5 % (nejvyšší leden 6,56 %, nejnižší listopad 4,59 %). V roce 2017 se dostáváme k průměrné nezaměstnanosti dokonce pod 4 %
(nejvyšší leden - 5,14 %, nejnižší listopad 3,17 %) - viz příloha Vývoj nezaměstnanosti
Vývoj nezaměstnanosti odráží vysokou poptávku na trhu práce a odráží právě i výše zmíněný úbytek aktivních podnikatelů.

Podpora zaměstnanosti

Město v rámci svých příspěvkových organizací  a úřadu zaměstnává cca 2 tis. zaměstnanců (nemocnice 900, tech. služby 120, město + MP 230, ostatní 750), což je podstatná část ekonomicky aktivního obyvatelstva Litoměřic. Je podstatné zdůraznit, že město a jeho příspěvkové organizace jsou jedním z nejstabilnějších zaměstnavatelů.
Nelze nezmínit, že nástrojem pro podporu zaměstnanosti ve městě jsou i každoročně pořádané TECHDAYS (viz příklad dobré praxe oblast 6.2.1), které se snaží podporovat technické vzdělávání  mládeže, a tím následně zaplnit mezery v lidských zdrojích, které jsou  v technických oborech firem.

Příloha: Vývoj nezaměstnanosti
 

 • 6.1.C Podíl nezaměstnaných osob ?
  4 %

6.1.C Podíl nezaměstnaných osob

2014 - 8,2 %
2017 - 4 %

Měřeno indikátorem SPRM A.I2 Nezaměstnanost (rozdíl město mínus kraj)

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod úrovní přirozené míry nezaměstnanosti Ústeckého kraje. Kladně je hodnocena stabilita prostředí města.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Míra nezaměstnanosti ve městě se v posledním období dramaticky snížila - z části i zásluhou intervencí veřejného sektoru.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Jihlava posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem viz příklady dobré praxe. Stále však chybí nalezení vhodné formy spolupráce s malými a mikro podniky. 

Zástupci OHK jsou členy komisí Rady města Jihlavy, účastní se jako členové komisí zadávání veřejných zakázek.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

V letošním roce začneme zpracovávat nový Strategický plán 2021. Podnikatelské subjekty budou jednou z významných skupin partnerů, které se budou podílet na participačním vzniku strategie.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Jihlava prokazuje průběžnou aktivitu týkající se korektní komunikace se zástupci místních podniků, zejména lze pak vyzdvihnout velmi dobré vztahy s největšími zaměstnavateli ve městě (tj. Bosch a LOKO CZ). Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že zástupci města měli a stále mají ambici zahrnout do průběžných diskusí širokou platformu podnikatelských subjektů, což ne vždy se zcela daří - viz např. setkání s primátorem/primátorkou chtějí zástupci města více rozšířit o další klíčové stakeholdery v oblasti podnikání, což lze pozitivně kvitovat. S ohledem na předpokládaný nestabilní a málo předvídatelný vývoj v následujících letech bude nezbytné posílit právě tyto komplexnější formy diskuse s různých skupin institucí a subjektů, které mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí ve městě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město pravidelně komunikuje se zástupci podnikatelů a firem a řeší s nimi projekty a problémy, které mohou mít dopad na jejich činnost. Prostřednictvím svých médií informuje o příkladech dobré praxe místních firem např. v oblasti inovací či společenské odpovědnosti organizací. Město zajímá názor podnikatelů při přípravě strategických rozvojových dokumentů.

Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
 

V oblast i komunikace s místními podniky byla v rámci auditu doložena řada příkladů a aktivit, které město realizuje. Velmi oceňuji entuziastický přístup představitelů města.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s představiteli města.

Podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Velké Meziříčí využívá stabilní systém komunikace mezi městem a místními podnikateli počínaje tradičními adventními setkáními podnikatelů se starostou, přes účast na tvorbě a využití nástrojů podpory a rozvojových projektech, účast na přípravě společenských akcí, tvorbě katalogu firem až po méně oficiální formy kontaktů. Kontakty a komunikace mezi místními podnikateli samotnými se naopak jeví jako slabší.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na společná setkání. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města a MA 21, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace s místními podnikateli se rozvíjí, podnikatelé jsou pravidelně zváni na setkání s tajemníkem a dalšími pracovníky úřadu. Oblast podnikání se také řeší na kulatých stolech Zdravého města Litoměřice, podnikatelé a široká veřejnost jsou oslovováni k účasti na veřejných projednáních záměrů města, kde sledujeme značný zájem a stále se zvyšující  účast. Dvakrát se uskutečnilo podnikatelské fórum.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.2.1 Komunikuje obec průběžně a korektně s místními podnikateli a firmami (např. formou pravidelných setkání se zástupci podnikatelské sféry) s cílem hledat a nacházet oběma stranám prospěšná řešení případných problémů soužití, jako jsou rušivé provozy (hluk, emise z technologií nebo dopravní obsluhy, problematika zneškodňování odpadů, ochrana vodních zdrojů ap.)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Jihlava má na svých webových stránkách konkrétní odkaz PODNIKÁNÍ, kde podnikatelé najdou základní informace (jedná se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele)

https://jihlava.cz/podnikani/ms-103369/p1=103369

Další informace na stránkách obecního živnostenského úřadu.

https://jihlava.cz/obecni-zivnostensky-urad/ms-103420/p1=103420

Zástupci Hospodářské komory jsou zapojeni ve všech komisích Rady města, kde můžou aktivně pracovat na řešení problémů podnikatelské sféry a dávat prostřednictvím výstupů z komisí podněty Radě města Jihlavy.

Majetková komise: Ing. František Bláha

Komise pro kulturu: Ing. Ladislav Král

Komise pro sport a tělovýchovu: Bc. Karel Löffler

Komise pro neziskovou a sociální oblast: Bc. Mojmír Kolář, MBA

Komise pro územní plánování: Ing. arch. Jiří Vohralík

Komise pro dopravu: Ing. Prokop Háva

Komise pro životní prostředí: Ing. Jaromír Rejthárek

Komise pro výchovu a vzdělávání: Ing. Miroslav Vítů

Komise projektu Zdravé město: Ing. Luboš Kameník

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality: JUDr. Tomáš Marek

https://www.jihlava.cz/komise-rady/ms-103439/p1=103439

Příklady některých projednávaných bodů:

Komise pro dopravu

 • Řešení odstavení těžkých nákladních vozidel (zápis ze dne 18. 11. 2019)
 • Vysokorychlostní trať  - trasování (zápis ze dne 22. 1. 2020)
 • Smíšená stezka pro pěší a cyklisty a cyklostezka - průmyslový park Jihlava (zápis ze dne 12. 2. 2020)
 • Expresní linky k JIPOCARU (zápis ze dne 4. 3. 2020)
 • Informace CDT - Centrální dopravní terminál a VRT - vysokorychlostní trať (zápis ze dne 22. 6. 2020)

Komise pro životní prostředí

 • Kampaň ZERO WASTE (zápis ze dne 22. 5. 2019)
 • Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu (zápis ze dne 19. 6. 2019)
 • Jednání mezi městem a společností KRONOSPAN (zápis ze dne 18. 11. 2019)

Majetková komise

 • Dispozice s pozemky v průmyslové zóně k.ú. Jihlava a Hruškové Dvory (zápis ze dne 18. 6. 2019)
 • Žádost o možnost bezúplatného užívání budovy v prostoru bývalých kasáren Pístov u Jihlavy (zápis ze dne 17. 9. 2019 a 1. 10. 2019)
 • Žádost o koupi části areálu Pístovykých kasáren (zápis ze dne 11. 2. 2020)
 • Žádost o doprodej budov a pozemků - Nová kasárna Pístov (zápis ze dne 21. 4. 2020)

Vedení města komunikuje s firmami na řešení problematických otázek v oblasti životního prostředí a to jak těch, které způsobují firmy (např. Kronospan), tak případů, kdy dochází k ohrožení firem.

Kronospan:

https://jihlava.cz/odborna-pracovni-skupina-pohlida-aktivity-kronospanu/d-531703

https://jihlava.cz/mesto-zada-kronospan-o-vysvetleni/d-533206/p1=106485

https://jihlava.cz/otevreny-dopis-spolecnosti-kronospan-ein-offener-brief-an-die-firma-kronospan/d-533456

https://www.jihlava.cz/kronospan-meni-strategii/d-534481

10.5.2018 Snídaně s primátorem (prezentace v příloze)

https://www.jihlava.cz/jihlavske-podniky-trapi-nedostatek-pracovnich-sil/d-525649/p1=103430

5.2.2019 - Setkání s primátorkou

https://jihlava.cz/vedeni-mesta-predstavi-programove-prohlaseni-pri-diskuzi-5-unora/d-530655

https://www.jihlava.cz/vedeni-mesta-predstavilo-svuj-ctyrlety-plan/d-530702

 

Spolupráce OHK Jihlava na tvorbě Strategického plánu rozvoje Statutárního města Jihlavy do roku 2020. Členy pracovních skupin byli zástupci Ammeraal Beltech s.r.o., Okresní hospodářské komory, Alternativní dopravní studio.

Za nejzásadnější příklady spolupráce lze bezesporu považovat smlouvu o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání se s firmou BOSCH DIESEL a finanční prostředky na kulturu od téže firmy, spolupráce a finanční spolupráce Okresní hospodářské komory na projektu Jihlava k Vánocům 2019.   Město Jihlava má podepsané i další smlouvy o spolupráci a memoranda. Níže jsou některé příklady spolupráce blíže specifikovány.

 

MŠ Bystrouška - nová mateřská škola s internátním provozem

https://jihlava.cz/materska-skola-ul-na-dolech-jihlava/d-529070/p1=103690

2016 - podpis smlouvy o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání s jedním z největších zaměstnavatelů, společností BOSCH

https://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984

červenec 2018 - stavba zahájena

https://www.jihlava.cz/jihlava-zahajila-stavbu-materske-skoly-na-dolech/d-527037

červenec 2019 - dokončení stavby

https://www.jihlava.cz/jihlava-ma-prvni-materskou-skolu-s-nepretrzitym-provozem-v-kraji/d-533958

26. 8. 2019 - zahájení provozu

https://www.jihlava.cz/jedinecna-skolka-je-otevrena/d-534402

 

Bližší infomrace jsou v části auditu 6.1.1, písmeno A) - plnění strategického plánu.

 

Cyklostezka R08 Jihlava - Pávov (průmyslová zóna - sever)

 

Spolupráce se společností BOSCH

Společnost BOSCH od roku 2017 participuje s městem na kulturním dění v Jihlavě viz 6.2.B. 

Město Jihlava také poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v oblasti kultury:

2016

D-cinema s.r.o. – provozování kina Dukla

DKO s.r.o. – opera Hubička, Rigoletto, Krásná Helena, Netopýr, Pražská divadla, Malá scéna DKO, hudební pohádky Princové jsou na draka

FABES s.r.o. – JAZZ a Swing do Jihlavy, letní divadlo pod jihlavským nebem, LETNÍ KINO na náměstí

Oliva Gastro s.r.o. – LADÍME Z JIHU NA SEVER

PAROLAART, s.r.o. – Gospelové Vánoce, Jihlavské divadelní léto, S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu, S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a 1. třídy ZŠ, O nejhezčí vánoční stromeček

TRIALOG spol. s r.o. – Výstava fotografií města Jihlavy

Via Vysočina, s.r.o. – Jihlavský masopust 2016

 

2017

A-AGENT s.r.o. – Sametový průvod rádia Jihlava

D-cinema s.r.o. – provozování kina Dukla

DKO s.r.o. – Krkonošské pohádky, Tančírna v DKO, Svět kolem nás, opera Země úsměvů, Pražská divadla, opera Lazebník sevilský,  hudební balada Cikáni jdou do nebe, Malá scéna DKO

DOC.DREAM services s.r.o. – Živé kino 2017, JI.hlava Industry 2017, 21. MFDF Ji.hlava 2017

FABES s.r.o. – Kartoffelmarkt, letní divadlo pod jihlavským nebem, LETNÍ KINO na náměstí, Amen Roma sam: Oslavy mezinárodního dne Romů, 24. MFFP – Febiofest 2017 – regionální ozvěny JIHLAVA

P-TEAM s.r.o. – Veletrh her, hraček a potřeb pro děti – Vánoce dětem 2017

PAROLAART, s.r.o. – Gospelové Vánoce, Jihlavské divadelní léto, S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu, S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a 1. třídy ZŠ, O nejhezčí vánoční stromeček

TRIALOG spol. s r.o. – Milujeme Jihlavu - výstava velkoformátových fotografií města Jihlavy

Via Vysočina, s.r.o. – Jihlavský masopust 2017

YASHICA s.r.o. – VYSOČINA FEST 2017

 

2018

DKO s.r.o. – celoroční dramaturgie DKO v Jihlavě 2018

DOC.DREAM services s.r.o. – Živé kino 2018, JI.hlava Industry 2018, 22. MFDF Ji.hlava 2018

FABES s.r.o. –letní divadlo pod jihlavským nebem, LETNÍ KINO na náměstí, napříč hudebními žánry, 25. MFFP – Febiofest 2017 – regionální ozvěny JIHLAVA

PAROLAART, s.r.o. – Gospelové Vánoce, S Jihlavskými listy za pohádkou pro celou rodinu, S Jihlavskými listy za pohádkou pro MŠ a 1. třídy ZŠ, O nejhezčí vánoční stromeček

YASHICA s.r.o. – VYSOČINA FEST 2018

Hrucha s.r.o. – Jazzová kavárna 2018

D-cinema s.r.o. – provozování kina Dukla

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  ANO
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO

6.2.A

Níže jsou uvedeny zásadní příklady dobré praxe.

Připravují se nová pravidla pro investory a smlouvy s developery. Město chce postupovat v souladu se Politikou architektury a stavební kultury v ČR. Developeři budou do rozpočtu města odvádět finanční prostředky z m2 podlahové plochy (jiná sazba bydlení, jiná sazba podnikání). 

6.2.B

2018 - Snídaně s primátorem (spolupráce s agentuou CzechInvest)

2019 - Setkání s primátorkou

2019 - Spolupráce v oblasti předškolního vzdělávání - MŠ Bystrouška

Dokončena novostavba mateřské školy pro 100 dětí se školní zahradou s hracími prvky. Objekt obsahuje čtyři třídy po 25 dětech, polytechnickou dílnu, třídu pro vnitřní pohybové aktivity, dětskou saunu a vlastní kuchyň. Jedno oddělení umožňuje tzv. internátní provoz, tedy možnost pobytu dětí přes noc. Součástí stavby je nové parkoviště a příjezdová cesta. Provoz byl zahájen 1. 9. 2019. V roce 2016 byla mezi městem a společností Bosch uzavřena smlouva (https://www.jihlava.cz/jihlava-podpori-zamestnavatele-podrzi-mista-ve-skolce/d-515984) o spolupráci v oblasti předškolního vzdělávání, kde se společnost Bosch zavázala podporovat předškolní vzdělávání po dobu 10 let částkou 1.000.000 Kč ročně a město Jihlava zajistí 75 míst v nové školce s internátním provozem. Důvodem je možnost lešího sladění pracovního a rodinného života  a usnadnění návratu do práce zejména ženám pracujícím ve směnném provozu.

https://www.jihlava.cz/otevreni-ms-bystrouska/gs-5521/p1=110043

 

2019 - Cyklostezka R08

Cyklostezka bude oficiálně otevřena 22. 4. 2020 v rámci oslav Dne Země, kdy proběhne i zahájení cyklosezóny. Na programu se budou podílet i společnosti BOSCH DIESEL a GLS.

2019 - Jihlavské havíření - 23. setkání hornických měst a obcí ČR

Spolupráce se společností Pivovary Lobkowitz na organizaci třídenní akce, kdy se část akce odehrávala přímo v areálu jihlavského pivovaru, který poskytl prostory, zázemí, vybavení a personál, město prezentovalo společnost jako hlavního partnera akce.

2020 - Spolupráce se společností CZ LOKO v oblasti profesionálního sportu

https://www.jihlava.cz/cz-loko-se-stava-partnerem-jihlavskeho-hokeje/d-536287

Statutární město Jihlava je jediným společníkem HC Dukla Jihlava. Z pohledu financování profesionálního hokeje je tak pro město velmi důležité hledat pro klub strategické partnery. Nejvýznamnějším z těchto partnerů je v současné době společnost CZ LOKO, která se zavázala financovat klub. Město umožnilo změnu názvu horáckého zimního stadionu na CZ LOKO arénu. Bal uzavřena trojstranná smlouva o spolupráci mezi městem, společností HC Dukla JIhlava a společností CZ LOKO a.s. Součástí smlouvy je i závazek města, že plánovaná nová multifunkční aréna, která se začne budovat na místě stávajícího zimního stadionu, ponese název CZ LOKO aréna.

Spolupráce se společností BOSCH

Společnost BOSCH od roku 2017 participuje s městem na kulturním dění v Jihlavě. V roce 2017 byly společností podpořeny projekty částkou ve výši 301.970 Kč, v roce 2018 částkou ve výši 422.070, v roce 2019 částkou ve výši 248.100 Kč. V roce 2019 společnost participovala na nákladech na vánoční program částkou 500.000 Kč. Finanční prostředky společnost poskytuje formu daru na konkrétní společností vybrané projekty.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Jihlava posiluje spolupráci s podnikatelským sektorem viz příklady dobré praxe. Stále však chybí nalezení vhodné formy spolupráce s malými a mikro podniky. 

Zástupci OHK jsou členy komisí Rady města Jihlavy, účastní se jako členové komisí zadávání veřejných zakázek.

Město Jihlava poskytuje podnikatelským subjektům dotace, zejména v kultuře a volném času.

V letošním roce začneme zpracovávat nový Strategický plán 2021. Podnikatelské subjekty budou jednou z významných skupin partnerů, které se budou podílet na participačním vzniku strategie.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Jihlava prokazuje průběžnou aktivitu týkající se korektní komunikace se zástupci místních podniků, zejména lze pak vyzdvihnout velmi dobré vztahy s největšími zaměstnavateli ve městě (tj. Bosch a LOKO CZ). Z poskytnutých podkladů je zřejmé, že zástupci města měli a stále mají ambici zahrnout do průběžných diskusí širokou platformu podnikatelských subjektů, což ne vždy se zcela daří - viz např. setkání s primátorem/primátorkou chtějí zástupci města více rozšířit o další klíčové stakeholdery v oblasti podnikání, což lze pozitivně kvitovat. S ohledem na předpokládaný nestabilní a málo předvídatelný vývoj v následujících letech bude nezbytné posílit právě tyto komplexnější formy diskuse s různých skupin institucí a subjektů, které mohou pozitivně ovlivnit podnikatelské prostředí ve městě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Již od roku 2007 funguje v Kopřivnici jako poradní orgán starosty města Rada rozvoje lidských zdrojů, jejímiž členy jsou zástupci významných zaměstnavatelů, zástupce místní pobočky úřadu práce, zástupce Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, zástupci vzdělávacích institucí a firem a také vedení města a odborní pracovníci úřadu. Rada se schází 4x ročně a její členové se vzájemně informují o připravovaných a realizovaných projektech a diskutují nad aktuálními problémy v oblasti zaměstnanosti ve městě a regionu. V rámci schůzek Rady jsou rovněž prezentovány příklady dobré praxe především v oblasti společenské odpovědnosti organizací. Členem Rady je rovněž zástupce společnosti Brose CZ, která v této oblasti získala řadu ocenění na regionální i národní úrovni a opakovaně získalo ocenění Top Employer http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=brose-potreti-v-rade-obhajilo-pozici-mezi-nejlepsimi-zamestnavateli&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26655.

Město nepravidelně organizuje neformální setkání se zástupci podnikatelské sféry. V závěru června 2017 se v Kopřivnici uskutečnilo setkání s podnikateli, které uspořádala Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnicí. http://koprivnice.cz/index.php?tema=snidane-s-podnikateli&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22787 Na tomto jednání byli zástupci firem informováni o programech podpory, které nabízí MSK např. inovační vochery a podporu stáží studentů ve firmách. Město podnikatele informovalo o svých připravovaných projektech a dále byla diskutována problematika dopravní dostupnosti, možnosti duálního vzdělávání, spolupráce s místní střední školou apod.

Dne  6.3.2019 proběhla snídaně s kopřivnickými podnikateli v rekonstruovaném objektu Ringofferovy vily http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-uvitalo-podnikatele-na-neformalni-snidani&clanek=25271 Na tomto setkání seznámili zástupci města podnikatele s připravovanými projekty, a to především takovými, které se mohou týkat jejich činnost např. z důvodu dopravních omezení. Město rovněž vyzvalo podnikatele k zapojení se do diskuse k Plánu udržitelné městské mobility, Koncepce statické dopravy či osvětových akcí jako je Do práce na kole, Ukliďme Česko apod.

V roce 2017 zasáhl požár průmyslové haly v blízkosti centra města. V reakci na to pozvalo město a Moravskoslezský kraj postižené podnikatele na setkání, v rámci kterého byla diskutována pomoc, kterou jim město a kraj může nabídnout v řešení nastalé situace. http://koprivnice.cz/index.php?tema=hejtman-slibil-pomoc-kraje-vyhorelym-podnikatelum&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=21914

Snahou města je zapojovat podnikatele do přípravy strategických dokumentů. Strategický plán rozvoje města, jehož aktualizace za účasti zástupců podnikatelů proběhla v roce 2014,  je platný do roku 2022 a ve sledovaném období nedošlo k jeho žádným úpravám. Pro přípravu nového strategického plánu pro další období, která bude zahájena v roce 2021, opět město počítá s aktivní účastí podnikatelů a to nejen formou strukturovaných rozhovorů o jejich potřebách, ale i se zapojením se  do diskusí v pracovních skupinách, které se budou věnovat prioritním oblastem.

Kromě strategického plánu spolupracuje města s podnikatelským sektorem také při přípravě dílčích koncepcí. V roce 2018 probíhalo s významným zapojením firem zpracování Územní energetické koncepce. http://koprivnice.cz/index.php?tema=uzemni-energeticka-koncepce-je-po-projednani-na-webu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=24758 Zapojení podnikatelů do přípravy této koncepce bylo velmi důležité, neboť podnikatelské subjekty jsou hlavními spotřebiteli energií na území města.

V roce 2019 byli podnikatelé osloveni v rámci dotazníkového šetření, které probíhalo v rámci přípravy Plánu udržitelné městské mobility a Koncepce statické dopravy. K problematice dopravy se rovněž uskutečnila se zástupci podnikatelů pracovní schůzka, v rámci které byly diskutovány jejich potřeby z pohledu dopravy zaměstnanců, parkování nákladních vozidel, řešení dopravních závad na komunikacích apod.

Město s místními firmami rovněž spolupracuje při realizaci celorepublikové kampaně Do práce na kole. Do roku 2018 se kopřivnické týmy do této kampaně zapojovali pod koordinací okresního města Nový Jičín. V roce 2019 převzalo město Kopřivnice koordinaci lokálních aktivit na sebe a ve spolupráci s partnery (firmami Brose CZ a Bike Fun International a drobnými provozovnami jako jsou obchůdek Bez obalu Kopřivnice či kavárna Vila Machů) připravilo odměny a doprovodné aktivity pro zapojené cyklisty. 

V roce 2019 zahájilo město přípravu Koncepce rozvoje bydlení. V rámci analýzy výchozího stavu oslovilo ke spolupráci i významné zaměstnavatele a počátkem roku 2020 proběhly u několika z nich strukturované rozhovory k problematice bydlení zaměstnanců ve městě a navazujícím tématům. Výsledky těchto rozhovorů budou zapracovány do tohoto koncepčního dokumentu.

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Kopřivnické dny techniky
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  Soubor různých aktivit

6.2.A

Realizované dílčí aktivity jsou popsány v odpovědi na návodnou otázku.

6.2.B

Kopřivnické dny techniky je dvoudenní akce určená pro širokou veřejnost. Cílem akce je přiblížit činnost místních a regionálních firem působících v oblasti techniky a podpořit zájem o technické profese. Na zkušebním polygonu Tatry se prezentuje cca 70 vystavovatelů, včetně středních a vysokých škol https://koprivnickednytechniky.webnode.cz/vystavovatele/ 

Akce má bohatý doprovodný program, který ji tématicky doplňuje. Tradičně velký zájem bývá o předváděcí jízdy vozidel Tatra, spolujízdu v rally speciálu, vyhlídkové lety vrtulníkem, jízdy v obrněném transportéru či různé simulátory. Zájemci si mohou také prohlédnout výrobní linku Tatry Trucks, či využít zvýhodněného vstupného do kopřivnických muzeí. Po oba dny mají návštěvníci možnost shlédnout kulturní program. Vstup na akci je bezplatný. Pro účastníky je zajištěna kyvadlová doprava i hlídaná úschovna kol. 

Město podporuje Kopřivnické dny techniky neinvestiční dotací ve výši cca 700 tis. ročně a podílí se na medializaci celé akce. Každý rok rovněž organizuje pro vystavovatelé společenskou akci, na které probíhá vyhodnocení uplynulého ročníku, poděkování za účast a zahájení přípravy dalšího ročníku. 

 

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní
Hodnocení oponenta +2
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
Nemám připomínek a souhlasím se sebehodnocením municipality.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí má sice statut města avšak vzhledem k jeho velikosti (12 000 obyvatel, nebylo historicky okresním městem), zde nesídlí OHK (Okresní hospodářská komora), OAK (Okresní agrární komora) a město je odsouzeno spolupracovat s jednotlivými podnikatelskými subjekty individuálně.

Město Velké Meziříčí  se hlásí k modelu otevřené radnice a každý podnikatel má možnost kdykoliv navštívit představitele města či zástupce městského úřadu a prezentovat zde svoje problémy, požádat o pomoc s jejich řešením.


Město Velké Meziříčí na konci 90. let vytvořilo dokument Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí. Tento dokument je pravidelně aktualizován. V procesu aktualizace ve všech jeho oblastech jsou zastoupeni představitelé podnikatelů a v těchto dokumentech jsou pečlivě zapracovány všechny jejich připomínky a požadavky.

Město Velké Meziříčí spolupracuje s podnikateli i v oblasti propagace a PR. Pro občany velmi oblíbenou a užitečnou aplikací publikovanou na webu města se stal katalog firem. Pomocí jednoduchého nástroje se zde mohou firmy zaregistrovat, publikovat obchodní údaje a jejich nabídky. Pokud si s touto aplikací podnikatel neví rady, obrátí se na naše informační centrum, a to vše provede za podnikatele. Město jednou ročně aktualizuje katalog z důvodu jeho aktuálnosti.

Již celou řadu let pravidelně první adventní pátek se uskuteční neformální setkání vedení města (rady města) s podnikateli. Na úvod starosta města bilancuje uplynulý rok a prezentuje plány do budoucna z hlediska informací pro podnikání. Posléze dostane slovo každý podnikatel a má prostor ventilovat své požadavky, názory, poděkování vůči městu. Poté následuje několikahodinová volná recepce, která slouží bilaterálním setkáním mezi zástupci města a podnikateli, kde je možnost prodiskutovat případné otázky hlouběji.

Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Využívání veřejného prostranství je regulováno Obecně závaznou vyhláškou města Velké Meziříčí č. 5/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a Tržním řádem. Tato vyhláška je spolu s ostatními předpisy města zveřejněna na https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/pravni-predpisy-mesta/8256-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-velke-mezirici-c-52013-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi

Stánkový prodej je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. pouť, květnový a vánoční trh, Den zdraví, apod.
Město spolupracuje  s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí.

Od konce 90. let, kdy většině závodů nevyhovovalo jejich prostorové a technické zázemí a začal na město sílit tlak v pomoci s touto záležitostí. Město všemožně podporovalo a zasloužilo se o vznik tří průmyslových zón. Zvláště v průmyslové zóně Karlov – došlo k vykoupení pozemků, byla zafinancována technická infrastruktura a vybudována komunikace pro byznys a průmysl. V období novodobých dějin města po roce 2007, kdy došlo k poměrně velké recesi, město sáhlo i k pobídkám pro business a toto hodně pomohlo s udržením zaměstnanosti ve městě a nedošlo v této době k výraznému rozevírání nůžek a sociálnímu napětí.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/306-oficialni-zpravy/8216-firmam-se-dari-i-v-krizi-nevyhnou-se-ale-omezenim

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/306-oficialni-zpravy/8058-velke-mezirici-uspelo-v-soutezi-mesto-pro-byznys-2

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  Ano Již celou řadu let se pravidelně první adventní pátek uskuteční neformální setkání vedení města (rady města) s podnikateli. Na úvod starosta města bilancuje uplynulý rok a prezentuje plány do budoucna z hlediska informací pro podnikání. Posléze dostane slovo každý podnikatel a má prostor ventilovat své požadavky, názory, poděkování vůči městu. Poté následuje několikahodinová volná recepce, která slouží bilaterálním setkáním mezi zástupci města a podnikateli, kde je možnost prodiskutovat případné otázky hlouběji. Město umožňuje podnikatelům provozovat tzv. stánkový prodej na veřejném prostranství. Ten je realizován především při pravidelných akcích, které město organizuje či spolupořádá např. pouť, květnový a vánoční trh, Den zdraví, apod. Město spolupracuje s podnikateli i v přípravě a realizaci kampaní. Tyto jsou s nimi probírány a zájemcům je vždy ponechám prostor k sebeprezentaci občanům města a širokého okolí. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  Město se snaží rozvíjet spolupráci s podnikatelskými subjekty různými nástroji, viz. text

Pravidelné opakované akce:

Dny zdraví

Fórum ZM

Setkávání s podnikateli

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se snaží aktivně vytvářet podmínky pro rozvoj podnikání. Významným projektem bylo vybudování průmyslové zóny pro příchod nových investorů a rozšíření stávajících.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Rada města zřídila poradní orgán Komisi pro hospodářský rozvoj. Komise představuje poradní a konzultační orgán města. Tato komise funguje ve městě již 10 let. V rámci této komise je diskutována průběžně problematika hospodářského rozvoje města s vazbou na soukromé podnikání. Pokud vzejde podnět k řešení od podnikatelů či občanů, komise se jím město zabývá a řeší vzniklé problémy.

Personální složení : předseda komise je předseda krajské hospodářské komory i místní hospodářské komory. Dále jsou zde podnikatelé (jmenováni Radou města) a administrátor (zástupce města - mediátor). Město Chrudim umožňuje fungování této komise prostřednictvím uvolnění zasedací místnosti.

Způsob fungování : Komise zadává úkoly administrátorovi, aby se daný problém začal řešit v rámci organizačního fungování Městského úřadu. Administrátor zároveň zajišťuje poskytnutí příslušných informací zástupcům Rady města. Povinnou přílohou různých dokumentů města jsou často i stanoviska této komise. Na příklad v době před 8-mi lety, kdy město Chrudim si vytvářelo strategický plán, tak tato komise aktivně vstupovala do příslušných jednání o budoucím rozvoji města v oblasti podnikání.

V roce 2015 byla nově zřízena Komise rozvoje a výstavby města.

Činnost obou komisí se doplňuje, vzájemně spolupracují.

Kromě výše uvedeného příkladu dobré praxe město Chrudim pořádá tzv. veřejné projednání Desatera problémů města Chrudim. Zde se pracuje týmově u kulatých stolů. Jeden z kulatých stolů je zaměřen na oblast ekonomiky a podnikání. Zde je garantem komise hospodářského rozvoje a Odbor územního plánu a regionálního rozvoje. Akce je pro širokou veřejnost.

Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, kde se řeší problémy regionu, hledají se společné aktivity a podávají se dotace na zvelebení prostředí v členských obcích. Role mikroregionu postupně slábne. Přerozdělované finanční prostředky jsou menší a naopak zde silnější roli přebírají MAS. Ty čerpají alokované prostředky dle strategie území. V současné době mají obcím více co nabídnout, především z finančního hlediska.

Město Chrudim je členem MAS Chrudimsko, z.s. V uplynulém období proběhl kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období. Kancelář MAS poskytuje bezplatně podnikatelům konzultace a poradenství v oblasti dotačních možností, psaní projektů, žádostí apod. Podnikatelé byli zapojeni prostřednictvím pracovních skupin a veřejných projednání do tvorby strategie území MAS. Přes MAS mohou žádat o finanční prostředky z Evropských fondů přes IROP a PRV - jedná se především o zemědělské subjekty nebo sociální podniky.

Město Chrudim se podílí realizaci destinačního managementu turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko. V rámci turistické oblasti také komunikuje s podnikateli z oblasti cestovního ruchu, např. při přípravě propagačních materiálů, webových stránek apod. Při tvorbě cykloturistického materiálu byli osloveni podnikatelé, kteří mají zájem ubytovat turisty s koly. Tito pak byli zveřejněni v propagačních materiálech.

V Chrudimi existuje několik brownfieldů, které je snaha přeměnit na fungující podnikatelské plochy, případně již tak bylo učiněno v minulosti:

 1. Bývalá Transporta (starý i nový závod) – vzniklo zde nákupní středisko, dále 15-20 nových firem
 2. Evona Chrudim – rekonstrukce nevyužívané haly na nákupní středisko, připravená studie na revitalizace celého objektu
 3. Vojenské Depo – připravený projekt na kompletní revitalizaci se záměrem využít prostory pro lehčí výrobu, služby, obchod, bydlení a sport
 4. Sladovna – brownfield s novymi majiteli - zahájena projekční příprava na realizaci
 5. VCES – revitalizace stavebního podniku na lokalitu pro bydlení - jeden objekt již postaven, další se chystají
 6. Bývalý pivovar – vznikl zde welness, fitness, domov pro seniory

 

Realizujeme odstranění staré ekologické zátěže na území bývalé Transporty, s.p. při aktivní spolupráci s místními podnikateli.

Zpracování rizik ekologických zátěží. Cílem je monitorování zátěže, odhad její rozsah a případné transportní cesty šíření.

1x ročně probíhá pravidelné setkání starosty města s podnikateli - jedná se o setkání společenského, ale i pracovního charakteru. Cíle je budovat sounáležitost a soudržnost s městem.

"Klub podnikatelů" se zabývá shromažďováním přání, připomínek, potřeb podnikatelského sektoru. Scházejí se max.4 ročně v počtu 20 - 30 zástupců firem a neformálně diskutují nad aktuálními problémy a potřebami v podnikání ( v minulosti řešili např. GDPR, nový obchodní zákoník apod.)

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město působí jako koordinátor socioekonomických aktivit. Probíhají pravidelné setkání i komunikace s podnikateli. Snažíme se hledat oběma stranám prospěšná řešení.

Nastavenou spoluprácí se daří zavádět společná stanoviska do praxe - odstranění staré ekologické zátěže, zpracování rizik ekologických zátěží.

Každoročně probíhá setkání vedení města s podnikateli.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim disponuje s propracovaným systémem komunikace s místními podnikateli a jedná se zejména o Komisi hospodářského rozvoje a dále také o organizaci tzv. kulatých stolů.


Město Chrudim je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Chrudimsko, ve které však význam podpory podnikatelského prostředí obecně slábně. Silnější je vazba a podpora této tématiky prostřednictvím MAS Chrudimsko, z.s., což není vázáno jen na "redistribuci" dotačních prostředků, ale aktivnější komunikaci s podnikatelským sektorem - viz kulatý stůl s podnikateli, jehož tématem bylo nastínění možností pro získávání dotací v novém programovacím období dle potřeb podnikatelského sektoru. 

Oceňuji udržování aktivit týkajících se i méně formálních diskusí s podnikatelskou sférou, což evidentně přispívá k lepším vzájemným vztahům - viz pravidelná setkání podnikatelů se starostou města pro udržení společenských vazeb, a dále také i "Klub podnikatelů" pro neformální komunikaci.

Využívání těchto nástrojů lze považovat za stabilní.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Město Litoměřice se setkává s podnikateli různými způsoby:

Veřejná projednání

Proběhlo projednání k revitalizaci městské tržnice 4. 11. 2015. Problematika revitalizace tržnice byla také nadefinována mezi TOP 10 problémy v rámci veřejného fóra. Revitalizace tržnice byla zahájena na konci roku 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=-akx8Or8ljA

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=84&Itemid=121

Spolupráce s Okresní hospodářskou komorou

Její zástupci jsou členy výběrových komisí, dále jsou jako odborníci zváni na jednání některých výborů a komisí při Radě města. 

Fórum Zdravého města 

Každoročně pořádané fórum Zdravého města se  v rámci diskutovaných oblastí zabývá i tématem "Podnikání, cestovní ruch, bydlení". Tímto byla zahájena komunikace s podnikateli se zájmem o dění ve městě. Pozitivně lze hodnotit každoroční nárůst počtu účastníků. 

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=82&Itemid=119

Spolupráce veřejné správy s podnikateli

Ve snaze vyjít vstříc všem podnikatelům (i potenciálním podnikatelům), má živnostenský úřad upravenou pracovní dobu, kdy otevírací dny pro veřejnost jsou od pondělí do čtvrtka. Převážná většina všech požadavků se vyřizuje na počkání, podnikatelům jsou poskytovány takové informace, aby byli schopni vše vyřídit při jedné návštěvě úřadu. Toho využívají z velké části i podnikatelé z okolí a hlavně z Prahy při zakládání společností. Informační dostatečnost se projevuje i při následné kontrole našich podnikatelů, kteří jsou náležitě preventivně poučeni, proto kontroly probíhají ve většině případů bez sankčních postihů.
Odbor životního prostředí poskytuje komplexní poradenskou činnost v oblasti životního prostředí, mimo jiné nakládání s odpady.
Na webu města byla vytvořena sekce PODNIKATEL, která obsahuje aktuální důležité informace pro podnikatele.

https://www.litomerice.cz/podnikatel

Podnikatelské forum

26.5.2015 proběhlo II. Podnikatelské fórum. Toto fórum proběhlo úspěšně za účasti aktivních podnikatelů, politických představitelů Města a zástupců z řad úředníků, jejichž činnost se nějakým způsobem dotýká či souvisí s podnikáním, reportáž z akce v příloze. Ze samotného fóra vyšlo několik zajímavých námětů, které obsahuje  závěrečná zpráva, která byla základním materiálem pro zpracování Akčního plánu rozvoje spolupráce s podnikateli, tento materiál je zveřejněn na webu města.  
V roce 2015 bylo město spoluorganizátorem Podnikatelského fóra Ústeckého kraje, které se konalo 21. - 22.9.2015.
Další podnikatelské fórum proběhlo 6.12.2016 se zaměřením především na elektromobilitu.
Od roku 2017 probíhají několikrát do roka pravidelná neformální setkání s podnikateli a zástupci MěÚ Litoměřice. Na těchto setkáních se řeší aktuální problémy ve městě, např. související s rekontrukcí ulic a komunikací ve městě az toho plynoucí omezení. Dále hodnotíme proběhlé akce ve městě a následné připomínky k nim, současně probíhá aktualizace informací na webu podnikatel. Zápisy z jednání jsou přílohou. V tomto trendu pokračujeme i v roce 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=sonG7AbTdGU&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=CEa3hQFmVLc

Příloha: Zpráva z podnikatelského fóra - https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/4809-akcni-plan-rozvoje-spoluprace-s-podnikateli-2015-2021

http://usteckatelevize.cz/2017/12/litomerice-tajemnik-mestskeho-uradu-se-opet-setkal-s-podnikateli/

https://www.youtube.com/watch?v=TsiQcpoy0Ug
 

Partnerství v rámci projektu Zdravé město Litoměřice

Unie ovocnářů severočeského regionu, Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Regionální televize, Fair  café, ..

http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=106&Itemid=99

Hospodářská a sociální rada (HSR) Litoměřicka, součást Ústecké HSR

Hospodářská a sociální rada Litoměřicka,o.s. (dále jen HSR-LT) vznikla dne 21. 03. 2002. Základním posláním tohoto sdružení je vytváření prostředí podporujícího realizaci soustředěných a smysluplných podnikatelských záměrů, vizí měst a obcí. Souborně napomáhá řešit problémy bývalého okresu Litoměřice. Je součástí  HSR Ústeckého kraje, jejímiž členy jsou další HSR z ÚK, které společně podporují společný cíl: „Vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje“. Město Litoměřice je zakládajícím členem, jeho zástupce (starosta) je členem předsednictva.

http://www.hsr-uk.cz/hsr_litomerice_dokumenty.html

Techdays

Město Litoměřice je spoluorganizátorem tzv. "TECHDAYS". V rámci spolupráce probíhá akce v areálu výstaviště Zahrady Čech od roku 2016 vždy 3 dny v roce. Spolupracují především firmy, které mají zájem o technicky vzdělané absolventy, prezentují svoji práci a možnosti uplatnění. Spoluvystavovateli jsou technické školy (především střední), které se tak snaží zaujmout žáky závěrečných ročníků základních škol.

https://www.youtube.com/watch?v=t6sDoBqGtDU

https://www.youtube.com/watch?v=sX27R56aVA4

Příloha: Techdays

Spolupráce v rámci Zdravého města

V rámci kampaní Zdravého města probíhá spolupráce s místními podnikateli, např.
Regionální televize, fy  Gerhard Horejsek a spol. s r.o,  Unie ovocnářů Severočeského regionu (UOSR), ...

29. 5. 2016 proběhla akce U-ŽÍT LITOMĚŘICE ZDRAVĚ + MTB TOUR ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ - viz plakát v příloze.

Příloha: Partnerská dohoda UOSR
Příloha: Plakát U-žít Litoměřice zdravě

Partnerské akce s podnikatelskými subjekty

4. 9. 2015 město zorganizovalo velkou veřejnou akci na náměstí s názvem " U-ŽÍT Litoměřice" (den udržitelného města). Akce byla zaměřena na podporu šetrné dopravy a úsporné energetiky. Do akce byli zapojeni místní podnikatelé, kteří se danou problematikou zabývají. a kteří prezentovali své technologie (soláry, čerpadla, elektromobily).
Akce byla zopakována 2. 6. 2017. Opět byli přizváni místní podnikatelé. Plakáty s logy všech partnerů v příloze.

- doplněna příloha do zip 6_2_1: Podnikatele_zapisy_2017

U-ŽÍT 2015: https://www.youtube.com/watch?v=QisdwsAqwpo
U-ŽIT 2017: https://www.youtube.com/watch?v=2O0jn5uJMMQ

 • 6.2.B Příklad dobré praxe (spolupráce s místními podniky) ?
  ANO
 • 6.2.A Spolupráce s místními podniky ?
  ANO

6.2.A Spolupráce s místními podniky

Pravidelné opakování akcí:
U-ŽÍT Litoměřice
Fórum ZM
Setkávání s podnikateli

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Častější komunikace města s podnikateli, opakování vybraných a úspěšných akcí.
 

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Komunikace mezi radnicí a místními podnikateli je - na české poměry - aktivní a přínosná.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Během posledních let dochází k rozvoji především v oblasti nabídky volnočasových aktivit, zvyšuje a zkvalitňuje se počet akcí, které jsou propojovány se stávající infrastrukturou CR, v důsledku čehož se zvyšuje návštěvnost objektů CR.

Pro větší profesionalizaci cestovního ruchu a pořádání kulturních oblastí je připraven návrh na zřízení příspěvkové organizace Brána Jihlavy. 

Zásadními projekty v oblasti cestovního ruchu jsou zejména Stříbrné údolí, využití areálu bývalé továrny MODETA (popis níže).

Město Jihlava  provozuje 4 objekty CR - Dům Gustava Mahlera, Bránu Matky Boží, jihlavské podzemí a historickou budovu radnice V podzemí jsou to také kolektory a Kryt CO.

Návštěvnost atraktivit CR_2010-2019

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Jihlava uplatňuje ve svých přístupech k rozvoji cestovního ruchu ohled na životní prostředí i zdraví obyvatel, což jednoznačně vyplývá z organizovaných typů projektů a aktivit v posledních letech. Velmi pozitivně lze hodnotit dlouhodobý přístup ke koncepčnímu rozvoji Stříbrného údolí, což je v auditu velmi dobře popsáno, jak město postupně projednává možnosti jejího budoucího využití a formuje akční plány a aktivity nutné pro dosažení potřebných změn. Město aktivně přístupuje k rozvoji cestovního ruchu velmi širokým spektrem akcí.

V posledních 4 letech došlo k velmi výraznému zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve městě, což lze hodnotit za mimořádně pozitivní faktor způsobený atraktivitou města a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu a turismu. Délka pobytu hostů je sice dlouhodobě stabilní, což je ovlivněno tím, že Jihlava nepatří mezi tradiční destinace cestovního ruchu. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst počtu hostů v auditovaném období za mimořádný úspěch.

Spektrum aktivit města Jihlavy, které jsou spojené s podporou tradičních místních výrobků, akcí, slavností apod., je velmi široké a z poskytnutých podkladů v auditu vyplývá, že město plní svou roli krajského města, tj. pořádané akce mají nejen místní, ale i regionální i nadregionální význam. Tyto přístupy pozitivně ovlivňují podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu a turismu v mikroregionálním i regionálním dosahu.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se snaží posílit svůj potenciál v oblasti cestovního ruchu v partnerství s okolními městy v rámci Lašské brány Beskyd. Kopřivnické informační centrum, které zajišťuje koordinaci aktivit LBB nabízí zážitkové balíčky pro pobyt v tomto regionu a upozorňuje na akce a atraktivity, které se nacházejí na území zapojených měst.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený

Z auditu je patrné, že zástupci města si uvědomují, že nepatří mezi TOP lokality v kraji z hlediska příjezdového cestovního ruchu. I přesto se město snaží posílit svůj potenciál prostřednictvím různorodých aktivit, které jsou v auditu přehledně dokumentované.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pro zvýšení udržitelnosti místního cestovního ruchu bylo ve městě Velké Meziříčí zřízeno Turistické informační centrum, které přiblíží návštěvníkovi možnosti vyžití volného času ve městě a okolí. Má pestrou nabídku pro sběratele včetně suvenýrů a dárkových předmětů.


Město bylo spoluzakladatelem Destinační společnosti Koruna Vysočiny, a i když ke konci roku 2019 z této společnosti vystoupilo, užší spolupráce nadále pokračuje.
V plánu je zpracování koncepce cestovního ruchu, která bude logicky navázána na koncepci cestovního ruchu Kraje Vysočina.
Město má také zřízenou komisi pro kulturu a cestovní ruch, která je poradním orgánem radě města, je aktivní a svoji funkci plní.


Velké Meziříčí nabízí nejen návštěvníkům, ale také místním obyvatelům širokou škálu využití volného času. Nejen v možnosti návštěv památek, ale i kulturních zařízení, sportovní a relaxační aktivity. Každoročně se zde koná spousta tradičních akcí jako např. Kulturní léto, charitativní koncerty, historické slavnosti, festivaly.
Bylo zřízeno dopravní hřiště, dětské lanové centrum, dále naučné stezky s interaktivními panely, cyklostezky, stále se zatraktivňuje vyhlídková věž kostela, koupaliště, v zimě je hojně využíváno veřejné bruslení, sjezdové lyžování, jsou upraveny běžecké trasy.
Velkým lákadlem je rozhledna, která se pyšní titulem Rozhledna roku 2015 a 2018 a její výstavbu město taktéž podpořilo.


Město svoji nabídku v oblasti volnočasových aktivit neustále rozšiřuje, spolupracuje s partnery v oblasti cestovního ruchu a přispívá tak ke zvýšení prestiže města.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i zdraví a spokojenost vlastních obyvatel. K tomu má vybudovánu nezbytnou infrastrukturu (Turistické informační centrum, spolupráce s destinační agenturou Koruna Vysočiny aj.). Rozvoj cestovního ruchu je strategicky zakotven ve strategických dokumentech města. Dlouhodobě stabilní přístup města k rozvoji cestovního ruchu sebou přináší zlepšující se využívání potenciálu města (zámek, společenské akce). Úspěch na tomto poli je však přesto poněkud labilní (viz např. klesající počet ubytovaných hostů ve městě). Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je přitom Velké Meziříčí stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Vysočiny.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Chrudim podporuje certifikaci regionálních produktů pod značkou - Železné hory.

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu - cykloturistika, hipoturistika, naučné stezky pro pěší a imobilní občany.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Jsou však některé krátkodobé trendy, které naznačují určité zhoršení situace (viz např. klesající návštěvnost velkého i dětského lanového parku, počet ubytovaných hostů ve městě). Z tohoto hlediska bude důležité nastavení nově připravované Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028, v jejímž rámci by město Chrudim mělo věnovat pozornost právě hodnocení těchto trendů. Rovněž je nutné i nadále komunikovat s vlastníkem hotelu Bohemia ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě. Je vhodné toto zakomponovat do připravovaného akčního plánu na rok 2020. Z hlediska pořádání tradičních i nových akcí je město Chrudim stále velmi aktivní a využívá i možnosti širšího rozvoje v návaznosti na vnímání města jako brány Železných hor.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město nejprve uchopilo příležitost pro podporu služeb a rozvoje podnikání cestovního ruchu zřízením vlastní příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu (dále PO CCR), spravující Inovovanou strategii marketingu cestovního ruchu, která má ve své gesci certifikaci kvality cestovního ruchu ve všech směrech.

K 31. 12. 2017 bylo rozhodnuto o zrušeni CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti předchozímu stavu, kdy byla odděleně realizovaná činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.

Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice převezme plně nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které realizuje v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.

Město je spoluzakladatelem Destinační agentury České středohoří, která je koordinátorkou cyklistiky a propagace celého regionu. Litoměřice se díky páteřní Labské cyklostezce staly městem cyklistů. Přirozená konkurence spolu s požadavky klientů vytváří neviditelnou ruku trhu třídící ubytovatele i restauratéry, proto zůstává pouze kvalitní nabídka odpovídající poptávce. Právě odvětví cestovního ruchu má v Litoměřicích značně vzrůstající tendenci.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Litoměřice nejsou typickou destinací cestovního ruchu, v přiměřené míře však využívají své polohy a historických památek k růstu návštěvnosti města s pozitivními dopady na ekonomiku veřejného i soukromého sektoru. 

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
6.3.1 Je rozvoj cestovního ruchu koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Cestovní ruch je koordinován obcí s maximálním ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Projekty, které souvisí a podporují rozvoj cestovního ruchu viz níže, přispívají jak k rozvoji cestovního ruchu, ale také k rozvoji městského prostředí a nalézání nových způsobů jeho využití.

 

Projekty a aktivity v CR

Pátrací hra Čmuchalové

https://www.jihlava.cz/patraci-hra-cmuchalove/gs-5328

URBAN GAME

       2016 - Kulturní oběh v srdci Jihlavy

https://www.jihlava.cz/urban-game-kulturni-obeh-v-srdci-jihlavy/d-514705

·2017 – Možnosti Jihlavské totožnosti

https://www.jihlava.cz/urban-game-2017/d-521348

·2018 – Stát!

https://www.jihlava.cz/urban-game-2018/d-528495

·2019 – Řeka žije!

https://www.jihlava.cz/urban-game-2019-reka-zije/d-534880

Dům Gustava Mahlera – nová miniexpozice o práci Jana Koblasy na Parku Gustava Mahlera

https://jihlava.cz/jan-koblasa/ms-103773/p1=103773

otevření 6. 11. 201 https://www.jihlava.cz/otevreni-miniexpozice-jan-koblasa/d-529327

BusKing 2017

https://www.jihlava.cz/busking/a-2163/p1=105345

Zažít město jinak + Busking 2018

https://www.jihlava.cz/zazit-mesto-jinak-busking/gs-5288

BusKing a ZUŠ Open 2019

https://www.jihlava.cz/busking-a-zus-open-2019/gs-5478

(malá) Václavská slavnost 2019

https://www.jihlava.cz/mala-vaclavska-slavnost/gs-5532/p1=110043

 

Jihlava si je vědoma jednak své bohaté historie, strategické polohy uprostřed České republiky, ale i dalšího potenciálu, který vede k jejímu dalšímu rozvoji. Hlavní směry týkající se cestovního ruchu jsou stanoveny v:

Programovém prohlášení Rady města Jihlavy

https://jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=530763&fbclid=IwAR1G5Y0bujveK5gBsXBwHSAd5R7iTCHu-luTrWP8APcrqphinBX_HaIar_k

Strategii pro kulturu, volný čas a cestovní ruch 2017 - 2024

https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032

 

Dočasné využití areálu továrny MODETA

Od roku 2016 patří měst areál továrny MODETA. Ještě v současné době v její části pokračuje textilní výroba. Část prostor už je vyklizených, část využívá sousední zoologická zahrada.

V současné době se zpracovává studie dočasného využití volné části areálu pro kulturní nebo společenské akce, pro které je ale třeba vyřešit základní hygienické a bezpečnostní podmínky. Zásadní je ovšem dlouhodobé využití areálu po skončení výroby.

Inspiraci hledáme např. u projektů bývalé káznice v Brně, Sladovna v Písku, Pražské kreativní centrum nebo Depo 2015 v Plzni.

https://www.jihlava.cz/jihlava-planuje-budouci-vyuziti-arealu-modety/d-522027

https://www.jihlava.cz/jihlavsti-architekti-navrhnou-docasne-vyuziti-modety/d-533973

https://www.jihlava.cz/cast-prostor-v-byvale-modete-se-zacne-pristi-rok-vyuzivat/d-532199

https://www.jihlava.cz/modeta-docasne-vyuziti/d-536683

 

Stříbrné údolí

Záměr rozvoje Stříbrné údolí je veden snahou zúročit “rodinné stříbro” Jihlavy. Nejedná se jen o “stříbrnou” historii města, ale o fyzický fenomén – město protíná údolí řeky Jihlavy a Jihlávky a vytváří území s unikátní kvalitou. Tyto kvality byly v minulosti na některých místech degradovány výstavbou, na některých místech naopak kultivovány a podpořeny. V posledních zhruba 10 letech město v území investovalo velké množství veřejných prostředků do rozvoje sportovní, kulturní a volnočasové infrastruktury v území.

Studie proto vzniká s respektem k této již vynaložené práci a veřejným investicím v území. Aby bylo možné dále chránit a rozvíjet hodnoty území, je však třeba stanovit jednoznačné priority rozvoje a dlouhodobě je naplňovat. Jedním z pilířů kvalitního územního rozvoje je schopnost koordinovat vlastní investice v území tak, aby se vzájemně podporovaly a vytvářely synergie a současně motivovat další aktéry, aby sdíleli stejné cíle rozvoje dotčeného území.

Jedině díky dlouhodobému údolí a udržení dlouhodobého směru se Stříbrné údolí může stát opravdovým klenotem, na které budou Jihlavané pyšní a stane se i cílem návštěvy Jihlavy. Záměr se dotýká široké škály skupin obyvatel Jihlavy (od dětí až po seniory) a snaží se oslovit a přilákat návštěvníky města (turisty) ve větší míře, než se dosud daří.

Cílem studie bylo od počátku propojit dostupné informace o území a vytvořit společnou bázi pro další diskusi a rozhodnutí vedoucí k rozvoji území. V jádru záměru byla od počátku obsažena otázka, čím chce Jihlava do budoucna být, čím chce být unikátní, jaký komfort a zázemí chce nabízet svým obyvatelům a i návštěvníků. Studii je proto vhodné vnímat jako podnět k diskusi o těchto důležitých otázkách rozvoje naší krajské metropole.

Postupné kroky projektu:

2016

“Stříbrné údolí” poprvé definováno v rámci Strategie pro kulturu a cestovní ruch (2016)

2017

V rámci akčního plánu Strategie pro kulturu a cestovní ruch schválena příprava Ideové studie Stříbrného údolí

2018

·V rámci tvorby Ideové studie proběhla 3 setkání s klíčovými aktéry v lokalitách

·Koncept ideové studie rozpracován pracovní skupinou a konzultován napříč odbory MMJ

·Představen koncept Ideové studie předchozímu vedení města

·Představen koncept Ideové studie stávajícímu vedení města

·Navázána spolupráce s SUŠG Jihlava – návrh grafických herních prvků

2019

·Vytvořen návrh akčního plánu realizace prioritních opatření, projektů

·Workshop “herní prvky” - proběhl workshop s žáky jihlavských škol, kde žáci konzultovali práce studentů SUŠG sami navrhovali svoje herní prvky.

·Principy rozvoje Stříbrného údolí konzultovány s mladou generací na Fóru Mladých

·Principy rozvoje Stříbrného údolí projednány na Fóru zdravého města

·Studie konzultována s aktéry na veřejném projednání v Modetě (květen)

 

K čemu má sloužit studie sloužit

Studie je analyticko-návrhovým koncepčním dokumentem, který vytváří rámec pro rozvoj vymezeného území neboť:

·stanovuje vizi území

·definuje území a jeho hranice (rozsah, lokality)

·definuje jeho 6 principů rozvoje

·analyzuje jednotlivé lokality, jejich hodnoty a problémy

·definuje cílový charakter jednotlivých lokalit a klíčové směry jejich rozvoje

·z dokumentu dále vyplývá: úpravy ÚP, návrhy na úpravu majetkoprávních vztahů (nájmy, odkupy pozemků)

Vytváří chybějící mezistupeň mezi úrovní územního plánu a strategického plánu (které nejsou pro účely rozvoje území dostatečně konkrétní) a úrovní plánování v konkrétních lokalitách území (kde je riziko řešení detailu bez vazby na celek). Přidaná hodnota dokumentu proto tkví především v koncepčním a komplexním pohledu na poměrně rozsáhlé území. Právě komplexnost pohledu by měla přispět ke koordinovanému rozvoji, ke spolupráci mezi dotčenými odbory MMJ i spolupráci s dalšími subjekty mimo magistrát

Ideová studie

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=535917

Fórum mladých

https://www.jihlava.cz/zaci-jihlavskych-skol-debatovali-o-budoucnosti-stribrneho-udoli/d-531776

Fórum Zdravého města

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=532171

Veřejné projednání Ideové studie

https://jihlava.cz/verejne-projednani-ideove-studie-stribrneho-udoli/d-532538

 

 

Zřízení příspěvkové organizace Brána Jihlavy

Možnost zřídit příspěvkovou organizaci (dále jen PO) se na úrovni samosprávy diskutuje již dlouhá léta (návrhy byly připravovány v roce 2008, kdy byl materiál na zřízení PO Infocentrum Jihlava připraven k předložení do ZM včetně návrhu zřizovací listiny a v roce 2012, kdy zůstalo pouze u záměru zřídit PO Kulturní a informační centrum). 

Strategie pro kulturu, volný čas a cestovní ruch ve městě Jihlavě 2017-2024 (dále jen Strategie) z roku 2016 jasně stanovila potřebu řešení nedostatečných kapacit pro řízení kultury a cestovního ruchu (dále jen CR).

Zřízení samostatné organizace pro kulturu a cestovní ruch má přímou návaznost na cíle vytyčené v roce 2016 ve Strategii (viz https://www.jihlava.cz/strategie-pro-kulturu-volny-cas-a-cestovni-ruch-ve-meste-jihlave-2017-2024/d-517032) a Prioritu D Strategického plánu rozvoje města Jihlavy, resp. jeho aktualizaci z roku 2018, která do sebe cíle rozvoje kultury a cestovního ruchu integrovala (schválena ZMJ dne 17. 4. 2018 usnesením č. 149/18-ZM): 

Vybrané cíle „Strategie pro kulturu a cestovní ruch“ :

CÍL 3.1 rozvoj cestovního ruchu je efektivně koordinován a jsou vytvořené základní podmínky pro spolupráci s dalšími partnery a aktéry cestovního ruchu

CÍL 3.2 Jihlava je aktivně propagovaná destinace s důrazem na nabídku pro prioritní cílové skupiny

CÍL 3.3 nabídka volnočasových a kulturních aktivit pro místní i návštěvníky je celoroční a funguje i o prázdninách a víkendech (je sezónní i mimosezónní) a obsahuje i akce rozvíjející klíčová témata města

CÍL 3.5 v Jihlavě je dostatečná nabídka ubytování a stravování a doplňkové služby cestovního ruchu pro prioritní cílové skupiny

S odstupem 3 let od vzniku „Strategie pro kulturu a cestovní ruch“ je nutné konstatovat, že velmi malý posun v naplňování výše uvedených cílů je dán právě neexistencí dostatečného aparátu na straně města, který by byl hybatelem rozvoje.

Vzhledem k rozsahu činností a cílům stanoveným ve Strategii jsou aktuální kapacity úřadu i struktura výkonu a řízení kultury a CR nedostatečné (zejména s ohledem na skutečnost, že hlavní poslání úřadu spočívá v poskytování kvalitních služeb ve veřejné správě) a zásadně limitují další rozvoj v daných oblastech. Vynakládané prostředky z rozpočtu statutárního města Jihlavy (dále jen město), přehled viz níže, tak městu nepřinášejí všechny pozitivní dopady, které by mohly.

Povaha a rozsah činností je již natolik specifická a obsáhlá, že vyžaduje robustní manažerský aparát a precizní koordinaci jak uvnitř úřadu, tak mezi dalšími aktéry mimo „město“ (další organizátoři kultury, podnikatelé v CR), kterou aktuální struktura úřadu nemůže zajistit.

Hlavní problémy/nedostatky současného nastavení:

 • zaměstnanci nedělají pouze kulturu / CR – úřad, další úkoly, pracovní doba, atd.) – chybí jednoznačné profesní zacílení,
 • roztříštěnost agendy kultury / CR mezi více odborů – problematická efektivita řízení, zejména u velkých / náročných projektů,
 • neexistující „vnitřní“ hospodaření a cash flow – příjmy se nevracejí zpět do rozpočtu na kulturu / CR,
 • schvalovací procesy – nízká operativnost co do stanovování výše vstupného, volných vstupů, akce, dotace, atd.,
 • složité vytváření dlouhodobých vazeb s partnery, příp. sponzory.
 • nedostatečné kapacity úřadu pro rozvoj cestovního ruchu

 

Hlavním smyslem navrhovaných změn je reagovat na výše popsané slabé stránky a problémy a dosáhnout zejména:

·propojení agend kultury, CR a správy městských zařízení do jedné jasné organizační struktury a umožnit tak, aby byly efektivně řiditelné,

 • nastartování koncepčního rozvoje CR (v úzké vazbě na kulturu), který byl doposud na straně města řešen velmi okrajově a město tak dlouhodobě přicházelo o benefity plynoucí z rozvinutého CR a dobře vedeného destinačního managementu,
 • vyšší možnost zajištění dalších externích zdrojů do rozvoje kultury a CR ve městě,
 • profesionálnějšího, a tedy na kvalitu a výkon orientovaného přístupu,
 • jasně definované a nastavené role města v kultuře a CR a jednoznačně stanované formy spolupráce s dalšími aktéry a subjekty.

Pro řešení výše uvedeného lze využít buď restrukturalizaci úřadu (např. vytvoření nového odboru kultury a cestovního ruchu, tímto však nevyřešíme flexibilitu) nebo vytvoření samostatné organizace. Nabízí se několik možných právních forem: PO, zapsaný ústav (dříve obecně prospěšná společnost) nebo obchodní společnost. Všechny uvedené možnosti byly zváženy (každá varianta má svá pro a proti) a jako nejvhodnější právní forma pro daný účel byla zvolena PO, neboť je osvědčenou formou, která vytváří vhodný poměr mezi možnostmi řízení ze strany města, autonomií výkonu činností a finanční stabilitou (provozní příspěvek). PO je současně vhodná vzhledem k požadavku na správu zařízení a infrastruktury v majetku města.

 

Forma PO se tedy jeví jako vhodná zejména z následujících důvodů:

 • osvědčená právní forma, se kterou má město zkušenost (současně existuje dostatek příkladů z jiných měst, že tato forma je funkční např. TIC BRNO, p. o.Znojemská BesedaMěstské kulturní středisko TřebíčTIC Frýdek-Místek, p. o.),
 • nelze předpokládat ekonomickou soběstačnost organizace (příspěvek zřizovatele je základem rozpočtu organizace),
 • snazší finanční kontrola zřizovatele,
 • předpoklad vyšší ekonomické efektivity (aktuálně není činnost efektivně koordinována, neexistuje jednotná vize, není kladen důraz na činnosti, které mohou generovat zisk),
 • vyšší zainteresovanost zaměstnanců na výsledku.

Shora popsané problémy řeší zřízení samostatné PO, která by se zabývala provozem kulturních zařízení a objektů CR ve vlastnictví města a organizací kulturního života ve městě podle požadavků města a jeho občanů a dále koordinací a realizací všech činností v oblasti kultury a CR.

 

Hlavní přínos samostatné organizace:

●       Efektivnější využití již vynakládaných veřejných prostředků města do oblasti kultury a CR, skrze profesionálnější, na kvalitu a výkon orientovaný přístup,

●        možnost zvyšování příjmů z doplňkové činnosti,

●       díky provázání činností v oblasti kultury, cestovního ruchu a správy zařízení lze zvyšovat pozitivní dopad na město jako celek, (např. zvýšení aktivit v centru, nárůst gastro nebo ubytovacích provozů, u stávajících obyvatel silnější vztah k městu a pocit hrdosti na místo, odkud pocházím atp.),

●       tým složený z profesionálů, kteří jsou zacílení na předmět činnosti (netříští pozornost na úřední agendu),

●       díky zapojení externích finančních zdrojů, předpokládáme růst kulturních aktivit, ale i aktivit spojených s cestovním ruchem, jako například kampaní s cílem propagace Jihlavy, předpoklad vyšší ekonomické efektivity (současná činnost není koordinována, neexistuje jednotná dramaturgie, není kladen důraz na činnosti, které mohou generovat zisk),

●       naplňování platných strategií města v oblastech týkajících se předmětu činnosti organizace,

●       podstatně větší autonomie vedoucí k vyšší efektivitě práce.

 

Očekávané přínosy dle jednotlivých oblastní činnosti:

Kultura

 • efektivita a flexibilita akcí vedoucí k vyšší spokojenosti obyvatel,
 • naplňování strategií, koordinace nabídky akcí tak, aby utvářely celoroční kulturní kalendář pro místní i návštěvníky,         
 • iniciace nových akcí, které v kulturní nabídce chybí.

CR

 • zvýšení zájmu návštěvníků Vysočiny o Jihlavu jako destinaci (efektivnější propagace Jihlavy jako destinace CR),
 • lepší využití potenciálu stávajících návštěvníků ZOO pro podporu místní ekonomiky a služeb (prodloužení pobytu návštěvníků města a konzumace dalších služeb),
 • posílení značky města a zvýšení zájmu o město ze strany potenciálních návštěvníků, nových obyvatel a investorů,
 • destinační management – hledání partnerů pro založení oblastní destinační společnosti (spolupráce, možnost vyššího čerpání externích zdrojů),
 • systematický sběr dat o CR a jejich vyhodnocování.

Správa městských zařízení

·rozvoj služeb, zvýšení atraktivity a z toho vyplývající zvýšení návštěvnosti.

 

Rizika řešení:

 • výkon bude do značné míry určován kvalitou ředitele (klíčová osoba, nutno nastavit kvalitní kritéria výběru),
 • tabulkové platy – nedokážeme motivovat zkušené profesionály,
 • příliš velká komplexita může paralyzovat zaměření na výkon (nadále bude velmi důležitá součinnost úřadu a jeho jednotlivých odborů).

O zřízení PO bude rozhodovat Zastupitelstvo města Jihlavy v březnu 2020.

 

Nejvýznamnější sportovní akce:

Jihlavská 24MTB

https://www.jihlavska24mtb.cz/

Jihlavský půlmaraton

https://www.jihlavskypulmaraton.cz/s/novinky

Eurojack – evropský seriál dřevorubeckých závodů

http://www.eurojack.cz/

Firefighter Combat Challenge Czech

http://www.fcc-czech.cz/cs/

Otevřené Mistrovství ČR v benčpresu mužů a žen 2018, 2019

Otevřené Mistrovství ČR v klasickém (RAW) benčpresu mužů a žen 2018

Plachtařské MČR juniorů a akademiků 2017

http://www.gliding.cz/souteze/2017/pmcr_j/

Jihlavský triatlonový víkend 2017, 2018

http://bezecvysociny.cz/wbJITT/TTJI_titul.htm

Skate Contest Jihlava 2017

https://www.jihlava.cz/skate-contest-jihlava-2017/d-520522

Axis cup

https://www.jpkaxis.cz/index.php

MČR v synchronizovaném bruslení 2017

https://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=9311

MČR v akrobatickém rokenrolu žáci a junioři 2019

https://www.rokenrol.cz/document/detail/1922

Setkání hokejových legend 2017

https://www.jihlava.cz/setkani-hokejovych-legend/gs-4885

 

Mimořádná kulturní akce:

Site specific projekt - Divadlo na Staré Plovárně

https://www.facebook.com/staraplovarna/

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

https://www.ji-hlava.cz/

Febiofest – regionální ozvěny Jihlava

Filharmonie G. Mahlera pro Jihlavu 2017

Nultá generace 2017, Festival mladého výtvarného umění Jihlava

http://www.nultagenerace.cz/2017/

Jihlavský havířský průvod a Pouť ke svatému Jánu – Havíření

http://havirskypruvod.cz/

Mezinárodní festival Hudba tisíců Mahler – Jihlava

https://www.mahler2000.cz/cz/festival/2019/novinky/

Mezinárodní pěvecká soutěž Jakuba Pustiny v operním zpěvu pro 35 zemí světa (10. ročník)

https://www.jihlava.cz/mezinarodni-pevecka-soutez-jakuba-pustiny-v-opernim-zpevu-jihlava-2017/a-2349/p1=103789

Festival sborového umění Jihlava

https://www.fsujihlava.com/

Vysočina Fest 

https://cs-cz.facebook.com/vysocinafest/

Mezinárodní setkání mládeže 2017 - Mezinárodní setkání mládeže se od roku 2003 koná vždy jeden rok v Neumarktu a jeden rok v některé ze zemí bývalého východního bloku. Základem setkání je hudba, která je spojujícím článkem a společným jazykem. Hlavním smyslem týdenního setkání je společně nazkoušet předem vybrané skladby vážné hudby a připravit se na závěrečný koncert, který je vyvrcholením celého týdenního setkání. 

https://www.jihlava.cz/mezinarodni-setkani-mladeze/gs-5102

Proletí 100letí 2018 - oslavy 100. výročí vzniku Českoslovesnké republiky.

https://www.jihlava.cz/proleti-100leti-masarykovo-namesti-se-vratilo-o-sto-let-nazpet/d-528212

Jihlavské havíření 2019 – 23. setkání hornických měst a obcí ČR

https://www.jihlava.cz/havireni/

Svobodná třicítka 2019 - oslavy 30 let od sametové revoluce.

https://www.facebook.com/svobodnatricitka/

Jihlava k Vánocům 2019

https://www.jihlava.cz/1-12-22-12-2019-jihlava-k-vanocum-aneb-adventem-k-radosti/a-5961

Jihlavské dny 2019/Iglauer Heimattage 2016

https://www.jihlava.cz/fotogalerie/gs-4617/p1=110043

 

 

Další akce v letech 2017-2019

https://www.jihlava.cz/fotogalerie/gs-4617/p1=110043

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  ANO
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ANO

6.3.A

V Jihlavě se koná každoročně velká škála tradičních kulturních i sportovních akcí, z nich některé mají regionální, resp. mezinárodní charakter. S ohledem na historická specifika se město Jihlava dlouhodobě věnuje připomínání své "stříbrné" historie a také obnově česko-německých vztahů, zejména ve spolupráci s partnerským městem Heidenheim an der Brenz a spolkem Gemeinschft Iglauer Sprachinsel.

6.3.D

V popisu oddílu 6.3.1 jsou uvedeny příklady dobré praxe a také vývoj v této oblasti za léta 2016-2020.

Níže nejvýznamnější nebo nejzajímavější příklady dobré praxe (popis v oddílu 6.3.1):

Iglauer Heimattage / Jihlavské dny 

http://iglau.de/grenzbonline/2016/augsep/heimattage.pdf

Mezinárodní setkání mládeže Jihlava

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/kultura/4251-mezinarodni-setkani-mladeze-v-jihlave-vyvrcholi-mirovym-koncertem-v-horackem-divadle.html

https://www.jihlava.cz/mezinarodni-setkani-mladeze/gs-5102

Otevření expozice jihlavského podzemí Okruh Alfa - kryt CO

https://www.jihlava.cz/jihlava-otevre-novou-expozici-v-podzemi-kryt-civilni-obrany/d-525239

Proletí 100letí

https://www.jihlava.cz/proleti-100leti-masarykovo-namesti-se-vratilo-o-sto-let-nazpet/d-528212

Havíření 2019

https://www.jihlava.cz/havireni/index.asp

Svobodná třicítka

https://www.facebook.com/svobodnatricitka/

https://www.visitjihlava.com/svobodna-tricitka-14-4-31-12-2019/a-5458/p1=1031 

https://www.jihlava.cz/oslavy-30-let-sametove-revoluce/gs-5545/p1=110043

konference Iglavia historica - exempla trahunt

https://www.jihlava.cz/jihlava-usporadala-unikatni-konferenci/d-537078

https://www.jihlava.cz/iglavia-historica-exempla-trahunt/gs-5574/p1=110043

Mahler s gustem 2020/21

https://www.jihlava.cz/jihlava-si-letos-leto-uzije-s-gustem/d-539959

https://www.jihlava.cz/mahler-s-gustem-2020-21/ms-136964/p1=103768

Léto s gustem

https://www.jihlava.cz/jihlava-si-letos-leto-uzije-s-gustem/d-539959

https://www.jihlava.cz/leto-s-gustem-1-8-30-8-2020/a-6714

Účty s gustem

https://www.jihlava.cz/podporte-jihlavske-podniky-a-sbirejte-ucty-s-gustem/d-539958

https://www.jihlava.cz/ucty-s-gustem/ms-139630/p1=139630

Výstava velkoformátových fotografií Před branami města

https://www.jihlava.cz/pred-branami-mesta/a-6654

Výstava fotografií k 75. výročí osvobození Druhá světová

https://jihlava.cz/druha-svetova/a-6655/p1=103265

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Cestovní ruch se dostává do popředí zájmu a zásadní pro jeho rozvoj bude schválení zřízení příspěvkové organizace. Projekty, které přispívají k rozvoji CR, jsou realizovány s ohledem na zamezení negativních vlivů na životní prostředí (např. na všech městských slavnostech jsou využívány vratné nápojové kelímky) a veřejné zdraví, a jsou navázány na rozvojové dokumenty města a nasedají vždy na zásadní témata daného období.

Z uvedeného v oddílu 6.3.1. je patrné, že město Jihlava je aktivním hráčem na poli cestovního ruchu a kultury.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Jihlava uplatňuje ve svých přístupech k rozvoji cestovního ruchu ohled na životní prostředí i zdraví obyvatel, což jednoznačně vyplývá z organizovaných typů projektů a aktivit v posledních letech. Velmi pozitivně lze hodnotit dlouhodobý přístup ke koncepčnímu rozvoji Stříbrného údolí, což je v auditu velmi dobře popsáno, jak město postupně projednává možnosti jejího budoucího využití a formuje akční plány a aktivity nutné pro dosažení potřebných změn. Město aktivně přístupuje k rozvoji cestovního ruchu velmi širokým spektrem akcí.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Kopřivnice si uvědomuje, že nepatří k tradičním turistickým destinacím a proto se snaží svůj potenciál rozvíjet ve spolupráci s okolními městy v rámci uskupení Lašská brána Beskyd. Manažerem tohoto uskupení je Informační centrum Kopřivnice, které rovněž provozuje turistický informační portál této oblasti https://www.lasska-brana.cz/

Společnými silami se města Kopřivnice, Štramberk, Příbor a obec Hukvaldy snaží propagovat tento region, přičemž každé z nich staví na svých historických odkazech.

Jak je uvedeno v auditu z roku 2017 staví Kopřivnice svůj potenciál v cestovním ruchu na muzejnictví, cykloturistice a využití přírodního bohatství v blízkém okolí města.

Zásadní změna, která aktuálně ve městě probíhá a která bude mít vliv na cestovní ruch je výstavba nového Muzea Tatry. Realizace tohoto projektu je založena na partnerství Moravskoslezského kraje, společnosti Tatra Trucks a města Kopřivnice. Moravskoslezskému kraji se podařila získat dotace ve výši 111 mil. korun na rekonstrukci bývalé výrobní haly v areálu společnosti Tatra za účelem vzniku nového Muzea Tatra, které bude zaměřené především na historii nákladních automobilů Tatra https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/muzeum-automobilu-tatra-90992/. Celkové investiční náklady této akce převýší 172 mil. korun.

Expozice věnovaná osobním vozům zůstane zachována ve stávajícím Technickém muzeu, které spravuje Regionální muzeum Kopřivnice, o.p.s. Společnost Tatra Truck věnovala na realizaci nově vznikajícího muzea potřebné nemovitosti a zapůjčí svou sbírku historických nákladních vozidel. Zároveň se jí podařilo získat osmdesátimilionovou dotaci na rekonstrukci národní kulturní památky Slovenská strela. V rámci tohoto projektu dojde ke kompletní rekonstrukci a znovu zprovoznění tohoto železničního motorového vozidla a také k výstavbě nového depozitáře, který stavebně naváže na krajem rekonstruovaný objekt nového Muzea Tatry https://www.tatra.cz/o-spolecnosti/tisk-a-media/novinky-a-clanky/rekonstrukce-slovenske-strely-je-v-polovine-stavba-depozitare-zacne-zacatkem-rijna-1/ Celkové náklady tohoto projektu činí 118 mil. korun.

Na podporu realizace těchto projektů vzalo město na sebe závazek úpravy veřejných prostor, přístupových komunikací a parkovišť souvisejících s těmito projekty. Na realizaci první etapy tohoto projektu, vydá město ze svého rozpočtu 30 milionů korun a dalšími 11 miliony se bude podílet kraj a Tatra.

Areál nového Muzea Tatry vč. expozice Slovenské strely bude veřejnosti otevřen počátkem roku 2021. Realizací projektu dojde k obnově území, které bylo zasaženo průmyslovou výrobou (brownfield) a zároveň dojde k zatraktivnění expozice automobilů značky Tatra, neboť prostory stávajícího Technického muzea neumožňují zásadnější prezentaci nákladních vozů této značky.

Rekonstrukce a následné přemístění exponátu Slovenské strely, který byl od otevření Technického muzea Kopřivnice umístěn před jeho objektem vyvolal potřebu obnovy tohoto veřejného prostranství. V roce 2020 zahájí město projektovou přípravu budoucí úpravy předprostoru Technického muzea.

Tato úprava by měla navázat na aktuálně připravovanou rekonstrukci centra města, které je v těsné blízkosti stávajícího muzea. Tato dlouhodobě připravovaná investice si od města vyžádá minimálně 140 mil. korun, které bude město hradit ze svého rozpočtu. Centrum města bylo dlouhodobě zmiňováno obyvateli i návštěvníky města za výraznou slabinu města. Po létech příprav by stavební práce měly být zahájeny v roce 2020 a ukončeny do dvou let. https://www.koprstavi.cz/projekty/revitalizace-centra-mesta-koprivnice/

V rámci podpory cykloturistiky pokračuje město v rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras. V roce 2018 byla v rámci cyklistického propojení měst Příbor a Kopřivnice podél silnice I/58 vybudována smíšená stezka pro cyklisty a chodce Dolní Roličky v délce cca 200, která vyřešila problém, který nastal přerušením cyklisty užívané trasy po bývalém drážním tělese, která byla přerušena výstavbou plotu ohraničující soukromý pozemek, který toto bývalé drážní těleso protínalo. Jelikož se městu nepodařilo výstavbě plotu v rámci správního řízení zabránit, realizovalo výstavbu smíšené stezky pro cyklisty a chodce, která toto přerušení plně nahradila, jinak by byli nuceni cyklisté a chodci využívat komunikaci I/58, která by s ohledem na intenzitu dopravy nebyla pro tyto uživatelé bezpečná.

Město má projekčně připravenou také cyklostezku ve směru Rybí – Nový Jičín a v roce 2020 předloží žádost o dotaci na její realizaci. 

Počátkem letních prázdnin 2019 zprovoznilo Informační centrum Kopřivnice veřejnou dobíjecí stanici pro elektrokola. https://www.lasska-brana.cz/cz/clanek/nabijeci-stanice-elektrokol-v-koprivnici Tato služba je pro cykloturisty zdarma.

Nová turistická aktivita, která upozorňuje na atraktivitu Lašské brány Beskyd je turistický dálkový pochod Štramberský jasoň. https://www.bezvabeh.cz/strambersky-jason/propozice. Tento pochod organizovaný soukromou společností nabízí 14 tras různé délky i obtížnosti, přičemž 7 jich má start v Kopřivnici. Trasy jsou plánovány tak, aby se pochodu mohly zúčastnit všechny generace, od dětí v kočárku po seniory. Dne 9.5.2020 se uskuteční 4. ročník této úspěšné regionální akce.

V současné době probíhá rekonstrukce letního stadionu, na kterou místní Atletický klub Emila Zátopka, z.s. získal dotaci z MŠMT ve výši 24 mil. korun, a kterou město podpoří v roce 2020 dotací ze svého rozpočtu ve výši 11 milionu korun. Zároveň bude město v areálu stadionu realizovat vlastní investice ve výši více než 10 milionů korun. Po slavnostním otevření, které proběhne v červenci 2020 nabídne stadion zázemí nejen atletům a fotbalistům, ale také pro organizaci závodů v ploché dráze. Parametry nově budovaných atletických sportovišť umožní organizaci sportovních akcí, které přivedou do města nové návštěvníky.

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Mobilní aplikace Lašská brána Beskyd
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  Soubor aktivit

6.3.A

Ve spolupráci s partnery či podporou aktivit jiných subjektů vytváří širokou nabídku tradičních sportovních, kulturních a společenských akcí, kterých se účastní nejen obyvatelé města, ale přijíždějí i návštěvníci z celé republiky i ze zahraničí. Mezi nejvýznamnější sportovní akce patří Běh rodným krajem Emila Zátopka, cyklistický závod Kopřivnický drtič či turistický pochod Štramberský jasoň. Z kulturních akcí je třeba zmínit taneční soutěž Tatra, divadelní přehlídky Kopřiva a Motýlek. Mezi významné společenské akce patří tradiční Bartolomějská pouť, Slavnosti medu a písničky, Kopřivnické dny techniky, Letní slavnosti v Mniší, Vlčovické slavnosti a řada dalších.

Město rovněž vynakládá nemalé finanční prostředky do investic, které mají potenciál přilákat nové návštěvníky a turisty.

6.3.D

Kopřivnické informační centrum, které zajišťuje koordinaci aktivit v rámci Lašské brány Beskyd zajistilo zpracování mobilní aplikace pro návštěvníky tohoto regionu. Aplikace je volně dostupná přes GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lwi.projects.P2011_07_LasskaBrana&hl=cs nebo AppStore. Uživatelé aplikace jsou upozorňováni na turistické atraktivity, mají k dispozici mapu či možnost odeslat elektronickou pohlednici.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se
Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
 

Nemám připomínek a souhlasím se sebehodnocením municipality.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Cestovní ruch je koordinován obcí, a to s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
K tomuto přispívají různé projekty k rozvoji cestovního ruchu a také k rozvoji městského prostředí a regeneraci veřejného prostranství. Vždy je respektována únosnost daného prostoru.

Město Velké Meziříčí má poměrně propracovaný systém strategií a plánování na strategické úrovni, a to Integrovaný plán rozvoje města Velkého Meziříčí (IPRM ) pro období 2013 - 2020:
https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/6557-integrovany-plan-rozvoje-mesta-2
Při zpracování dokumentu byla provedena SWOT analýza a analýza rizik.

Město se podílí, ať už organizačně, nebo finančně na velkém množství nejrůznějších akcí a projektů.
Jako podpory zdraví a zdravého životního stylu se angažuje v rámci projektu "Zdravé město a MA21": https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21
Také na akcích spolupracuje s místním Ekologickým centrem Chaloupky:
https://www.chaloupky.cz/velke-mezirici/
Největší akce jsou:
- Den Země
- Evropský týden mobility
- Dny zdraví
- Den záchranářů 
- Ukliďme Velké Meziříčí
- Ekologická stopa města a„budoucnost“ udržitelného rozvoje
- Meziříčské cyklotoulky
Tyto a další akce jsou velmi pozitivně hodnoceny, protože mají velký, nejen výchovný smysl.


Životní prostředí je základním humánně geografickým prostorem, v němž se cestovní ruch odehrává a na nějž cestovní ruch působí.
Významným problémem rozvoje turizmu je produkce odpadu, jeho netřídění, minimální recyklace, nelegální skládky.
V této oblasti se město aktivně podílí na tom, aby se toto nedělo. Za příkladné třídění odpadu sklízí prvenství a je pozitivně hodnoceno.
https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/5672-velke-mezirici-je-v-trideni-odpadu-treti-v-kraji

Město se pravidelně zapojuje do akce "Čistá Vysočina" a "Ukliďme si svoje město".
V rámci působení zejména emisí a erozí se zakázal např. průjezd městem kamionům a aby se neznečisťovala okolní příroda turisty, jsou k dispozici ve větší míře odpadní koše, upozorňovací cedule, vyznačené trasy atp.

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Ano Je zřejmé, že cestovní ruch má nemalý vliv na ekonomiku obce. Na celkovém přínosu se podílí celá řada ekonomických činností, ať už přímo, jako jsou ubytovací zařízení, cestovní kanceláře a agentury, doprava, čerpací stanice, muzeum apod. nebo nepřímo, jako je stavební průmysl, výroba potravin a nápojů, komunikační sítě, vdělávání apod. Jsou zde však další aspekty, jako je zaměstnanost, kdy obec podporuje vytváření nových pracovních míst. Velmi dobrá je dopravní dostupnost města, a to jak silniční, tak železniční dopravou. Město Velké Meziříčí se nachází v těsné blízkosti dálnice D1, přibližně 50 kilometrů od města Brna a asi 30 kilometrů od města Jihlavy. Ve městě je v současné době - stabilní počet ekonomicky aktivních subjektů, i když v poslední době se snižuje např. počet restaurací, ale na město s 10ti tisíci obyvateli je současný stav poměrně dostačující. - velmi dobrá komunikace města s většími podniky - každoroční setkávání - dostatečná nabídka nástrojů podporujících zejména domácí cestovní ruch - poměrně dobrá návštěvnost města s ohledem na fakt, že se nejedná o klasickou destinaci cestovního ruchu. Velké Meziříčí vytváří podmínky pro podnikání a zaměstnanost, např. přizpůsobení MHD fimám, vybudování průmyslových zón, síť cyklostezek, smlouvy o spolupráci s podnikateli, ralizuje mnoho opatření a projektů ke zvýšení aktaktivity města, apod. Současné nástroje podpory podnikání jsou využívány. Město Velké Meziříčí má na svých webových stránkách konkrétní odkaz "Portál pro podnikatele." Zde podnikatelé najdou základní informace (jedná se o rádce pro podnikatele a podporu pro spotřebitele). Dále na webu je k dispozici katalog firem, kde je možnost registrace zdarma. https://www.velkemezirici.cz/katalog-instituci-a-firem/ Po další roky byl městem zvýšen poplatek za ubytování. Během posledních let dochází také k rozvoji v oblasti nabídky volnočasových aktivit, např. sportovní multifunkční hřiště s umělým povrchem, venkovní koupaliště, zimní stadion, víceúčelová krytá sportovní hala, discgolfpark, skatepark, tenisové kurty, volejbalové kurty, sjezdovka – lyžařský vlek, posilovny, kurty pro squash, bowlingové dráhy, spinning, solária a masážní studia, sauna, vodoléčba pro veřejnost, fitness centrum a další. Nabídka reaguje na poptávku obyvatel města a návštěvníků, proto záměrem vedení města je v dohledné době vystavět plavecký bazén a relaxační centrum pro všechny věkové kategoie. Tyto aktivity přispívají i k tomu, že se zvyšuje návštěvnost objektů cestovního ruchu, ale i počet přenocování. Město disponuje dobrou nabídkou pro všechny účastníky cestovního ruchu. Každoročně se pořádají tradiční akce, které umožňují zejména rozvoj domácího cestovního ruchu. https://www.velkemezirici.cz/kultura-sport-turistika/tradicni-akce-ve-meste/ Také byl zřízen grant na podporu kultury a sportu. Tato podpora je velká, žadatelů přibývá a je to další příklad dobré praxe pro rozvoj cestovního ruchu ve městě. Město dlouhodobě pracuje na rozvoji cyklostezek a cyklotras. Rozvíjí se spolupráce s partnerskými městy: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/partnerska-mesta
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  Ano

Ve Velkém Meziříčí je místní turistika podporována, každoročně se zde koná velká škála tradičních kulturních i sportovních akcí.
Podpora je zaměřena hlavně na:

- Evropský festival filozofie - ojedinělá akce evropského charateru
Velkomeziříčské kulturní léto - 2 měsíce trvající festival
- budování a udržování naučných stezek v Balinském a Nesměřském údolí  https://naucnestezky.mestovm.cz/

- podíl na budování a udržitelnosti cyklotrasy Mlynářská stezka https://www.turistikavm.cz/tipy-na-vylety-do-okoli/cyklostezky/2014-11-28-14-27-18/destinationgoogle/125
- zapojení se do projektu " Cyklisté vítáni"
- celoroční provoz Turistického informačního centra
- tvorba propagačního materiálu, map pro turisty
- zajištění prodeje upomínkových předmětů s logem města
- účast na veletrzích
- sezonní otevření vyhlídkové Věže kostela sv. Mikuláše a její vylepšování
- podporu vzniku rozhledny Fajtův kopec, která se pyšní titulem rozhledna roku 2015 a 2018
- spolupráci s majiteli zámku Velké Meziříčí
- spolupráci s Židovskou obcí Brno - údržba židovského hřbitova
- spolupráci s kulturním střediskem Jupiter club, knihovnou, střediskem volného času DÓZA, muzeem Velké Meziříčí,
- spolupráci s Ekocentrem Chaloupky
- spolupráci s místními hoteliéry a majiteli restaurací
- spolupráce s destinační společností Koruna Vysočiny: https://www.korunavysociny.cz/
- velmi dobře fungující komunikační kanály pro veřejnost, kterým je web (zajímavosti ve městě a okolí, aktuality, tiskové zprávy), noviny Velkomeziříčsko, Facebook a Instagram

https://www.velkemezirici.cz/
https://www.velkomeziricsko.cz/
https://www.facebook.com/Velke.Mezirici/
Byla vypracována Koncepce podpory kultury ve Velkém Meziříčí v rámci projektu NAKI ( Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 ), která je respektována a plněna.
Tradiční akce města jsou dlouhodobě podporována.

https://www.velkemezirici.cz/kultura-sport-turistika/tradicni-akce-ve-meste/
Velkou podporu mají také konané sportovní akce, nebo samotná sportoviště jako jsou např. lyžařský areál, koupaliště, zimní stadion, discgolfové hřiště, dopravní hřiště a další sportoviště.
Plán rozvoje sportu města Velkého Meziříčí:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11322-plan-rozvoje-sportu-mesta-velke-mezirici

Město pracuje se svým potenciálem v rámci cestovního ruchu a poukazuje na zajímavosti, které jsou lákadlem pro turisty:
Zámek Velké Meziříčí
Rozhledna Fajtův kopec - je ve tvaru šroubovice DNA o výšce 36 m, se 175 schody, ve tmě svítí střídavě několika barvami
- Největší prosvětlený ciferník věže kostela sv. Mikuláše ve stř. Evropě , kdy průměr je 4,2m
- Vzácná movitá památka města Madona Velkomeziříčská, umístěna v kostele sv. Mikuláše
Nejvyšší a druhý nejdelší most Vysočina na D1, ojedinělá konstrukce
Židovské ghetto - Židovský hřbitov, dvě synagogy
Historické centrum města, areál zámku a část předměstí byly prohlášeny památkovou zónou
Svatá hora, poutní místo
Naučné stezky Balinské a Nesměřské údolí

Přírodní památka Šebeň - největší výskyt mravenců ve střední Evropě
- Naučná stezka Bory

 

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Cestovní ruch je koordinován obcí s ohledem na únosnost území a zamezení negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí a veřejné zdraví. Město realizuje projekty s ohledem na místo, kde se uskutečňují. Snaží se co nejméně měnit vzhled místa konání projektů, ale přitom návštěvníkovi co nejvíce zpříjemnit a zjednodušit přístup do těchto lokalit.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim má Koncepci rozvoje cestovního ruchu, která je průběžně realizována, především se zaměřením na zvýšení cestovního ruchu v Chrudimi s přihlédnutím k eliminaci negativních vlivů cestovního ruchu na životní prostředí. Nosná myšlenka této koncepce je postavena na tezi „přírodě blízko“ na jeden den . Existují cyklostezky Chrudim-Slatiňany, Chrudim-Medlešice (přiblížuje Pardubice).

Vyhodnocení Akčního plánu 2009 – 2013 Koncepce rozvoje cestovního ruchu 2009-2018

Akční plán na roky 2009-2013 (Koncepce str. 35) byl vyhodnocen v roce 2013 a následně byl na základě hodnocení a nových impulzů vytvořen nový akční plán na roky 2014-2018. Hodnocení a následné vytvoření nového akčního plánu měla na starosti pracovní skupina složená z odborníků a podnikatelů v cestovním ruchu. Většina bodů akčního plánu byla alespoň částečně realizována, výzvou do dalšího období zůstává jednotný vizuální styl města včetně loga využitelného pro marketingové účely. Akční plán na roky 2014-2018 bude vyhodnocen v rámci nově zřízené komise pro cestovní ruch (rok 2019). Zároveň bude připravena nová Koncepce s akčním plánem na rok 2020. I v dalších letech pak bude připravován akční plán vždy na jeden rok tak, aby byl v souladu s přípravou rozpočtu města Chrudim.

https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/koncepce-cestovniho-ruchu-chrudim-2009

Je zpracovaná Studie rozvoje infrastruktury pro cyklisty v Chrudimi https://www.dataplan.info/cz/chrudim/rozvojove-zamery/koncepce/studie-rozvoje-infrastruktury-pro-cyklisty-v-chrudimi-2013?typ=download

Město Chrudim pořádá každoročně tematicky zaměřené akce k jednomu danému tématu (Rok hudby 2010, Rok baroka 2011, Rok sportu 2012, Chrudim hraje 2013, Chrudim sobě 2014 až 2018). Dále pořádá slavnosti, festivaly, jarmarky, výstavy, kulturní představení a spolupracuje v této oblasti i se soukromými subjekty.

Město Chrudim koordinuje rozvoj cestovního ruchu s ohledem na Koncepci rozvoje cestovního ruchu. Velmi intenzivní je kooperace města Chrudim s mikroregionem Chrudimsko, v rámci kterého rovněž řeší vhodné formy cestovního ruchu (např. hippostezky a cyklostezky v mikroregionu). Dále město intenzivně spolupracuje s MAS Chrudimsko, z.s. a Národním geoparkem Železné hory (spravují Vodní zdroje Chrudim). V uplynulých letech bylo řešeno několik společných projektů v cestovním ruchu (v rámci turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko, od roku 2017 v rámci spolku Chrudimsko-Hlinecko, z.s.). V případě města Chrudim je nutné uvést, že cestovní ruch se musí řešit a koordinovat komplexněji v širším prostoru a územního zázemí města, které nepatří mezi klíčové turistické destinace České republiky. Spíše se jedná o město, které může dlouhodobě poskytovat vhodné formy cestovních ruchu pro turisty navštěvující okolí (např. Železné hory). Spolupráce v rámci turistické oblasti se doposud osvědčila.

Město Chrudim dále vytvořilo podmínky pro tzv. rekreační lesy, které však doposud nemají příslušné ubytovací kapacity. Návštěvníci proto mají možnosti vyžití max. na 1-2 dny. Dále mohou pokračovat do Železných hor a dále směr Hlinsko, které nabízí další možnosti

Město Chrudim dále disponuje následujícími formami cestovního ruchu, které nevytváří negativní vlivy na životní prostředí a jsou v souladu s požadavky na zajištění veřejného zdraví, tj.:

V roce 2019 probíhají akce v rámci tématu Chrudim sobě 2019. Jednotlivé akce jsou zveřejněny na webu www.chrudimsobe.cz. Realizaci má na starosti každoročně Oddělení kultury a Chrudimská beseda, městské kulturní středisko. Většina aktivit je totiž zaměřená především na místní obyvatele. Pro cestovní ruch jsou tyto akce pouze okrajovou záležitostí. Pro návštěvníka města je to zajímavé zpestření (doplňková služba) když už přijede, avšak až na několik větších akcí nejsou tyto akce hlavním důvodem k návštěvě města. Úsek cestovního ruchu a turistického informačního centra spolupracují při propagaci kulturních roků jako celku a zmíněných významnějších akcí.

Město Chrudim se nachází v turistické oblasti Chrudimsko – Hlinecko. V rámci této oblasti dochází ke spolupráci za účelem rozvoje cestovního ruchu a k žádostem o dotace (v minulosti 3 žádosti do SROP a ROP) na podporu místního cestovního ruchu. V roce 2016-2018 každoroční žádost o podporu činnosti a provozu oblastní organizace cestovního ruchu Chrudimsko-Hlinecko, z.s. (žádost na PK, pozn. v roce 2016 žádalo MAS Chrudimsko, z.s.), z kterého jsou financovány především marketingové aktivity zaměřené prioritně na udržitelný cestovní ruch (např. pěší a cykloturistiku).

http://www.navstevnik.cz/
http://www.chrudimsky.navstevnik.cz/

Pro zvýšení úrovně komerčního využití centra města i historického jádra město provedlo následující kroky: centrum města se využívá pro pronájmy předzahrádek, trhy, podnikatelé si pronajímají plochy pro reklamní poutač.

Spolupráce s podnikateli v cestovním ruchu na území Chrudimska (turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko) v současné době navazuje na spolupráci započatou při realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU (Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko II) realizovaných v letech 2009 - 2012, projektu Krok za krokem geoparkem realizovaným v letech 2014 - 2015 a podporu činnosti a provozu oblastní organizace cestovního ruchu MAS Chrudimsko, z.s. v roce 2016 a Chrudimsko-Hlinecko, z.s. (2017 a 2018). Hlavními aktivitami zintenzivňujícími spolupráci s podnikateli jsou webové stránky turistické oblasti www.navstevnik.cz a turistické noviny oblasti s přílohou chrudimského turistického magazínu. Podnikatelé, ale i ostatní subjekty působící v oblasti cestovního ruchu se zapojují prostřednictvím jednotlivých turistických informačních center, která spravují přidělené území v rámci turistické oblasti. Informační centra bezplatně vkládají na web služby, které podnikatelé nabízejí. Rovněž spolupracují s podnikateli na článcích určených do turistických novin, případně chrudimského turistického magazínu. Město Chrudim ve spolupráci s ostatními městy zapojenými do projektu (provozovateli turistických informačních center) poté webové stránky propaguje a distribuuje turistické noviny (mezi poskytovatele služeb v oblasti, ale také mimo oblast do vybraných turistických cílů a center po celé ČR). Do Informačního centra města Chrudim může také jakýkoliv podnikatelský subjekt v cestovním ruchu umístit svůj propagační materiál apod. Pokud si návštěvník nevybere ze služeb (hlavně ubytování) nabízených v Chrudimi, jsou mu doporučeny služby ve zbytku turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. Turistická informační centra si materiály a informace pravidelně vyměňují. Služby podnikatelských subjektů jsou poté propagovány také např. na veletrzích cestovního ruchu apod.

Jako příklad dobré praxe v rámci udržitelného cestovního ruchu můžeme uvést Rekreační lesy Chruidm - Podhůra https://lesychrudim.cz/rekreacni-lesy-podhura/o-projektu/

příloha - počet návštěvníků Informačního centra (TIC) v letech 2016 - 2018, návštěvnost Městských lesů (lanové parky a rozhledna Bára)

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  Rekreační lesy Chrudim - Podhůra Spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ano

Rekreační lesy Chrudim - Podhůra
Spolupráce v rámci turistické oblasti Chrudimsko- Hlinecko

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Bude připravena nová Koncepce cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Snažíme se podporovat udržitelné formy cestovního ruchu.

Město připravuje akce, jejichž je přímo organizátorem. Tyto akce zajišťuje Chrudimská beseda. Je podporována i spolková činnost. Zaměřujeme se jak na akce tradiční, tak i novodobé tak, aby podporovaly rozvoj cestovního ruchu (tradiční jarmarky, Loutkářská Chrudim apod.)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Město Chrudim se aktivně snaží koordinovat cestovní ruch na svém území s ohledem na životní prostředí i veřejné zdraví obyvatel. Jedná se o dlouhodobě aplikovaný tradiční přístup města. Oceňuji vedení evidence a statistiky týkající se návštěvnosti dětského lanového parku a velkého lanového parku, která však v posledních letech měla výraznější sestupnou tendenci. Může se jednat o přechodný vývoj, nicméně, pokud by trend pokračoval i v dalších letech, tak by bylo nezbytné jej detailněji vyhodnotit, z hlediska potenciálních příčin. Lze předpokládat, že konkrétní aktivity budou v tomto smyslu nastaveny i v nově připravované Koncepci cestovního ruchu 2020 - 2028 s akčním plánem na rok 2020.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu

V roce 2014 vznikla „Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu“.  Již ve formulované vizi se dbá na soulad s životním prostředím. Všechny cíle inovované strategie marketingu a cestovního ruchu se zaměřují na vytvoření kvalitního životního prostředí pro rezidenty a atraktivního prostředí pro návštěvníky.

Co se týká oblastí turistiky, je,vzhledem k poloze města na Labské stezce, v Litoměřicích podporována zejména cykloturistika. Informační centrum a Hrad Litoměřice jsou certifikovány v rámci projektu „Cyklisté vítáni“. Propagace Litoměřic jako cykloturistické destinace je zejména v gesci DA České středohoří. Využití Labské stezky je monitorováno a marketingově propagováno.

Podporovány jsou farmářské trhy a zejména akce výstaviště „Zahrada Čech“, které má návaznost na místní úrodnou oblast a produkuje řadu regionálních produktů. Vzhledem k bohaté vinařské historii Litoměřicka jsou významně podporovány vinařské akce, které mají nadregionální charakter, např. Vinařské Litoměřice, Litoměřický hrozen, Vinobraní. 

Strategie rozvoje marketingu a CR se rovněž zabývá cílem revitalizace brownfields a jejich následného využití pro cestovní ruch (revitalizace městského pivovaru). Důležitým projektem v návaznosti na životní prostředí byla revitalizace Jiráskových sadů.

https://www.litomerice.cz/images/strategicke-dokumenty/MISTRAL_Strategie_marketingu_a_cestovniho_ruchu_140724.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=HWjZCaoQjX8

Centrum cestovního ruchu

V roce 2009 byla zřízena vlastní příspěvková organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice zaměřená na cestovní ruch a marketing CR.  K 31.12.2017 bylo rozhodnuto o zrušení CCR. Cílem tohoto kroku je synergie činností v oblasti komunikace, vnějších vztahů, informačních služeb a marketingu ve vztahu k občanům i návštěvníkům města poskytovaná z jednoho místa naproti současnému stavu, kdy je odděleně realizovaná hlavní činností PO CCR a částečně v rámci pracovních pozic kanceláře starosty a tajemníka.
Hlavní účel a předmět činnosti PO CCR Litoměřice plně převzal nově zřizovaný odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu s výjimkou několika příležitostných akcí (Litoměřický hrozen, jarmark), které bude realizovat v rámci své hlavní činnosti PO MKZ v Litoměřicích.
Informační centrum, které dosud spadalo pod CCR, bylo začleněno do nově vzniklého odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Přešel do něj i marketingový pracovník CCR. Jeho přechod je zárukou návaznosti a pokračování práce zrušené příspěvkové organizace. Produkty cestovního ruchu, které CCR vytvořilo (např. expozice Richard, Holzmann, expozice vín apod.), budou nadále rozvíjeny a propagovány. Nicméně marketing nemá zahrnovat pouze cestovní ruch a propagaci Litoměřic směrem k turistům, ale i budování korektních vztahů s veřejností, s obyvateli města a rozvíjet vzájemnou participaci. Proto nový odbor zahrnuje tři úseky – tiskový, marketingový a informační centrum, jejichž práce je úzce provázaná a navzájem se doplňuje.
Informační centrum (IC) je certifikováno Asociací informačních center a Cyklisté vítáni. V roce 2014 přibyla certifikace Českého systému kvality služeb, uděluje MMR prostřednictvím agentury Czech turism. Značku kvality I. stupně ČSKS obdrželo  IC jako jedno z prvních v České republice. V roce 2017 IC obdrželo certifikaci II. stupně.

Příloha: Certifikáty IC 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=299311&typ=UPLNY 

Komise cestovního ruchu

Město Litoměřice má komisi cestovního ruchu. Komise představuje poradní a konzultační orgán města.

https://www.litomerice.cz/komise-rady-mesta

Destinační agentura České středohoří

Destinační agentura České středohoří, o.p.s. vznikla v roce 2011. Zakladateli jsou Město Litoměřice, Ústecký kraj a Biskupství litoměřické. Destinační agentura České středohoří, o.p.s. = Agentura pro cestovní ruch v destinaci České středohoří a Podřipsko. Hlavní snahou zřízené organizace destinačního managementu je koordinace záměrů klíčových aktérů v oblasti cestovního ruchu.

http://www.ceskestredohori.info/destinacni-agentura

Příloha: Zakládající listina DA, dodatky smlouvy, statut, regionální značka (obrázek)

Podpora vzniku muzea "Křišťálový dotek"

Město Litoměřice vyšlo vstříc autoru projektu Janu Huňátovi. Zrekonstruovalo a  pronajalo reprezentativní prostory v historickém jádru Litoměřice pro  unikátní muzeum Křišťálový dotek.
Vice informací viz odkaz:
http://www.hunatmuseum.cz/

 • 6.3.D Příklad dobré praxe (podpory cestovního ruchu a místní ekonomiky) ?
  ANO
 • 6.3.A Podpora místní turistiky ?
  ANO

6.3.A Podpora místní turistiky

Byla zpracována inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu.

6.3.D Příklad dobré praxe podpory cestovního ruchu

- např. otevření muzea Křišťálový dotek

Indikátor SPRM A.II.5  Procento plnění marketingové strategie města

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Pro aktivní podporu cestovního ruchu zřídilo město příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu, po jejím zrušení následně odbor KMACR. 

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Intervence města na poli cestovního ruchu jsou koncepčně založené, přiměřené, co do rozsahu a relativně úspěšné.  

6.3.2 Došlo ke zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve správním území obce?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Údaje za správní území obce a ubytování zařízení shromažďuje Český statistický úřad. Údaje jsou sledovány za hromadná ubytovací zařízení, sledují se také počty přenocování, počet hostů a přenocování se dále ještě dělí na tuzemské a zahraniční hosty.

Počet hostů v ubytovacích zařízeních procházel v letech 2012-2018 zajímavým vývojem, od cca 31.300 ubytovaných hostů v roce 2012, přes propad, a to cca 29.200 ubytovaných hostů v letech 2014-2015, až po cca 35.600 ubytovaných hostů v roce 2018.

Pokud jde o počet přenocování, kopíruje prakticky trend v počtu hostů, od cca 61.500 přenocování v roce 2012, přes propad, a to cca 53.900 přenocování v roce 2014, až po cca 68.000 přenocování v roce 2018.  Na propadu mezi lety 2013-2014 se výrazně podíleli zejména rezidenti, na nárůstu od roku 2014 se naopak výrazněji podílejí nerezidenti.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  ANO

Po propadu v letech 2014-2015 vykazuje počet ubytovaných hostů setrvalý růst.

Pokud jde o počet přenocování, na jehož propadu se v letech 2013-2014 podíleli zejména rezidenti, kopíruje trend počet ubytovaných hostů a dochází k setrvalému růstu na němž se podílí výrazněji nerezidenti.

Hosté a přenocování_2012-2018

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Na číslech počtu hostů a přenocování lze vysledovat hospodářskou a ekonomickou situaci. Jak počet hostů tak počet přenocování začal  růst po odeznění hospodářské krize. V letech 2013-2014 byl propad v přenocování způsobený zejména tím, že po oživení ekonomiky začali rezidenti více vycestovávat do  zahraničí. Naproti tomu pokud jde o přenocování, na stoupajících počtech se v posledních letech podílí zejména nerezidenti. 

Pokud jde o délku pobytu, tady je situace stabilní a výrazně se nemění.

Tento trend podporuje svými akcemi také město Jihlava, kdy např. v roce 2016 město organizovalo třídenní akci Iglauer Heimattage/Jihlavské dny, kdy do města přijelo na 300 jihlavských Němců a jejich potomků.

Hodnocení oponenta +2
Trend ⇈ silné zlepšení

V posledních 4 letech došlo k velmi výraznému zvýšení počtu hostů v ubytovacích zařízeních ve městě, což lze hodnotit za mimořádně pozitivní faktor způsobený atraktivitou města a jeho aktivit v oblasti cestovního ruchu a turismu. Délka pobytu hostů je sice dlouhodobě stabilní, což je ovlivněno tím, že Jihlava nepatří mezi tradiční destinace cestovního ruchu. Z tohoto důvodu lze hodnotit nárůst počtu hostů v auditovaném období za mimořádný úspěch.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V Kopřivnici se nachází několik typů ubytovacích zařízení – od 4* Interhotelu Tatra po turistické ubytovny.

Ve veřejné databází ČSÚ jsou ve vztahu k hromadným ubytovacím zařízením a počtu hostu neúplná data. Od roku 2016 jsou zveřejněna pouze data vztahující se k ubytování ve 3* ubytovacích zařízeních – viz tabulka. Domníváme se, že v této statistice je pod 3* zařízením uveden i Interhotel Tatra, který na svém webu aktuálně deklaruje 4* kvalitu.

Přesto i z těchto neúplných dat lze konstatovat, že počet hostů, kteří vyžili těchto ubytovacích zařízení je od roku 2016 konstantní a pohybuje se kolem 9 tisíc ročně. V roce 2018 se mírně zvýšila průměrná délka pobytu hostů, uvidíme v dalších letech, zda šlo o mimořádný jev či nastartování dlouhodobého trendu.

Město si před léty definovalo sadu Místních indikátorů udržitelného rozvoje http://koprivnice.cz/zdrave_mesto/indikatory/indikatory_vyhodnoceni_2019.pdf a této sadě je jedním ze sledovaných indikátorů i počet návštěvníků vybraných zařízení města – v tomto případě muzejních expozic a rozhledny, které město přímo či prostřednictvím svých organizací může sledovat. I tyto údaje vykazují relativně stabilní počty návštěvníků ve výši cca 120 tis. ročně.

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  Počet ubytovaných hostů v *** hotelích za rok 2018: 8.712 hostů, z toho 5.678 rezidentů a 3.034 nerezidentů

S ohledem na nedostupnost dat z jiných ubytovacích zařízení uvádíme statistické údaje zjištěné ČSÚ od hromadných ubytovacích zařízení - hotelů v kategorii tří hvězdiček. 

Vývoj tohoto indikátoru je uveden v tabulce Ubytovaní hosté.

Ubytovaní hosté

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě se nachází několik ubytovacích zařízení nabízejících své služby v různých kategoriích dle náročnosti požadavků klientů. Stále je spíše místem pro krátkodobější pobyty, kdy jeho návštěvníci využívají spíše zázemí blízkých Beskyd a do města přijíždějí na kratší výlety.

Hodnocení oponenta +1
Trend nehodnoceno

Trend nehodnocený
 

Nemám připomínek a souhlasím se sebehodnocením municipality.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí nepatří mezi klasické destinace rozvoje cestovního ruchu a je závislé na svém zatraktivnění prostřednictvím pořádaných akcí a lákáním zejména domácích turistů.
Dle vývoje statistik týkajících se počtu hostů v ubytovacích zařízeních - viz tabulka, se počet hostů od r. 2015 držel téměř v identických číslech.
V roce 2017 je zaznamenán mírný nárůst. V podstatě se udržuje na stabilizované úrovni ve srovnání s dlouhodobým průměrem.
Nicméně k navýšení počtu hostů v současné době nedochází.

Počet ubytovaných hostů ve městě Velké Meziříčí v jednotlivých letech

 


Avšak nelze přesně rozklíčovat paralelu mezi ubytovacími zařízeními a ubytovanými hosty v návaznosti na akce pořádané ve městě, protože ubytovaní převažují během turistické sezony, avšak nelze zjistit přesné počty v jednotlivých měsících, neboť ty vycházejí z poplatků z ubytování a vykazují se jednou ročně.
 

Jako doplňující informaci uvádím tabulku ČSÚ:
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních - ORP Velké Meziříčí

 

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních - město Velké Meziříčí

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  2014 - 38905 hostů 2015 - 27581 hostů 2016 - 27336 hostů 2017 - 31967 hostů 2018 - 26538 hostů

Město Velké Meziříčí i přes malý počet památek se snaží udržet si svou návštěvnost města a okolí zpestřením různých déle trvajících kulturních či sportovních akcí a rozšiřováním turistických lokalit. Na základě statistických údajů návštěvnosti se nám návštěvníky daří zaujmout a držet si stabilní počet přenocovaných osob.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

I přes současný lehce kolísavý stav ubytovaných návštěvníků města věříme, že se jejich počet bude postupně navyšovat. Trend v prodloužení pobytu považujeme za podstatnější než celkový počet hostů v těchto ubytovacích zařízení.

Město Velké Meziříčí i přes malý počet památek se snaží udržet si svou návštěvnost města a okolí zpestřením různých déle trvajících kulturních či sportovních akcí a rozšiřováním turistických lokalit. Na základě statistických údajů návštěvnosti se nám návštěvníky daří zaujmout a tím se nám navyšuje i průměrný počet přenocovaných.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Celkový vývoj počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) byl od roku 2001 ve znamení stoupajícího trendu, tj. z počtu cca 5000 návštěvníků na úroveň 9 800 v roce 2005 (rok po vstupu do EU).

V roce 2013 nastal propad v počtu návštěvníků HUZ dle ČSÚ na úroveň 4 802 návštěvníků z 12 586 v roce 2012, což bylo  zapříčiněno především rekonstrukcí největšího ubytovacího centra ve městě s tradičně velmi dobrou obsazeností, tj. hotelu Bohemia. Rekonstrukce byla v roce 2013 přerušena, hotel zůstává zavřený, což má až do současnosti negativní dopad na návštěvnost.  V roce 2015 sice vzrostl počet hostů na 8 577 a v roce 2016 dokonce až na 9 491, v roce 2017 avšak opět poklesl na 6 344. Pokud nebude rekonstrukce dokončena, hotel otevřen nebo nahrazen jiným zařízením s dostatečným počtem lůžek a odpovídající úrovní, nelze předpokládat, že se návštěvnost zařízení přiblíží návštěvnosti z roku 2013. Přehled návštěvnosti od roku 2012 do 2017 dle ČSÚ je umístěn v příloze. Za rok 2018 nejsou data ještě k dispozici.

Město Chrudim dále podporuje atraktivitu města pro návštěvníky i tím, že nevybírá poplatky za ubytované návštěvníky.

V současné době (2019) je Hotel Bohemia stále ještě uzavřen. Město Chrudim jedná s majitelem hotelu o možnostech dokončení rekonstrukce a znovuotevření zařízení

Počet návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízení (ČSÚ)

 

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  viz tabulka 6.3.2

Město Chrudim podporuje atraktivitu města pro návštěvníky tím, že nevybírá poplatky za ubytované návštěvníky.

V současné době (2019) je Hotel Bohemia stále ještě uzavřen. Město Chrudim jedná s majitelem hotelu o možnostech dokončení rekonstrukce a znovuotevření zařízení.

Sebehodnocení -1
Trend ↓ zhoršující se

Vznikají nová ubytovací zařízení - ubytování v soukromí. Velký Hotel Bohemia je stále uzavřen, s tím souvisí i nižší počty rezidentů.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Využívání kapacity v ubytovacích zařízeních měřené počtem hostů bylo a je ovlivněno negativním způsobem tím, že v roce 2013 přestal fungovat hotel Bohemia, který disponoval významnými ubytovacími kapacitami, které by bylo možné využít pro konferenční aktivity a turismus. Zástupci města se snaží s majitelem města vyjednávat ohleně možnosti znovuotevření tohoto zařízení, nicméně situace je dlouhodobě neměnná. Ačkoliv došlo mezi lety 2016 (9491 hostů) a 2017 (6344 hostů) ke snížení návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení, tak podle nejnovějších údajů ČSÚ za rok 2018 došlo k opětovnému nárustu počtu hostů (tj. 7339). Z tohoto vývoje je evidentní, že existují meziroční výkyvy v návštěvnosti města, která průběžně dosahuje cca 60 % úrovně situace, která byla před uzavřením výše uvedeného hotelu Bohemia. V této souvislosti nelze doporučit nic jiného neže jen nadále komunikovat s vlastníkem hotelu ohledně využitelnosti objektu pro potřeby cestovního ruchu ve městě.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Počet hostů neboli přenocování má kolísavý trend. Obecně lze konstatovat, že zájem turistů o přespání v Litoměřicích je relativně nízký (viz strategie).
Na počtu přenocování mají alespoň částečný podíl různé akce (zejména vícedenní konference), pořádané v hradu Litoměřice. Získaná data o počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních je zapotřebí hodnotit v kontextu geografické polohy. Litoměřice jsou blízko Praze (navíc velmi dobře dopravně dostupné), lze proto předpokládat, že velké množství potenciálních klientů ubytovacích zařízení je stahováno do hlavního města. Navzdory nedostatku vhodných ubytovacích kapacit a navzdory faktu, že situace v oblasti ubytování nebyla v předchozích letech příznivá (např. uzavření hotelu Roosevelt, Dejmalík, penzionu Sv. Václav, ..), což vidíme na výrazném poklesu ubytovaných v roce 2016, dostáváme se v roce 2017 opět na úroveň roku 2015, dokonce dochází k mírnému navýšení.

Nelze přesně rozklíčovat paralelu mezi ubytovacími zařízeními a ubytovanými hosty v návaznosti na akce pořádané ve městě, protože ubytovaní převažují během turistické sezony, avšak nelze zjistit přesné počty v jednotlivým měsících, neboť ty vycházejí z poplatků z ubytování a ty se vykazují jednou ročně.

Příloha: Přehled ubytování

 • 6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti) ?
  46 404

6.3.B Počet ubytovaných hostů (rezidenti a nerezidenti)
2014 - 39 152 
2015 - 45 864
2016 - 42 352
2017 - 46 404

Indikátor SPRM A.II1 Nárůst odpovídajících ubytovcích kapacit

Indikátor SPRM A.II.2 Obsazenost hromadných ubytovacích zařízení (lůžkonoci)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

V roce 2017 přenocovalo celkem 46 404 hostů. Tento ukazatel má opět  rostoucí trend, viz příloha Prehled ubytovani

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Počet ubytovaných hostů v posledním období mírně narůstá - s dlouhodobého hlediska je stabilizován.

6.3.3 Podporuje obec specifika místních výrobků, pořádají se v obci tradiční slavnosti, výstavy, festivaly, jarmarky s motivy specifik a historických tradic dané obce, které podporují rozvoj místní turistiky?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Jihlava jako nejstarší královské horní město je městem, které se soustředí na svou bohatou historii jako centra dolování stříbra, ražby mince řemesel a obchodu, současně ale propaguje významné osobnosti, které v Jihlavě žily a uvědomuje si také současné moderní trendy a rozvoj. 

K tradičním slavnostem a akcím, které jsou v Jihlavě pořádány, patří:

Jihlavský havířský průvod 

http://www.havirskypruvod.cz/

Festival Mahler Jihlava - Hudba tisíců 

https://www.mahler2000.cz/cz/festival/2020/novinky/

Mezinárodní festival dokumentárních filmů 

https://www.ji-hlava.cz/

 

Tradiční akce v Jihlavě! https://www.jihlava.cz/tradicni-akce-v-jihlave/ds-56220/p1=103884

2019

Peklo v podzemí - https://www.jihlava.cz/peklo-v-jihlavskem-podzemi/a-5811

Festival Mahler Jihlava - Hudba tisíců - https://www.jihlava.cz/hudba-tisicu-2019/gs-5467/p1=110043

Havíření 2019 - https://www.jihlava.cz/havireni-2019/gs-5494/p1=110043

Svatý Martin - https://www.jihlava.cz/svaty-martin/gs-5544/p1=110043

Dny evropského dědictví 

MFDF - https://www.jihlava.cz/ji-hlava-23/gs-5540/p1=110043

Zaplétání máje

https://www.jihlava.cz/zapletani-maje/gs-5459/p1=110043

 

Další zajímavé akce:

2020

Konference Iglavia historica - exempla trahunt 

https://www.jihlava.cz/iglavia-historica-exempla-trahunt/gs-5574/p1=110043

Jsi bezva, Charlie Browne! - Naturtheatre Heidenheim v Jihlavě

https://www.jihlava.cz/jsi-bezva-charlie-browne/gs-5575/p1=110043

2019

Nová podoba vánoc - Jihlava k Vánocům 2019

https://www.jihlava.cz/vanoce-2019/gs-5560/p1=110043

Svobodná třicítka - oslavy 30 let sametové revoluce

https://www.jihlava.cz/oslavy-30-let-sametove-revoluce/gs-5545/p1=110043

(malá) Václavská slavnost 

https://www.jihlava.cz/mala-vaclavska-slavnost/gs-5532/p1=110043

Dožínky

https://www.jihlava.cz/dozinky/gs-5525/p1=110043

Dělostřelecký rekord

https://www.jihlava.cz/delostrelecky-rekord-na-namesti/gs-5471/p1=110043

 

2018

Koncert k výročí republiky

https://www.jihlava.cz/koncert-k-vyroci-republiky/gs-5331/p1=110043

70 let trolejbusů

https://www.jihlava.cz/70-let-trolejbusu/gs-5287/p1=110043

Proletí 100letí

https://www.jihlava.cz/proleti-100leti/gs-5284/p1=110043

Městská hra - Malá ohnisková vzdálenost

https://www.jihlava.cz/mestska-hra-mala-ohniskova-vzdalenost/gs-5276/p1=110043

Piknik v parku - Proletí 100letí

https://www.jihlava.cz/piknik-v-parku-proleti-100leti/gs-5269/p1=110043

2017

Mezinárodní setkání mládeže

https://www.jihlava.cz/mezinarodni-setkani-mladeze/gs-5102/p1=110043

Karl Löw - naučná stezka

https://www.jihlava.cz/karl-low-naucna-stezka/gs-5042/p1=110043

Výstava Langsam ist es besser geworden

https://www.jihlava.cz/vystava-langsam-ist-es-besser-geworden/gs-5041/p1=110043

Otevření Galerie NONSTROP

https://www.jihlava.cz/otevreni-galerie-nonstrop/gs-4966/p1=110043
 


Kalendář akcí  https://jihlava.cz/ap/p1=103265

 

Publikační činnost:

Město Jihlava vydává ve spolupráci s archiváři, historiky a dalšími autory publikace a knihy.

Jihlavany velmi oceňovaný je seriál o historii domů a jejich obyvatel - I domy umírají vstoje I-V (díl VI. bude vydán v letošním roce)

https://www.jihlava.cz/i-domy-umiraji-vstoje/d-516764/p1=105511

https://www.jihlava.cz/i-domy-umiraji-vstoje-ii/d-516765/p1=105511

https://www.jihlava.cz/i-domy-umiraji-vstoje-iii/d-516766/p1=105511

https://www.jihlava.cz/i-domy-umiraji-vstoje-iv/d-523086/p1=105511

https://www.jihlava.cz/i-domy-umiraji-vstoje-v/d-532201/p1=105511

Malý průvodce po staré Jihlavě pro mírně pokročilé https://www.jihlava.cz/maly-pruvodce-po-stare-jihlave-pro-mirne-pokrocile/d-529983/p1=105511

Drobné nemovité památky https://www.jihlava.cz/drobne-nemovite-pamatky/d-522654/p1=105511

Komiks - O Ježkově - průlet historií města Jihlavy https://www.jihlava.cz/o-jezkove/d-519330/p1=105511

590 let jihlavské radnice https://www.jihlava.cz/590-let-jihlavske-radnice/d-516768/p1=105511

Čestní občasné města Jihlavy 1825-2015 a nástin dějin samosprávy města https://www.jihlava.cz/cestni-obcane-mesta-jihlavy-1825-2015-a-nastin-dejin-samospravy-mesta/d-516767/p1=105511

Funkce a styl. Jihlavská moderní architektura 1900-2015 https://www.jihlava.cz/funkce-a-styl-jihlavska-moderni-architektura-1900-2015/d-536204


Výstavy na Domě Gustava Mahlera

2017

Oldřich Blažíček – malí radosti

https://jihlava.cz/oldrich-blazicek-malir-radosti/d-516673/p1=105997

Huck Finn – Obrazy od Seiny

https://jihlava.cz/huck-finn-obrazy-od-seiny/d-517492/p1=106947

Bratři Foersterovi

https://jihlava.cz/bratri-foersterovi/d-518687/p1=108946

Návrat oslavovatele krásy

https://jihlava.cz/navrat-oslavovatele-krasy/d-519918/p1=110699

Miroslav Machotka – po vrstvách

https://jihlava.cz/miroslav-machotka-po-vrstvach/d-521209/p1=112534

 

2018