• naše weby..
  • ..
  • .

Dobrá praxe Národní síť Zdravých měst

Jihomoravský kraj: Krajská Regionální inovační strategie

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) je základní koncepcí Jihomoravského kraje (JMK) a statutárního města Brna (SMB) pro rozvoj ekonomické konkurenceschopnosti a vytváření hodnoty díky zavádění inovací. Je určena všem aktérům v inovačním ekosystému, kteří mají zájem skrze své individuální aktivity strukturovaně přispívat k růstu životní úrovně v regionu – sdílet a koordinovaně se rozhodovat. Partnerský přístup je pro RIS naprosto klíčový – pro naplňování jejích cílů i dohlížení na její řádnou implementaci.
Více info o městě

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ JIHOMORAVSKÝ
Příjmení, jméno: Minařík, Ivo
Organizace: Jihomoravský kraj
E-mail: minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
Téma: Systém plánování a řízení, vč. urbanismu a revitalizací, územního plánování a regionálního rozvoje
Inovace, metody kvality v podnicích, hi-tech, envi-tech, CSR firem
Vysoké školství, věda a výzkum

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Smyslem RIS je stimulovat kvalitní podmínky pro inovační podnikání v regionu, zejména skrze zvyšování úrovně vzdělávání, podněcování výzkumu k aktivitám s přesahy do rozvoje firem a lokálního prostředí, posilováním image regionu či přímou podporou podnikatelských aktivit tam, kde dochází k selhání trhu. RIS JMK pro období 2021–2027 představuje již pátou generací RIS. JMK a SMB takto dlouhodobě a systematicky rozvíjí své inovačního prostředí. RIS usiluje o koordinaci aktivit v oblasti inovační politiky v regionu bez ohledu na zdroj financování a nositele intervencí. Přitom upozorňuje na význam dalších souvislostí (externalit), které přesahují působnost RIS a spadají do odpovědnosti jiných politik samosprávy nebo centrálních orgánů státu. Cíle strategie budou naplňovány portfoliem projektových záměrů sdružených v Akčním plánu.
Začátek aktivity: 01.01.2020
Konec aktivity: Aktivita stále probíhá
Příloha

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 100 000
Jak byla aktivita financována? Projekty realizovány v rácmi Akčníhop plánu RIS jsou financovány z rozpočtu JMK, SMB, strukturálních fondů, národních grantů, firemního sektoru a současně financování ze strany dalších aktérů nad rámec krajského rozpočtu a firemního financování (vysoké školy, obce atd.).
Detailní rozpis: Nelze úplně specifikovat vzhledem k velkému množství aktérů, kteří jsou zapojeni do tvorby inovačního ekosystému. Nicméně se výdaje v posledních letech celkově odhadují v řádu 100 mil. Kč.

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Tvorba a realiizace RIS jsou příkladem participatvního strategického plánování, které zvyšuje angažovanost partnerů v regionu a tím také zvyšuje šance na úspěšnou realizaci dohodnutých projektů a aktivit. Do přípravy strategie bylo v rámci 7 facilitovaných workshopů zapojeno zhruba 200 vedoucích osobností z jihomoravského inovačního ekosystému. Výstupy jejich diskuse zformovaly vlastní intervenční logiku strategie, i vizi regionu do roku 2027. V neposlední řadě participativní proces vyvolal zájem a potřebu se dále setkávat a aktivně se zapojit i do realizace konkrétních aktivit v rámci RIS JMK pro roky 2021-27.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Komplikací celého procesu, který byl zahájen v říjnu 2019, byl nástup corona-krize. Kvůli ní nebylo dočasně možné uskutečnit fyzická setkání, která jsou nutnou podmínkou pro navození atmosféry partnerské spolupráce mezi osobnostmi, které se často předtím neznaly. Covid-krize měla dopad i na samotný obsah strategie. V červnu 2020 proběhl ještě jeden dodatečný workshop, který měl za cíl ověřit s klíčovými partnery, zda i v nově nastalé situace jsou cíle a plánované aktivity stále platné a zde není nutné strategii upravit. Výsledkem byly úpravy v systému řízení, kdy byla nově do řízení RIS zařazena pravidelná roční setkání vedoucích osobností inovačního ekosystému, kteří mají periodicky (1x ročně) ověřit, zda nenastaly zásadní nové skutečnosti, které by vyžadovaly úpravy strategie v některých konkrétních cílech či aktivitách.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Průběh celé RIS JMK se pravidelně monitoruje prostřednictvím indikátorů na úrovní strategických cílů i jednotlivých projektů. Dopady se hodnotí zpětně na úrovni jednotivých intervencí (např. evaluace kreativních voucherů, konzultačních služeb JIC pro firmy, programu pro talentované studenty Brno PhD talent, atd). Současně v roce 2018 proběhla souhrnná evaluace celé RIS pomocí ekonometrického modelu a kontrafaktuální analýzy (viz web JMK).
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, jde o trvalý proces od roku 2002. Tématicky se postupně rozšířil Nová generace nově zahrnuje i aktivity směrem k velkých technologickým firmám, větší důraz na vzdělávání (nejen v oblasti technických kompetencí, ale i osobnostního rozvoje mladé generace), a také větší pozornost inovacím ve veřejném sektroru.
Příloha:

Další poznámky

Další poznámky První generace RIS JMK byla schválena Zastupitelstvem JMK v roce 2002 (zahájení prací na strategii bylo v listopadu 2001), druhá RIS JMK byla schválena v roce 2005, třetí v roce 2009. Třetí generace a následující RIS JMK byla současně schválená jako společný strategický dokument statutárního města Brna a JMK. Čtvrtá RIS JMK byla schválena v roce 2013 a platností do současné doby. V září 2020 byla schválena poslední 5. generace RIS JMK s platností od 01.01.2021 - 31.12.2027.

Aktéři

Název: Jihomoravský kraj
IČO nebo jiný registrační údaj: 70888337
Adresa: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Web: http://www.jmk.cz

Další aktéři

Název:Jihomoravské inovační centrum, z.s.p.o
IČO nebo jiný registrační údaj:71180478
Adresa:Purkyňova 649/127, Brno – Medlánky 612 00
Web:http://www.jic.cz
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ JIHOMORAVSKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe z tématu